شماره ركورد كنفرانس :
4124
عنوان مقاله :
رفتار بي مقياس بهمن‌هاي نوروني در مدل شبكه عصبي dHAN
عنوان به زبان ديگر :
Scale-free neuronal avalanches in the dHAN model
پديدآورندگان :
بحريني جنگجو شهاب shahabahreini@hotmail.com بخش فيزيك، دانشگاه شيراز، شيراز؛ , منتخب افشين montakhab@shirazu.ac.ir بخش فيزيك، دانشگاه شيراز، شيراز؛
تعداد صفحه :
4
كليدواژه :
dHAN , بي مقياس , بهمن , top-down , سري زماني , 89
سال انتشار :
1395
عنوان كنفرانس :
كنفرانس فيزيك ايران 1395
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
مشاهده‌هاي تجربي در بررسي فعاليت‌هاي مغزي، رفتاري بي مقياس را در توزيع مدت‌زمان و اندازه گزارش كرده‌اند. فرضيه بحرانيت فعاليت‌هاي مغزي از جنبه‌اي داراي اهميت است كه بسياري از مشاهدات بهينه‌سازي پردازش و انتقال اطلاعات در حالتي كه سيستم در نقطه بحراني قرار دارد را نشان داده‌اند. در اين مقاله با استفاده از مدل شبكه عصبي dHAN (شبكه شركت‌پذير همگن متراكم)، مدلي با نگرش بالا به پايين به ساختار ديناميكي مغز مي‌پردازد، مي‌كوشيم بهمن‌هايي را در فعاليت شبكه تعريف كرده و به مطالعه خصوصيت‌هاي آماري آن‌ها بپردازيم. بررسي بهمن‌ها توزيع بي مقياسي را در اندازه و مدت‌زمان آن‌ها آشكار كردند كه قابل‌توجه مي‌باشند. بررسي‌هاي ما نشان دادند كه توان‌هاي اين توزيع بي مقياس، تطابق قابل قبولي با داده‌هاي تجربي به‌دست‌آمده در مطالعه بهمن‌هاي نوروني دارند.
چكيده لاتين :
Experimental discoveries in brain activities, show that networks of neurons can produce avalanches of activity whose sizes and duration follow power law distributions. The hypothesis that the activity of neural networks in the brain is critical is potentially important, as many observations suggest that information processing functions would be optimized at the critical point. Here, by employing the dHAN (dense Homogeneous Associative Network, which is a top-down model of the brain dynamics, we intend to define avalanches and study their statistics. Interestingly, we find that for large enough system size the avalanches display a power-law distribution in size as well as duration. We extract the associated exponents and show that they are in line with experimental studies of neuronal avalanches.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت