<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر محافظتي جوانه گندم بر روي هيپوكامپ در موش‌هاي صحرايي مواجهه شده با سرب
2
بررسي اثر محافظتي رزوراترول بر استرس اكسيداتيو القا شده ناشي از مواجهه تحت حاد ديازينون در بافت كليه موش صحرايي
3
بررسي اثر محافظتي ژل رويال بر پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن bak به‫ دنبال مسموميت با استات سرب در موش آزمايشگاهي
4
بررسي اثر محافظتي ژل رويال همراه با ويتامينC بر اثرات تخريبي آنمي هموليتيك القاء شده توسط فنيل هيدرازين بر كيفيت اسپرم و پارامترهاي سرمي موش‌هاي سفيد آزمايشگاهي
5
بررسي اثر محافظتي سوسپانسيون هسته انگور بر شاخص هاي گلوكز، انسولين و سطح آنتي اكسيدان هاي سرم بعد از تزريق آلوكسان در موش صحرايي
6
بررسي اثر محافظتي سياه دانه بر پارامترهاي اسپرم در موش‌هاي دريافت كننده نانوذره اكسيد تيتانيوم در زمان تكامل جنيني
7
بررسي اثر محافظتي سياه دانه بر پارامترهاي اسپرم در موش‌هاي سوري تيمار شده با دگزامتازون
8
بررسي اثر محافظتي سيناميك اسيد بر مدل شبه پاركينسون ناشي از روتنون در موش صحرايي
9
بررسي اثر محافظتي عصاره آبي گياه شنبليله (Trigonella foenum-graecum L.) بر سميت سلولي القايي ناشي از سيكلوفسفاميد در رده سلول هاي سرطاني تخمدان انساني (SKOV3) و نرمال
10
بررسي اثر محافظتي عصاره آبي-الكلي گياه رزماري (Rosmarinus Officinalis L.) بر آريتمي هاي بطني در موش صحرايي
11
بررسي اثر محافظتي عصاره دانه خرفه(Portulaca oleraceae) بر آسيب بافت بيضه القا شده توسط كلريد كادميوم در موش‌هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
12
بررسي اثر محافظتي عصاره گياه خار مريم و ويتامين E بر سميت كبدي ناشي از سديم و الپروات در موش سفيد كوچك
13
بررسي اثر محافظتي عصاره گياه گل راعي (.Hypericum perforatum L) بر برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در رت هاي دريافت كننده فنول
14
بررسي اثر محافظتي عصاره گياه گل‌راعي (Hypericum perforatum L.) بر برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي سرم خون در رت‌هاي دريافت‌كننده فنول
15
بررسي اثر محافظتي عصاره متانولي و آب داغ قارچ دارويي ترامتس ورسيكالر بر سميت كبدي ناشي از اتانول درموش سوري
16
بررسي اثر محافظتي عصاره متانولي و آب داغ قارچ دارويي ترامتس ورسيكالر بر سميت كبدي ناشي از اتانول درموش سوري
17
بررسي اثر محافظتي عصاره متانولي و آب داغ قارچ دارويي ترامتس ورسيكالر بر سميت كبدي ناشي از اتانول درموش سوري
18
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدرواتانولي برگ گياه آويشن(Zataria multiflora L.) بر كبد موش هاي صحرائي نر درمان شده با داروي استامينوفن
19
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي برگ به (Cydonia Oblonga) بر تغييرات ساختماني بافت بيضه القا شده توسط مونوسديم گلوتامات در موشهاي صحرايي بالغ
20
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي برگ گياه پنيرك (Malva neglecta L.) برآسيب كبدي القا شده توسط تتراكلريدكربن(ccl4) در موش هاي صحرايي نر
21
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي برگ گياه پنيرك (Malva neglecta L.) برآسيب كبدي القا شده توسط تتراكلريدكربن(ccl4) در موش هاي صحرايي نر
22
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي برگ گياه حرا (Avicennia marina.L) بر بافت مغز استخوان موش‌هاي صحرايي نر سالم و القا شده با CCl4
23
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي ريزوم گياه زنجبيل (Zingiber officinale L.) بر آسيب كبدي القاء شده توسط تتراكلريدكربن در موش هاي صحرايي نر
24
بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي شاهي بر مسموميت كبدي ناشي از استامينوفن در موش صحرايي
25
بررسي اثر محافظتي عصاره ي زردچوبه )CURCUMA LONGA( در مسموميت كبدي حاد ناشي از استامينوفن در موش آزمايشگاهي
26
بررسي اثر محافظتي عصاره‌ي ريشه‌ي تلخ بيان Sophora pachycarpa بر ميزان هورمون‌هاي جنسي، اوره و اسيداوريك در موش‌هاي صحرايي نر مسموم شده با تتراكلريدكربن
27
بررسي اثر محافظتي كاپتوپريل در جلوگيري از آسيب اكسيداتيو مت‌آمفتامين در ميتوكندري ايزوله از قلب رت تحت درجه حرارت بالا
28
بررسي اثر محافظتي كبدي عصاره هيدروالكلي برگ گياه حرا(Avicennia marina L.) در موش صحرايي نر القاء شده با تتراكلريد كربن
29
بررسي اثر محافظتي كوركومين بر فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيد ديسموتاز و كاتالاز در كليه موش صحرايي مواجهه شده با استامينوفن
30
بررسي اثر محافظتي گاليك اسيد بر آريتمي قلبي ناشي از استرس اكسيداتيو در موش بزرگ آزمايشگاهي در معرض ريزگردهاي محيطي
31
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ در آﺳﻴﺐ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم
32
بررسي اثر محافظتي منگنز بر پارامترهاي اسپرم و ساختار بيضه در موش‌هاي تيمارشده با فرمالين
33
بررسي اثر محافظتي ميريستين بر آسيب بيوشيميايي كبد ناشي از اندوسولفان در شرايط درون تني
34
بررسي اثر محافظتي ميريستين در ژنوتوكسيسيته ناشي از اندوسولفان بر لنفوسيت هاي خوني انسان
35
بررسي اثر محافظتي نارينژنين در مدل سلولي و حيواني وابسته به تزريق 6-هيدروكسي دوپامين در بيماري پاركينسون
36
بررسي اثر محافظتي نانوميسل جديد سيليمارين بر آسيب كبدي القاء شده با كربن تتراكلرايد در موش صحرايي
37
بررسي اثر محافظتي هسپرتين در برابر كبد چرب ناشي از رژيم غذايي پرچرب در موش‌ صحرايي
38
بررسي اثر محافظتي هگزامتيلن تترامين بر رده سلولي HF2FF تحت تاثير سولفورموستارد
39
بررسي اثر محافظتي و درماني اولئورزين سقز (Pistacia atlantica) در كوليت اولسروز القا شده توسط اسيد استيك در موش صحرايي
40
بررسي اثر محافظتي و درماني بزاق زالو بر پارامترهاي اسپرماتوژنز و ترشح هورمون‌هاي LH، FSH و تستوسترون به دنبال تجويز بوسولفان در موش‌هاي صحرايي نر نژاد ويستار
41
بررسي اثر محافظتي ويتامين C بر شكستگي DNA در سلول‌هاي آبشش و كبد ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت‌هاي مختلف نانو ذره اكسيد روي (ZnO)
42
بررسي اثر محافظتي ويتامين C و فعاليت شناي اجباري بر شاخص هاي گلايسميك در موش صحرايي نر ديابتيك شده با آلوكسان منو هيدرات
43
بررسي اثر محافظتي ويتامين E بر يكپارچگي DNA اسپرم منجمد شده فيل ماهي Huso huso با استفاده از سنجش كامت قليايي
44
بررسي اثر محافظتي ويتامين12B بر روي ميزان ابتلا رت هاي لويس
45
بررسي اثر محافظه كاري بر ارزش بازار وجه نقد نگهداري شده
46
بررسي اثر محافظه كاري مشروط بر كيفيت سود مبتني بر مرتبط بودن با ارزش و ضريب واكنش سود
47
بررسي اثر محافظه كاري و كيفيت اقلام تعهدي بر كارايي سرمايه‌گذاري
48
بررسي اثر محافظه‌كاري و رشد بر سوگيري نرخ بازده سرمايه‌گذاري در مقايسه با نرخ بازده داخلي
49
بررسي اثر محتواي اطلاعاتي قيمت سهام بر كارايي سرمايه‌گذاري نيروي كار
50
بررسي اثر محتواي رطوبتي بذر بر جوانه زني و بنيه بذر بلوط ايراني quercus brantii lindl
51
بررسي اثر محتواي رطوبتي بر شاخص هاي فيزيكو شيميايي دو رقم عدس كشت شده در ايران ( lens culinaris medik)
52
بررسي اثر محتواي رطوبتي بر شاخص‌هاي فيزيكوشيميايي دو رقم عدس كشت شده در ايران
53
بررسي اثر محدودكنندگي ديوارهاي مجاور ترانشه ميخ كوبي شده بر رفتار آن با مقايسه نتايج تحليل دوبعدي و سه‌بعدي
54
بررسي اثر محدودكنندگي ديوارهاي مجاورترانشه ميخ كوبي شده بر رفتار آن با مقايسه نتايج تحليل دوبعدي و سه‌بعدي
55
بررسي اثر محدوديت اندازه مبدأ و تنش آبي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي، فعاليت آنزيمي و عملكرد ارقام جو (. Hordeum vulgare L)
56
بررسي اثر محدوديت كمي خوراك بر عملكرد، خصوصيات توليد‌مثلي و شاخص تنش مرغان بومي ايستگاه مرغ بومي خراسان
57
بررسي اثر محدوديت مالي بر ارتباط بين موقعيت جغرافيايي شركت و نگهداشت وجه نقد
58
بررسي اثر محدوديت متوسط كربوهيدرات رژيم غذايي و جايگزيني آن با چربي‌ها بر سطح آديپوسيتوكين‌ها، بيوماركرهاي التهابي سرم و شاخص‌هاي مربوط به عملكرد آندوتليال در زنان مبتلا به سندرم متابوليك
59
بررسي اثر محدوديت متيونين بر بيان ژن IGF-1 در عضله سينه بلدرچين ژاپني
60
بررسي اثر محدوديت متيونين جيره بر عملكرد بلدرچين ژاپني
61
بررسي اثر محدوديت منبع بر صفات فيزيولوژيكي ، عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در شرايط آب و هوايي مرطوب
62
بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر حساسيت جريان نقدي وجه نقد
63
بررسي اثر محدوديت هاي مالي روي حساسيت سرمايه گذاري بر جريان هاي نقدي
64
بررسي اثر محرك بويايي بر تعادل ايستا و پويا در افراد سالم: گزارش كوتاه
65
بررسي اثر محرك پيزوالكتريك بر رفتار كمانش و ارتعاشي تيرهاي اويلر- برنولي تحت نيروي محوري
66
بررسي اثر محرك زيستي و غير زيستي بر بيان ژن Hyp-1 در گل راعي
67
بررسي اثر محرك هاي شيميايي متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد بر تحريك توليد هايپرسين در گياه گل راعي (perforatum Hypericum)
68
بررسي اثر محرك هاي(مشوق هاي) مالياتي با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي «كنكاش تجربه كانادا»
69
بررسي اثر محروميت از آب بر روي وزن و برخي فاكتورهاي خون شتر
70
بررسي اثر محصولات احتراق بنزين- اتانول بر دريچه و بستار موتور بنزيني
71
بررسي اثر محفاظتي ويتامين C بر روي اسپرماتوسيت ها در موش هاي صحرايي نر مبتلا به صرع شده با پنتلين تترازول به روش ايمونوهيستوشيمي
72
بررسي اثر محل تزريق ماده بي‌حسي موضعي بر كيفيت بلوك داخل وريدي (بلوك Bier) اندام فوقاني
73
بررسي اثر محل سكونت و جنسيت برادراكات و عملكرد تحصيلي دانشجويان مهندسي و علوم پايه دانشگاه شيراز
74
بررسي اثر محل قرارگيري الكترود پالپ تستر در پاسخ دندان‌هاي قدامي فك بالا
75
بررسي اثر محل قرارگيري و تعداد بازشو در عملكرد ديوار برشي كامپوزيت
76
بررسي اثر محلو لپاشي برگي با نفتالي ناستيك اسيد به عنوان تنك كننده ...
77
بررسي اثر محلول ‌پاشي متانول و اسيدآسكوربيك بر عملكرد و صفات فيزيولوژيك مرتبط با روابط آبي بادام ‌زميني در شرايط ديم
78
بررسي اثر محلول البندازول سولفواكسايد در از بين بردن پروتواسكولكس هاي اكينوكوكوس گرانولوزوس
79
بررسي اثر محلول بر طيف EPR ناشي از راديكال‌هاي آلانين بر پايه نظريه تابعي چگالي
80
بررسي اثر محلول پاشي آسكوربات و جيبرلين بر ميزان پرولين و برخي صفات رويشي گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) در شرايط تنش شوري
81
بررسي اثر محلول پاشي آهن و آلودگي سرب بر برخي صفات فيزيولوژي دو هيبريد ذرت علوفه اي در يك خاك آهكي
82
بررسي اثر محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزاي پائيزه (Brassica napus L.) در شرايط كم آبياري
83
بررسي اثر محلول‏ پاشي آهن، روي و منگنز بر صفات مرفولوژيك و زراعي گندم نان (رقم چمران) تحت رژيم هاي مختلف آبياري
84
بررسي اثر محلول پاشي اسيد آمينه هاي آزاد بر برخي ويژگيهاي كيفي و كمي پسته (Pistachia vera L.) رقم فندقي
85
بررسي اثر محلول پاشي اوره در قبل و بعد از گرده افشاني بر دوام سطح برگ عملكرد اجزاي عملكرد و درصد پروتيين
86
بررسي اثر محلول پاشي برخي از كودهاي تجاري بر عملكرد و ويژگي هاي ميوه سيب رقم هاي ’فوجي‘ و ’دلبار استيوال
87
بررسي اثر محلول پاشي بنزيل آدنين قبل از شكوفايي گل در توسعه تخمك و نجات جنين دو رقم انگور بكربار كاذب ايراني (Vitis vinifera L.)
88
بررسي اثر محلول پاشي بور بر خصوصيات كمي و كيفي ژِنوتيپ هاي سويا
89
بررسي اثر محلول پاشي پوترسين بر افزايش تحمل دانهال هاي گردوي ايراني(Juglans regia L.) به تنش خشكي
90
بررسي اثر محلول پاشي روي (Zn) بر عملكرد و خواص كيفي دانه دو رقم سويا در كشت تابستانه
91
بررسي اثر محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر برخي خصوصيات بيوشيميايي دو رقم كلزا (Brassica napus L.) تحت شرايط تنش سرما
92
بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و مالون دي آلدييد در گياه دارويي گشنيز (Corandrum sativum L.) تحت شرايط تنش خشكي
93
بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي و سولفات منگنز بر عملكرد و صفات زراعي ارقام كلزا در شاليزار
94
بررسي اثر محلول پاشي متانول و اسيد آسكوربيك بر رشد و عملكرد بادام زميني(Arachis hypogaea. L) در شرايط ديم
95
بررسي اثر محلول پاشي مقادير مختلف بور روي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام پاييزه
96
بررسي اثر محلول پاشي نانو اكسيد آهن بر جذب عناصر غذايي در غده سيب زميني
97
بررسي اثر محلول پاشي نانو كلات روي و سولفات روي بر خصوصيات مرفولوژيكي گياه دارويي ريحان مقدس (Ocimum sanctum)
98
بررسي اثر محلول پاشي نانوكامپوزيت آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژئوتيپ هاي لوبياچيتي تلقيح شده با باكتري ريزوبيوم (Rhizobium Leguminosarum) در شرايط مزرعه اي گيلان
99
بررسي اثر محلول پرده آمنيوتيك بر بقاي فلاپ پوستي ايسكميك در مدل حيواني رت
100
بررسي اثر محلول پرده آمنيوتيك بر بقاي فلاپ پوستي ايسكميك در مدل حيواني رت
101
بررسي اثر محلول پكلي تاكسل- پلي اتيلن گليكول بر روي سلول HeLa
102
بررسي اثر محلول چاي بر ثبات رنگ سه نوع كامپوزيت دنداني
103
بررسي اثر محلول سانوسيل در ضد عفوني كردن ابزار دندانپزشكي
104
بررسي اثر محلول سولفات روي بر روي بوته هاي مادري چاي به منظور كاهش تلفات قلم در خزانه
105
بررسي اثر محلول كتوكونازول 2 درصد در مقايسه با شامپوي كتوكونازول 2 درصد بر بهبودي علامت هاي باليني و مخمرهاي مالاسزيا در بيماران مبتلا به درماتيت سبوروئيك
106
بررسي اثر محلول كلرهگزيدين 2/0 درصد بر ميزان آلودگي باكتريايي مسواك
107
بررسي اثر محلول گلوكز، انسولين و پتاسيم (GIK) در درمان آنژين ناپايدار پرخطر
108
بررسي اثر محلول متيلن بلو در از بين بردن پروتو اسكولكس هاي كيست هيداتيك در شرايط آزمايشگاهي
109
بررسي اثر محلول موضعي سولفات روي در پيشگيري از عفونتهاي مراجعه هرپس سيمپلكس
110
بررسي اثر محلول‌پاشي اتانول و متانول بر شاخص‌هاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou)
111
بررسي اثر محلول‌پاشي اتانول و متانول بر شاخص‌هاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou)
112
بررسي اثر محلول‌پاشي انواع اسيدهاي آمينه بر پاسخ‌هاي بيوشيميايي گياه دارويي Physalis alkekengi L.
113
بررسي اثر محلول‌پاشي اوره و ‌اسيد ساليسيليك بر صفات مورفولوژيكي و تركيبات فيتوشيميايي گياه دارويي Physalis alkekengi L
114
بررسي اثر محلول‌پاشي با غلظت‌هاي مختلف عصاره ورمي‌كمپوست (ورمي واش) بر صفات مورفولوژيك، درصد و عملكرد اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L.)
115
بررسي اثر محلول‌پاشي برگي بر تركيبات شيميايي اسانس گلبرگ‌هاي گياه دارويي Rosa damascena Mill. در استان چهارمحال و بختياري
116
بررسي اثر محلول‌پاشي برگي عصاره جلبك دريايي و كود مايع مرغي بر رشد رويشي و عملكرد زعفران ( Crocus sativus L)
117
بررسي اثر محلول‌پاشي پيش از برداشت فنيل‌آلانين و سلنيوم بر گلدهي و استحكام ساقه آلسترومريا (.Alestromeria spp)
118
بررسي اثر محلول‌پاشي جاسمونيك اسيد و تنش خشكي بر عملكرد و برخي ويژگي‌هاي زراعي و فيزيولوژيك ارقام كينوا (Chenopodium quinoa Willd)
119
بررسي اثر محلول‌پاشي جيبرليك اسيد تحت شرايط كم‌آبياري بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و انبارماني ميوه انار (رقم شهوار)
120
بررسي اثر محلول‌پاشي ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيتوشيميايي عصاره الكلي اندام هاي مختلف گياه دارويي Verbascum songaricum Schrenk
121
بررسي اثر محلول‌پاشي سايكوسل بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود بهاره (Cicer arietinum L.) در شرايط ديم
122
بررسي اثر محلول‌پاشي عصاره جلبك دريايي بر صفات زراعي و فيزيولوژيك جو (Hordeumvulgare L) در شرايط تنش شوري
123
بررسي اثر محلول‌پاشي كلسيم و پتاسيم بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما
124
بررسي اثر محلول‌پاشي كيتوزان بر برخي صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي آويشن (Thymus vulgaris L.) تحت تنش خشكي
125
بررسي اثر محلول‌پاشي متانول برصفات زراعي و مورفو‌فيزيولوژيك آفتابگردان روغني (Helianthus annuusL.) تحت شرايط تنش قطع آبياري
126
بررسي اثر محلول‌پاشي نانو ذرات دي‌اكسيد تيتانيوم بر عملكرد و اجزاي عملكرد و فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيداني در گياه عدس (Lens culinaris Medik)
127
بررسي اثر محلول‌هاي مختلف و تيمارهاي پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانه‌زني ، زراعي و كيفي ژنوتيپ‌هاي لوبياقرمز
128
بررسي اثر محلولپاشي سولفات آهن و روي بر كاهش عارضه دانه سفيدي انار رقم ’شيشه كپ‘
129
بررسي اثر محلولپاشي سولفات پتاسيم بر برخي شاخص هاي كمي و كيفي ميوه و روغن زيتون (Olea europaea L)در شرايط آب و هوايي اهواز
130
بررسي اثر محلولپاشي نيتروژن و سطوح مختلف آبياري بر عملكرد كلزا رقم آپشن500 درگلستان
131
بررسي اثر محلولهاي تميزكننده بر مقاومت باند كششي لايه هاي نرم به بيس پروتز
132
بررسي اثر محو شدگي پاسخ كالريمتر تداخل‌ سنجي تمام‌ نگاري به روش حل عددي
133
بررسي اثر محيط كشت پايه و تيمار هورموني بر شاخه زايي گل محمدي
134
بررسي اثر محيط اطلاعاتي بر رابطه بين خطاي پيش‌بيني مديريت و ريسك غيرسيستماتيك در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
135
بررسي اثر محيط بر روي تركيب پذيري لاين هاي كلزا از نظر صفات زراعي و كيفيت روغن
136
بررسي اثر محيط دوزبانه كردي فارسي بر پيشرفت سواد خواندن
137
بررسي اثر محيط غرقاب و خشك بر ظهور نواحي ژني كنترل كننده صفات گياهچه‌‌هاي برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهاي SSR
138
بررسي اثر محيط فعال شده توسط پلاسما بر زيست‌پذيري رده‌هاي سلولي سرطان سينه (MDA-MB-231) و دهانه‌ي رحم (Hela)
139
بررسي اثر محيط كشت حاصل از سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني بر آسيب حاد كليوي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي
140
بررسي اثر محيط كشت حاصل از سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني بر نارسايي حاد كليوي ناشي از سيس پلاتين در موش صحرايي
141
بررسي اثر محيط كشت و تنظيم‌كننده‌هاي رشد گياهي بر ريزازديادي دو پايه جنس پرونوس ( CAB 6Pو JASPI)
142
بررسي اثر محيط كشت، طول قلمه و ميزان انيدول بوتيريك اسيد و بر درصد ريشه زايي رزماري
143
بررسي اثر محيط كشت‏هاي مختلف در توليد آنزيم آميلاز توسط يك سويه بومي باسيلوس سوبتيليس
144
بررسي اثر محيط هاي كشت پايه و تيمارهاي هورموني مختلف بر ريزازديادي گل محمدي (Rosa damascene Mill.)
145
بررسي اثر محيط هاي كشت و هورمون هاي مختلف بر ريزازديادي گياه كروتن Codiaeum (aucobifolium L)
146
بررسي اثر محيط هيدروژلي پلي‌اتيلن‌گليكول بر ميزان حيات و تمايز سلول‌هاي بنيادي عصبي مشتق شده از مغز استخوان
147
بررسي اثر محيط و تبخير بر دماي پوست
148
بررسي اثر محيطهاي كشت مختلف بر توليدي كالوس و ارزيابي ارقام مختلف برنج از طريق كشت بساك
149
بررسي اثر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي منتخب در حال توسعه )
150
بررسي اثر مخارج بهداشتي دولت بر رشد اقتصادي ايران
151
بررسي اثر مخارج بهداشتي دولت بررشد اقتصادي ايران
152
بررسي اثر مخارج دولت بر رفاه در ايران: كاربرد الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي
153
بررسي اثر مخارج دولت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران
154
بررسي اثر مخارج دولت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر شدت انرژي در صنايع كارخانه‌اي استان‌هاي ايران: رويكرد اقتصاد سنجي فضايي
155
بررسي اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران: كاربرد مدل FAVAR
156
بررسي اثر مختصات مهاربندي بر نيروهاي مهاري شناورهاي پانتوني چند رديفه
157
بررسي اثر مختصات مهاربندي بر نيروهاي مهاري شناورهاي پانتوني چند رديفه
158
بررسي اثر مخلوط پروبيوتيك ها بر حافظه و يادگيري فضايي در مدل صرع موش صحرايي
159
بررسي اثر مخلوط پودر دانه شنبليله، ريزوم زنجبيل و مان ترنجبين بر قدرت عضلاني و تركيب بدني ورزشكاران
160
بررسي اثر مخلوط صمغ قدومه شيرازي پروتئين آب پنير تغليظ شده بر پايداري امولسيون روغن ذرت در آب
161
بررسي اثر مخلوط عصاره آبي آويشن و برگ اكاليپتوس بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار نژاد هلشتاين
162
بررسي اثر مخلوط عصاره هاي گياهان عناب، كاسني و خار مريم بر موش هاي صحرايي مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
163
بررسي اثر مخلوط عصاره هيدروالكلي سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L Hypericum Perforatum L بر تشكيل رگه هاي چربي در خرگوشهاي هيپر كلسترولميك در مقايسه با لوستاتين
164
بررسي اثر مخلوط مواد فعال سطحي روي پديده پيوند قطره با فصل مشترك فاز همگون‌
165
بررسي اثر مخلوطي از پايداركننده‌ها‌ بر روي پايدارسازي فيزيكي دوغ بدون چربي
166
بررسي اثر مخمر بايوساف در پرورش طيور گوشتي
167
بررسي اثر مخمر خشك غير فعال بر روي خواص رئولوژيكي خمير آرد گندم
168
بررسي اثر مخمر خشك غيرفعال برروي خواص ريولوژيكي خمير آرد گندم
169
بررسي اثر مخمر ساكارومايسس سرويزيۀ زنده و تيمارشده با حرارت و اسيد بر ميزان سيترينين و رنگدانه‌هاي موناسكوس پورپورئوس
170
بررسي اثر مخمر ساكارومايسيس سروزيه به عنوان محرك سيستم ايمني در ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)
171
بررسي اثر مخمر ساكارومايسيس سرويسيه بر عملكرد و خصوصيات لاشه بره هاي تغذيه شده با خوراك حاوي باگاس نيشكر
172
بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر كاهش آفلاتوكسين هاي G1 و G2 در محيط كشت آزمايشگاهي و پودر ماهي كيلكا
173
بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويسيه بر عملكرد و فراسنجه‌هاي خوني بره‌هاي پرواري نژاد آتاباي‌
174
بررسي اثر مد ناشي از طوفان حاره اي آشوبا بر سواحل بوشهر و چابهار (خليج فارس و درياي عمان)
175
بررسي اثر مداخلات جامع روانپزشكي در كنترل و درمان بيماران مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي نوع يك
176
بررسي اثر مداخلات شناختي- رفتاري بر سلامت روان بيماران با دفيبريلاتور داخل قلبي
177
بررسي اثر مداخلات نوروفيدبك بر ميزان كاهش رفتارهاي پرخاشگري در نوجوانان
178
بررسي اثر مداخلات ورزشي روي عملكرد حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون
179
بررسي اثر مداخله آموزشي استفاده از وسايل حفاظت شنوايي مبتني بر مدل بزنف در شاغلين كارگاه‌هاي كوچك شهر همدان
180
بررسي اثر مداخله چندبخشي در جلوگيري از دليريوم در بيماران بعد از عمل جراحي قلب باز
181
بررسي اثر مداخله‌اي پرسولفات پتاسيم و پراكسيد هيدروژن در ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي‌
182
بررسي اثر مداخله‏اي تصويرسازي ذهني تعاملي و بار هيجاني كلمات بر يادآوري و بازشناسي
183
بررسي اثر مدت زمان انجماد بر زنده ماندن و كليواژ جنين هاي دو سلولي موش
184
بررسي اثر مدت زمان انكوباسيون و تيمار ويتامين E بر تحرك ، حيات و فراگمنتاسيون DNA اسپرم نمونه هاي آستنوتراتوزواسپرمي
185
بررسي اثر مدت زمان پخت اوليه و دورۀ نگهداري روي ويژگي هاي كيفي نان بربري نيم پخته با استفاده از پردازش تصوير
186
بررسي اثر مدت زمان تيمار آنزيمي با اندوگلوكاناز و پالايش در بهبود ويژگي‌هاي خميركاغذ OCC
187
بررسي اثر مدت زمان شنا در ايجاد اروژن دنداني در شناگرها
188
بررسي اثر مدت زمان مصرف عصاره خوراكي برگ زيتون بر آريتمي ناشي از ايسكمي
189
بررسي اثر مدت زمان نگهداري بر برخي پارامترهاي كيفي (فيزيكي و مكانيكي) پرتقال رقم والنسيا
190
بررسي اثر مدت زمان و دماي پيش‌تيمار رطوبتي بر شاخص‌هاي جوانه‌زني و بنيه گياهچه شاهي (sativum Lepidium) در بسترهاي مختلف
191
بررسي اثر مدت و دماي هيدروپرايمينگ بر برخي خصوصيات بذر و گياهچه گندم ديم رقم كوهدشت درشرايط تنش خشكي
192
بررسي اثر مدت‌زمان قرارگيري آب آبياري در ميدان‌مغناطيسي بر شاخص‌هاي كمي و كيفي گياه تربچه
193
بررسي اثر مدل اغتشاش بر هيدروليك سيني غربالي
194
بررسي اثر مدل رقومي دانسيته پوسته بر تعيين ژئوئيد قسمت دوم و پاياني
195
بررسي اثر مدل رقومي دانسيته پوسته برتعيين ژئوئيد در روش پتانسيلي قسمت اول
196
بررسي اثر مدل رقومي زمين بر تصحيح زمينگان
197
بررسي اثر مدل رقومي زمين در تعيين ژيوييد بدون استفاده از فرمول استوكس
198
بررسي اثر مدل ماده، معادله حالت و چگالي شبكه در نتايج حاصل از شبيه-سازي برخورد پرنده
199
بررسي اثر مدل‌سازي وردايي متغير پيشرفت واكنش در شبيه سازي گردابه هاي بزرگِ شعله آشفته پيش‌مخلوط با مدل خمينه توليدي ريزشعله
200
بررسي اثر مدل‌هاي رفتاري مختلف خاك در مدل‌‌سازي عددي ديوارهاي حائل طره‌اي
201
بررسي اثر مدلهاي ساده و پيچيده يادگيري حركتي روي عملكرد اندام فوقاني بيماران دچار FACIOS CAPULOHOMEREL MUSCULAR DYSTROPHY حين فعاليت روزمره
202
بررسي اثر مدول الاستيسيته و فشار جانبي روي چقرمگي شكست مود I نمونه هاي گچي
203
بررسي اثر مدول الاستيسيته، مدول برشي، نسبت ميرايي و سرعت موج برشي در تحليل ديناميكي خاك
204
بررسي اثر مدولاسيون رفتاري در قطار اسپايك سلول‌هاي پوركنژ بر طيف خروجي هسته‌ي عمقي مخچه
205
بررسي اثر مديريت آبياري در شاليزارهاي مجهز به زهكشي زيرزميني بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملكرد دانه برنج
206
بررسي اثر مديريت بر تغييرات ويژگي هاي سلامت مرتع و شاخص هاي تعيين كننده آن
207
بررسي اثر مديريت تقاضاي آبياري بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادي كشاورزان(مطالعه موردي: حوضه آبريز نيشابور)
208
بررسي اثر مديريت چرا بر شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي در منطقه نيمه‌استپي استان اصفهان ( مطالعه موردي: ايستگاه حناي سميرم)
209
بررسي اثر مديريت چراي دام بر ويژگي‌هاي عملكردي خاك و ساختاري اكوسيستم مراتع كوهستاني خوي
210
بررسي اثر مديريت دام و مرتع بر روند تغييرات پوشش گياهي (توليد، درصد تاج پوشش و تركيب كلاس خوشخوراكي) در مراتع ايستگاه مارگون استان كهگيلويه و بويراحمد
211
بررسي اثر مديريت دانش بر توانمند‌سازي روانشناختي كاركنان نيروي انتظامي شهر اصفهان
212
بررسي اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان البرز
213
بررسي اثر مديريت دانش در مديريت دانش در مديريت زنجيره تامين SCM مطالعه موردي پوشاك كشور تركيه
214
بررسي اثر مديريت ريسك زنجيره تامين بر كارايي شركت هاي توزيع دارو
215
بررسي اثر مديريت كاربرد نيتروژن در تركيب با اسيد ساليسيليك بر رشد و عملكرد گندم در خاكهاي شور – مطالعه موردي خاك‌هاي انبار الوم استان گلستان
216
بررسي اثر مديريت كود سرك نيتروژن با استفاده از كلروفيل متر برعملكرد و خصوصيات كيفي سيب زميني رقم آگريا در شرايط آب و هوايي مشهد
217
بررسي اثر مديريت كيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملكرد شركتهاي توليدي استان كرمانشاه
218
بررسي اثر مديريت منفرد و تلفيقي علف هاي هرز بر تراكم و زيست توده علف هاي هرز باريك برگ و زيست توده گوجه فرنگي
219
بررسي اثر مديريت منفرد و تلفيقي علف هاي هرز بر تراكم و زيست توده علف هاي هرز باريك برگ و زيست توده گوجه فرنگي
220
بررسي اثر مديريت نيتروژن و زمان برداشت علوفه برعملكرد علوفه، دانه و ميزان انتقال مجدد جو رقم جنوب
221
بررسي اثر مديريت هاي چرايي مختلف بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مراتع نيمه استپي
222
بررسي اثر مديريت هاي مختلف كودي بر توليد گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L.) در شرايط مشهد
223
بررسي اثر مديريت‌هاي مختلف كودي بر وضعيت تغذيه‌اي سيب با روش تشخيص چندگانه عناصر غذايي
224
بررسي اثر مذهب، مادي گرايي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مصرف كننده بر درگيري ذهني با پوشاك مد (مورد مطالعه: شهر يزد)
225
بررسي اثر مراحل توليد سوريمي بر تركيبات شيميايي والگوي الكتروفورتيكي پروتيين‌هاي ميوفيبريلي گوشت طيور استخوانگيري شده با روش مكانيكي
226
بررسي اثر مراحل رشد بر ارزش غذايي دو گونه شورروي در اراضي شور گرمسار
227
بررسي اثر مراحل فنولوژيكي بر كيفيت علوفه دو گونه هالوفيت Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica در مراتع گميشان
228
بررسي اثر مراحل فنولوژيكي بر كيفيت علوفه گونه هاي VICIA TETRASPERMA)L(. SCHREB و TRIFOLIUM REPENS L.
229
بررسي اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصيات رشد، عملكرد و ارزش غذايي برخي ارقام جو
230
بررسي اثر مراقبتهاي انجام شده قبل از بيمارستان در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
231
بررسي اثر مرحله اول درمان پريودنتال بر ميزان آنزيم آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) بزاق
232
بررسي اثر مرحله رشد گياه و طول دوره شبنم بر ميزان بيماري زايي قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل كنترل بيولوژيك پيچك صحرايي
233
بررسي اثر مرحله رشد گياه و طول دوره شبنم بر ميزان بيماري زايي قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل كنترل بيولوژيك پيچك صحرايي
234
بررسي اثر مرفين در نشانه ها و علايم فيزيكي شكم حاد در مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان دكتر شريعتي طي سال هاي 1383 تا 1384
235
بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپوكامپ در رت هاي سالم و تحت بيمار مرفين : يك تحقيق ميكرودياليز
236
بررسي اثر مزمن فعاليت كاهش يافته به روش ليگاتوربندي عصب نخاعي بر بيان ژن KIF1B عصب سياتيك رت هاي نر ويستار
237
بررسي اثر مزمن مرفين بر دوره بلوغ موش صحرايي ماده
238
بررسي اثر مزوليت هاي منطقه مغوييه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم جوجه هاي گوشتي
239
بررسي اثر مژسترول در درمان آدنوكارسينوماي اندومتر در 21 بيمار جوان
240
بررسي اثر مس بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه مريم گلي كبير (Salvia sclarea L.)
241
بررسي اثر مس بر خصوصيات كمي و كيفي گياه ريحان (Ocimum basilicum)
242
بررسي اثر مس بر رشد و شاخص‌هاي فيزيولوژيكي گياه علف چشمه (Nasturtium officinale)
243
بررسي اثر مس بر ميزان كلروفيل و تراكم جلبك
244
بررسي اثر مسئوليت اجتماعي اخلاقي و احساس همبستگي معنوي بر بروز رفتارهاي انحرافي در محيط كار با نقش واسط تعهد عاطفي (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسي مشهد)
245
بررسي اثر مسئوليت پذيري اجتماعي شركت بر ريسك سيستماتيك و ريسك غيرسيستماتيك: با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها
246
بررسي اثر مسئوليت‎پذيري اجتماعي ادراكي بر شهرت، هويت‌يابي مشتري و قصد خريد برند (مطالعۀ موردي: شركت گلستان)
247
بررسي اثر مسابقة ارتقا برافزايش بهره‌وري نيروي كار در بنگاه‌ها(نمونه موردي: شركت كاله آمل )
248
بررسي اثر مسابقه ارتقا برافزايش بهره‌وري نيروي كار در بنگاه‌ها(نمونه موردي: شركت كاله آمل )
249
بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد، كانون كنترل و توانمنديهاي فردي و اجتماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر
250
بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم باورهاي خوداثربخشي بر اضطراب والدين و سازگاري زناشويي با ميانجي‌گري راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در والدين داراي فرزند مبتلا به بيماري مزمن اهواز
251
بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم تبعيض جنسيتي بر رضايت زناشويي با ميانجي‌گري ادراك انصاف
252
بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم خودكارآمدي، تكانشوري، فعال سازي بازداري رفتاري و مهارت هاي اجتماعي بر سوءمصرف مواد در دانش آموزان
253
بررسي اثر مسدود شدن كانالهاي آب خنك كننده در شينه هاي استاتور ژنراتور نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
254
بررسي اثر مسدود كردن جريان پتاسيمي جبراني تأخيري فوق سريع توسط 50 ميكرومولار 4-آمينوپريميدين بر فعاليت پيس ميكري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي – بطني قلب موش
255
بررسي اثر مسموميت زايي نانو ذره نقره بر سيستم هاي زيستي و اكولوژيكي
256
بررسي اثر مسموميت مزمن با سم فلونيكاميد بر غلظت يون هاي خون و آسيب هاي آبشش و كليه در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
257
بررسي اثر مشاركت در تصميم گيري گروهي بر سازمان شاد با فرض متغير ميانجي اعتماد سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور استان خوزستان)
258
بررسي اثر مشاركت مادران بر ميزان اضطراب ناشي از مراقبت از كودكان بستري در بيمارستان
259
بررسي اثر مشاركت مردان در مراقبت‌هاي دوران بارداري بر پيامدهاي حاملگي و زايمان مشاركت مردان در مراقبت‌هاي دوران بارداري: بررسي پيامدهاي حاملگي و زايمان
260
بررسي اثر مشاهده مدل‌هاي مبتدي، ماهر و تركيبي در يادگيري يك تكليف شناختي حركتي
261
بررسي اثر مشاوره و آموزش والدين بر ميزان كورتيزول بزاقي و علايم رفتاري در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار تخريبي
262
بررسي اثر مشتق جديد كوركومين روي مهار تشكيل تجمعات سمي و جلوگيري از تخريب يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي
263
بررسي اثر مشتقات پكتيني در القاي مرگ برنامه ريزي شده يا آپوپتوز در دودمان سلولي سرطان پروستات انساني DU145
264
بررسي اثر مشتقات جديد متيل‏كينولينوني بر ترشح انسولين القا شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي
265
بررسي اثر مشتقات جديد متيل‏كينولينوني بر ترشح انسولين القا شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي
266
بررسي اثر مشخصات مخلوط بتن آسفالتي بر شيارافتادگي با استفاده از آزمايش خزش استاتيكي
267
بررسي اثر مشخصات بارگذاري بر مدول برجهندگي مخلوط هاي آسفالتي
268
بررسي اثر مشخصات خاك در سرعت بيشينه ذرات، ناشي از كوبش شمع با استفاده از آناليز اجزا محدود
269
بررسي اثر مشخصات خاك در سرعت بيشينه ذرات، ناشي از كوبش شمع با استفاده از آناليز اجزاء محدود
270
بررسي اثر مشخصات سنگدانه ها در خواص بتن غلتكي مورد استفاده در روسازي راه
271
بررسي اثر مشخصات سنگدانه ها در خواص بتن غلتكي مورد استفاده در روسازي راه
272
بررسي اثر مشخصات شيب بر تشكيل خاك روي سنگ گرانيت با استفاده از مناسب ترين شاخص هوا ديدگي در منطقه نيمه خشك غرب اصفهان
273
بررسي اثر مشخصات كنده هاي حفاري بر مقدار هرزروي گل حفاري
274
بررسي اثر مشكل پايه پل و ضريب تنگ شدگي برطول پروفيل فراآب
275
بررسي اثر مصرف آب آشاميدني قليايي بر پروفايل ليپيدي در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
276
بررسي اثر مصرف آب قره‌قاط غني‌سازي شده با امگا 3 و مصرف جداگانه‌ي هر كدام به همراه درمان‌هاي غير جراحي پريودنتال بر كنترل گلايسميك و پروفايل ليپيدي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 دچار بيماري پريودنتال
277
بررسي اثر مصرف اسيد لينولئيك كونژوگه برفاكتورهاي آنتي اكسيداني و التهابي در سرطان كولوركتال
278
بررسي اثر مصرف اكسيد آهن (نانو و معمولي) همراه با كمپوست گرانوله گوگردي بر غلظتآهن و رشد گياه گندم رقم آتيلا
279
بررسي اثر مصرف انالاپريل بر بهبود وضعيت سايتوكين‌هاي پيش‌التهابي در بيماران مبتلا به ميگرن: يك كارآزمايي باليني دوسوكور تصادفي‌شده
280
بررسي اثر مصرف انرژي تجديد پذير بر توسعه پايدار در كشورهاي عضو اوپك
281
بررسي اثر مصرف ايمپاگليفلوزين در پروفايل ليپيدي بيماران ديابتي با سندرم كرونري حاد پس از PCI
282
بررسي اثر مصرف بخش هوايي گياه ماريتيغال بر ميزان گلوكز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
283
بررسي اثر مصرف پاراكوات در مرحله پر شدن دانه بر عملكرد كمي و كيفي باقلا در تاريخ هاي مختلف كاشت
284
بررسي اثر مصرف پتاسيم بر جذب و تخصيص نيتروژن و پروتئين دانه در دو رقم عدس ديم
285
بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر فشار خون و شاخص هاي قند خون و چربي مردان مبتلا به هيپر ليپيدمي:يك مطالعه كار آزمايي باليني
286
بررسي اثر مصرف تاموكسي فن بر روي تستهاي تيروييدي در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش
287
بررسي اثر مصرف تخم شنبليله بر قندخون ناشتا، هموگلوبين گليكوزيله و چربيهاي خون بيماران ديابتي تيپ II
288
بررسي اثر مصرف تك دوز ترياك بر خستگي عضلاني و مركزي در موش صحرايي نر
289
بررسي اثر مصرف تلفيقي كودهاي دامي، بيولوژيك و شيميايي بر توليد كلزا ( Brassica napus L) در شرايط خاك شور استان قم
290
بررسي اثر مصرف توام ترياك و سيگار بر روي وضعيت بيماري هاي پريودنتال در مراجعين به مركز پزشكي خيريه غياثي در سال 1382
291
بررسي اثر مصرف توام عصاره هيدرو الكلي رازك (Humulus lupulus L .) و كتامين بر پارا متر هاي بيهوشي در موش صحرايي نر
292
بررسي اثر مصرف توام كود دامي و كودهاي شيميايي بر برخي خصوصيات كيفي آب ميوه پرتقال رقم تامسون ناول
293
بررسي اثر مصرف چاي سبز بر سطوح آنزيم هاي كبدي و پروفايل ليپيدي سرم در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور
294
بررسي اثر مصرف چاي سبز و ايروبيك بر فشار خون و ضربان قلب دختران داراي اضافه وزن
295
بررسي اثر مصرف حاد سيس پلاتين بر روي حافظه، يادگيري حركتي، تعادل و رفتارهاي جستجوگرانه موش‌هاي صحرايي
296
بررسي اثر مصرف حاد كافئين بر قدرت و استقامت عضلاني دوندگان زبده نيمه‌استقامت
297
بررسي اثر مصرف حاد كافيين بر قدرت، استقامت عضلاني و توان بي هوازي دختران جوان ورزشكار
298
بررسي اثر مصرف خرما بر شروع زايمان
299
بررسي اثر مصرف خوراكي آنغوزه اشكي بر پارامترهاي بيوشيميايي كبدي، كليوي، قلبي و خوني رت
300
بررسي اثر مصرف خوراكي بذر گياه داتوره DATUR STRAMONIUM بر كميت هاي رفتاري سندرم ترك در موش هاي صحرايي نر
301
بررسي اثر مصرف خوراكي پودر كاكايو بر فرسودگي شغلي
302
بررسي اثر مصرف خوراكي روغن پسته‌ي وحشي (بنه‌) بر ميزان لپتين و هورمون‌هاي تيروييد سرم موش صحرايي نر
303
بررسي اثر مصرف خوراكي سولفات روي در درمان عفونت ادراري كودكان
304
بررسي اثر مصرف خوراكي كنگرفرنگي بر روي ميزان گلوكز و چربي سرم در موش صحرايي ماده ديابتي شده
305
بررسي اثر مصرف خوراكي گياه تاج خروس در كاهش قند و چربي خون در موش صحرايي ماده
306
بررسي اثر مصرف خوراكي ميوه ي آسه (Lycium barbarum) بر ميزان گلوكز، ليپيدها، و كلسترول HDL و LDL خون در موش صحرايي ديابتي
307
بررسي اثر مصرف دانه كنجد بر برخي فاكتورهاي بيوشيميايي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
308
بررسي اثر مصرف درشت مغذي‌ها بر ابتلا به پره‌ديابت در بستگان درجه‌ي اول مبتلايان به ديابت نوع 2
309
بررسي اثر مصرف دوز‌هاي پايين الكل بر كبد جنين موش صحرايي- مطالعه‌ي بافت‌شناسي
310
بررسي اثر مصرف رزوراترول برسطح سرمي آديپونكتين و لپتين در بيماران ديابتي نوع دو
311
بررسي اثر مصرف رژيم غذايي با محدوديت متوسط كربوهيدرات بر عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي- عروقي در زنان مبتلا به سندرم متابوليك
312
بررسي اثر مصرف روغن كانولاي غني شده با ويتامين دي بر وضعيت ويتامين دي و چربي‌هاي خون در بزرگسالان سالم: مطالعه كارآزمايي باليني دو سوكور
313
بررسي اثر مصرف شكلات تلخ بر پروفايل ليپيدي، آپوليپوپروتيين B، آپوليپوپروتيين A-1و التهاب در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2: كارآزمايي باليني تصادفي
314
بررسي اثر مصرف شير سويا بر شاخص‌هاي آنتروپومتريك و فشار خون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقي
315
بررسي اثر مصرف شير سويا بر شاخصهاي آنتروپومتريك و فشار خون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقي
316
بررسي اثر مصرف شير سويا روي فاكتورهاي التهابي و قلبي- عروقي زنان بزرگسال داراي اضافه وزن و چاقي
317
بررسي اثر مصرف عصاره آبي كندر در دوره بارداري بر افزايش قدرت يادگيري و حافظه نوزادان نر موش صحرايي
318
بررسي اثر مصرف عصاره آبي كندر در دوره شيردهي بر افزايش قدرت و حافظه نوزادان نر موش صحرايي
319
بررسي اثر مصرف عصاره سير (Allium sativum) به شكل خوراكي بر غلظت كورتيزول و گلوكز خون ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss)
320
بررسي اثر مصرف عصاره‌ چاي سبز و چاي ترش بر استرس اكسيداتيو، فشار خون و نمايه‌ توده‌ بدني مردان ورزشكار با رويكرد پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي- عروقي
321
بررسي اثر مصرف كافئين بر فشار خون در هنگام فعاليت زير بيشينه و استراحت در افراد داراي اضافه وزن
322
بررسي اثر مصرف كشمش بر برخي فاكتورهاي انعقادي و ظرفيت تام آنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي: كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده
323
بررسي اثر مصرف كشمش بر برخي فاكتورهاي انعقادي و ظرفيت تام آنتي‌اكسيداني در بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي: كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده
324
بررسي اثر مصرف كلرمكوات كلرايد، سولفات روي و نيتروكسين بر رشد ريشه و عملكرد دانه گندم تحت زراعت ديم و شرايط گلخانه
325
بررسي اثر مصرف كوتاه مدت رزوراترول بر عملكرد غده تيروييد در بيماران ديابتي تيپ دو
326
بررسي اثر مصرف كود بيولوژيك، سولفات روي و كود نيتروژن بر عملكرد كمي وكيفي گندم
327
بررسي اثر مصرف كود سولفات منگنز در عملكرد دانه لاين هاي پيشرفته گلرنگ در شرايط ديم
328
بررسي اثر مصرف كودهاي نيتروژن دار و پتاسيم دار بر تغييرات كيفي سيب زميني در دورة انبارداري
329
بررسي اثر مصرف كودهاي نيتروژن دار و پتاسيم دار بر تغييرات كيفي سيب زميني در دورة انبارداري
330
بررسي اثر مصرف لاكتوباسيل‌هاي پروبيوتيك بر پروفايل ليپيد و ليپوپروتيين در موش‌هاي آزمايشگاهي هيپركلسترولمي
331
بررسي اثر مصرف لاكتوباسيلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جدا شده از پنير و ماست ليقوان در كاهش كلسترول موش‌هاي آزمايشگاهي
332
بررسي اثر مصرف مخلوط سير و آبليمو بر قند خون ناشتا، فشار خون و نمايه‌ي توده‌ي بدن در افراد مبتلا به هايپرليپيدمي
333
بررسي اثر مصرف مزمن خوراكي آلومينويم هيدروكسيد بر تست تحمل گلوكز در موش صحرايي نر RAT
334
بررسي اثر مصرف مزمن مورفين بر فعاليت غده تيروييد در موش هاي صحرايي نر
335
بررسي اثر مصرف مس بر عملكرد و تركيب شيميايي برنج و تعيين حد بحراني مس در تعدادي از خاك هاي آهكي استان فارس
336
بررسي اثر مصرف مكمل آهن بر سطح عنصر روي درسرم زنان باردار با هموگلوبين بيش از 13/2 گرم در دسي ليتر
337
بررسي اثر مصرف مكمل آهن بر عواقب بارداري زنان باردار با هموگلوبين بيش از 13/2 گرم در دسي ليتر
338
بررسي اثر مصرف مكمل آهن در زنان باردار با هموگلوبين بيشتر از 13/2 بر وضعيت نوزاد آن ها
339
بررسي اثر مصرف مكمل ال آرژينين بر عملكرد ورزشي، تركيب بدني و سديم و پتاسيم خون در مردان ورزشكار سالم
340
بررسي اثر مصرف مكمل پروبيوتيك باسيلوس كواگولانس (Takgen BC) بر غلظت لاكتات و توان روحي و جسمي سربازان
341
بررسي اثر مصرف مكمل روي بر شاخص التهابي CRP در بيماران همودياليزي
342
بررسي اثر مصرف مكمل مولتي ويتامين بر خلق و خو، اضطراب و افسردگي سالمندان
343
بررسي اثر مصرف مكمل هاي استروئيدي بر فاكتورهاي كليوي بدنسازان مرد شهر دهدشت
344
بررسي اثر مصرف مكمل هل بر اندازه هاي تن سنجي در زنان پيش ديابتي مبتلا به اضافه وزن و چاقي: كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور
345
بررسي اثر مصرف مكمل هِل بر اندازه‌هاي تن‌سنجي در زنان پيش‌ديابتي مبتلا به اضافه وزن و چاقي: كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور
346
بررسي اثر مصرف مكمل ويتامين D بر كيفيت خواب در افراد بالغ مبتلا به اختلال خواب
347
بررسي اثر مصرف مواد مخدر بر عوارض كوتاه مدت و ميزان خونريزي در بيماران تحت عمل جراحي باي پس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي
348
بررسي اثر مصرف موضعي عصاره آبي PHAZYA STRICTA بر ترميم زخم پوستي موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
349
بررسي اثر مصرف نان غني شده با آرد سويا بر سطح ليپيدهاي پلاسما و ارتباط آن با ژنوتيپ ApoE در زنان دچار اضافه وزن و چاقي
350
بررسي اثر مصرف نهاده‌ها برريسك توليد محصول برنج در شهرستان شفت استان گيالن‌
351
بررسي اثر مصرف نيتروژن بر عملكرد و تركيبات ذخيره اي دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
352
بررسي اثر مصرف ويتامين C بعد از يك دوره برنامه فعاليت بدني وامانده-ساز بر فاكتورهاي ايمني بزاقي
353
بررسي اثر مضاعف تانن بر يونهاي نيتريت و موليبدات بعنوان بازدارنده خوردگي سيستمهاي خنك كننده صنعتي
354
بررسي اثر معنابخشي فناورانه و توانمندي سازماني بر عملكرد نوآورانه با تاكيد بر نقش ميانجي ظرفيت جذب
355
بررسي اثر معنادرماني بر نگرش به ازدواج دانشجويان و اميد به زندگي آنان
356
بررسي اثر معيار خاك در بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردي منطقه حبله رود)
357
بررسي اثر معيار خاك شناسي بر پتانسيل بيابانزايي مخروط افكنه ها با كاربرد آزمون هاي ناپارامتريك (مطالعه موردي: بخش جنوبي حوزه‌ي آبخيز رودخانه‌ ي شور)
358
بررسي اثر مغزه منيزيم بر ريزساختار و ريز سختي مقاطع آلومينيم A356 توليد شده به روش ريخته گري مركب
359
بررسي اثر مفصل بر ميدان‌هاي مغناطيسي اطراف كابل‌هاي برق زيرزميني
360
بررسي اثر مقادير بذر بر عملكرد علوفه و دانه در دو نوع گندم مازندران
361
بررسي اثر مقادير زئوليت در شرايط تنش آبي بر صفات فيزيولوژيك گلرنگ
362
بررسي اثر مقادير زﺋوليت و تنش كم آبي بر ضريب استهلاك نوري گياه كلزا
363
بررسي اثر مقادير كود روي و تعيين حد بحراني آن در زراعت گندم ديم استان كرمانشاه
364
بررسي اثر مقادير كود فسفر و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم شيرين (.Sorghum bicolor L)
365
بررسي اثر مقادير گوناگون پودر شيره خرما بر مدت زمان نگهداري و ويژگي هاي كمي و كيفي كيك اسفنجي
366
بررسي اثر مقادير گوناگون نيترات آمونيوم و نيترات پتاسيم بر تغييرات سلولي ـ تكويني ريزغده‌هاي گياه سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) رقم اگريا در شرايط درون شيشه‌اي
367
بررسي اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملكرد انگور ياقوتي
368
بررسي اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملكرد و كيفيت ارقام گوجه فرنگي تحت كاشت نشايي
369
بررسي اثر مقادير مختلف بذر خار مريم بر عملكرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
370
بررسي اثر مقادير مختلف بقاياي گندم و تراكم كاشت بر رشد و عملكرد آفتابگردان
371
بررسي اثر مقادير مختلف بهره‌برداري بر توليد علوفه و شادابي گونه Festuca ovina L. (مطالعه موردي: مراتع قره‌باغ استان آذربايجان غربي)
372
بررسي اثر مقادير مختلف داروي پنتوكسي فيلين بر سلولهاي هرمي ناحيه CA1 هيپوكامپ موش سفيد بزرگ پس از ايسكمي
373
بررسي اثر مقادير مختلف ژلاتين و گوار بر ويژگي‌هاي حسي، بافتي و رنگ پاستيل بر پايه توت سفيد
374
بررسي اثر مقادير مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسيد‌هيوميك در شرايط كم‌آبياري بر برخي ويژگي‌هاي اگرواكولوژيكي ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ
375
بررسي اثر مقادير مختلف سولفات روي (ZnSo4) در بهبود خصوصيات كمي و كيفي ارقام گندم
376
بررسي اثر مقادير مختلف كلسيم و منيزيوم بر تغييرات سلولي تكويني ريزغده هاي - سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
377
بررسي اثر مقادير مختلف كمپوست زباله ي شهري و كودِ گاوي بر مقدار وزن خشك و عناصر سنگين در گياهِ رُزماري (Rosmarinus officinalis L.)
