<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
from : قاآني فراشاهي، آرش نويسنده دانشکده رياضي دانشگاه وين Ghaa.... until : قيومي، زهرا نويسنده كارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران Ghayumi, Zahra ◄ محمد‌زاده، محسن نويسنده دانشکده‌ي رياضي دانشگاه تربيت مدرس Mohammadzadeh, Mohsen ◄ قلي‌زاده، كبري نويسنده دانشکده‌ي رياضي دانشگاه تربيت مدرس Gholizadeh, kobra
بازگشت