<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G and Campbell، نويسنده , ◄ M and Cola، نويسنده , ◄ A and DʹAuria، نويسنده , ◄ S and Da Vià، نويسنده , ◄ C and Heijne، نويسنده , ◄ E.H.M and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E and OʹShea، نويسنده , ◄ V and Rosso، نويسنده , ◄ V and Smith، نويسنده , ◄ K and Vasanelli، نويسنده , ◄ L، نويسنده ,
2
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Lorenzini، نويسنده , ◄ E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. and Reggiani، نويسنده , ◄ M. and Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. ، نويسنده ,
3
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Maestro، نويسنده , ◄ P. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. and Pernigotti، نويسنده , ◄ E. and Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. ، نويسنده ,
4
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. Del Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
5
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
6
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ciocci، نويسنده , ◄ M.A and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Maestro، نويسنده , ◄ P. and Marzulli، نويسنده , ◄ V. and Mikulec، نويسنده , ◄ B. and Pernigotti، نويسنده , ◄ E. and Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
7
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. Del Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S. and Zucca، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
8
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. Del Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S. and Zucca، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
9
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. and Palmiero، نويسنده , ◄ R. Del Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S. and Zucca، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
10
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R. and Annovazzi، نويسنده , ◄ A. and Bigongiari، نويسنده , ◄ A. and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Catarsi، نويسنده , ◄ F. and Cesqui، نويسنده , ◄ F. and Cetronio، نويسنده , ◄ A. and Chianella، نويسنده , ◄ M. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Galimberti، نويسنده , ◄ D. and Lanzieri، نويسنده , ◄ C. and Lavanga، نويسنده , ◄ S. and Novelli، نويسنده , ◄ M. and Passuello، نويسنده , ◄ G. and Pieracci، نويسنده , ◄ M. and Quattrocchi، نويسنده , ◄ M. and Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Testa، نويسنده , ◄ A. and Venturelli، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
11
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R. and Annovazzi، نويسنده , ◄ A. and Bigongiari، نويسنده , ◄ A. and Bisogni، نويسنده , ◄ M.G. and Catarsi، نويسنده , ◄ F. and Cesqui، نويسنده , ◄ F. and Cetronio، نويسنده , ◄ A. and Chianella، نويسنده , ◄ M. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Galimberti، نويسنده , ◄ D. and Lanzieri، نويسنده , ◄ C. and Lavanga، نويسنده , ◄ S. and Novelli، نويسنده , ◄ M. and Passuello، نويسنده , ◄ G. and Pieracci، نويسنده , ◄ M. and Quattrocchi، نويسنده , ◄ M. and Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Testa، نويسنده , ◄ A. and Venturelli، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
12
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. H. Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
13
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. H. Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
14
Amendolia، نويسنده , ◄ S.R. and Bottigli، نويسنده , ◄ U. and Ceccopieri، نويسنده , ◄ A. and Delogu، نويسنده , ◄ P. and Dipasquale، نويسنده , ◄ G. and Fantacci، نويسنده , ◄ M.E. and Marchi، نويسنده , ◄ A. and Marzulli، نويسنده , ◄ V.M. and Oliva، نويسنده , ◄ P. H. Rosso، نويسنده , ◄ V. and Stefanini، نويسنده , ◄ A. and Stumbo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
15
Ameneh Afcharian، نويسنده , ◄ Yves Levi، نويسنده , ◄ Laurent Kiene، نويسنده , ◄ Pierre Scribe، نويسنده ,
16
Ameneh Taleei، نويسنده , ◄ Ameneh and Dehghan، نويسنده , ◄ Mehdi، نويسنده ,
17
Ameneh Yazdanfar، نويسنده , ◄ Banafsheh Hashemi، نويسنده ,
18
Ameneh-Setareh Fourozan، نويسنده , ◄ Masoomeh Dejman، نويسنده , ◄ Monireh Baradaran-Eftekhari، نويسنده , ◄ S. Abbas Bagheri Yazdi، نويسنده ,
19
Amengual، نويسنده , ◄ A. and Homar، نويسنده , ◄ V. and Romero، نويسنده , ◄ R. and Brooks، نويسنده , ◄ H.E. and Ramis، نويسنده , ◄ C. and Gordaliza، نويسنده , ◄ M. and Alonso، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
20
Amengual، نويسنده , ◄ Dante and Fiorentini، نويسنده , ◄ Gabriele and Sentana، نويسنده , ◄ Enrique، نويسنده ,
21
Amengual، نويسنده , ◄ Dante and Fiorentini، نويسنده , ◄ Gabriele and Sentana، نويسنده , ◄ Enrique، نويسنده ,
22
Amengual، نويسنده , ◄ Dante and Sentana، نويسنده , ◄ Enrique، نويسنده ,
23
Amengual، نويسنده , ◄ Olga and Atsumi، نويسنده , ◄ Tatsuya and Koike، نويسنده , ◄ Takao، نويسنده ,
24
Amengual، نويسنده , ◄ Rémi and Michelet، نويسنده , ◄ Véronique and Genêt، نويسنده , ◄ Jean-Pierre، نويسنده ,
25
Amengual-Peñafiel, Luis Universidad de Concepción - School of Dentistry, Chile ► Jara-Sepúlveda, María C. Universidad de Concepción - School of Dentistry, Chile ► Parada-Pozas, Leopoldo Hospital Clínico de Viña del Mar - Regenerative Medicine Center, Chile ► Marchesani-Carrasco, Francisco Universidad de Concepción - School of Dentistry, Chile ► Cartes-Velásquez, Ricardo Universidad Andres Bello - School of Dentistry, Chile, ► Galdames-Gutiérrez, Blas Universidad de Concepción - School of Dentistry, Chile
26
Ameni، نويسنده , ◄ Gobena and Terefe، نويسنده , ◄ Woldu and Hailu، نويسنده , ◄ Asrat، نويسنده ,
27
Ameni، نويسنده , ◄ Gobena and Vordermeier، نويسنده , ◄ Martin and Firdessa، نويسنده , ◄ Rebuma and Aseffa، نويسنده , ◄ Abraham and Hewinson، نويسنده , ◄ Glyn and Gordon، نويسنده , ◄ Stephen V. and Berg، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
28
Ameni، نويسنده , ◄ Gobena، نويسنده ,
29
Ameni، نويسنده , ◄ Gobena، نويسنده ,
30
Ameni، Gobena نويسنده , ◄ Mi?rner، Hakan نويسنده , ◄ Roger، François نويسنده , ◄ Tibbo، Markos نويسنده ,
31
Amenitsch، نويسنده , ◄ H. and Edlund، نويسنده , ◄ H. and Khan، نويسنده , ◄ A. and Marques، نويسنده , ◄ E.F. and La Mesa، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
32
Amenitsch، نويسنده , ◄ Heinz and Caracciolo، نويسنده , ◄ Giulio and Foglia، نويسنده , ◄ Patrizia and Fuscoletti، نويسنده , ◄ Valentina and Giansanti، نويسنده , ◄ Piero and Marianecci، نويسنده , ◄ Carlotta and Pozzi، نويسنده , ◄ Daniela and Laganà، نويسنده , ◄ Aldo، نويسنده ,
33
Amenomori، نويسنده , ◄ M. and Ayabe، نويسنده , ◄ S. and Bi، نويسنده , ◄ X.J. and Chen، نويسنده , ◄ D. and Cui، نويسنده , ◄ S.W. and Danzengluobu and Ding، نويسنده , ◄ L.K. and Ding، نويسنده , ◄ X.H. and Feng، نويسنده , ◄ C.F. and Feng، نويسنده , ◄ Zhaoyang and Feng، نويسنده , ◄ Z.Y. and Gao، نويسنده , ◄ X.Y and Geng، نويسنده , ◄ Q.X and Guo، نويسنده , ◄ H.W. and He، نويسنده , ◄ H.H. and He، نويسنده , ◄ M. and Hibino، نويسنده , ◄ K. and Hotta، نويسنده , ◄ N. and Hu، نويسنده , ◄ Haibing and Hu، نويسنده , ◄ H.B. and Huang، نويسنده , ◄ J. and Huang، نويسنده , ◄ Q. and Jia، نويسنده , ◄ H.Y. and Kajino، نويسنده , ◄ F. and Kasahara، نويسنده , ◄ K. and Katayose، نويسنده , ◄ Y. and Kato، نويسنده , ◄ C. and Kawata، نويسنده , ◄ K. and Labaciren and Le، نويسنده , ◄ G.M. and Li، نويسنده , ◄ A.F. and Li، نويسنده , ◄ J.Y. and Lou، نويسنده , ◄ Y.-Q. and Lu، نويسنده , ◄ H. and Lu، نويسنده , ◄ S.L. and Meng، نويسنده , ◄ X.R. and Mizutani، نويسنده , ◄ K. and Mu، نويسنده , ◄ J. and Munakata، نويسنده , ◄ K. and Nagai، نويسنده , ◄ A. and Nanjo، نويسنده , ◄ H. and Nishizawa، نويسنده , ◄ M. and Ohnishi، نويسنده , ◄ M. and Ohta، نويسنده , ◄ I. and Onuma، نويسنده , ◄ H. and Ouchi، نويسنده , ◄ T. and Ozawa، نويسنده , ◄ S. and Ren، نويسنده , ◄ J.R. and Saito، نويسنده , ◄ T. R. Saito، نويسنده , ◄ T.Y. and Sakata، نويسنده , ◄ M. and Sako، نويسنده , ◄ T.K. and Sasaki، نويسنده , ◄ T. and Shibata، نويسنده , ◄ M. and Shiomi، نويسنده , ◄ A. and Shirai، نويسنده , ◄ T. and Sugimoto، نويسنده , ◄ H. and Takita، نويسنده , ◄ M. and Tan، نويسنده , ◄ Y.H. and Tateyama، نويسنده , ◄ N. and Torii، نويسنده , ◄ S. and Tsuchiya، نويسنده , ◄ H. and Udo، نويسنده , ◄ S. and Wang، نويسنده , ◄ B.S. and Wang، نويسنده , ◄ H. and Wang، نويسنده , ◄ X. and Wang، نويسنده , ◄ Y.G. and Wu، نويسنده , ◄ H.R. and Xue، نويسنده , ◄ L. and Yamamoto، نويسنده , ◄ Y. and Yan، نويسنده , ◄ C.T. and Yang، نويسنده , ◄ X.C. and Yasue، نويسنده , ◄ S. and Ye، نويسنده , ◄ Z.H. and Yu، نويسنده , ◄ G.C. and Yuan، نويسنده , ◄ A.F. and Yuda، نويسنده , ◄ T. and Zhang، نويسنده , ◄ H.M and Zhang، نويسنده , ◄ J.L and Zhang، نويسنده , ◄ N.J and Zhang، نويسنده , ◄ X.Y. and Zhang، نويسنده , ◄ Y. and Zhang، نويسنده , ◄ Yi and Zhaxisangzhu and Zhou، نويسنده , ◄ X.X.، نويسنده ,
