شماره ركورد :
4754
عنوان :
جغرافياي اجتماعي شهري
عنوان لاتين :
Urban Areas Studies
عنوان قبلي :
مطالعات نواحي شهري
شاپا :
2423-5504
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
صاحب امتياز :
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول :
كريمي، صادق
سر دبير :
غضنفرپور، حسين
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
جغرافيا
اولين سال انتشار مجله :
1393
آخرين دوره انتشار :
دوفصلنامه
پست الكترونيكي :
juas@uk.ac.ir
ISC :
True
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
http://juas.uk.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
ك‍رم‍ان‌
آدرس :
كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
صندوق پستي :
-
كدپستي :
7616914111
زبان :
فارسي
E-ISSN :
2476-5295
وضعيت نشريه - جزئيات :
لينک به اين مدرک :
بازگشت