378
بررسي اثر مقادير مختلف كود آلي اسيد‌هيوميك بر كيفيت و كميت ارقام مختلف گوجه‌فرنگي (Lycopersium esculantium)
379
بررسي اثر مقادير مختلف كود پلت شده دامي و اوره و ريزمغذي ها بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و عملكرد روغن گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo var. styriaca)
380
بررسي اثر مقادير مختلف كود شيميايي اوره در تجمع نيترات در اندام هاي قابل مصرف اسفناج و جعفري
381
بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد علوفه سبز و دانه ارقام گندم در منطقه شهر بابك
382
بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن و تاريخ هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز (Cuminum cyminum L.)
383
بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن و تاريخ هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز (Cuminum cyminum L.)
384
بررسي اثر مقادير مختلف گليسين بتايين بر صفات مورفولوژيك و عملكرد ارقام بابونه آلماني (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشكي در منطقه يزد
385
بررسي اثر مقادير مختلف محلول‎پاشي روي بر عملكرد روغن در ارقام كلزا
386
بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و pHبر توليد بيومس، محتواي ليپيد و تركيب اسيد چرب در اسپيرولينا ماژور
387
بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L)
388
بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و فسفر بر عملكرد و تجمع نيترات در كاهو
389
بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و محلولپاشي سيليكات پتاسيم بر صفات زراعي و عملكرد دانه برنج رقم طارم
390
بررسي اثر مقادير مس، گوگرد، آهن، موليبدن و روي خاك و علوفه بر سطوح سرمي روي و مس گوسفندان شهرستان مسجدسليمان
391
بررسي اثر مقادير مصرف عنصر روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان در شرايط تنش خشكي
392
بررسي اثر مقادير نيتروژن مصرفي و تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم گندم
393
بررسي اثر مقادير و روش هاي استفاده از كود كامل بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام ذرت در منطقه شهر ري
394
بررسي اثر مقادير و روش هاي مختلف كودهاي حاوي روي بر عملكرد سويا
395
بررسي اثر مقادير و روش هاي مصرف كود آلي هوموسي بر جذب عناصر غذايي و عملكرد لوبيا
396
بررسي اثر مقادير و روش‌هاي مختلف كودهاي حاوي روي بر عملكرد سويا
397
بررسي اثر مقادير و شيوه هاي توزيع كود نيتروژن بر خصوصيات كمي و كيفي سورگوم علوفه اي اسپيدفيد
398
بررسي اثر مقادير و منابع مختلف كودهاي آهن بر عملكرد سويا
399
بررسي اثر مقادير و منابع مختلف كودهاي آهن بر عملكرد سويا
400
بررسي اثر مقادير، منابع و زمان مصرف پتاسيم بر عملكرد كمي و كيفي پنبه (Gossipium hirsutum) رقم ورامين
401
بررسي اثر مقاديرمختلف پتاسيم و زيوليت بر صفات كمي و كيفي گياه كلزا در رژيم هاي مختلف آبياري
402
بررسي اثر مقاديرمصرف نيتروژن و فاصله رديف هاي كاشت بر خصوصيات مورفولوژيك و تركيبات دارويي گياه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.)
403
بررسي اثر مقاوم ساز نانو ذرات اكسيد سيليسيم بر خواص سايشي كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا تقويت شده با الياف كربن
404
بررسي اثر مقاوم سازي ديوار برشي فولادي بازشودار با الياف FRP به روش عددي
405
بررسي اثر مقاومت، زمان و مقدار فشار آب و جهت بتن ريزي بر نفوذپذيري بتن
406
بررسي اثر مقايسه اي عصاره گياه پيچك با گياه شمعداني بر روي ترميم زخم برشي در موش صحرايي
407
بررسي اثر مقايسه اي كرم گياهي حاوي اسانس نعناع )MENTHA SPICATA( با پماد فنيل بوتازون و كرم نرم كننده در درمان تقويتي ورم پستان گاو
408
بررسي اثر مقايسه اي لواستاتين و ژمفيبروزيل بر روي سطح HDL-C بيماران ديابتي نوع 2
409
بررسي اثر مقايسه اي متفورمين و سيپروترون كمپاند بر سطح آندروژن هاي سرم و C-REACTIVE PROTEIN بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
410
بررسي اثر مقايسه اي مكمل نانو مولتي ويتامين، بر عملكرد، برخي فراسنجه هاي خوني و پاسخ ايمني جوجه‌هاي‌گوشتي
411
بررسي اثر مقايسه اي مكمل نانو مولتي ويتامين، بر عملكرد ، برخي فراسنجه هاي خوني و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي
412
بررسي اثر مقايسه‌اي الياف ماكرو و ميكرو پلي‌پروپيلن بر كنترل يا كاهش ترك‌خوردگي‌هاي ناشي از جمع‌شدگي خميري در روسازي‌هاي بتني در شرايط دمايي بالا
413
بررسي اثر مقايسه‌اي دوز كم پروپوفول، كتامين و تركيب اين دو در پيشگيري از سرفه و لارنگو اسپاسم بعد از اكستوباسيون
414
بررسي اثر مقايسهاي نانو ذرات اكسيد مس و سولفات مس بر شاخصهاي رشد و آسيب‌شناسي بافت آبشش بچه ماهيان آمور
415
بررسي اثر مقايسهاي نانو ذرات اكسيد مس و سولفات مس بر شاخصهاي رشد و آسيب شناسي بافت آبشش بچه ماهيان آمور
416
بررسي اثر مقبوليت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
417
بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ذرت هيبريد سينگل كراس 704 در شرايط آب هوايي اهواز
418
بررسي اثر مقدار آبياري بر استقرار، زنده‌ماني و رشد بلوط هميشه سبز (Quercus ilex L.) (مطالعه موردي: مرزن‌آباد چالوس)
419
بررسي اثر مقدار اضافي عنصر روي (zinc) بر القاي تنش اكسيداتيو و تجمع برخي عناصر در گياه نعناع سبز (mentha spicata)
420
بررسي اثر مقدار الياف چوب انگور و زمان پرس بر زاويه تماس و مقاومت اتصال سطح تخته فيبر دانسيته متوسط
421
بررسي اثر مقدار الياف چوب انگور و زمان پرس بر زاويه تماس و مقاومت اتصال سطح تخته فيبر دانسيته متوسط
422
بررسي اثر مقدار بذرو تاريخ كاشت بر تعداد پنجه ، عملكرد و اجزاء عملكرد شش رقم گندم
423
بررسي اثر مقدار حاد علف كش تركيبي (2,4-dichlorophenoxyacetic acidو (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاكتورهاي خوني و آنزيم هاي كبدي ALT وAST قزل آلاي رنگين كمان rainbow trout (Oncorhynchus mykiss )
424
بررسي اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الكتريكي چوب صنوبر دلتوييدس در دماهاي ثابت
425
بررسي اثر مقدار روان‌ساز و بازپخت پودرها بر ويژگي‌هاي مغناطيسي هسته‌هاي پودري مغناطيسي سنداست
426
بررسي اثر مقدار ماده سايا بر تغييرات عدد سايش در اثر تغييرات دما و كاركرد لنت ترمز
427
بررسي اثر مقدار نيتروژن بر خصوصيات ساختاري ، فازي و مورفولوژي سطح لايه هاي نازك نيتريد تنگستن
428
بررسي اثر مقدار نيتروژن بر كارايي مصرف نيتروژن ارقام جو در شرايط مشهد و دامغان
429
بررسي اثر مقدار نيتروژن بر كارايي مصرف نيتروژن ارقام جو در شرايط مشهد و دامغان
430
بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملكرد گياه ذرت تابستانه در شرايط آب و هوايي شهرستان اهواز
431
بررسي اثر مقدار و زمان تقسيط نيتروژن بر عملكرد دانه، علوفه و ميزان برخي عناصر غذايي در ژنوتيپ‌هاي جديد تريتيكاله
432
بررسي اثر مقدار و زمان مصرف خشكاننده پاراكوات در تاريخ هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد باقلا (Vicia fabae L.) در استان گيلان
433
بررسي اثر مقدار و زمان مصرف كود ازته بررشد نهال نوئل picea abies L
434
بررسي اثر مقدار و محل كوژبيشينه بر خواص آئروديناميكي ايرفويل در نزديكي سطح
435
بررسي اثر مقدار و نوع كربن بر سنتز دما پايينSiC با استفاده از فرآيند احياي منيزيوترمال
436
بررسي اثر مقدار و نوع ماده تقويت كننده ليگنوسلولزي بر ويژگي هاي فيزيكي- مكانيكي كامپوزيت چوب پلاستيك
437
بررسي اثر مقررات افشاي اطلاعات بر كيفيت اطلاعات منتشره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
438
بررسي اثر مقطع ديوار و نسبت ميرايي بر روي پاسخ هاي لرزه اي مخازن مستطيلي ذخيره آب
439
بررسي اثر مقياس بر پارامترهاي هندسي سطوح درزه سنگ
440
بررسي اثر مقياس بر حساسيت سنجه هاي سيماي سرزمين
441
بررسي اثر مقياس بر مدول تغيير شكل پذيري سنگ با استفاده از مدل ناپيوسته
442
بررسي اثر مقياس پذيري و ناهمسانگردي پارامتري تخلخل و نفوذپذيري به كمك روش هاي زمين آماري
443
بررسي اثر مقياس در برآورد مقدار نشت آب از مخزن و تكيه‌گاه سد بهشت‌آباد
444
بررسي اثر مقياس در مطالعة آزمايشگاهي جريان‌هاي غيردارسي غيرماندگار گذرنده از موج‌شكن‌هاي توده سنگي
445
بررسي اثر مقياس زماني (روزانه، ماهانه و سالانه) در پيش‌بيني بار رسوب معلق
446
بررسي اثر مقياس كوچك بر ارتعاشات نانو لوله‌هاي كربني تك جداره در حضور نانو ذره متحرك
447
بررسي اثر مكان رويش بر ميزان و كيفيت اسانس اسپات گل‌آذين برخي رقم‌هاي نخل خرما
448
بررسي اثر مكان شعله بر دماي شعله در احتراق ابر ذرات جريان پيش‌مخلوط متقابل (يادداشت پژوهشي)
449
بررسي اثر مكانيزاسيون كشاورزي بر توليد كلزا در استان فارس
450
بررسي اثر مكانيسم انتقال بحران مالي(با تاكيد بر بحران مالي سال2008 و قيمت نفت) و عليت ماركوف سوئيچينگ بر شاخص هاي منتخب بورس اوراق بهادار ايران
451
بررسي اثر مكانيسم انتقال بحران مالي(با تاكيد بر بحران مالي سال2008 و قيمت نفت) و عليت ماركوف سوئيچينگ بر شاخص هاي منتخب بورس اوراق بهادار ايران
452
بررسي اثر مكانيسم هاي اوپيوييدي و دوپامينرژيك داكسترومتورفان بر پاسخ درد ناشي از صفحه داغ در موش
453
بررسي اثر مكمل ال-آرژنين بر شاخص هاي تن سنجي و تركيب بدن افراد مبتلا به سندرم متابوليك: يك كارآزمايي باليني تصادفي كنترل شده
454
بررسي اثر مكمل اسيد چرب امگا- 3 و تمرين هوازي بر ميزان افسردگي زنان چاق
455
بررسي اثر مكمل اسيد لينولئيك مزدوج بر سطح سرمي لپتين، عملكرد ريه و كيفيت زندگي در بيماران مبتلابه بيماري انسدادي مزمن ريه در مقايسه با دارونما
456
بررسي اثر مكمل پروبيوتيك بر جنبه هاي رفتاري و الكتروفيزيولوژيكي حافظه و يادگيري در حيوانات دريافت‌كننده اتانول
457
بررسي اثر مكمل پلي آميني و سرما بر برخي پارامترهاي فيتوشيميايي گياه داروييStevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
458
بررسي اثر مكمل پيكولينات كروم بر وزن، نمايه توده بدن و دوركمر افراد دچار اضافه وزن و چاق
459
بررسي اثر مكمل جنيستئين بر حساسيت به انسولين، مقاومت به انسولين و شاخص عملكرد سلول هاي بتاي پانكراس در بيماران مبتلا به كبد چرب غيرالكلي، كارآزمايي باليني
460
بررسي اثر مكمل چربي CLA و افزودني هاي چربي بر روي عملكرد توليدي، توازن انرژي،توليد شير و تركيبات آن و برخي فراسنجه هاي خوني در گاوهاي شيري هلشتاين در دوره انتقال
461
بررسي اثر مكمل خوراكي روي (Zn) بر ميزان آديپونكتين پلاسما و مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
462
بررسي اثر مكمل خوراكي زينك بر عملكرد بيضه در مدل شبيه سازي شده بي وزني (مدل آزمايشگاهي سفرهاي فضايي)
463
بررسي اثر مكمل دهي حاد با ال - كارنيتين بر عملكرد فيزيكي در آستانه بي هوازي در تكواندوكاران مرد نخبه ايران
464
بررسي اثر مكمل دهي حاد با ال -كارنيتين بر سطح اسيدلاكتيك خون و مسافت طي شده روي نوار متحرك تا رسيدن به آستانه بي هوازي
465
بررسي اثر مكمل روغن ماهي بر عوارض ناشي از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان معده
466
بررسي اثر مكمل زنجبيل بر ريسك فاكتورهاي مرتبط با بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
467
بررسي اثر مكمل سازي كلسيم، ويتامين «د»، بورون و افزايش دريافت فلورايد بر خواص مكانيكي و هورمون هاي متابوليكي استخوان در موش صحرايي
468
بررسي اثر مكمل غذايي جلبك گراسيلاريا (Grasilaria pygmaea) بر روي فاكتورهاي خوني ماهي سيباس آسيايي Lates calcarifer
469
بررسي اثر مكمل غذايي روغن ماهي غني از اسيدهاي چرب امگا-3 بر توليد و تركيبات شير گاو
470
بررسي اثر مكمل غذايي سين‌بيوتيك بايومين ايمبو به عنوان مكمل غذايي بر عملكرد رشد، بازماندگي و فلور باكتريايي روده ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) انگشت قد
471
بررسي اثر مكمل كلسيم + ويتامين D بر ميزان لپتين سرم، تركيب و ميزان چربي بدن در ديابتي هاي نوع II : كارآزمايي باليني
472
بررسي اثر مكمل كوآنزيم Q10 بر بيان ژن آپوپتوز و استرس اكسيداتيو پس از تزريق بوسولفان در موش صحرايي
473
بررسي اثر مكمل كوآنزيم Q10 بر مقاومت به انسولين و قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
474
بررسي اثر مكمل كوآنزيم كيوتن بر فشار خون شرياني بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
475
بررسي اثر مكمل ملاتونين بر شاخص هاي آسيب مرتبط با سپسيس در بخش مراقبت هاي ويژه
476
بررسي اثر مكمل ويتامين E بر عملكرد و پاسخ هاي ايمنولوژيك جوجه هاي گوشتي
477
بررسي اثر مكمل ويتامين D بر روي فعاليت بيماري در بيماران لوپوس اريتماتوز منتشر دچار كمبود ويتامين D
478
بررسي اثر مكمل ويتامين D خوراكي در درمان سل ريوي با اسمير خلط مثبت
479
بررسي اثر مكمل ويتامين D3 بر علائم باليني بيماري در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير و كمبود ويتامين D، كارآزمايي باليني
480
بررسي اثر مكمل ويتامين E بر عملكرد و پاسخ هاي ايمنولوژيك جوجه هاي گوشتي
481
بررسي اثر مكمل ياري آهن و روي بر توانايي هاي تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
482
بررسي اثر مكمل ياري ال - آرژنين بر شاخص هاي تن سنجي و تركيب بدن در افراد مبتلا به پيش ديابت داراي اضافه وزن
483
بررسي اثر مكمل ياري ال-آرژنين بر فشار خون افراد مبتلا به پيش ديابت داراي اضافه وزن
484
بررسي اثر مكمل ياري ال-آرژنين بر نمايه هاي گليسمي خون در افراد مبتلا به پيش ديابت
485
بررسي اثر مكمل ياري ال-آرژنين بر نمايه‌هاي گليسمي خون در افراد مبتلا به پيش ديابت
486
بررسي اثر مكمل ياري با پودر جوانه بروكلي بر مقاومت انسوليني و شاخص هاي التهابي در مبتلايان به ديابت نوع 2: كارآزمايي باليني شاهددار و دو سوكور
487
بررسي اثر مكمل ياري با پودر جوانه بروكلي بر مقاومت انسوليني و شاخص‌هاي التهابي در مبتلايان به ديابت نوع 2: كارآزمايي باليني شاهددار و دو سوكور
488
بررسي اثر مكمل ياري با روي بر علائم و شاخص التهابي پروتئين واكنش C در بيماران مبتلا به ميگرن: يك كارآزمايي باليني تصادفي كنترل شده با دارونماي دوسوكور
489
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين D بر بهبود سطوح ويتامينD و مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع دو با سطوح ناكافي و كمبود ويتامين D
490
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين D بر شاخص هاي آنتروپومتريك در افراد مبتلا به سندرم متابوليك
491
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين D بر علائم و شاخص التهابي پروتئين واكنشي C در بيماران مبتلا به ميگرن
492