34
Amenomori، نويسنده , ◄ M. and Bi، نويسنده , ◄ X.J. and Chen، نويسنده , ◄ D. and Chen، نويسنده , ◄ W.Y. and Cui، نويسنده , ◄ S.W. and Danzengluobu and Ding، نويسنده , ◄ L.K. and Ding، نويسنده , ◄ X.H. and Feng، نويسنده , ◄ C.F. and Feng، نويسنده , ◄ Zhaoyang and Feng، نويسنده , ◄ Z.Y. and Gou، نويسنده , ◄ Q.B. and Guo، نويسنده , ◄ H.W. and Guo، نويسنده , ◄ Y.Q. and He، نويسنده , ◄ H.H. and He، نويسنده , ◄ Z.T. and Hibino، نويسنده , ◄ K. and Hotta، نويسنده , ◄ N. and Hu، نويسنده , ◄ Haibing and Hu، نويسنده , ◄ H.B. and Huang، نويسنده , ◄ J. and Jia، نويسنده , ◄ H.Y. and Jiang، نويسنده , ◄ L. and Kajino، نويسنده , ◄ F. and Kasahara، نويسنده , ◄ K. and Katayose، نويسنده , ◄ Y. and Kato، نويسنده , ◄ C. and Kawata، نويسنده , ◄ K. and Labaciren and Le، نويسنده , ◄ G.M. and Li، نويسنده , ◄ A.F. and Li، نويسنده , ◄ W.J. and Liu، نويسنده , ◄ C. and Liu، نويسنده , ◄ J.S. and Lu، نويسنده , ◄ H. and Meng، نويسنده , ◄ X.R. and Mizutani، نويسنده , ◄ K. and Munakata، نويسنده , ◄ K. Z. Nanjo، نويسنده , ◄ H. and Nishizawa، نويسنده , ◄ M. and Ohnishi، نويسنده , ◄ M. and Ohta، نويسنده , ◄ I. and Ozawa، نويسنده , ◄ S. B. Qian and S. Boonrucksar، نويسنده , ◄ X.L. and Qu، نويسنده , ◄ X.B. and Saito، نويسنده , ◄ T. R. Saito، نويسنده , ◄ T.Y. and Sakata، نويسنده , ◄ M. and Sako، نويسنده , ◄ T.K. and Shao، نويسنده , ◄ J. and Shibata، نويسنده , ◄ M. and Shiomi، نويسنده , ◄ A. and Shirai، نويسنده , ◄ T. and Sugimoto، نويسنده , ◄ H. and Takita، نويسنده , ◄ M. and Tan، نويسنده , ◄ Y.H. and Tateyama، نويسنده , ◄ N. and Torii، نويسنده , ◄ S. and Tsuchiya، نويسنده , ◄ H. and Udo، نويسنده , ◄ S. and Wang، نويسنده , ◄ H. and Wu، نويسنده , ◄ H.R. and Xue، نويسنده , ◄ L. and Yamamoto، نويسنده , ◄ Y. and Yang، نويسنده , ◄ Z. and Yasue، نويسنده , ◄ S. and Yuan، نويسنده , ◄ A.F. and Yuda، نويسنده , ◄ T. and Zhai، نويسنده , ◄ L.M. and Zhang، نويسنده , ◄ H.M and Zhang، نويسنده , ◄ J.L and Zhang، نويسنده , ◄ X.Y. and Zhang، نويسنده , ◄ Y. and Zhang، نويسنده , ◄ Yi and Zhang، نويسنده , ◄ Ying and Zhaxisangzhu and Zhou، نويسنده , ◄ X.X.، نويسنده ,
35
Amenomori، M. نويسنده , ◄ Ayabe، S. نويسنده , ◄ Cui، S. W. نويسنده , ◄ Danzengluobu، نويسنده , ◄ Ding، L. K. نويسنده , ◄ Ding، X. H. نويسنده , ◄ Feng، C. F. نويسنده ,
36
Amenorvi, Cosmas Rai Department of Languages and General Studies - University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana
37
amenorvi, cosmas rai university of energy and natural resources - department of languages and general studies, ghana
38
Amenorvi, Cosmas Rai University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana
39
Amenorvi, Cosmas Rai University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana ► Grumah, Gertrude Yidanpoa University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana
40
Ament، نويسنده , ◄ Felix and Weusthoff، نويسنده , ◄ Tanja and Arpagaus، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
41
Ament، نويسنده , ◄ Irene and Scheu، نويسنده , ◄ Stefan and Drossel، نويسنده , ◄ Barbara، نويسنده ,
42
Amenta, Donna S. Chemistry Department - James Madison University, USA ► Biero, Julia E. Chemistry Department - James Madison University, USA ► Liebing, Phil Chemisches Institut der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany ► Sherman, Robert J. Chemistry Department - James Madison University, USA ► Gilje, John W. Chemistry Department - James Madison University, USA ► Edelmann, Frank T. Chemisches Institut der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany
43
Amenta، نويسنده , ◄ Styliani and Moschovi، نويسنده , ◄ Maria and Sofocleous، نويسنده , ◄ Christalena and Kostaridou، نويسنده , ◄ Stavroula and Mavrou، نويسنده , ◄ Ariadni and Fryssira، نويسنده , ◄ Helen، نويسنده ,
44
Amentie، Chalchissa نويسنده Lecturer, Jimma University, College of Business and Economics, Department of Management , ◄ Ayenew، Zerihun نويسنده PhD Student, Jimma University, College of Business and Economics, Department of Management. ,
45
Ameny، نويسنده , ◄ G.A. and Bunting، نويسنده , ◄ L.D. and Sticker، نويسنده , ◄ L.S. and Jenny، نويسنده , ◄ B.F. and Hintz، نويسنده , ◄ R.W.، نويسنده ,
46
Ameny، نويسنده , ◄ Michael A. and Raila، نويسنده , ◄ Jens and Walzel، نويسنده , ◄ Erwin and Schweigert، نويسنده , ◄ Florian J.، نويسنده ,
47
Amenya، نويسنده , ◄ Dolphine A. and Chou، نويسنده , ◄ Wayne and Li، نويسنده , ◄ Jianyong and Yan، نويسنده , ◄ Guiyun and Gershon، نويسنده , ◄ Paul D. and James، نويسنده , ◄ Anthony A. and Marinotti، نويسنده , ◄ Osvaldo، نويسنده ,
48
Amenyogbe ، Eric College of Fisheries - Guangdong Ocean University ► Huang ، Jian Sheng College of Fisheries - Guangdong Ocean University ► Chen ، Gang College of Fisheries - Guangdong Ocean University ► Wang ، Zhongliang College of Fisheries - Guangdong Ocean University
49
Amer ، Younis O. Ben Chemistry Department - Faculty of Science - University of Benghazi ► Ahmida ، Aziza Chemistry Department - Faculty of Science - University of Benghazi ► Bader ، Nabil R. Chemistry Department - Faculty of Science - University of Benghazi ► Boshaala ، Ahmed Chemistry Department - Faculty of Science - University of Benghazi ► Alborki ، Zainab S. Chemistry Department - Faculty of Science - University of Benghazi
50
Amer A. Alkhatib، نويسنده , ◄ Sandra Sessoms، نويسنده ,
51
Amer A. Al-Rawas، نويسنده , ◄ Mohammed Qamaruddin، نويسنده ,
52
Amer A. Beg، نويسنده ,
53
Amer A. Hassan، نويسنده , ◄ Wayne E. Stark، نويسنده , ◄ John E. Hershey، نويسنده , ◄ Sandeep Chennakeshu، نويسنده ,
54
Amer Abed, Farah Ministry of Science and Technology, Baghdad ► EzzatMaroof, Raya College of Health and Medical Technology, Baghdad ► Ali Al-Nakkash, Ulfat Mohammed Consultant Gynecologist - Director of Elwyia Maternity Hospital - Baghdad
55
Amer Ali Al-Rawas، نويسنده , ◄ Abdulwahid Hago، نويسنده , ◄ Hector H. Sutherland، نويسنده , ◄ Ali A. Yousif، نويسنده , ◄ Mohammed Al-Shihi، نويسنده , ◄ Badr Al-Shihi ، نويسنده ,
56
Amer Ali Al-Rawas، نويسنده , ◄ A.W. Hago، نويسنده , ◄ Hilal Al-Sarmi، نويسنده ,
57
Amer Ali Al-Rawas، نويسنده , ◄ Abdel Wahid Hago، نويسنده , ◄ Ramzi Taha ، نويسنده , ◄ Khalid Al-Kharousi، نويسنده ,
58
Amer Ali Sallam and Siba K. Udgata، نويسنده ,
59
Amer Almadidy، نويسنده , ◄ James Watterson، نويسنده , ◄ Paul A.E. Piunno، نويسنده , ◄ Sandeep Raha، نويسنده , ◄ Inge V. Foulds، نويسنده , ◄ Paul A. Horgen، نويسنده , ◄ Alan Castle، نويسنده , ◄ Ulrich Krull، نويسنده ,
60
Amer Alshekhlee، نويسنده , ◄ Bashar Katirji، نويسنده ,
61
Amer Al-Tabbaa، نويسنده , ◄ R.Mauricio Gonzalez، نويسنده , ◄ Dara Lee، نويسنده ,
62
Amer Badr Bin Merdhah، نويسنده , ◄ Abu Azam Mohd Yassin، نويسنده ,
63
Amer Bilal، نويسنده , ◄ Mohammad Saleem، نويسنده , ◄ Asif Nadeem and Shoaib Nabi، نويسنده , ◄ Sharif Jan، نويسنده , ◄ Shoaib Nabi، نويسنده ,
64
Amer Bilal، نويسنده , ◄ Sharif Jan، نويسنده , ◄ Asif Nadeem and Shoaib Nabi، نويسنده ,
65
Amer Custovic، نويسنده , ◄ Suad Sivic، نويسنده , ◄ Sead Ahmetagic، نويسنده ,
66
Amer Draa، نويسنده , ◄ Souham Meshoul، نويسنده , ◄ Hichem Talbi، نويسنده , ◄ Mohamed Batouche، نويسنده ,
67
Amer El-Batta، نويسنده , ◄ Andrew W. Waltman، نويسنده , ◄ Robert H. Grubbs، نويسنده ,
68
Amer Hakki، نويسنده , ◄ Ralf Dillert، نويسنده , ◄ Stephan J. Hug and Detlef Bahnemann، نويسنده ,
69
Amer Hasan Al-Rashid، نويسنده , ◄ Nayef Ali Al-Joulan، نويسنده ,
70
Amer Ibrahim Al-Omari&Abdul Haq، نويسنده ,
71
Amer Iqbal، نويسنده , ◄ Can Kozçaz، نويسنده , ◄ Khurram Shabbir، نويسنده ,
72
Amer Iqbal، نويسنده , ◄ Can Kozçaz، نويسنده , ◄ Tanweer Sohail، نويسنده ,
73
Amer M. El-Hamouz، نويسنده ,
74
Amer Malik، نويسنده , ◄ Gustav Amberg and Henrik Alfredsson، نويسنده , ◄ Annika Borgenstam، نويسنده , ◄ John ?gren، نويسنده ,
75
Amer Mouhri، نويسنده , ◄ Anne Motelay-Massei، نويسنده , ◄ Nicolas Massei، نويسنده , ◄ Matthieu Fournier، نويسنده , ◄ Benoît Laignel، نويسنده ,
76
Amer Mouhri، نويسنده , ◄ Nicolas Flipo، نويسنده , ◄ Fayçal Rejiba، نويسنده , ◄ Chantal de Fouquet، نويسنده , ◄ Ludovic Bodet، نويسنده , ◄ Bedri Kurtulus، نويسنده , ◄ Gaëlle Tallec، نويسنده , ◄ Véronique Durand، نويسنده , ◄ Anne Jost، نويسنده , ◄ Patrick Ansart، نويسنده , ◄ Patrick Goblet، نويسنده ,
77
Amer Nizar Abu Ali، نويسنده ,
78
Amer S. Jabarin، نويسنده , ◄ Francis M. Epplin، نويسنده ,
79
Amer Samdani، نويسنده , ◄ Ira M. Garonzik، نويسنده , ◄ Peter Zahos، نويسنده ,
80
Amer Sweity، نويسنده , ◄ Wang Ying، نويسنده , ◄ Sophia Belfer، نويسنده , ◄ Gideon Oron، نويسنده , ◄ Moshe Herzberg، نويسنده ,
81
Amer Tiba، نويسنده , ◄ David G. Charlton، نويسنده , ◄ Kraig S. Vandewalle، نويسنده , ◄ James C. Ragain Jr، نويسنده ,
82
Amer Z. Salman، نويسنده , ◄ Emad K. Al-Karablieh، نويسنده ,
83
Amer Zahi Salman، نويسنده , ◄ Emad Al-Karablieh، نويسنده ,
84
amer, a. kh. agricultural research center (arc) - soil, water and environment research institute, Egypt
85
Amer, A.E.A. Agricultural Research Center (ARC) - Plant Protection Research Institute, Egypt ► El-Sayed, A.A.A. Agricultural Research Center (ARC) - Plant Protection Research Institute, Egypt ► Raslan, S.A.A. Agricultural Research Center (ARC) - Plant Protection Research Institute, Egypt
86
amer, afaf h. b. taibah university - faculty of family sciences - food science dept., Saudi Arabia
87
Amer, Amer N. University of Basrah - College of Medicine - Department of Pediatrics, Iraq ► Hassan, Janan G. University of Basrah - College of Medicine - Department of Pediatrics, Iraq ► Al-Saimary, Ihsan E. University of Basrah - College of Medicine - Department of Microbiology, Iraq
88
AMER, AYMAN S. Assiut University - Faculty of Medicine - Department of Human Anatomy and Embryology, Egypt ► MAHMOUD, GHADA S. Assiut University - Faculty of Medicine - Department of Medical Physiology, Egypt
89
amer, aziza m cairo university - facultyof veterinary medicine - pharma. dept., Egypt ► mabrok, hana a. animal health research institute, Egypt
90
Amer, Aziza M. Faculty of Veterinary Medicine - Cairo University, Egypt ► Amer, Mohamed. M. Faculty of Veterinary Medicine - Cairo University, Egypt
91
Amer, Aziza M.M. Deptartment of Pharmacology - Faculty Veterinary Medicine -Cairo University, Giza, Egypt ► El Badawy, Shymaa A. Deptartment of Pharmacology - Faculty Veterinary Medicine -Cairo University, Giza, Egypt ► Saber, Mohamed S. Veterinary Service division - Ministry of Deviance, Egypt ► Ahmed- Farid, Omar A. Deptartment of Physiology NODCAR, Giza, Egypt ► Abd-Elsalam, Wessam H. Department of Pharmaceutics and Industrial pharmacy - Faculty of Pharmacy - Cairo University, Cairo, Egypt ► Amer, Mohamed M. Department. of Poultry Diseases - Faculty Veterinary Medicine - Cairo University, Giza, Egypt
92
amer, b. m. a. cairo university - faculty of agriculture - agricultural engineering department, Egypt
93
Amer, Dalal A. Cairo University, Egypt ► ElShami, Mohammad I. children cancer hospital - Psychiatry department, Egypt
94
Amer, G. A. Minufiya University - Fac of Agric - Agric Bot Dept, Egypt
95
Amer, Gulam Electrical Engineering Department - National Institute of Technology - Warangal, Andhra Pradesh, India ► Srinivasa Rao, S. Electrical Engineering Department - National Institute of Technology - Warangal, Andhra Pradesh, India
96
AMER, HAGER National Research Center - Department of Biochemistry, Egypt ► MOTTAWIE, HESHAM National Research Center - Research Institute of Ophthalmology, Nutrition and Food Science, Egypt ► EL-MASRY, KADRY National Research Center - Department of Clinical Pathology, Egypt
97
AMER, HAGER National Research Center - Department of Biochemistry, Egypt ► MOTTAWIE, HESHAM National Research Center - Research Institute of Ophthalmology, Nutrition annd Food Science, Egypt ► EL-MASRY, KADRY National Research Center - Department of Clinical Pathology, Egypt
98
Amer, Hazem-Saeed Departmen of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery - Faculty of Medicine - Zagazig University - Zagazig , Egypt ► El-Anwar, Mohammad-Waheed Departmen of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery - Faculty of Medicine - Zagazig University - Zagazig , Egypt ► Raafat, Ashraf Consultant of Otorhinolaryngology - Benha Teaching Hospital - Benha , Egypt ► AlShawadfy, Mohamed Departmen of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery - Faculty of Medicine - Zagazig University - Zagazig , Egypt ► Sobhy, Ehab Departmen of Cardiothoracic Surgery - Faculty of Medicine - Zagazig University - Zagazig , Egypt ► Ahmed, Samir-Attia Consultant of Otorhinolaryngology - Benha Children Hospital - Benha , Egypt ► Maaty, Ahmed-MA Lecturer of Anesthesia and ICU - Faculty of Medicine - Zagazig University - Zagazig , Egypt
99
Amer, M. M Soils, Water and Environment Research Institute, A R C ► El Sanat, A. G Soils, Water and Environment Research Institute, A R C ► Rashed, Sahar H Soils, Water and Environment Research Institute, A R C
100
amer, m. m. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry disease, Egypt ► maatouq, asmaa m. national research centre (nrc) - department of poultry disease, veterinary research division, Egypt ► bosila, m. a. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry disease, Egypt ► abdrabou, m. i. cairo university - faculty veterinary medicine - cytology and histology deptartment, Egypt ► awaad, m. h.h. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry disease, Egypt ► kutkat, m. a. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry diseasegiza, Egypt
101
amer, m. m. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry diseases, Egypt ► maatouq, asmaa m. national research centre - department of poultry diseases, veterinary research division, Egypt ► abdel-alim, g.a. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry diseases, egypt ► awaad, m. h. h. cairo university - faculty veterinary medicine - department of poultry diseases, Egypt ► kutkat, m. a. national research centre - department of poultry diseases, veterinary research division, Egypt
102
AMER, MAHMOUD M. Beni Suef University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesiology, Egypt ► RASHWAN, DOAA A. Beni Suef University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesiology, Egypt ► SAYEM, DOAA M. Beni Suef University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesiology, Egypt
103
Amer, Mohamed I. Ain Shams University - Department of obstetrics and Gynecology, Egypt ► El Nadim, Amre Ain Shams University - Department of obstetrics and Gynecology, Egypt ► Karim, H Ain Shams University - Department of obstetrics and Gynecology, Egypt
104
Amer, Mohamed Tanta University - Department of Neurosurgery, Egypt ► Mokbel, Esam Tanta University - Department of Neurosurgery, Egypt
105
Amer, Mohamed Tanta University - Department of Neurosurgery, Egypt ► Yousef, Ahmad Tanta University - Department of Neurosurgery, Egypt
106
Amer, Mohamed Tanta University - Faculty of Medicine - Department of Neurosurgery, Egypt ► Shadad, Mohamed Tanta University - Faculty of Medicine - Department of Neurosurgery, Egypt ► Zyton, Hossam Tanta University - Faculty of Medicine - Department of Radiology, Egypt
107
