<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طب مكمل، علم يا شبه علم؟ يك نقد تاريخي
2
طراحي نرم افزار واكاوي فضا و بررسي دقت اندازه گيري دندان ها به دو روش دستي و نرم افزار رايانه اي
3
طراحي و بهينه سازي مدارات منطقي ترتيبي سنكرون با استفاده از سخت افزارهاي تكامل پذير
4
طراحي و پيادهسازي يك خزشگر زباني جهت بهبود سازوكار خزش در مستندات فارسي وب
5
طراحي و ساخت يك نانوفيلتر نوري بر اساس نوسان پلاسمون‌هاي سطحي
6
طرح نمونه‌گيري حذف سطر و ستون +1 و كارايي آن
7
طرح نهان‌نگاري تصوير بهبود يافته تركيبي در حوزه قيچك و موجك
8
طرح و توسعه آنتن شيپوري فشرده با بهره بهبود يافته و فناوري موجبر مجتمع شده در زير لايه
9
طرح و توسعه آنتن شيپوري فشرده با بهره بهبود يافته و فناوري موجبر مجتمع شده در زير لايه
10
طرح‌هاي اندازه‌گيري مكرر روندْمقاوم
بازگشت