بررسي اثر مكمل ياري باهمِ ويتامين B12 و اسيد فوليك بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس پيشرونده- عود كننده
493
بررسي اثر مكمل ياري توام ويتامين هاي E و C بر پارامتر هاي چربي خون در سالمندان ساكن شهر اصفهان
494
بررسي اثر مكمل ياري توام ويتامين هاي E و C بر پارامتر‌هاي چربي خون در سالمندان ساكن شهر اصفهان
495
بررسي اثر مكمل ياري روي بر روي پروفايل‌هاي ليپيدي، حساسيت به انسولين و بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
496
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر سطوح سرمي آنتي‌اكسيداني در كودكان 13-6 ساله مبتلا به اختلال كمبود توجه/بيش‌فعالي
497
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر ميزان شاخص‌هاي ليپيدي در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
498
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر ميزان مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
499
بررسي اثر مكمل‌هاي روي و ملاتونين بر يادگيري و حافظه‌ي فضايي موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين
500
بررسي اثر مكمل‌ياري α-ليپوئيك اسيد بر فشار خون، سوء‌تغذيه و استرس اكسيداتيو در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه (ICU): يك مطالعه تصادفي، دو سو كور و كنترل شده با دارونما
501
بررسي اثر مكمل‌ياري با سيترولين بر شاخص‌هاي كبد چرب غير الكلي: كار آزمايي باليني تصادفي كنترل‌دار
502
بررسي اثر مكمل‌ياري سلنيوم در هموستاز گلوكز و پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به سندرم متابوليك: كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور، كنترل‌ شده با دارونما
503
بررسي اثر ملاتونين بر اضطراب ناشي از القاء فشار رواني پس از سانحه در موش صحرايي نر
504
بررسي اثر ملاتونين بر تكوين جنين هاي پيش لانه گزيني موش در شرايط آزمايشگاهي
505
بررسي اثر ملاتونين بر زخم معده ناشي از استرس در موش صحرايي
506
بررسي اثر ملاتونين بر عمر گلجايي، روابط آبي و ملاتونين درون‌زاي گل بريده مريم رقم پرل (Polianthes tuberosa cv. Pearl)
507
بررسي اثر ملاتونين در كاهش درد لگني زنان مبتلا به اندومتريوز مراجعه كننده به بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
508
بررسي اثر ملاتونين در كاهش شكاف كام ناشي از سديم والپروات در جنين موش صحرايي
509
بررسي اثر ملاتونين و گاباپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
510
بررسي اثر ملاحظات پايداري شبكه در اولويت بندي پروژه هاي حمل و نقل شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
511
بررسي اثر ملاس چغندر و نيز نوع جريان در رسوب گذاري الكتريكي اكسيد مس، جهت كنترل خوردگي ميكروبي فاضلاب روهاي بتني مسلح
512
بررسي اثر مليتين استخراج شده از زهر زنبور عسل ايراني روي سويه هاي كلينيكي سودوموناس آئروژينوزا
513
بررسي اثر مليتين بر ميزان بيان پروتيين Rac1 به عنوان ماركر متاستاز در سلول‌هاي سرطان معده رده AGS
514
بررسي اثر ممانتين بر روي علائم مثبت بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني و اسكيزوافكتيو، كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور- دارونما كنترل
515
بررسي اثر ممانعت گر كربونيل سيانيد3- كلروفنيل هيدرازون بر حداقل غلضت مهار كننده آمينوگليكوزيد ها و تعيين فعاليت پمپ تراوشي در ايزوله هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم چند دارويي
516
بررسي اثر ممانعت مسير موالونات/استات (MVA) در توليد ليپيد در جلبك هاي سبز Dunaliella salina و Dunaliella bardawil با استفاده از ماده لواستاتين
517
بررسي اثر ممانعتي لاكتوباسيلهاي به دست آمده از مدفوع نوزادان سالم عليه رشد اسينتوباكتر بوماني و سودوموناس آيروژينوزا با منشا عفونت بيمارستاني
518
بررسي اثر ممانعتي ورزش اكسنتريك بر سيستم ايمني زنان ورزشكار و مقايسه آن با ورزش كانسنتريك
519
بررسي اثر من‌ساني در مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي تهران
520
بررسي اثر منابع آلي و غير آلي در باند كردن عناصر معدني در شرايط برون تني
521
بررسي اثر منابع روشنايي بر سطح هوشياري در يك محيط آزمايشگاهي
522
بررسي اثر منابع سيليسيمي در رشد و توليد غده‌هاي بذري سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاك
523
بررسي اثر منابع شركت بر عملكرد نمايشگاه تجاري در استان خراسان رضوي
524
بررسي اثر منابع كربن و نيتروژن بر توليد كاروتنوئيدها در سويه بومي آئورانتيوكيتريوم Ch25
525
بررسي اثر منابع مختلف پروتيين حيواني و گياهي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
526
بررسي اثر منابع مختلف كودي بر عملكرد علوفه، اسموليت‌ها، رنگيزه‌هاي فتوسنتزي و برخي آنزيم‌هاي آنتي اكسيداني يونجه در شرايط كم‌آبياري
527
بررسي اثر منابع مختلف گرده بر ميوه نشيني نخل هاي حاصل از كشت‌بافت و پاجوش ارقام برحي، پيارم و مضافتي
528
بررسي اثر منابع مختلف نوري بر ريخت‌شناسي و رشد گياهچه‌هاي سيب‌زميني در شرايط درون شيشه و تأثير آن بر توليد ريزغده در گلخانه
529
بررسي اثر منابع نوري مختلف بر استحكام باند ريز كششي دو نوع ادهزيو به عاج
530
بررسي اثر منابع و انگيزه ها بر ارزش ويژه برند مقاصد گردشگري شهري با توجه به نقش رفتار همخلقي ارزش (شهر يزد به عنوان مورد مطالعه)
531
بررسي اثر منابع و سطوح يد جيره بر عملكرد، صفات لاشه، تلفات ناشي از سندرم افزايش فشار خون ريوي (آسيت)، هورمون هاي تيروئيدي و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي تحت تنش سرمايي
532
بررسي اثر منبع نوري پالسي پرقدرت (LPL) بر روند پيري ناشي از صدمه آفتاب (Photoaging)
533
بررسي اثر منتول بر القاي آپوپتوزيس و بيان ژن‌هاي Bax و Bcl2 در سلول‌هاي سرطاني كولون رده CT-26
534
بررسي اثر منحني‌هاي J و S در اقتصاد ايران (1386-1355)
535
بررسي اثر منساني در شناسايي استعداد در سازمان‌ها
536
بررسي اثر منطقه توليد و وزن بذر بر برخي خصوصيات مرتبط با قابليت جوانه‌زني و بنيه گياهچه بادام زميني (Arachis hypogaea L.)
537
بررسي اثر منطقه و عمق بر تركيب و تراكم نسبي بي مهر گان در تور ترال لنج هاي ميگوگير در خليج فارس استان هرمزگان
538
بررسي اثر منظم سازي و تغيير متغير مستقل در سرعت حل مسئلۀ دو جسم اختلالي
539
بررسي اثر منگنز بر غلظت ليپوپروتيين هاي پلاسما و كبد و فعاليت ليپوپروتيين ليپاز در رات
540
بررسي اثر مهاجرت بر بروز مالاريا و طبقه بندي كانوني آن در شهرستان كنارك، 88-1384
541
بررسي اثر مهاجرت بر تغيير كاربري اراضي شهر اسلامشهر
542
بررسي اثر مهاجرت در بروز رفتارهاي مجرمانه (مورد كاوي شهر پاكدشت)
543
بررسي اثر مهار آنزيم سيكلواكسيژناز در بروز اضطراب ناشي از پنتيلن تترازول
544
بررسي اثر مهار آنزيم ليزيلاكسيداز بر ژنهاي دخيل در هايپرتروفي متعاقب يك دوره تمرين مقاومتي در رتهاي نژاد ويستار
545
بررسي اثر مهار بازويي-كلاهك خرپايي بر رفتار سازه هاي بلند فولادي با هسته بتني و پلان دايره اي
546
بررسي اثر مهار جانبي اِستادهاي ديوار بر روي تابع مقاومت ايستايي اِستادها تحت بار انفجار
547
بررسي اثر مهار دوگانه سيستم رنين آنژيوتانسين در كنترل پيشرفت نفروپاتي ديابتي در بيماران مبتلا به ديابت تيپ دو
548
بررسي اثر مهار زيستي قارچ Macrophomina phaseolina توسط باكتري سودوموناس فلورسنت بر روي لوبيا و ارزيابي ميزان فنل كل ريشه
549
بررسي اثر مهار زيستي قارچ Macrophomina phaseolina توسط باكتري سودوموناس فلورسنت بر روي لوبيا و ارزيابي ميزان فنل كل ريشه(1)
550
بررسي اثر مهار كنندگي ويتامين هاي B6, B3 و مخمرهاي اتوليز شده بر پايه ساكاروميسس سرويزيه بر تشكيل آكريلاميد در شرايط آزمايشگاهي
551
بررسي اثر مهار كننده هاي حذف آنزيمي اندوكانابينوئيدها بر تشنج تونيك - كلونيك ناشي از PTZ
552
بررسي اثر مهار كننده‌‌ي عصاره‌ي هيدروالكلي پوست انار سياه بر روي تعداد سلول‌هاي پيش‌ساز اندوتليال از طريق گيرنده‌هاي PPARα و PPARγ در موش‌هاي 6BL57C
553
بررسي اثر مهار كننده‌ي عصاره‌ي هيدروالكلي پوست انار سياه بر روي آنژيوژنز تومور ملانوما از طريق گيرنده‌هاي PPARα و PPARγ در موش‌هاي 6LB57C
554
بررسي اثر مهار گيرنده رايانيديني )RYR( بر فعاليت پيس ميكري گره سينوسي - دهليزي و دهليزي بطني سالم و دست نخورده قلب موش‌
555
بررسي اثر مهار نيتريك اكسايد بر ميزان نورمتانفرين هيپوكامپي در شرايط استرس و بدون استرس در موش‌هاي صحرايي نر بالغ
556
بررسي اثر مهارت هاي ارتباطي بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش ميانجي تعاملات اجتماعي( مطالعه موردي دانش آموزان دختر شهرستان ساوه)
557
بررسي اثر مهاركنندگي تركيبات شيميايي پيشنهادي بر فعاليت آنزيم آلفا آميلاز باكتريايي بعنوان دارويي بالقوه جهت درمان و كنترل ديابت
558
بررسي اثر مهاركنندگي رشد و سميت سلولي عصاره‌ي بنفشه بر روي رده‌ي سلولي اسكواموس سل كارسينوما در محيط آزمايشگاهي
559
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه سعد كوفي (Cyperusrotandus) بر روي آنزيم استيل كولين استراز
560
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره ارقام گندم روي فعاليت آنزيم آلفاآميلاز گوارشي سوسك كلرادو
561
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره ارقام گندم روي فعاليت آنزيم آلفا-آميلاز گوارشي سوسك كلرادو
562
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره‌هاي دي‌اتيل‌اتري و متانولي شقايق موكتي (Sarcophyton spp.) و ستاره دريايي (Pentaceraster spp.) بر باكتري‌هاي اشرشياكلي (Escherichia coli) و باسيلوس سوبتيليس (Bacillus subtilis)
563
بررسي اثر مهاركنندگي كافيين در دوران بارداري برروي مورفوژنز استخوان ها در جنين موش صحرايي
564
بررسي اثر مهاركنندگي كيتوزان بر سيستم حد‌ّنصاب احساس باكتري Pseudomonas syringae pv. syringae 3289
565
بررسي اثر مهاركنندگي نانو ذرات بتا تري كلسيم فسفات بر روي رشد سلول‏هاي سرطان پستان MCF-7
566
بررسي اثر مهاركنندگي نانوذرات كوركومين بر بيان ژن esp مرتبط با بيوفيلم انتروكوكوس فكاليس
567
بررسي اثر مهاركننده انقباض رحمي در پارگي زودرس كيسه آب در طي مدت 6 ماه
568
بررسي اثر مهاركننده‌ي كربونيل سيانيد 3-كلروفنيل هيدرازون و تعيين ميزان بيان پمپ ترشحي MexCD-oprJبر روي ايزوله‌هاي سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان شهيد مطهري شهر تهران
569
بررسي اثر مهارگرهاي مسيرهاي انتقال پيام داخل سلولي بر ميزان بيان CXC كموكين IP-10/Mob-1 توسط هپاتوسيتها
570
بررسي اثر مهاري (Staphylococcus equorum) بر رشد (Aeromonas dhakensis) جداشده از روده ماهي سيم درياي خزر (Abramis brama orientalis) در شرايط آزمايشگاهي
571
بررسي اثر مهاري miRNA145 بر ميزان بيان PDL1 در سلول‌ هاي سرطاني پستان
572
بررسي اثر مهاري اسانس گياه آويشن بر روي افلوكس پمپ NorA استافيلوكوكوس اورئوس
573
بررسي اثر مهاري تاكسيفولين بر فرايند فيبريلاسيون پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ
574
بررسي اثر مهاري ترشحات جوانه ي گياه Sorghum bicolor (L.) Moench بر روي توليد پيگمان پيوسيانين باكتري PTCC 1430 Pseudomonas aeruginosa
575
بررسي اثر مهاري ترشحات جوانه ي گياه Sorghum bicolor (L.) Moench بر روي توليد پيگمان پيوسيانين باكتري PTCC 1430 Pseudomonas aeruginosa
576
بررسي اثر مهاري ريزمولكول دي‏اتيل‏تيا‏تري‏كربوسيانين‏يديد بر تجمعات پروتئين نوتركيب تاو (TAU) به عنوان كانديداي داروي ضد آلزايمر
577
بررسي اثر مهاري سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي بافت چربي بر روي تكثير سلول‌هاي تك هسته‌اي طحالي موش ديابتي C57BL/6 در محيط آزمايشگاه
578
بررسي اثر مهاري سه تركيب فنلي لينالول، منتول و اوژنول بر مخمرهاي عامل فساد در مواد غذايي
579
بررسي اثر مهاري سيليبينين بر رشد و خواص بنيادينگي مامواسفيرهاي حاصل از سلول‌هاي رده MCF-7
580
بررسي اثر مهاري سيليمارين بر فرايند فيبريلاسيون پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ
581
بررسي اثر مهاري عاج بر روي اثر ضدميكروبي كارواكرول و هيپوكلريت سديم عليه انتروكوكوس فكاليس در شرايط آزمايشگاهي
582
بررسي اثر مهاري عصاره آبي گياه پياز تابستانه بر روي كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
583
بررسي اثر مهاري عصاره متانولي سير در شرايط آزمايشگاهي بر روي باكتري‌هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي
584
بررسي اثر مهاري عصاره‌ي آبي و الكلي گياه سماق بر روي كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
585
بررسي اثر مهاري كال پروتكتين انساني بر تكثير رده سلولي سرطان معده انسان )AGS( در شرايط آزمايشگاهي
586
بررسي اثر مهاري گياه مريم گلي سهندي (Salvia sahendica) بر آسيب هاي بافتي ايجاد شده تحت تاثير مصرف الكل در رت: مطالعه بر روي پارامترهاي اكسايشي بافتهاي كبد و كليه
587
بررسي اثر مهاري گياه مريم گلي سهندي (Salvia sahendica) بر آسيب هاي بافتي ايجاد شده تحت تاثير مصرف الكل در رت: مطالعه بر روي پارامترهاي اكسايشي بافتهاي كبد و كليه
588
بررسي اثر مهاري لاكتوباسيل هاي جدا شده از گوشت خام گاو بر باكتري اشرشياكليO157: H7
589
بررسي اثر مهاري لاكتوباسيلوس رامنوسوس سويه ي 23527 LGG بر روي رشد و بيان ژني انتروتوكسين A باكتري استافيلوكوكوس اوريوس ATCC 29213
590
بررسي اثر مهاري مخلوط كلريد مس و 8-هيدروكسي كينولين بر رشد ترايكوفايتون وروكوزوم
591
بررسي اثر مهاري مخلوط كلريد مس و 8-هيدروكسي كينولين بر رشد ترايكوفايتون وروكوزوم
592
بررسي اثر مهاري ملاتونين بر رده هاي سلولي AGS و 45 MKN آدنوكارسينوما معده
593
بررسي اثر مهاري مورفولينو اليگو آنتي سنس در بيان ژن BCR-ABL در سلول هاي K562
594
بررسي اثر مهاري نانو ذره اكسيد روي در تشكيل بيوفيلمِ برخي باكتري هاي بيماري زاي غذازاد
595
بررسي اثر مهاري نيكوتين بر بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش سوري
596
بررسي اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملكردهاي ذهني مردان 29-20 سال
597
بررسي اثر مواجهه با غلظت هاي تحت كشنده نانو اكسيد مس بر فاكتور هاي رشد و تركيبات بيوشيميايي لاشه ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
598
بررسي اثر مواجهه با مس و كادميوم بر شاخص هاي بيوشيميايي پلاسما و كبد بچه فيل ماهي (Huso huso)
599
بررسي اثر مواجهه توأم با استرس گرمايي و رواني بر سطح سرمي تستوسترون در موش‌هاي صحرايي نر
600
بررسي اثر مواجهه توأم سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوايي در رت
601
بررسي اثر مواجهه توام با صدا و گرما بر روي تغييرات فشارخون مردان
602
بررسي اثر مواجهه صدا بر پارامترهاي اسپرم (تعداد، تحرك و زنده ماندن) موش سوري
603