Amer, Mohammad W. Princess Sumaya University for Technology - Royal Scientific Society, Jordan ► Ahmad, Rafat A. Princess Sumaya University for Technology - Royal Scientific Society, Jordan ► Awwad, Akl M. Princess Sumaya University for Technology - Royal Scientific Society, Jordan
108
Amer, Mona G. Zagazig University - Faculty of Medicine - Department of Histology and Cell Biology, Egypt ► Mohamed, Dalia A. Zaqazig University - Faculty of Medicine - Department of Histology and Cell Biology Department, Egypt ► Karam, Rehab A. Zagazig University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biochemistry, Egypt
109
Amer, Mona G. Zagazig University - Faculty of Medicine - Department of Histology and Cell Biology, Egypt ► Selim, Assmaa O. Zagazig University - Faculty of Medicine - Department of Histology and Cell Biology, Egypt
110
Amer, Mona G. Zagazig University - Faculty of Medicine - Histology and Cell Biology Department, Egypt ► Hussien, Wafaa F. Zagazig University - Faculty of Medicine - Histology and Cell Biology, Forensic and Clinical Toxicology Departments, Egypt
111
AMER, MOSTAFA M. El-Azhar University - Faculty of Medicine - Department of Clinical Pathology, Egypt ► ABD EL-FATTAH, GHADA A. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► GOUDA, MOHEBAT H. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► EL-SAWI, RASHA M. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► SAEED, EBADA M. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Hepatology, Egypt ► ZEEDAN, AHMED Benha University - Faculty of Medicine - Department of General Surgery, Egypt
112
Amer, Osama Zagazig Universit - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Egypt ► Morsy, Saed Zagazig University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Egypt
113
Amer, Ramses Stockholm University, Sweden
114
Amer, Ramses Stockholm University, Sweden
115
AMER, RANIH Z. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► EL-SEAIDEY, ADEL Z. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► ELBADAWY, AHMED E. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► BASUNY, OMNEYA Y. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► YOUSSEF, SAMIA A. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt
116
AMER, RANIH Z. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► EMARA, NASHWA M. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► ABD-ELFATTAH, GHADA Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► RASHAD, HEBA M. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt ► ZAFER, NEHAL S. Benha University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Egypt
117
AMER, REDA M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► AMIN, MONA A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► SABRY, DINA Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Biochemistry, Egypt ► ABD EL-AZIZ, AMRO Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt
118
AMER, REDA M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► AMIN, MONA A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► SABRY, DINA Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► ABD ELAZIZ, AMRO Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biochemistry, Egypt
119
AMER, TAREK A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of General Surgery, Egypt ► HELMY, HATEM Cairo University - Faculty of Medicine - Department of General Surgery, Egypt ► EL SHARKAWY, HISHAM M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of General Surgery, Egypt
120
Amer، نويسنده , ◄ A.M، نويسنده ,
121
Amer، نويسنده , ◄ B.M.A. and Hossain، نويسنده , ◄ M.A. and Gottschalk، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
122
Amer، نويسنده , ◄ Hussein A.، نويسنده ,
123
Amer، نويسنده , ◄ Ismael and Young، نويسنده , ◄ Desmond Austin Young، نويسنده ,
124
Amer، نويسنده , ◄ Jonathan Luke and Adhikari، نويسنده , ◄ Birendra and Pellegrino، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
125
Amer، نويسنده , ◄ Maher S. and Bennett، نويسنده , ◄ Mats and Maguire، نويسنده , ◄ John F.، نويسنده ,
126
Amer، نويسنده , ◄ Maher S. and El-ashry، نويسنده , ◄ Mostafa M.، نويسنده ,
127
Amer، نويسنده , ◄ Maher S. and Elliott، نويسنده , ◄ James A. and Maguire، نويسنده , ◄ John F. and Windle، نويسنده , ◄ Allan H.، نويسنده ,
128
Amer، نويسنده , ◄ Maher S. and Maguire، نويسنده , ◄ John F.، نويسنده ,
129
Amer، نويسنده , ◄ Mohammad W. and Marshall، نويسنده , ◄ Marc and Fei، نويسنده , ◄ Yi and Jackson، نويسنده , ◄ W. Roy and Gorbaty، نويسنده , ◄ Martin L. and Cassidy، نويسنده , ◄ Peter J. and Chaffee، نويسنده , ◄ Alan L.، نويسنده ,
130
Amer، نويسنده , ◄ Mohammad W. and Marshall، نويسنده , ◄ Marc and Fei، نويسنده , ◄ Yi and Jackson، نويسنده , ◄ W. Roy and Gorbaty، نويسنده , ◄ Martin L. and Cassidy، نويسنده , ◄ Peter J. and Chaffee، نويسنده , ◄ Alan L.، نويسنده ,
131
Amer، نويسنده , ◄ Mohammad W. and Mitrevski، نويسنده , ◄ Blagoj and Roy Jackson، نويسنده , ◄ Seamus W. and Chaffee، نويسنده , ◄ Alan L. and Marriott، نويسنده , ◄ Philip J.، نويسنده ,
132
Amer، نويسنده , ◄ Muhammad and Qayyum، نويسنده , ◄ Rehan، نويسنده ,
133
Amer، نويسنده , ◄ Muhammad and Qayyum، نويسنده , ◄ Rehan، نويسنده ,
134
Amer، نويسنده , ◄ Muhammad and Qayyum، نويسنده , ◄ Rehan، نويسنده ,
135
Amer، نويسنده , ◄ S. and Hassanat، نويسنده , ◄ F. and Berthiaume، نويسنده , ◄ R. and Seguin، نويسنده , ◄ P. and Mustafa، نويسنده , ◄ A.F.، نويسنده ,
136
Amer، نويسنده , ◄ Said and El-Wakiel، نويسنده , ◄ Nadia and El-Ghamry، نويسنده , ◄ Hoda، نويسنده ,
137
Amer، نويسنده , ◄ Said and Ryu، نويسنده , ◄ Oishi and Tada، نويسنده , ◄ Chika and Fukuda، نويسنده , ◄ Yasuhiro and Inoue، نويسنده , ◄ Noboru and Nakai، نويسنده , ◄ Yutaka، نويسنده ,
138
Amer، نويسنده , ◄ T.E. and Abdella، نويسنده , ◄ W.M. and Wahab، نويسنده , ◄ G.M. Abdel and El-Sheikh، نويسنده , ◄ E.M.، نويسنده ,
139
Amer، نويسنده , ◄ T.E. and El Assay، نويسنده , ◄ I.E. and Rezk، نويسنده , ◄ A.A. and El Kammar، نويسنده , ◄ A.M. and El Manawi، نويسنده , ◄ A.W. and Abu Khoziem، نويسنده , ◄ H.A.، نويسنده ,
140
Amer، نويسنده , ◄ Talal A. and El-Shmam، نويسنده , ◄ Omran M. Razzaghi kashani، نويسنده ,
141
Amer، نويسنده , ◄ Walid and Abdelouahdi، نويسنده , ◄ Karima and Ramananarivo، نويسنده , ◄ Hugo Ronald and Fihri، نويسنده , ◄ Aziz and El Achaby، نويسنده , ◄ Mounir and Zahouily، نويسنده , ◄ Mohamed Najeb Barakat، نويسنده , ◄ Abdellatif and Djessas، نويسنده , ◄ Kamal and Clark، نويسنده , ◄ James and Solhy، نويسنده , ◄ Abderrahim، نويسنده ,
142
Amer، نويسنده , ◄ Y.A. and Bauomy، نويسنده , ◄ H.S.، نويسنده ,
143
Amer، نويسنده , ◄ Y.A. and EL-Sayed، نويسنده , ◄ A.T.، نويسنده ,
144
Amer، A. M. نويسنده ,
145
Amer، A. M. نويسنده , ◄ El-Aziz، M. A. Abd نويسنده , ◄ Othman، A. I. نويسنده , ◄ El-Missiry، M. A. نويسنده ,
146
Amer، Basem نويسنده Royal Military College of Canada , ◄ Noureldin، Aboelmagd نويسنده Royal Military College of Canada ,
147
Amer، Medhat نويسنده Department of Andrology and STDs, Kasr Al-Ainy Faculty of Medicine, Cairo University, Cairo, , ◄ Metawae، Bahgat نويسنده 1.Department of Andrology and STDs, Kasr Al-Ainy Faculty of Medicine, Cairo University, Cairo, Egypt , ◄ Hosny، Hossam نويسنده Department of Andrology and STDs, Kasr Al-Ainy Faculty of Medicine, Cairo University, Cairo, Egypt , ◄ Raef، Ahmad نويسنده Department of Andrology and STDs, Kasr Al-Ainy Faculty of Medicine, Cairo University, Cairo, Egypt ,
148
Amer، N. نويسنده , ◄ Hurlbut، W. C. نويسنده , ◄ Norton، B. J. نويسنده , ◄ Lee، Yun-Shik نويسنده , ◄ Etringer، S. L. نويسنده , ◄ Paul، B. K. نويسنده ,
149
Amer، r.a نويسنده City for Scientific Research and Technology Application (SRTA-City), Alexandria, Egypt , ◄ Ossman، m.e نويسنده City for Scientific Research and Technology Application (SRTA-City), Alexandria, Egypt , ◄ Hassan، h.s نويسنده Botany & Microbiology Department, Faculty of Science, Alexandria University, Alexandria, Egypt ,
150
Amerah، نويسنده , ◄ A.M. and Quiles، نويسنده , ◄ A. Sanz-Medel، نويسنده , ◄ P. and Sلnchez، نويسنده , ◄ Markus J. and Lehtinen، نويسنده , ◄ M.J. and Gracia، نويسنده , ◄ M.I.، نويسنده ,
151
