<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
from : صige، نويسنده , ◄ K. and Avarmaa، نويسنده , ◄ T. .... until : صيف محمدحسن نويسنده دكتري برنامه‌‌ريزي آموزش از دور، استاديار دانشگاه پيام‌نور، شيراز، ايران Seif Mohammad Hassan ► زارعي صغري نويسنده كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام‌نور شيراز، ايران Zarei Soghra ► طالبي سعيد نويسنده دكتري برنامه‌ريزي آموزش از دور، استاديار دانشگاه پيام‌‌نور، شيراز، ايران Talebi Saeed ► رستگار احمد نويسنده دكتري برنامه‌‌ريزي آموزش از دور، استاديار دانشگاه پيام‌‌نور، شيراز، ايران Rastegar Ahmad
بازگشت