بررسي اثر مواد OTC Bleaching بر روي ريزسختي مينا (مطالعه آزمايشگاهي)
604
بررسي اثر مواد آلي، كي‌ليت كننده‌ها , سورفكتنت‌ها بر واجذب فنانترن و فلزات سنگين از خاك رسي: مخلوط كائولن، مونتموريلونيت و ماسه
605
بررسي اثر مواد افزودني بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيوم با 2 درصد مس
606
بررسي اثر مواد افزودني بر كاهش بادبردگي از پشته‌هاي سنگ آهن  با استفاده از تونل باد
607
بررسي اثر مواد بسته بندي بر تغييرات رطوبت و ويژگي هاي كيفي چاي سياه در طي نگهداري در انبار
608
بررسي اثر مواد پر كننده‌ي حفره‌ي دسترسي پيچ اباتمنت و سمان و گير روكش‌هاي متكي بر ايمپلنت‌هاي سمان شونده
609
بررسي اثر مواد ترميم موقت اوژنل دار بر ريزنشت ترميمهاي كامپوزيت (مطالعه آزمايشگاهي )
610
بررسي اثر مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي شاهاني
611
بررسي اثر مواد جاذب الرطوبه، كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي خرفه (.Portulaca oleracea L) در منطقه اهواز
612
بررسي اثر مواد جاذب رطوبت بر تامين آب درختكاري در مناطق نيمه خشك
613
بررسي اثر مواد جاذب‏الرطوبه، كود‏هاي آلي و شيميايي بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي خرفه (Portulaca oleracea L.) در منطقه اهواز
614
بررسي اثر مواد سورفكتانت‌هاي آنيوني و كاتيوني بر عملكرد غشاء پلي‌آميدي نانوفيلتراسيون
615
بررسي اثر مواد شيميايي در شفاف سازي آب انار
616
بررسي اثر مواد فعال سطحي بر فرآيند توليد الكتروشيميايي هيدروژن
617
بررسي اثر مواد كاهنده و سيكوزيته بر پخت C و ضايعات ملاس در كارخانجات قند چغندري
618
بررسي اثر مواد مغذي در تهويۀ زيستي خاك به منظور حذف آلاينده گازوئيل
619
بررسي اثر موانع نفوذپذير بر شار هد جريان غليظ نمكي
620
بررسي اثر موج فشارآيروديناميكي ناشي از قطار پرسرعت بر روي طرح هاي عمراني
621
بررسي اثر موج ليزر كم توان nm808 بر زنده‌‌ماني و رشد باكتري E.coli-DH5α
622
بررسي اثر مودهاي بالا و نياز شكل‌پذيري در تحليل استاتيكي معادل قاب‌هاي فولادي
623
بررسي اثر مورفولوژي هاي نانو ساختار اكسيد روي بر خواص آنتي باكتريايي آن(معرفي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي)
624
بررسي اثر مورفين بر تشخيص آپانديسيت حاد
625
بررسي اثر مورفين بر تعداد سلول هاي اسيدوفيل لوب قدامي هيپوفيز موش صحرايي نر
626
بررسي اثر موريتاهنردرماني بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان
627
بررسي اثر موزاييك پلاستي آرتروسكوپيك بر عملكرد باليني بيماران دچار آسيب هاي غضروفي پيشرفته زانو
628
بررسي اثر موسمي هند بر اقليم تابستاني ايران
629
بررسي اثر موسير بر مهار رشد باكتري سودوموناس آيروژينوزا
630
بررسي اثر موسيقي آرام بي شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشي از تجويز كاراژينان در موش هاي صحرايي نر بالغ
631
بررسي اثر موسيقي بر تغييرات رفتاري، درصد تلفات و برخي شاخصهاي فيزيولوژيك ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykis) در شرايط آزمايشگاهي و سيستم مدار بسته پرورشي
632
بررسي اثر موسيقي بر ميزان درد، اضطراب و فشارخون بيماران تحت درمان ريشه دندان
633
بررسي اثر موسيقي در كاهش اضطراب معالجات اندودانتيكس دندانپزشكي
634
بررسي اثر موسيقي در كاهش درد و طول مدت ليبر
635
بررسي اثر موسيقي درمانگر به علايم منفي و مثبت بيماران روان گسيخته
636
بررسي اثر موسيقي درماني بر كاهش بي قراري در مبتلايان به آلزايمر ساكن در خانه هاي سالمندان شهرستان شهريار
637
بررسي اثر موسيقي دلخواه بر ميزان درد بعد از عمل
638
بررسي اثر موسيقي ضرب آهنگي در مهاركردن پرخشاگري عقب ماندگان ذهني خفيف
639
بررسي اثر موسيقي غيرفعال و حركات خودانگيخته در مهار كردن پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني خفيف
640
بررسي اثر موسيلاژ گياه باميه بر ميزان گلوكز و چربي‌هاي سرم و بازسازي سلول‌هاي بتاي موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزتوسين
641
بررسي اثر موضعي اسانس آويشن (Thymus vulgaris L.) بر التيام زخم جلدي نوع برشي عفوني شده با Candida albicans در موش آزمايشگاهي سفيد بزرگ (مطالعه هيستوپاتولوژيكي)
642
بررسي اثر موضعي تركيب روغن زيتون و برگ مورد بر بهبود زخم سوختگي درجه 2 موش صحرايي
643
بررسي اثر موضعي تركيب روغن كتان و عصاره الكلي دارچين در روند التيام زخم تمام ضخامت جراحي در مدل خرگوش
644
بررسي اثر موضعي روغن ماهي بر بهبود زخم حاصل از سوختگي در موش سفيد آزمايشگاهي
645
بررسي اثر موضعي روغن ماهي بر خيز حاصل از سوختگي در موش سفيد آزمايشگاهي
646
بررسي اثر موضعي ژل آمي تريپتيلين در تكميل بي حسي دندان هاي با پالپ ملتمب
647
بررسي اثر موضعي عصاره گل گاوزبان (Borago) بر ترميم زخم برشي پوست در موش سوري
648
بررسي اثر موضعي غرغره كتامين بر گلو درد پس از عمل گوش
649
بررسي اثر موضعي گليسيريزيك اسيد بر درمان يا تخفيف علايم رينيت آلرژيك در مقايسه با بكلومتازون
650
بررسي اثر موقعيت آبشكن و ديوار جدا كننده روي انحراف جريان و رسوب به آبگيرهاي جانبي
651
بررسي اثر موقعيت الكترودها بر روي شكل‌پذيري و توزيع ضخامت ورق هاي فلزي در روش شكل دهي الكتروهيدروليك آزاد
652
بررسي اثر موقعيت ايمپلنت بر گير و ثبات اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت درفك پايين
653
بررسي اثر موقعيت بازي در فضاي كنش بر رفتار در دو راهي اجتماعي آزمون مدل چلبي
654
بررسي اثر موقعيت بيمار بر ثبت رابطه مركزي به روش تريسينگ قوس گوتيك در بيماران بي دندان
655
بررسي اثر موقعيت بيمار بر ثبت رابطه مركزي به روش تريسينگ قوس گوتيك در بيماران بي دندان
656
بررسي اثر موقعيت ترك و مشخصات مقاومتي مصالح بر پايداري شيب‌هاي خاكي همگن
657
بررسي اثر موقعيت دريچه هاي خروجي آلودگي بر كاهش آلاينده در پاركينگ هاي بسته
658
بررسي اثر موقعيت سوراخ بر تابع تنش و توزيع تنش در صفحه سوراخ‌دار به روش حل صريح و عددي
659
بررسي اثر موقعيت كف پاها در عملكرد يك ساختار سلسله مراتبي و مدولار براي طراحي حركت برخاستن از صندلي
660
بررسي اثر موقعيت و ابعاد دال‌هاي محافظ تونل بر كاهش آثار ناشي از انفجار در سطح زمين
661
بررسي اثر مولتي آنزيم بر صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با تفاله گوجه فرنگي
662
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
663
بررسي اثر مولفه قايم زلزله و انعطاف پذيري پي در آسيب پذيري پلهاي بتني
664
بررسي اثر مولفه هاي ديني برايمان و لوازم آن درمعناداري زندگي ازديدگاه امام محمد غزالي و علامه طباطبايي
665
بررسي اثر مولفه‏هاي فرهنگ سازماني بر عملكرد شغلي كارشناسان ترويج كشاورزي
666
بررسي اثر موميايي بر روي برخي از شاخص هاي دخيل در ترميم زخم در موش سوري
667
بررسي اثر مونسون بر تنوع و تراكم كفزيان در سواحل ايراني درياي مكران
668
بررسي اثر ميان قاب‌ها بر كاهش طول ديوار برشي و كاهش هزينه ساختمان
669
بررسي اثر ميان لايه تيتانيومي بر خواص مكانيكي و ساختاري اتصال نفوذي فولاد تنگستن
670
بررسي اثر ميان لايه نيكل الكترولس بر رفتار خوردگي فولاد فنر Cr-Si پوشش داده شده با Zn خالص و Zn-12%Ni
671
بررسي اثر ميان لايه نيكل بر تردي هيدروژني فولاد فنر Cr-Si آبكاري شده با آلياژ Zn-Ni
672
بررسي اثر ميان لايه هاي الكتروريسي شده نانو كامپوزيت پلي وينيل بوتيرال بر مود اول و دوم چقرمگي شكست چندلايه هاي كامپوزيتي شيشه-فنوليك
673
بررسي اثر ميان مدت MDMA (اكستازي) بر اضطراب در موش سفيد آزمايشگاهي بزرگ نر با استفاده از تست Plus Maze
674
بررسي اثر ميانجي اشتراك گذاري دانش فردي در رابطه ارزيابي عملكرد كاركنان دانشي و پيامدهاي فردي و سازماني شركت هاي دانش بنيان
675
بررسي اثر ميانجي افشاي هزينه تحقيق و توسعه بر رابطه بين رقابت بازار محصول و بازده سهام
676
بررسي اثر ميانجي اقدامات خود مراقبتي بر رابطه بين سواد سلامت وكيفيت زندگي بيماران پس از جراحي قلب باز
677
بررسي اثر ميانجي خلاقيت سازماني بر رابطه بين رهبري تحول‌آفرين و نوآوري سازماني (مطالعه موردي: كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
678
بررسي اثر ميانجي خوانايي گزارشگري مالي بر رابطه بين مديريت سود و هزينه سرمايه
679
بررسي اثر ميانجي خود رهبري بر ارتباط بين فراشناخت و رفتار تصميم گيري حسابداران مديريت
680
بررسي اثر ميانجي عملكرد مالي بر رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي و ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
681
بررسي اثر ميانجي قدرت پيش‌‌بيني‌‌كنندگي سود بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و بازده سهام
682
بررسي اثر ميانجي كيس پپتين بر تحريك نورون هاي هورمون آزاد كننده گونادوتروپين توسط استروژن در ناحيه پيش بينايي مغز گوسفند
683
بررسي اثر ميانجي كيفيت حسابرسي در رابطه بين مشكلات نمايندگي و كيفيت گزارشگري مالي
684
بررسي اثر ميانجي محافظه كاري حسابداري بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعات و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
685
بررسي اثر ميانجي مديريت سود بر رابطۀ ميان هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسي
686
بررسي اثر ميانقاب مهندسي در رفتار لرزه ‌يي سازه‌ي فولادي و مقايسه‌ي آن با اثر ديوار برشي، ميانقاب بتني و ديوار جداشده
687
بررسي اثر ميانقاب مهندسي در رفتار لرزه يي سازه ي فولادي و مقايسه ي آن با اثر ديوار برشي، ميانقاب بتني و ديوار جداشده
688
بررسي اثر ميانقاب ها در سازه هاي فلزي توسط آزمايشات لرزه اي
689
بررسي اثر ميانقابي ديوارها بر روي رفتار لرزه اي اتصالات داراي نشيمن
690
بررسي اثر ميتومايسين و مقايسه آن با دگزامتازون بر روي ميزان بروز و شدت چسبندگي صفاقي بعد از عمل جراحي شكمي در RAT
691
بررسي اثر ميدازولام بر مسموميت ناشي از تجويز دوزهاي بالاي ليدوكائين در ماكيان (Gallus gallus domesticus)
692
بررسي اثر ميدازولام بر ميزان اشباع اكسيژن خوني شرياني در آندسكوپي دستگاه گوارش دستگاه گوارش فوقاني
693
بررسي اثر ميدازولام روي كاهش درك حين عمل جراحي
694
بررسي اثر ميدان الكترو مغناطيسي بر القاي آپوپتوز در لثه موش رت
695
بررسي اثر ميدان الكترواستاتيك بر پارامترهاي انجماد و ريزساختار قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus)
696
بررسي اثر ميدان الكترواستاتيك و يوني هيدروژن(H+) بر روي پارامترهاي ساختاري و كوانتومي برهم كنش برموسيانيد BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظريه تابعي چگالي
697
بررسي اثر ميدان الكترواستاتيكي بر ضريب اصطكاك ديناميكي پسته
698
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس با فركانس پايين بر تكوين جنين دوسلولي موش سوري نژاد NMRI (In vitro)
699
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف انسان به نورون
700
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس ضعيف بر حجم كبد و تعداد مگاكاريوسيت هاي آن در جنبش موش سوري نژاد NMRI
701
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي 50 هرتز بر القاي تمايز در بافت جنيني موش
702
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بسيار پايين بر القاي آپوپتوز و سطح بيان بيوماركر‌هاي ER، PR و HER2 در رده سلولي BT474 سرطان پستان انساني
703
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بسيار پايين بر هيستولوژي كبد موش سوري
704
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي بر تخمدان و هورمون هاي جنسي موش صحرايي ماده
705
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي فركانس پايين در رشد و بلوغ اووسيت موش در محيط آزمايشگاهي
706
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي مستقيم بر كربوهيدرات، رنگدانه‌هاي فتوسنتزي و پاريتين در گلسنگ برگي از منطقه جنگلي بابل
707
بررسي اثر ميدان الكتريكي روي نانوذره هاي نقره پايدارشده با سيترات و پلي وينيل‌پيروليدون
708
بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر آپوپتوزيس القايي در ياخته‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش صحرايي
709
بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر پيشبرد چرخه سلولي در ياخته هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش صحرايي
710
بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و محتواي فلاوونوييدي در گياه باقلا (Vicia faba L.)
711
بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و محتواي فلاوونوييدي در گياه باقلا (Vicia faba L.)
712
بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا و زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوكسين 1B
713
بررسي اثر ميدان مغناطيسي با شدت هاي 2 و 8 ميلي تسلا بر تثبيت حافظه فضايي موش بزرگ آزمايشگاهي
714
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال در محفظه مثلثي
715
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر جابه جايي طبيعي جريان آرام و متلاطم نانوسيال در محفظه ذوزنقه اي
716
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر جذب CO2 توسط نانوسيالات مختلف در يك برج جذب حبابي
717
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر رشد و عملكرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرايط آب و هوايي مشهد
718
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر فرايند الكتروريسي نانو الياف پليمري
719
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كاهش آلودگي الكتروني پرتوهاي فوتوني حاصل از شتابدهنده پنتون‌
720
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كورتيزول، قند خون، هورمون هاي تري يدوتيرونين و تيروكسين موش صحرايي
721
بررسي اثر ميدان مغناطيسي، اسانس رازيانه و ژل آلوئه‌ورا بر قهوه‌اي شدن سيب تازه‌برش‌خورده رقم ̕گلدن دليشز
722
بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي با فركانس هاي فوق العاده پايين بروضعيت سلامت رواني كاركنان شاغل درنيروگاه گازي شيراز، 1387
723
بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي AC و DC بر جوانه زني دانه ها و رشد اوليه دانه رستهاي كلزا Brassica napus L
724
بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي تركيبي مستقيم (DC) و پالسي با فركانس بسيار پايين (ELF) بر روي رشد باكتري E. Coli
725
بررسي اثر ميدان‌هاي الكترومغناطيس با فركانس بسيار پايين بر يادگيري و حافظه بينايي و ساختار آناتوميكي مغز در ميمون‌هاي رزوس نر
726
بررسي اثر ميدان‌هاي الكترومغناطيسي با فركانس پايين بر روي رده‌ي سلول سرطاني MCF-7
727
بررسي اثر ميدان‌هاي مغناطيسي بر جوانه‌زني بذرها و تكوين دانه رست‌هاي ماش (Vicia sativa L.)