Amerah، نويسنده , ◄ A.M. and Ravindran، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
152
Amerah، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
153
Amerasekera، نويسنده , ◄ A. Mi-Chang Chang Duvvury، نويسنده , ◄ C. Ramaswamy، نويسنده , ◄ S. ، نويسنده ,
154
AMERASINGHE، FELIX P. نويسنده , ◄ AMERASINGHE، PRIYANIE H. نويسنده , ◄ KONRADSEN، FLEMMING نويسنده , ◄ FONSEKA، KAPILA T. نويسنده , ◄ WIRTZ، ROBERT A. نويسنده ,
155
Amere Mukkanti، نويسنده , ◄ Mukkanti and Blanchet، نويسنده , ◄ Jérôme and Lasne، نويسنده , ◄ Marie-Claire and Rouden، نويسنده , ◄ Jacques، نويسنده ,
156
Amereh Ehsan نويسنده Iranian Institute of Research & Development in Chemical Industries, Tehran, Iran ► Torkian Leila نويسنده Department of Applied Chemistry, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
157
Amerena، نويسنده , ◄ John and Chen، نويسنده , ◄ Shih-Ann and Sriratanasathavorn، نويسنده , ◄ Charn and Cho، نويسنده , ◄ Jeong-Gwan and Huang، نويسنده , ◄ Dejia and Omar، نويسنده , ◄ Razali and Tse، نويسنده , ◄ Hung Fat and King، نويسنده , ◄ Anthony، نويسنده ,
158
Amereyi, Alireza Komijan Azad University - Iran
159
Ameri ، A Department of Biomedical Engineering and Medical Physics - School of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Ghorbani ، M Department of Biomedical Engineering and Medical Physics - School of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
160
Ameri ، A Deptartment of Biomedical Engineering - School of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
161
Ameri ، Ahmad - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Mortazavi ، Nafiseh - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Yousefi Kashi ، Amir Shahram - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Novin ، Kambiz - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
162
Ameri ، Ali - Iranian Research Institute of Plant Protection ► Talebi ، Ali Asghar - Tarbiat Modares University ► Rakhshani ، Ehsan - University of Zabol ► Ebrahimi ، Ebrahim - Iranian Research Institute of Plant Protection
163
Ameri ، Ali Insect Taxonomy Research Department - Iranian Research Institute of Plant Protection - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) ► Ebrahimi ، Ebrahim Insect Taxonomy Research Department - Iranian Research Institute of Plant Protection - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) ► Talebi ، Ali Asghar Department of Entomology - Faculty of Agriculture - Tarbiat Modares University
164
Ameri ، H. Center of excellence on applied electromagnetic systems, School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering - University of Tehran ► Faraji-Dana ، R. Center of excellence on applied electromagnetic systems, School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering - University of Tehran
165
Ameri ، Maryam - Culture and Research (ACECR)-Mashhad branch ► Gord-Noshahri ، Najme - Culture and Research (ACECR)-Mashhad branch ► Ghazi-Birgandi ، Razieh - Ferdowsi University of Mashhad ► Jalali Ghassam ، Behrouz - Culture and Research (ACECR)-Mashhad branch
166
Ameri ، Maryam - Islamic Azad University, Science and Research Branch ► Ghazalian ، Farshad - Islamic Azad University, Science and Research Branch ► Shakeri ، Nader - Islamic Azad University, Science and Research Branch ► Akhoond ، Mohammad Reza - Shahid Chamran University
167
Ameri ، Maryam Department of Physical Education and Sport Sciences - Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch ► Ghazalian ، Farshad Department of Physical Education and Sport Sciences - Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch ► Shakeri ، Nader Department of Physical Education and Sport Sciences - Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch ► Akhoond ، Mohammad Reza Department of Statistics - Faculty of Mathematical Sciences and Computer - Shahid Chamran University
168
Ameri ، maryam Research group of Industrial Microorganism Biotechnology ► Soltani ، Neda Department of petroleum microbiology - Research Institute of Applied Science ► baftehchi ، ladan Department of petroleum microbiology - Research Institute of Applied Science ► bolfion ، mehdi Department of petroleum microbiology - Research Institute of Applied Science ► Javadi ، Seyedeh Mehri Department of petroleum microbiology - Research Institute of Applied Science ► Jalali ، Ghassam Research group of Industrial Microorganism Biotechnology ► Dezfulian ، Mehruz Department of Microbiology - College of Basic Sciences - Islamic Azad University, Karaj Branch ► bagheri ، behnaz Department of petroleum microbiology - Research Institute of Applied Science
169
Ameri ، Mohammad - Shahid Beheshti University ► Farhangian Marandi ، Omid - Shahid Beheshti University ► Adelshahian ، Behrooz - Shahid Beheshti University
170
Ameri ، Mohammad - Shahid Beheshti University ► Gerami ، Arian - Shahid Beheshti University
171
Ameri ، Mohammad - Shahid Beheshti University ► Salimi ، Keivan - Shahid Beheshti University
172
Ameri ، Sekhavat Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute - Hormozgan University of Medical Sciences ► Sarveazad ، Arash Colorectal Research Center - Iran University of Medical Sciences ► Meamar ، Fariba Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute - Hormozgan University of Medical Sciences ► Attariani ، Homa Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute - Hormozgan University of Medical Sciences ► shamseddin ، Jebreil Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute - Hormozgan University of Medical Sciences
173
Ameri Ahmad نويسنده Associate professor of radiation oncology ► Novin Kambiz نويسنده Clinical Oncology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Mortazavi Nafiseh نويسنده Pathology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Yousefi Kashi Amir Shahram نويسنده Department of Radiation Oncology, Shohada-e-Tajrish Hospital, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
174
Ameri Akhtiar Abadi ، Mohammad Department of Chemistry - Islamic Azad University, Mashhad Branch ► Masrournia ، Mahboubeh Department of Chemistry - Islamic Azad University, Mashhad Branch ► Abedi ، Mohamad Reza Department of Applied Chemistry - Islamic Azad University, Quchan Branch
175
Ameri Ebrahim نويسنده ► GIVECHIAN BEHROOZ نويسنده ► Bahrabadi Mehrdad نويسنده Department of Orthopedic Surgery, Shahid Mohammadi Hospital, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, IR Iran ► Nikouei Farshad نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Ghandhari Hassan نويسنده Department of Orthopaedic Spine Surgery, Shafa Yahyaiian Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ghandhari Hassan ► Azizi Abouzar نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Sabbaghan Saeed نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
176
Ameri Ebrahim نويسنده ► Mohammadpour Mehdi نويسنده Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. ► Ghandhari Hassan نويسنده Department of Orthopaedic Spine Surgery, Shafa Yahyaiian Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ► Zabihiyeganeh Mozhdeh نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Aghamohammadi Javad نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
177
Ameri Ekhtiarabadi ، T. Department of Metallurgy and Materials Science - Faculty of Engineering - Shahid Bahonar University of Kerman ► Zandrahimi ، M. Department of Metallurgy and Materials Science - Faculty of Engineering - Shahid Bahonar University of Kerman ► Ebrahimifar ، H. Department of Materials Engineering - Faculty of Mechanical and Materials Engineering - Graduate University of Advanced Technology
178
Ameri H. نويسنده 1Department of Ecology, Institute of Science, High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Islamic Republic of Iran Ameri H. ► Yazdi M. نويسنده 2Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Islamic Republic of Iran Yazdi M. ► Bahrami A. نويسنده 2Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Islamic Republic of Iran Bahrami A.
