مشخصات نشریه
  نام نشریه
  ناشر
  محل نشر
  آدرس
  تلفن/فکس
  صندوق پستی
  ISSN
  پست الکترونيکي
  نشانی سامانه http://www.ijmmf.com