728
بررسي اثر ميدان‌هاي مغناطيسي مختلف بر تشكيل جسم بارده و ارزش غذايي قارچ خوراكي صدفي (Pleurotus florida)
729
بررسي اثر ميدانهاي الكترومغناطيس بر دستگاه توليد مثلي موش نر
730
بررسي اثر ميدان‏هاي الكترومغناطيسي با فركانس پايين بر روند اسپرماتوژنز و پروتيين‏هاي سرم خون موش نژاد Balb/c
731
بررسي اثر ميراگرهاي جدارنازك آكاردئوني در كاهش پاسخ قاب ها تحت بار انفجاري
732
بررسي اثر ميراگرهاي جدارنازك آكاردئوني در كاهش پاسخ قاب‌ها تحت بار انفجاري
733
بررسي اثر ميرايي ترموالاستيك در مدل غيرخطي تشديدكنندههاي ميكروالكترومكانيكي با روش تربيع ديفرانسيلي
734
بررسي اثر ميرايي وابسته به اندازه ي تنش در تحليل لرزه يي غيرخطي سدهاي بتني وزني
735
بررسي اثر ميريستين بر عملكرد انقباضي آئورت سينه‌اي در موش صحرايي ديابتي‌شده با استرپتوزوتوسين
736
بررسي اثر ميريسيترين بر نقايص شناختي در موش هاي صحرايي دميلينه شده هيپوكمپي
737
بررسي اثر ميزان استغراق و فاصله لوله مكش از كف، بر الگوي جريان درون حوضچه مكش
738
بررسي اثر ميزان اكسيد نيكل در كاتاليست mgo/ NIO براي فرايند تهيه گاز سنتز از متان به روش رفرمينگ مختلط متان با بخار آب و دي اكسيدكربن
739
بررسي اثر ميزان بذر بر عملكرد علوفه و دانه در كشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرايط اقليمي خرم آباد
740
بررسي اثر ميزان بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو ژنوتيپ جو در شرايط آب و هوايي اهواز
741
بررسي اثر ميزان تعرق و توليد ماده خشك در گونه هاي مرتعي Medicago Sanguisorba minor ، Trifolium repens ، sativa و Trifolium Pratens
742
بررسي اثر ميزان توسعه‌يافتگي كشورها بر رويت‌پذيري مقالات هم‌تاليفي
743
بررسي اثر ميزان خسارت بر پذيرش بيمه محصولات كشاورزي (مطالعه موردي محصولات آبي شهرستان دهلران)
744
بررسي اثر ميزان خشكسالي و گرد و غبار بر شيوع بيماري سل در شهرستان زابل
745
بررسي اثر ميزان دما و زمان نگهداري روي جوانه‌زني بذر گونه بلوط بلندمازو
746
بررسي اثر ميزان رس كايولينيت و حرارت در پاك‌سازي خاك ماسه بادي آلوده به گازوييل از طريق روش استخراج بخارات خاك ( SVE)
747
بررسي اثر ميزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قوه ناميه، قدرت (ويگور) و كيفيت بذركلزا
748
بررسي اثر ميزان رطوبت بر ويژگي هاي فيزيكي ميوه سنجد
749
بررسي اثر ميزان رقيق سازي و روش انجماد بر بقاي اسپرم منجمد قوچ بلوچي
750
بررسي اثر ميزان فسفر و عمليات حرارتي بر ساختار، سختي و رفتار سايشي پوشش كبالت-فسفر
751
بررسي اثر ميزان كربنات‌ها و مواد آلي روي حد رواني و حد خميري در خاك هاي بستر دريا در نيمه شمالي خليج فارس
752
بررسي اثر ميزان كلر و سولفات آب آبياري و همچنين نقش نيتروژن بر جذب فيزيولوژي عناصر و ميزان محصول جو (.Hordeum vulgar L)
753
بررسي اثر ميزان ماده كف زاي شيميايي و آرد چوب بر ويژگيهاي مكانيكي، چگالي و ريخت شناسي چندسازه سبك شده هيبريدي پلي اتيلن سنگين/ اتيلن وينيل استات/آرد چوب
754
بررسي اثر ميزان مصرف رزين، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه ACACIA SALICINA
755
بررسي اثر ميزان مصرف كود نيتروژن و زمان بندي محلول پاشي اوره بر كيفيت چمن آفريقايي )Cynodon dactylon . Pers( در دوره خفتگي
756
بررسي اثر ميزان نيوبيوم برجدايش بين دندريتي در سوپر آلياژ IN718 توليد شده به روش VIM+ESR
757
بررسي اثر ميزان هم ترازي چشمه و آشكارساز بر روي عملكرد سيستم اسكن گاماي برج تقطير
758
بررسي اثر ميزان و سهم فتوسنتز جاري بر عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي برنج هوازي تحت تأثير دور‌هاي مختلف آبياري در منطقه شمال خوزستان
759
بررسي اثر ميزان و نوع بايندرهاي فسفاتي و كايولن بر استحكام و خواص فيزيكي جرمهاي ديرگذار تعميري زيركني
760
بررسي اثر ميزانهاي مختلف بذر كشت شده بر عملكرد علوفه گونه يونجه يكساله MEDICAGO RIGIDULA در كردستان
761
بررسي اثر ميزوپروستول زير زباني در پيشگيري از خونريزي در عمل جراحي سزارين
762
بررسي اثر ميزوپروستول واژينال بر طول مدت زايمان در پارگي زودرس و قبل از ترم كيسه آب
763
بررسي اثر ميكرو و نانوپرك شيشه بر سينتيك پخت و خواص ضد خوردگي پوشش‌هاي كامپوزيتي رزين وينيل استر
764
بررسي اثر ميكروسكوپي عصاره آبي كوركومين بر ترميم زخم‌هاي ديابتي موش صحرائي نر نژاد ويستار
765
بررسي اثر ميكروسيليس بر فاز سيماني بتن هاي سبك وزن پرليتي
766
بررسي اثر ميكروسيليس برمقاومت فشايي بتن‌هاي خود تراكم‌
767
بررسي اثر ميكروويو بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي سطح ايلمنيت
768
بررسي اثر ميكوريزGlomus mosseae و براسينواستروئيد بر مكانيسم فتوسنتز آنيسون (Pimpinella anisum L.) تحت شرايط تنش كادميوم
769
بررسي اثر ميكوريزا به عنوان يك عامل كمكي در پاكسازي خاك به وسيله گياهان
770
بررسي اثر ميلگرد و خاموت هاي ساخته شده از پليمرهاي مسلح شده با الياف شيشه اي بر رفتار تيرهاي بتن آرمه
771
بررسي اثر مينو سايكلين بر روند كيندلينگ آميگدال در موش هاي صحرايي
772
بررسي اثر مينوسايكلين بر شدت تشنج هاي ناشي از كيندلينگ آميگدال در موش صحرايي
773
بررسي اثر مينوسيكلين بر ميزان بيان ژن گيرنده GABAA در نواحي هيپوكمپ و پيريفورم مغزي، در طي روند كيندلينگ آميگدال در موش صحرايي
774
بررسي اثر مينوسيكلين بر ميزان بيان ژن گيرنده NMDA در نواحي هيپوكمپ و پيريفورم مغزي، در طي روند كيندلينگ آميگدال در موش صحرايي
775
بررسي اثر ميواينوزيتول و كروسين بر ميزان بيان ژن‌هاي‌RAGE و TGFB در بافت كليه رت‌هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
776
بررسي اثر ميوه بلوط و جنس بر چربي محوطه شكمي و بيان ژن ليپاز پانكراس در جوجه‌هاي گوشتي
777
بررسي اثر ميوه زرشك زرافشان بر عملكرد و بافت كبد در موش هاي صحرايي نر بالغ تحت تيمار با اتانول
778
بررسي اثر ميوه كاكتوس برغلظت گلوكز در موش صحرايي ديابتي شده يا استرپتوزسين‌
779
بررسي اثر ميوه هندوانه ابوجهل [)CITRULLUS CLOLOCYNTHIS )L.( SCHRAD.] بر كاهش قندخون در بيماران ديابتي نوع دوم : كارآزمايي باليني دوسوكور
780
بررسي اثر ميوه و روغن دانه‌انار برتراز ليپيدهاي سرم خون و پيشرفت آترواسكلروز در خرگوش‌هاي پيركلسترولمي‌
781
بررسي اثر نا اطميناني تورم بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران
782
بررسي اثر نا اطميناني نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام و ميزان سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهاي GARCH و VAR)
783
بررسي اثر نا اطميناني نرخ ارز واقعي بر تجارت خارجي محصولات كشاورزي در ايران
784
بررسي اثر نااطميناني اقتصاد كلان و خاص شركت بر اهرم شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران: بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم
785
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايران
786
بررسي اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي ايران
787
بررسي اثر نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي بر تراز حساب‌جاري؛ يك مدل خود رگرسيون برداري (VAR) با كاربردي براي ايران
788
بررسي اثر ناتواني بر ميزان مواجهه با موانع محيطي مشاركت در كودكان فلج مغزي
789
بررسي اثر ناحيه غني از رزين بر رشد ترك در هسته‌ي فومي پره كامپوزيتي توربين بادي به روش المان محدود
790
بررسي اثر ناخالصي +2Cu برطيف گرمالياني (LiF (Mg, Cu, P
791
بررسي اثر ناخالصي سريوم بر ويژگي هاي مغناطيسي فيلم هاي نازك (نانومتري) گارنت ايتريوم آهن بر بسترهاي كوارتز
792
بررسي اثر ناخالصي سوخت در سرعت شعله آرام مخلوط رقيق متان
793
بررسي اثر ناخالصي سولفونات هاي نيتروتولوئن بر سرعت واكنش TNT - پتاسيم پرمنگنات
794
بررسي اثر ناخالصي گاليم بر ويژگي‌هاي ساختاري، ريزساختاري و نوري لايه‌هاي نازك اكسيد روي تهيه شده به روش افشانه گرمايي
795
بررسي اثر ناخالصي لانتانيم اكسيد بر ويژگي حسگري نانو ساختار گل مانند روي اكسيد
796
بررسي اثر ناخالصي منگنز بر روي نانو ميله هاي اكسيد روي سنتز شده به روش تابش مايكروويو
797
بررسي اثر ناخالصي ها در فرآيند تزريق امتزاجي گاز دي اكسيد كربن
798
بررسي اثر ناخالصي هاي موجود در گاز ترش استحصالي از فازهاي 6 و 7 و 8 مجتمع گازي پارس جنوبي براي تزريق به مخازن نفت منطقه آغاجاري
799
بررسي اثر ناسازگاري ماتريس هاي واريانس - كواريانس در شاخص انتخاب
800
بررسي اثر ناسازگاري ماتريس هاي واريانس- كواريانس در شاخص انتخاب
801
بررسي اثر ناشتايي بر سطح پلاسمايي گلوكز رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوسين
802
بررسي اثر ناشي از مواجهه مادر با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز در دوره بارداري بر كاهش وزن هنگام تولد 1200 نوزاد در يك مقطع 15 ماهه در شهر شيراز
803
بررسي اثر نالتروكسان بر خارش بيماران مبتلا به اگزما
804
بررسي اثر نالتروكسان در مسموميت غير عمدي با متادون
805
بررسي اثر نالوكسان بر طول مدت تشنج ناشي از الكتروشوك درماني
806
بررسي اثر نامتقارن تورم بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
807
بررسي اثر نامتقارن شوك‌هاي مثبت و منفي تورم بر نااطميناني تورم در ايران از طريق بسط الگوي بال (1992)
808
بررسي اثر نامتقارن قيمت ذرت بر قيمت گوشت مرغ در ايران
809
بررسي اثر نامتقارن نااطميناني قيمت نفت بر رشد اقتصادي (به روش الگوي گشتاور تعميم يافته)
810
بررسي اثر نامنظمي‌هاي قطع سيستم باربر جانبي و طبقه‌ خيلي نرم ‌بر عملكرد لرزه اي قاب‌هاي مهاربندي همگرا
811
بررسي اثر نان هاي تهيه شده از دانه كتان(Linum usitatissimum) بر قند خون بيماران ديابتي
812
بررسي اثر نانو TiO2 بر روي منسوج پلي لاكتيك اسيد (PLA) در محيط پلاسما
813
بررسي اثر نانو اكسيد آهن بر رشد و نمو شش جنين موش نژاد NMRI در شرايط In Vivo
814
بررسي اثر نانو اكسيد آهن در دورة جنيني بر رشد و نمو بيضۀ موش بالغ نژاد NMRI
815
بررسي اثر نانو اكسيد روي بر بافت ايلئوم موش نر نژاد NMRI
816
بررسي اثر نانو اكسيد روي بر روي جوانه اندام حركتي جلويي جنين موش نژاد NMRI در شرايط in vivo
817
بررسي اثر نانو اكسيد روي بر هورمون هاي LH، FSH و تستوسترون در موش نر بالغ نژاد NMRI
818
بررسي اثر نانو اكسيد روي برزخم هاي ناشي از سوختگي در موش سوري ماده
819
بررسي اثر نانو اكسيدآهن بر غلظت آهن و رشد گياه گندم رقم آتيلا
820
بررسي اثر نانو تيتانيوم دي اكسيد بر روي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني
821
بررسي اثر نانو ذرات آلومينا بر مقاومت به خراش رزين‌هاي يورتان اكريلات پخت شونده با UV
822
بررسي اثر نانو ذرات آهن بر تغييرات هيستوپاتولوژيك تخمدان در موش‌هاي تيمار شده با ايزونيازيد
823
بررسي اثر نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي بر حذف ژن هاي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي هتروتروف پساب فاضلاب شهري
824
بررسي اثر نانو ذرات آهن و منيزيم و تاريخ كاشت بر عملكرد و ميزان نيترات غده سيب زميني
825
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد روي بر خواص فيزيكوشيميايي و آنتي‌اكسيداني فيلم‌هاي بر پايه آرد سنجد و ژلاتين
826
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد روي بر عملكرد و برخي فراسنجه‌هاي خون در بزغاله‌هاي نر مرغوز
827
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد سريم بر چسبندگي لعاب به زيرلايه فلزي
828
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد مس روي ژنوم باكتري استافيلوكوكوس اورئوس با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD
829
بررسي اثر نانو ذرات بر انتقال حرارت راهگاه آب موتور با در نظر گرفتن پديده جوشش
830
بررسي اثر نانو ذرات بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري فيلم هاي تركيبي ژلاتين ماهي سردآبي و كاپاكاراگينان
831
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيوم و نانو سيلور بر افزايش طول عمر و كيفيت گل آلسترومريا رقم KONST COCO
832
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيوم و نانو سيلور بر افزايش طول عمر و كيفيت گل آلسترومريا رقم KONST COCO
833
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيوم، نانوسيلور و برخي اسانس‌ها بر افزايش طول عمر و كيفيت گل شاخه بريده آلسترومريا رقم coco Konst
834
بررسي اثر نانو ذرات دي‌اكسيد تيتانيوم و اسيد جاسمونيك بر روند تغييرات فيتوشيميايي و آنتي‌اكسيداني عصاره ژنوتيپ‌هاي گياه دارويي (Satureja hortensis L.)
835
بررسي اثر نانو ذرات رس و پوشش‌هاي مختلف در افزايش خواص حرارتي و مقاومت به آتش چوب
836
بررسي اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآيند جوانه زني بذر گياه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرايط شوري
837
بررسي اثر نانو ذرات سيليكا بر عملكرد خيار (Cucumis sativus L.) در منطقه اهواز
838
بررسي اثر نانو ذرات فلزي در ارتقاء ويسكوزيته نفت هاي سنگين
839
بررسي اثر نانو ذرات كيتوزان و كيتوزان بر برخي صفات فيزيولوژيك و فيتوشيميايي گياه دارويي سياه دانه Nigella sativa L
840
بررسي اثر نانو ذرات مختلف بر سرما‌درماني با استفاده از مدل انتقال گرما غير فوريه
841
بررسي اثر نانو ذرات نقره بر خواص الكتريكي خمير نقره غير سربي براي توليد المنت شيشه خودرو
842
بررسي اثر نانو ذرات نقره بر روي بيان ژن mecA در نمونه هاي مقاوم به متي سيلين باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
843
بررسي اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سيليمارين بر آنژيوژنز در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني آن
844
بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي 20 نانومتري بر روي تغييرات آنزيمي و بافتي كبد موش باردار نژاد NMRI
845
بررسي اثر نانو ذره اكسيدآهن و پروبيوتيك بيفيدوباكتريوم بيفيديوم بر بيان ژن جزء MexA سيستم افلاكس پمپ در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مقاوم به دارو
846
بررسي اثر نانو ذره سلنيم و سلنيت سديم بر بيان ژن اديپونكتين در جفت ميش‌هاي آبستن
847
بررسي اثر نانو ذره سلنيوم بر جوانه‌زني و برخي ويژگي‌هاي مورفوفيزيولوژيكي گون پنبه اي (Astragalus gossypinus Fisher.) در محيط كشت MS
848
بررسي اثر نانو رس بر رفتار حرارتي و مقاومت اشتعال نانوكامپوزيت فنوليك –كربن
849
بررسي اثر نانو زرات آهن و نقره بر تشكيل بيوفيلم در باكتري هاي جدا شده از نمونه هاي باليني
850
بررسي اثر نانو زيوليت پتاسيم پرمنگنات و زمان نگهداري بر خواص فيزيكوشيميايي ميوه كيوي (رقم هيوارد)
851
بررسي اثر نانو ژل ولاستونيت بر خواص فيزيكي، مكانيكي و مورفولوژيكي چندسازه باگاس – سيمان
852
بررسي اثر نانو ژل ولاستونيت بر روي خواص كاربردي چوب سيمان ساخته شده از الياف كاه برنج
853
بررسي اثر نانو سلنيوم بر اووژنز و تغييرات رحمي در موش بالغ نژاد NMRI
854
بررسي اثر نانو سيليس بر خواص و پايداري حرارتي رزين‌ رزول
855
بررسي اثر نانو فيبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه‌هاي زيست تخريب‌ پذير حاصل از پليمرهاي بازيافتي و خاك‌اره صنعتي
856
بررسي اثر نانو كوركومين دندروزومي بر بيان ژن‌هاي آپوپتوزي Bax و Bcl2 در رده سلول سرطاني AGS
857
بررسي اثر نانو لايه هاي نقره كندوپاشي در بازتابش انرژي حرارتي نور خورشيد توسط شيشه سفيد در آينه هاي حرارتي- خورشيدي
858
بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر عمر چندلايه هاي كامپوزيتي شيشه/اپوكسي سوراخ كاري شده تحت بارگذاري خستگي
859
بررسي اثر نانو لوله‌هاي كربني چند ديواره بر بهبود پاكسازي فضاي حلقوي چاه‌هاي هيدروكربني
860
بررسي اثر نانو‌چندسازه مغناطيسي عامل‌دار شده با كربوكسي متيل β-‌سيكلودكسترين براي تخريب سونو فتوكاتاليستي بي‌فنيل‌هاي پلي‌كلره از روغن ترانسفورماتور
861
بررسي اثر نانواكسيدروي بر عملكرد، ميزان كيفيت و كميت تركيبات اسانس گياه دارويي Salvia leriifolia Benth. در شرايط تنش شوري
862
بررسي اثر نانواكسيدهاي آهن و آلومينيوم بر كاهش حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم
863
بررسي اثر نانوالكتروكاتاليست هاي مختلف بر خصوصيات الكتروكاتاليتيكي pt به عنوان آند در پيل هاي سوختي مستقيم متانول
864
بررسي اثر نانوامولسيون اسانس مريم گلي خراساني(Salvia chorassanica ) دركاهش فساد كپكي ميوه توت فرنگي پس از برداشت
865
بررسي اثر نانوبلوري سازي بر تغيير خواص پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي آلياژ AZ31B
866
بررسي اثر نانوپودر آلومينا بر روي مقاومت به شوك حرارتي نانوكامپوزيت آلومينا- مولايت
867
بررسي اثر نانوتكنولوژي بر محيط زيست
868
بررسي اثر نانوذرات آلومينا روي مقاومت به خوردگي پوشش‌هايNi-W، ايجادشده توسط رسوبدهي الكتروشيميايي
869
بررسي اثر نانوذرات آهن در ميزان برخي از محصولات جلبك دوناليلا سالينا (Dunalliela salina)
870
بررسي اثر نانوذرات اكسيد آهن بر بيان ژن‌هاي توليد بيوفيلم و مقاومت آنتي‌بيوتيكي در سويه‌هاي كلبسيلا پنومونيه
871
بررسي اثر نانوذرات اكسيد آهن و اكسيد آهن- سريم توليد شده به روش هم‌رسوبي بر پارامترهاي رشد گياه لوبيا
872
بررسي اثر نانوذرات اكسيد روي سنتز شده به روش شيمي سبز با دنا
873
بررسي اثر نانوذرات اكسيد روي سنتزشده توسط عصاره‌ي آبي گياه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده‌ي سلولي سرطان كولون (HT-29) و ارزيابي اثرات اين نانوذرات بر پروتئين پروكسي‌تونين (PCT) در محيط invivo
874
بررسي اثر نانوذرات اكسيد مس بر ژنوم باكتري سالمونلا تيفي موريوم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD
875
بررسي اثر نانوذرات اكسيد مس روي ژنوم باكتري اشريشياكلي با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD
876
بررسي اثر نانوذرات اكسيدروي سنتز شده توسط گياه amaranthus cruentus بر روي بيان ژن‌هاي آپوپتوزي bax و bcl-2 در سلول‌هاي سرطان سينه (mda-mb-231)
877
بررسي اثر نانوذرات اكسيدي روي و نانوتيتانيا بر خواص حفاظتي پوشش‌هاي پلي‌يورتاني آب‌پايه در محيط شتابيده محفظه نور فرابنفش
878
بررسي اثر نانوذرات بر انتقال حرارت جابه جايي توام در كانال افقي داراي منبع گرم
879
بررسي اثر نانوذرات بر ريزساختار، خواص مكانيكي و رفتار رئولوژيكي مذاب اسفنج‌هاي پليمري
880
بررسي اثر نانوذرات تيتانيوم اكسد بر درصد و سرعت جوانه زني گياه دارويي بادرشبويه
881
بررسي اثر نانوذرات تيتانيوم اكسي دي فلوئورايد (TiOF2) بر روي رفتار شيارشدگي مخلوط‏هاي آسفالتي
882
بررسي اثر نانوذرات تيتانيوم‌دي‌اكسيد (TiO2) بر رنگيزه هاي فتوسنتزي و برخي از خصوصيات بيوشيميايي و آنتي اكسيداني گياه رزماري (Rosmarinus officinalis L.)