179
Ameri Mahabadi، Ebrahim نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Ghandehari، Hasan نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mahdavi، Seyed Mani نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Vahid Tari، Seyed Hossein نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Salimi Sotoudeh، Ashkan نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Safdari، Farshad نويسنده Orthopedics Research Center, Akhtar Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
180
Ameri Maliheh Faculty of Nursing and Midwifery - Shahroud University of Medical Sciences - Semnan, Iran ► Mirhashemi Bita Shahroud University of Medical Sciences - Semnan, Iran ► Hosseini Soodeh Sadat Shahroud University of Medical Sciences - Semnan, Iran
181
Ameri shah reza, Mahdie Department of Pharmaceutical Biotechnology - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. ► Vahidi, Hossein Department of Pharmaceutical Biotechnology - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kobarfard, Farzad Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
182
Ameri Shahrabi، Mohsen نويسنده , ◄ Ahaninjan، Azam نويسنده , ◄ Nourbakhsh، Hamid نويسنده , ◄ Amani Ashlubolagh، Morteza نويسنده , ◄ Abdolmaleki، Jamal نويسنده , ◄ Mohamadi ، Maboud نويسنده ,
183
Ameri Shahrabi، Mohsen نويسنده , ◄ Mohammadi ، Heydar نويسنده ,
184
Ameri Siahoee ، Shadanloo Islamic Azad University, Science and Research Branch ► Kordlouie ، Hamid Reza - Islamic Azad University, Islamshahr Branch
185
Ameri Siahouei, R. Department of Environmental Management - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Zaeimdar, a, M. Department of Environmental Management - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Moogouei, a, R. Department of Environmental Management - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Jozi, S. A. Department of Environmental Management - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran, Iran
186
Ameri Siahouei, Reza Department of Environmental Management - North Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Zaeimdar, Mojgan Department of Environmental Management - North Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Moogouei, Roxana Department of Environmental Management - North Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Jozi, Ali Department of Environment - North Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
187
Ameri Siahoui، نويسنده , ◄ H.R. and Dehghani، نويسنده , ◄ A.R. and Razavi، نويسنده , ◄ M. and Khani، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
188
Ameri, A Assistant Professor of Radiotherapy - Shahid Beheshti University (MC),Tehran ► Mojir Sheibani, Kh Assistant Professor of Radiotherapy - Shahid Beheshti University (MC),Tehran ► Ansari, J Radiation oncologist - Arak university of medical sciences
189
Ameri, A Department of Biomedical Engineering - School of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
190
Ameri, A Department of Mechanical Engineering - University of Guilan ► Ajori, Sh Department of Mechanical Engineering - University of Guilan ► Ansari, R Department of Mechanical Engineering - University of Guilan
191
Ameri, A Iran University of Medical Sciences ► Gholami, M Iran University of Medical Sciences ► Vaezi, F School of Public Health - Medical Sciences/University of Tehran ► Rahimi, M Iran University of Medical Sciences ► Mahmodi, M Iran University of Medical Sciences ► Moosavi, B Iran University of Medical Sciences
192
Ameri, A Kashan University of Medical Sciences ► Gholami, M Kashan University of Medical Sciences ► Nasseri, N Kashan University of Medical Sciences ► Matsuura, T Kashan University of Medical Sciences
193
Ameri, A. A Department of CT Scan - Imam Hossein Hospital - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Eslambolchi, A Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Bakhshandeh, H Department of Epidemiology and Biostatistics - School of PublicHealth - Tehran University of Medical Sciences, Tehran
194
Ameri, Abdolghani Department of Food and Drug Control - Faculty of Pharmacy - Jundishapur University of Medical Sciences ► Shushizadeh, Mohammad Reza Marine Pharmaceutical Science Research Center - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Nabavi, Mohammad Bagher Department of Marine Biology - University of Marine Sciences and Technology ► Espere, Fatmeh Department of Medicinal Chemistry - Nanotechnology Research Center - Faculty of Pharmacy - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
195
Ameri, Abdulghani Department of Drug and Food Control - Faculty of Pharmacy - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
196
Ameri, Abdulghani Department of Drug and Food Control - School of Pharmacy - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
197
Ameri, Ahmad Department of Clinical Oncology - Emam Hossein Educational Hospital - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Azma, Zohreh Erfan Radiation Oncology Center - Erfan Hospital, Tehran ► Rahnama, Nazanin Department of Clinical Oncology - Emam Hossein Educational Hospital - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Mousavizadeh, Ahmad Department of Clinical Oncology - Shohada-Tajrish Educational Hospital - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
198
Ameri, Ahmad Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Farzbod, Farzad Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Bazvand, Fatemeh Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Mirmohammadsadeghi, Arash Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Akbari, Mohammadreza Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Anvari, Faramarz Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Hosseini, Simindokht Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran
199
Ameri, Ali Akbar Northern khorassan Agricultural and Natural resources Research and Education Center - Bojnourd, Iran ► Jafari, Ali Ashraf Research Institute of Forests and Rangelands - AgriculturalResearch Education and Extension Organization (AREEO) - Tehran, Iran
200
Ameri, Ali Institute of Biomedical Engineering at University of New Brunswick, Fredericton, Canada
201
Ameri, Aliakbar Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Bagheri, Mohammad Hadi Nemazee Hospital - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Jalal Shokouhi, Jalal ► Habibzadeh, Farrokh
202
Ameri, Alireza Faculty of Persian Literature and Foreign Languages - Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran ► Pourniksefat, Zahra Faculty of Foreign Languages and Literature - Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
203
Ameri, Alireza Islamic Azad University , South Tehran Branch
204
Ameri, Arefeh Kerman University of Medical Sciences - Institute for Futures Studies in Health - Social Determinants of Health Research Center ► Keshvardoost, Sareh Kerman University of Medical Sciences - Institute for Futures Studies in Health - Medical Informatics Research Center ► Bahaadinbeigy, Kambiz Kerman University of Medical Sciences - School of Management and Medical Informatics - Department of Health Information Sciences
205
Ameri, E Iran University of Medical Sciences ► Behtash, H Iran University of Medical Sciences ► Mobini, B Iran University of Medical Sciences ► Bouzari, B ► Tari, V
206
Ameri, Ebrahim Department of Orthopedic and Spinal Surgery - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Behtash, Hamid Department of Orthopedic and Spinal Surgery - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Omidi Kashani, Farzad Department of Orthopedic and Spinal Surgery - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Nojomi, Marzieh Department of Community Medicine - Shafayahyaiian Hospital - School of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran
207
Ameri, Ebrahim Department of Orthopedic and Spine Surgery - Shafayahyaiian Hospital - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Behtash, Hamid Department of Orthopedic and Spine Surgery - Shafayahyaiian Hospital - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Mobini, Bahram Department of Orthopedic and Spine Surgery - Shafayahyaiian Hospital - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Omidi-Kashani, Farzad Department of orthopedic Surgery - Qaem Hospital - Mashhad University of Medical Sciences ► Nojomi, Marzieh Department of Community Medicine - School of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran
208
Ameri, Ebrahim iran university of medical sciences - Shafa Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Ghandhari, Hasan iran university of medical sciences - Shafa Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Hesarikia, Hamid iran university of medical sciences - Shafa Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Hesarikia, Hamid baqiyatallah university of medical sciences - Trauma Research Center, ايران ► Rasouli, Hamid Reza baqiyatallah university of medical sciences - Trauma Research Center, ايران ► Vahidtari, Hossein iran university of medical sciences - Rasool Akram Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Nabizadeh, Navid iran university of medical sciences - Shafa Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران
209
Ameri, Ebrahim iran university of medical sciences - Shafa-Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Ghandhari, Hasan iran university of medical sciences - Shafa-Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Nabizadeh, Naveed iran university of medical sciences - Shafa-Yahyaeian Hospital - Department of Orthopedic Surgery, ايران ► Nabizadeh, Naveed shahid beheshti university of medical sciences - Shohada Hospital, تهران, ايران
210