883
بررسي اثر نانوذرات سيليكون كربيد بر خواص مكانيكي و گرمايي رزين اپوكسي آرالدايت با روش ديناميك مولكولي
884
بررسي اثر نانوذرات گرافن-سيليكا بر خواص رئولوژيكي و ترموفيزيكي سيال حفاري پايه آبي
885
بررسي اثر نانوذرات ليپيدي حاوي داروي ضد سرطان سيليبينين بر مهار رشد سلولي در رده سلولي MCF-7 سرطان پستان
886
بررسي اثر نانوذرات مگنتيت بر شكست تركيبات سنگين نفتي
887
بررسي اثر نانوذرات ميسلي حاوي كوركومين بر جدايه هاي سودوموناس آئروژينوزاي مقاوم به سيپروفلوكساسين و بر بيان ژن هاي mexC و mexD
888
بررسي اثر نانوذرات نقره بر بيان ژن هاي اگزوتوكسين A و S در سودوموناس آئروژينوزا
889
بررسي اثـر نانـوذرات نقـره بر بيـوفيلم‌هاي ناشي از استافيلوكوكوس اپيدرميديس
890
بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد باكتري اشرشياكلي
891
بررسي اثر نانوذرات نقره بر روي كيفيت و طول عمر گل بريده رز
892
بررسي اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد ميكروبي عصاره الكلي گياه اسپند در برابر باكتري اشريشياكلاي
893
بررسي اثر نانوذرات نقره و اكسيد روي بر نماتد مولد سيست چغندرقند (Heterodea schachtii) در شرايط گلخانه
894
بررسي اثر نانوذره Fe/SDS بر ميزان توليد بيوسورفاكتانت حاصل از باكتري سودوموناس آئروژينوزا براي كاربرد در صنايع نفتي
895
بررسي اثر نانوذره اكسيد منيزيم بر بيان ژن Gad2 در هيپوكامپ موش‌هاي صحرايي نر در حضور و عدم حضور استرس محدوديت حاد حركتي
896
بررسي اثر نانوذره اكسيدروي بر رشد، رنگيزه هاي فتوسنتزي و اسموليت هاي محلول گياه نوروزك (Salvia leiifolia Benth. ) تحت شرايط تنش شوري
897
بررسي اثر نانوذره سلنيم و سلنيت سديم بر بيان ژن لپتين در جفت ميش‌هاي آبستن
898
بررسي اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌هاي مايكروويو و اولتراسونيك بر ويژگي مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيمايي ذرت (Zea mays L)
899
بررسي اثر نانوذره مس بر زنده‌‌ماني و مهاجرت سلول‌هاي كراتينوسيت
900
بررسي اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گياه بومادران بر رگ زايي در مدل پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه
901
بررسي اثر نانوذره نقره نشانده شده بر ظرفيت جذب زئوليت USY در فرايند جذب بخارات تولوئن از جريان هوا
902
بررسي اثر نانوذره هاي دندروزومي بر دسترسي زيستي و جذب سلولي بتا- بوسوليك اسيد با استفاده از تست MTT بر روي سلول هاي B65
903
بررسي اثر نانوذره و ماده فعال سطحي روي ضريب انتقال جرم در ستون ضربه اي پر شده
904
بررسي اثر نانو‏‏‏رس و ميكروكريستالين سلولز بر خواص كاربردي چندسازۀ چوب / پلي‌پروپيلن
905
بررسي اثر نانوساختار فولرن بر فرايند تشكيل هيدرات گاز طبيعي
906
بررسي اثر نانوسيالات در لوله‌هاي خميده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌هاي حرارتي
907
بررسي اثر نانوسيلور و اسانس‌هاي گياهي بر برخي شاخص‌هاي ريختي و فيزيولوژيكي پس از برداشت گل بريده ژربرا
908
بررسي اثر نانوسيلور، اسيد ساليسيليك، اسيد هوميك و تيوسولفات نقره بر خواص فيزيكوشيميايي گل بريده نرگس
909
بررسي اثر نانوسيليس بر مقاومت فشاري و خمشي ملات سيمان تقويت‌شده با الياف پلي‌پروپيلن
910
بررسي اثر نانوسيليس و نوع مادۀ ليگنوسلولزي بر خواص فيزيكي و مكانيكي پانل‏هاي چوب-سيمان
911
بررسي اثر نانوصفحات گرافن و نانوتيوب كربن بر بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي
912
بررسي اثر نانوكپسول حاوي روغن زنجبيل (Zingiber officinale) بر پايه صمغ عربي و ژلاتين به عنوان يك ديواره پليمري طبيعي بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae)
913
بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص ضد خوردگي پوشش اپوكسي سيلوكسان
914
بررسي اثر نانوكوركومين در درمان كبد چرب غيرالكلي در موش هاي هايپركلسترولمي
915
بررسي اثر نانوكوركومين در مهار نرخ رشد و چسبندگي به ماتريكس خارج سلولي در سلول سرطاني رده SW480
916
بررسي اثر نانوكوركومين دندروزومي بر بيان ژن هاي POU5F1 و NANOG در رده سلوليCaco-2 سرطان كولون
917
بررسي اثر نانوكيتوزان بر ايمني زايي واكسن خوراكي آيروموناس هيدروفيلا در ماهي كپور معمولي
918
بررسي اثر نانولايه خاك رس بر سينتيك پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم استايرن
919
بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر خواص پوشش هاي آلي
920
بررسي اثر نانولوله‌هاي كربني چند ديواره بر امواج مغزي در موش صحرايي
921
بررسي اثر نانولوله‌هاي كربني چند‌ جداره بر فرايند تشكيل هيدرات گاز طبيعي
922
بررسي اثر نانونقره بر حذف باكتري هاي كليفرم از آب آلوده
923
بررسي اثر نانونقره توليد شده با روش سنتز زيستي بر ميزان بيان ژن HDAC8 در رده سلولي سرطان ريه (A549)
924
بررسي اثر نانوهرم‌هاي پلاسمونيكي نقره بر جذب نوري سلول‌هاي فوتوولتاييك آلي پلاسمونيكي
925
بررسي اثر نانوهيدروكسي آپاتيت بر ضايعات اروزيو ميناي دندان هاي دائمي پس از مواجه با ماء الشعير
926
بررسي اثر ناهمساني در توليد فشار آب حفره‌يي در ماسه ي شل و تحكيم ناهمسان يافته ي بابلسر
927
بررسي اثر ناهمگني بافت استخوان بر توزيع دز چشمه ي براكي تراپي 103Pd مدل MED3633 به روش مونت كارلو
928
بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر­هاي دوزيمتري چشمه ي براكي تراپي سزيم 137 با استفاده از كد MCNP4C
929
بررسي اثر ناهمگني بافت در دوز دريافتي پرتوهاي اورتوولتاژ در ناحيه نخاع گردني موش صحرايي
930
بررسي اثر ناهمگني عرصه بر زادآوري جنسي بلوط ايراني (Quercus brantii) با استفاده از شاخص هاي تنوع و تركيب گونه هاي گياهي
931
بررسي اثر ناهمگني هاي بافت بر توزيع دوزچشمه ايريديم-192 در براكي تراپي
932
بررسي اثر ناهمگوني ذاتي خاك در پايداري درازمدت شيرواني هاي خاكي
933
بررسي اثر ناهمگوني مقاومت برشي زهكشي‌نشده در پايداري شيب هاي طبيعي
934
بررسي اثر ناهمواري تپه گيشا بر تشديد دامنه تحريكات زمين
935
بررسي اثر ناهمواري سطح بر عمل‌كرد روان‌كاري در ياتاقان‌هاي لغزشي پله‌اي
936
بررسي اثر نايسين و عصاره گياه رزماري بر شاخص هاي حسي و فساد ميكروبي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Onchorynchus mykis) در شرايط نگهداري سرد
937
بررسي اثر نايلون 6،6 و رزين فنوليك بر خواص مكانيكي و حرارتي چسب‌هاي پايه اپوكسي
938
بررسي اثر نبكا بر نفوذپذيري اراضي در شرايط بياباني و ارزيابي برخي معادلات نفوذ درگونه‌هاي ارمك (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)
939
بررسي اثر نحوه خورانش كودكان در شش ماه دوم زندگي بر سو تغذيه دريك سالگي به تفكيك وضعيت امنيت غذايي خانوار
940
بررسي اثر نحوه كاربرد رزين (Resist) بر مقاومت به شكست بريج هاي سه واحدي خلفي FRC در شرايط In vitro
941
بررسي اثر نحوه‌ي خورانش كودكان در شش ماه اول زندگي بر سو تغذيه در يك سالگي به تفكيك خانوارهاي امن و ناامن غذايي مناطق شهري شهرستان ري
942
بررسي اثر نخ هيبريدي مغزه - تاب شيشه و پلي استر بر خواص مكانيكي رزين پلي استر سيرنشده
943
بررسي اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهاي تجارت‌محور اقتصاد ايران مطالعه موردي شش شهر ساحلي: كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و ارس
944
بررسي اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارويي ايران: رهيافت تصحيح خطاي برداري
945
بررسي اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگري ايران
946
بررسي اثر نرخ ارز مؤثر واقعي بر صادرات كشمش ايران
947
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر تعيين چقرمگي شكست كامپوزيت شيشه/اپوكسي تحت بارگذاري مود يك با استفاده از آكوستيك اميشن
948
بررسي اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاري تورم با رويكرد انتظارات تورمي ناهمگن
949
بررسي اثر نرخ تخليه و ترشوندگي بر مكانيزم ريزش ثقلي در توليد ازمخازن شكاف دار طبيعي
950
بررسي اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت در ايران (مطالعۀ موردي كشور آلمان)
951
بررسي اثر نرخ سود بانكي و بي‌ثباتي آن بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران
952
بررسي اثر نرخ كرنش بر رفتار كشش گرم آلياژ اينوار
953
بررسي اثر نرخ كرنش بر منحني حد شكل‌دهي دولايه آلومينيوم- مس
954
بررسي اثر نرخ كرنش در ورق هاي دايروي تحت بارگذاري ديناميكي با معرفي نسبت واماندگي ديناميكي به استاتيكي
955
بررسي اثر نرخ كرنش در ورق هاي دايروي تحت بارگذاري ديناميكي با معرفي نسبت واماندگي ديناميكي به استاتيكي
956
بررسي اثر نرخ موثر واقعي ارز بر توليد ناخالص داخلي و صادرات محصولات كشاورزي
957
بررسي اثر نرمال بودن توزيع داده‌ها در تعيين ابعاد طيفي نمونه‌هاي سياه
958
بررسي اثر نسبت B/M و اندازه شركت با ميزان سودآوري شركت ها
959
بررسي اثر نسبت NCO/OH بر خواص مكانيكي ماده منفجره پلاستيكي PBXN-109
960
بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخك (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr
961
بررسي اثر نسبت اضلاع ميله در انتشار امواج هدايت شده فراصوت در ميله‎اي با مقطع مستطيل
962
بررسي اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمايه‌اي بر مسير بهينه توليد نفت و عايدي طرفين قرارداد مشاركت در توليد
963
بررسي اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمايه‌اي بر مسير بهينه توليد نفت و عايدي طرفين قرارداد مشاركت در توليد
964
بررسي اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمايه‌اي بر مسير بهينه توليد نفت و عايدي طرفين قرارداد مشاركت در توليد
965
بررسي اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمايه‌اي بر مسير بهينه توليد نفت و عايدي طرفين قرارداد مشاركت در توليد
966
بررسي اثر نسبت تركيب آلي سيلاني به نانوذرات اكسيدآهن بر ميزان اصلاح سطحي نانوذرات و خواص ضد خوردگي آنها
967
بررسي اثر نسبت دبي و زاويه اتصال بر الگوي جريان در كانال هاي متقاطع مستطيلي با استفاده از مدل رياضي فلوينت
968
بررسي اثر نسبت عامل پخت بر استحكام كششي و چسبندگي لاينر بر پايه‌ي HTPB
969
بررسي اثر نسبت فاز آلي به آبي و نوع آغازگر بر پليمرشدن امولسيوني كوپليمر وينيل استات -اتيلن
970
بررسي اثر نسبت فشردگي و جنسيت بر نتايج آزمون گفتار با فشردگي زماني
971
بررسي اثر نسبت كاشت و زمان برداشت بر كيفيت علوفه ذرت در كشت مخلوط با لوبيا چشم بلبلي
972
بررسي اثر نسبت مخروطي بزرگ‌تر از يك روي ضرايب آيروديناميكي ريزپهپادها با الگوگيري از بال حشرات
973
بررسي اثر نسبت مخروطي روي ضرايب آيروديناميكي ريز پهپادها
974
بررسي اثر نسبت مدول كشساني مصالح طاق به مصالح پُركننده در مقاوم‌سازي آنها به روش تسليح خارجي
975
بررسي اثر نسبت منظري بر ميدان جريان و انتقال حرارت جابه جايي
976
بررسي اثر نسبت منظري نانولوله هاي كربني روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پليمري
977
بررسي اثر نسبت هاي پايين مقدار نانوذرات جايگزين شدهبه سيمان كاهش يافته در بتن هاي پرمقاومت (بررسي ويژگي هاي مكانيكي و ريزساختاري)
978
بررسي اثر نسبت هاي مختلف بذر بر عملكرد علوفه در كشت مخلوط جو و ماش علوفه اي
979
بررسي اثر نسبت هاي مختلف فاز آبي، پروتئين ها و امولسيفايرها بر ويژگي هاي رئولوژيكي كره كم چرب
980
بررسي اثر نسبت هاي مختلف فاضلاب تصفيه شده شهري بر برخي خصوصيات كيفي سه گياه علوفه اي سورگوم، ذرت و ارزن
981
بررسي اثر نسبت هاي مختلف فاضلاب تصفيه شده شهري بر برخي خصوصيات كيفي سه گياه علوفه اي سورگوم، ذرت و ارزن
982
بررسي اثر نسبت هاي مختلف كربن - نيتروژن در سيستم پرورش متراكم بايوفلاك بر شاخص هاي رشد و سلامت ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
983
بررسي اثر نسبت‌هاي اهرمي مشتريان بر ريسك اعتباري بانك‌ها در ايران با استفاده از الگوي اثرات تركيبي (ثابت و تصادفي)
984
بررسي اثر نسبت‌هاي مختلف پتاسيم به نيتروژن بر برخي ويژگي‌هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گل ‏ژربرا رقم داني (‏Gerbera jamesonii cv. Dune‏)‏
985
بررسي اثر نسبت‌هاي مختلف كشت مخلوط گل هميشه‌بهار (Calendula officinalis) با ماش (Vigna radiata) بر مهار علف‌هاي‌هرز و افزايش عملكرد ماش
986
بررسي اثر نسبي استراتژيهاي تجاري بر روي ارتباط بين اهرم مالي و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
987
بررسي اثر نسبي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر نابرابري جنسيّتي (مطالعه بين كشوري بازار كار)
988
بررسي اثر نسولين روي سطح پلاسمايي لپتين در موشهاي صحرايي نر مبتلا به ديابت
989
بررسي اثر نشاسته گرمانرم بر ميزان زيست تخريب پذيري خاكپوش هاي كشاورزي بر پايه پلي لاكتيك اسيد و پلي اتيلن سبك
990
بررسي اثر نشاسته و گوار بر پارامترهاي بافتي، رنگي و پذيرش پاستيل هويج
991
بررسي اثر نشت مبرد بر عملكرد سيستم مايع‌ساز گاز طبيعي دو طبقه‌اي مبرد چند جزئي
992
بررسي اثر نصب بالچه متحرك در ديسك گذردهي هواي انتهاي چتر فرود
993
بررسي اثر نصب طوق در كاهش آب‌شستگي تكيه‌گاه‌هاي قايم نيم‌دايره‌اي پل
994
بررسي اثر نصف كردن ابعاد پله ها در سه حالت نسبت ، بر ميزان افت كارمايه در شبيه سرريزهاي پلكاني
995
بررسي اثر نفتالن استيك اسيد (NAA) وآبسيزيك اسيد (ABA) بر كيفيت و كميت ميوه توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)
996
بررسي اثر نفتالن استيك اسيد، ايندول بوتيريك اسيد و موقعيت فلس بر تكثير سوسن چلچراغ
997
بررسي اثر نفتالين استيك اسيد، سولفات پتاسيم و سولفات روي بر ويژگي هاي كمي و كيفي نارنگي كلمانتين
998
بررسي اثر نفوذپذيري آبشكن باندال‌لايك بر حداكثر عمق آبشستگي در قوس 90 درجه و در شرايط مستغرق
999
بررسي اثر نقدشوندگي بازار ثانويه بر قيمت عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
1000
بررسي اثر نقدشوندگي بر عملكرد شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
بازگشت