Ameri, Ebrahim Research performed at Bone and Joint Reconstruction Research Center - Shafa Orthopedic Hospital - Iran University of Medical Science ► Nikouei, Farshad Research performed at Bone and Joint Reconstruction Research Center - Shafa Orthopedic Hospital - Iran University of Medical Science ► Ghandhari, Hassan Research performed at Bone and Joint Reconstruction Research Center - Shafa Orthopedic Hospital - Iran University of Medical Science ► Sabbaghan, Saeed Research performed at Bone and Joint Reconstruction Research Center - Shafa Orthopedic Hospital - Iran University of Medical Science ► Givehchian, Behrooz Research performed at Bone and Joint Reconstruction Research Center - Shafa Orthopedic Hospital - Iran University of Medical Science
211
Ameri, Farhad Institute for Color Science and Technology - Dept of Color Physics, ايران ► AbdoTabrizi, Maryam shahid beheshti university of medical sciences - School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, تهران, ايران ► Ghasemi, Amir shahid beheshti university of medical sciences - Dental Research Center, School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, تهران, ايران ► Najafi, Ahmad shahid beheshti university of medical sciences - School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, تهران, ايران ► Norouzi, Hanieh shahid beheshti university of medical sciences - School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, تهران, ايران ► Raoufinejad, Fatemeh zanjan university of medical sciences - School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, ايران ► Nakhostin, Afrooz arak university of medical sciences - School of Dentistry - Dept of Restorative Dentistry, ايران
212
Ameri, Farideh alzahra university - Faculty of Education and Psychology - Department of Clinical Psychology, تهران, ايران ► Bayat, Banafsheh alzahra university - Faculty of Education and Psychology - Department of Clinical Psychology, تهران, ايران ► Khosravi, Zohreh alzahra university - Faculty of Education and Psychology - Department of Clinical Psychology, تهران, ايران
213
Ameri, Farzad Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Arak University of Medical Sciences ► Golaghaie, Farzaneh Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Arak University of Medical Sciences ► Harorani, Mehdi Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Arak University of Medical Sciences ► Poorcheraghi, Hossein Student Research Committee - Arak University of Medical Sciences ► Rahbarian, Amir Student Research Committee - Arak University of Medical Sciences ► Jadidi, Ali Chronic Diseases (Home Care) Research Center - Hamadan University of Medical Sciences - Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Arak University of Medical Sciences
214
Ameri, Firouzeh Department of English Language and Literature - The University of Tabriz, Tabriz
215
Ameri, H. Department of Ecology - Institute of Science - High Technology and Environmental Sciences - Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
216
Ameri, Hosein Health Policy and Management Research Center - School of Public Health - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran ► Safari, Hossein Health Promotion Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Yousefi, Mahmood Health Economics Department - School of Management and Medical Informatics - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ► Bagheri faradonbeh, Saeid Health Management and Economics Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Goudarzi, Reza Health Service Management Research Center - Institute for Future Studies in Health - Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran ► Soofi, Moslem Social Development and Health Promotion Research Center - Health Institute - Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
217
Ameri, Hossein USC Roski Eye Institute - Department of Ophthalmology - Keck School of Medicine of USC - University of Southern California - Los Angeles - CA, USA ► Wong, Brandon J. USC Roski Eye Institute - Department of Ophthalmology - Keck School of Medicine of USC - University of Southern California - Los Angeles - CA, USA ► Rao, Narsing A. USC Roski Eye Institute - Department of Ophthalmology - Keck School of Medicine of USC - University of Southern California - Los Angeles - CA, USA
218
Ameri, Hossein USC Roski Eye Institute - Keck School of Medicine - University of Southern California, USA
219
Ameri, M School of Nursing and Midwifery - Shahroud University of Medical Sciences, Iran ► Goli, Sh Department of Epidemiology - Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research -Shahroud University of Medical Sciences, Iran ► Vaezi, A Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Zanjan University of Medical Sciences, Iran
220
Ameri, M. shahid bahonar university of kerman - Dept of Mechanical Engineering, كرمان, ايران ► Oloomi, A.A shahid bahonar university of kerman - Dept of Mechanical Engineering, كرمان, ايران ► AMERI, M. shahid bahonar university of kerman - Dept of Mechanical Engineering, كرمان, ايران
221
Ameri, Maryam Department of Forensic Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Akhgari, Maryam Legal Medicine Research Center - Legal Medicine Organization, Tehran ► Kordrostami, Roya Department of Forensic Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran
222
ameri, maryam islamic azad university, tehran sciences and research branch - department of physical education and sport sciences, tehran, iran ► ghazalian, farshad islamic azad university, tehran sciences and research branch - department of physical education and sport sciences, tehran, iran ► shakeri, nader islamic azad university, tehran sciences and research branch - department of physical education and sport sciences, tehran, iran ► akhoond, mohammad reza shahid chamran university - faculty of mathematical sciences and computer - department of statistics, ahwaz, iran
223
Ameri, Mehdi Department of Medical Sciences - Shahrood Branch - Islamic Azad University, Shahrood ► Hosseini Nodoushan, Mohammad Reza Department of Surgery - Taleghani Hospital - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Shahbazzadeh, Amir School of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Arab Ahmadi, Mehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
224
Ameri, Mohammad Mechanical and Energy Engineering Department - Shahid Beheshti University, Tehran, Iran ► Mokhtari, Hamid Mechanical and Energy Engineering Department - Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
225
Ameri, Mohammadamin Department of Medical Imaging and Radiation Sciences - Faculty of Paramedicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran ► Reshadatian, Marzieh Department of Medical Physics - School of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran ► Haghighi Zadeh, Mohammadhossein Biostatistics Department - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
226
Ameri, Saeed Ferdowsi University of Mashhad ► Ghazizadeh , Khalil Ferdowsi University of Mashhad
227
Ameri، نويسنده , ◄ A.A.H. and Davison، نويسنده , ◄ J.B. and Susmel، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
228
Ameri، نويسنده , ◄ Arslan M. and Bosson، نويسنده , ◄ G. and Bourrion، نويسنده , ◄ O. and Cadoux، نويسنده , ◄ Janette F. and Cuneo، نويسنده , ◄ S. and Dzahini، نويسنده , ◄ D. and Fontanelli، نويسنده , ◄ F. and Gorodetzky، نويسنده , ◄ P. and Gracco، نويسنده , ◄ V. and Koang، نويسنده , ◄ D.H. and Lagorio، نويسنده , ◄ E. and Musico، نويسنده , ◄ P. and Nedelec، نويسنده , ◄ P. and Pallavicini، نويسنده , ◄ M. and Petrolini، نويسنده , ◄ A. and Plagnol، نويسنده , ◄ E. and Pratolongo، نويسنده , ◄ F. and Richer، نويسنده , ◄ J.P. and Sannino، نويسنده , ◄ M. and Thea، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
229
Ameri، نويسنده , ◄ Arslan M. and Bosson، نويسنده , ◄ G. and Bourrion، نويسنده , ◄ O. and Cadoux، نويسنده , ◄ Janette F. and Cuneo، نويسنده , ◄ S. and Dzahini، نويسنده , ◄ D. and Fontanelli، نويسنده , ◄ F. and Gorodetzky، نويسنده , ◄ P. and Gracco، نويسنده , ◄ V. and Koang، نويسنده , ◄ D.H. and Lagorio، نويسنده , ◄ E. and Musico، نويسنده , ◄ P. and Nedelec، نويسنده , ◄ P. and Pallavicini، نويسنده , ◄ M. and Petrolini، نويسنده , ◄ A. and Plagnol، نويسنده , ◄ E، نويسنده ,
230
Ameri، نويسنده , ◄ M and Catalano، نويسنده , ◄ O and Cadoux، نويسنده , ◄ F and Chapron، نويسنده , ◄ C and Cuneo، نويسنده , ◄ S and Dolbeau، نويسنده , ◄ J and Fontanelli، نويسنده , ◄ F and Gracco، نويسنده , ◄ V and Gorodetzky، نويسنده , ◄ P and Kawasaki، نويسنده , ◄ Y and Musico، نويسنده , ◄ P and Nedelec، نويسنده , ◄ P and Pallavicini، نويسنده , ◄ M and Petrolini، نويسنده , ◄ A and Plagnol، نويسنده , ◄ E and Pratolongo، نويسنده , ◄ F and Sakak، نويسنده ,
231
Ameri، نويسنده , ◄ M and Catalano، نويسنده , ◄ O and Cadoux، نويسنده , ◄ F and Chapron، نويسنده , ◄ C and Cuneo، نويسنده , ◄ S and Dolbeau، نويسنده , ◄ J and Fontanelli، نويسنده , ◄ F and Gracco، نويسنده , ◄ V and Gorodetzky، نويسنده , ◄ P and Kawasaki، نويسنده , ◄ Y and Musico، نويسنده , ◄ P and Nedelec، نويسنده , ◄ P and Pallavicini، نويسنده , ◄ M and Petrolini، نويسنده , ◄ A and Plagnol، نويسنده , ◄ Pratolongo، نويسنده , ◄ N and Sannino، نويسنده , ◄ M and Shimizu، نويسنده , ◄ H.M and Takeda، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
232
Ameri، نويسنده , ◄ M. and Cuneo، نويسنده , ◄ S. and Fontanelli، نويسنده , ◄ F. and Gracco، نويسنده , ◄ V. and Musico، نويسنده , ◄ P. and Pallavicini، نويسنده , ◄ M. and Petrolini، نويسنده , ◄ A. and Sannino، نويسنده , ◄ M. and Siccardi، نويسنده , ◄ F. and Thea، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
233
Ameri، نويسنده , ◄ M. and Cuneo، نويسنده , ◄ S. and Fontanelli، نويسنده , ◄ F. and Gracco، نويسنده , ◄ V. and Musico، نويسنده , ◄ P. and Pallavicini، نويسنده , ◄ M. and Petrolini، نويسنده , ◄ A. and Sannino، نويسنده , ◄ M. and Siccardi، نويسنده , ◄ F. and Thea، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
234
Ameri، نويسنده , ◄ M. and Mansourian، نويسنده , ◄ A. and Heidary Khavas، نويسنده , ◄ M. and Aliha، نويسنده , ◄ M.R.M. and Ayatollahi، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
235
Ameri، نويسنده , ◄ M. and Mansourian، نويسنده , ◄ A. and Pirmohammad، نويسنده , ◄ S. and Aliha، نويسنده , ◄ M.R.M. and Ayatollahi، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
236
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Behnood، نويسنده , ◄ Ali، نويسنده ,
237
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Hesami، نويسنده , ◄ Saeid and Goli، نويسنده , ◄ Hadi، نويسنده ,
238
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Kouchaki، نويسنده , ◄ Sareh and Roshani، نويسنده , ◄ Hossein، نويسنده ,
239
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Mansourian، نويسنده , ◄ Ahmad and Ashani، نويسنده , ◄ Saeid Salehi and Yadollahi، نويسنده , ◄ Golazin، نويسنده ,
240
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Mansourian، نويسنده , ◄ Ahmad and Sheikhmotevali، نويسنده , ◄ Amir Hossein، نويسنده ,
241
Ameri، نويسنده , ◄ Mahmoud and Mansourian، نويسنده , ◄ Ahmad and Sheikhmotevali، نويسنده , ◄ Amir Hossein، نويسنده ,
242
Ameri، نويسنده , ◄ R. and Norouzi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
243
Ameri، نويسنده , ◄ R. and Norouzi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
244
Ameri، نويسنده , ◄ Shideh Kabiri and Singh، نويسنده , ◄ Pramod K. and Sonkusale، نويسنده , ◄ Sameer R.، نويسنده ,
245
Ameri، A نويسنده , ◄ Lorzadeh، SH نويسنده , ◄ Gomarian، M نويسنده ,
246
Ameri، Abdulghani نويسنده Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran ,
247
Ameri، Ahmad نويسنده Associate Professor of Radiation Oncology , ◄ Azghandi، Samira نويسنده Radiation oncologist , ◄ Khorsandi، Mohammad Taghi نويسنده Professor of Otorhinolaryngology, Otorhinolaryngology Research Center, Amir-Alam Hospital , ◄ Karimi Sangchini، Ebrahim نويسنده Postgraduate Student, watershed management. Gorgan university, Iran , ◄ Yazdani، Nasrin نويسنده Tehran university of medical science, , ◄ Haghighatkhah، Hamid Reza نويسنده Associate professor of radiology , ◄ Malekshoar، Mehran نويسنده Radiologist ,
248
Ameri، Ahmad نويسنده Department of Radiation Oncology, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , ◄ Shahrad، Behrouz نويسنده , ◄ Fazlalizadeh، Abdollah نويسنده , ◄ Madani، Hossein نويسنده Department of Biology, University of Isfahan, Isfahan, Iran , ◄ Mousavizadeh، Ahmad نويسنده Department of Radiation Oncology, Shohada Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , ◄ Nasiraei-Moghadam، Shiva نويسنده Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ,
249
Ameri، Ahmad نويسنده Department of Radiation Oncology, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Sourati، Ainaz نويسنده Radiotherapy and Oncology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
250
Ameri، Ali akbar نويسنده , ◄ Sanadgol، Abbas ali نويسنده ,
251
Ameri، Alireza نويسنده PH.D Student TEFL, Islamic Azad University, Science and Reserch Tehran IRAN , ◄ Mohseni، Ahmad نويسنده Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch ,
252
Ameri، E نويسنده Islamic Azad University Ameri, E ◄ Moheb، A نويسنده Isfahan University of Technology Moheb, A
253
Ameri، Ebrahim نويسنده , ◄ Behtash، Hamid نويسنده , ◄ Mobini، Bahram نويسنده , ◄ Daraie، Ariasb نويسنده Department of Spine Surgery, Shafa Yahyaeian Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Daraie, Ariasb
254
Ameri، Ebrahim نويسنده , ◄ Behtash، Hamid نويسنده , ◄ Mobini، Bahram نويسنده , ◄ Ghandhari، Hassan نويسنده Department of Orthopaedic Spine Surgery, Shafa Yahyaiian Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ghandhari, Hassan ◄ Vahid Tari، Hossein نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Khakinahad، Mohammad نويسنده Department of Spine Surgery, Shafa Yahyaiian Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Khakinahad, Mohammad
255
Ameri، Ebrahim نويسنده , ◄ Ghandhari، Hasan نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Nabizadeh، Navid نويسنده MD, Fellow of Orthopedic Spine Surgery, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Hesarikia، Hamid نويسنده Department of Orthopedics, Baqiyatallah Hospital, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
256
Ameri، Ebrahim نويسنده , ◄ Nekoui، Farshad نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Azizi، Abouzar نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Sabbaghan، Saeid نويسنده Bone and Joint Reconstruction Research Center, Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
257
Ameri، H. نويسنده , ◄ Dastanpour، M. نويسنده ,
258
Ameri، H. نويسنده , ◄ Khalilizade، H. نويسنده 2Department of Geology, Payame Noor University, Shiraz, Islamic Republic of Iran , ◄ ZAMANI، F. نويسنده ,
259
Ameri، M نويسنده , ◄ Yoosefi، M نويسنده ,
260
Ameri، M. نويسنده , ◄ Shahi، J. نويسنده Iran University of Science and Technology Shahi, J. ◄ Khani sanij، H. نويسنده Iran University of Science and Technology Khani sanij, H.
261
Ameri، Majid نويسنده , ◄ Sheikh، Reza نويسنده Faculty of Industrial Engineering and Management Shahrood University of Technology, SHAHROOD, IRAN ,
262
Ameri، R نويسنده School of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Sciences, University of Tehran, P.O. Box 14155-6455, Teheran, Iran Ameri, R ◄ Azizpour Arabi، S نويسنده Department of Mathematics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran Azizpour Arabi, S ◄ Hedayati، H نويسنده Department of Mathematics, Babol University of Technology, Babol, Iran Hedayati, H
263
Ameri، R. نويسنده , ◄ Hedayati، H. نويسنده , ◄ Ghasemian، E. نويسنده ,
264
Ameri، Reza نويسنده , ◄ Hedayati، Hossein نويسنده , ◄ Norouzi، Morteza نويسنده ,
265
Amerian ، Majid - Arak University ► Mehri ، Ehsan - Arak University
266
Amerian ، Majid Department of English Language and Literature - Arak University ► Esmaili ، Fateme Department of English Language and Literature - Arak University
267
Amerian ، Majid Department of English Language and Literature - Faculty of Humanities - Arak University ► Mehri ، Ehsan Department of English Language and Literature - Faculty of Humanities - Arak University
268
Amerian ، Mohammad Allameh Tabataba i University ► Marefat ، Fahimeh Allameh Tabataba i University
269
Amerian, M Department of Midwifery - School of Nursing and Midwifery - Shahroud University of Medical Sciences , Iran ► Mohammadi, S Department of Midwifery - Facullty of Nursing and Midwifery -Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran ► Fayazi, S Department of Midwifery - School of Nursing and Midwifery - Zanjan University of Medical Sciences, Iran ► Faghani Aghoozi, M Department of Midwifery - School of Nursing and Midwifery - Shahroud University of Medical Sciences , Iran ► Malary, M Department of Reproductive Health - School of Nursing and Midwifery - Shahroud University of Medical Sciences, Iran
270
Amerian, Mohammad Faculty of Persian Literature & - Foreign Languages - Allameh Tabataba'i University, Tehran ► Marefat, Fahimeh Faculty of Persian Literature & - Foreign Languages - Allameh Tabataba'i University, Tehran
271
Amerian, Mohammad reza Theology and Quran Sciences - Semnan Branch - Islamic Azad University, Semnan ► Kohsari, Reza Theology and philosophy - Semnan Branch - Islamic Azad University, Semnan ► Saberyan, Alireza Principles of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law - Semnan Branch - Islamic Azad University, Semnan
272
Amerian, Monireh Department of Nephrology - Clinical Research Development Unit - Imam Hossain Hospital - Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Pourmand, Kamran Department of Cardiology - Imam Hossain Center for Education - Research and Treatment - Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Nezakati, Ehsan Department of Infectious - Imam Hossain Center for Education - Research and Treatment - Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Ebrahimi, Mehdi Department of Surgery - Imam Hossain Center for Education - Research and Treatment, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Zolfaghari, Pouneh Vice-chancellery of Health - Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Razgoo, Atena Vice-chancellery of Health - Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran ► Sohrabi, Mohammad Bagher School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
273
Amerian، Majid نويسنده Assistant Professor (Ph.D.) University of Arak, Iran , ◄ Khaivar ، Alimorad نويسنده M.A in teaching English, Arak University High school Teacher. Ministry of Education. Arak, Iran ,
274
Amerian، Majid نويسنده Faculty of Humanities,Department of English Language and Literature,Arak University Arak,Arak,Iran , ◄ Ahmadian، Moussa نويسنده Faculty of Humanities,Department of English Language and Literature,Arak University Arak,Arak,Iran , ◄ Mehri، Ehsan نويسنده Faculty of Humanities,Department of English Language and Literature,Arak University Arak,Arak,Iran ,
275
America A. Luna-Estrada، نويسنده ,
276
America Augusto Scopinho، نويسنده , ◄ Carlos Cesar Crestani، نويسنده , ◄ Fernando Henrique Ferrari Alves، نويسنده , ◄ Leonardo Barbosa Moraes Resstel، نويسنده , ◄ Fernando Morgan Aguiar Corrêa، نويسنده ,
277
América G. Uribe، نويسنده , ◄ Gerald McGwin Jr.، نويسنده , ◄ John D. Reveille، نويسنده , ◄ Graciela S. Alarc?n، نويسنده ,
278
America، نويسنده , ◄ Pierre and van de Laar، نويسنده , ◄ Pierre and Müller، نويسنده , ◄ Gerrit، نويسنده ,
279
America، نويسنده , ◄ Pierre and van de Laar، نويسنده , ◄ Pierre and Müller، نويسنده , ◄ Gerrit، نويسنده ,
280
America’s Childcare Problem: The Way Out: Suzanne W. Helburn and Barbara R. Bergmann، نويسنده , ◄ Palgrave (for St. Martin’s Press)، نويسنده , ◄ 2002، نويسنده , ◄ 262 pp.، نويسنده , ◄ $32.95 ($48.95 Canadian)، نويسنده , ◄ ISBN 0-312-21149-X، نويسنده ,
281
American Academy of Nursingʹs Expert Panel on Adolescent Health، نويسنده , ◄ Lynn Rew، نويسنده , ◄ Deborah Koniak-Griffin، نويسنده , ◄ Mary Ann Lewis، نويسنده , ◄ Margaret Miles، نويسنده , ◄ Ann OʹSullivan، نويسنده ,
282
American Association of Equine Practitioners، نويسنده ,
283
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Debra G. Perina، نويسنده , ◄ Robert E. Collier، نويسنده , ◄ Harold A. Thomas Jr.، نويسنده , ◄ Elizabeth A. Witt، نويسنده , ◄ Mary Ann Reinhart، نويسنده ,
284
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Debra G. Perina، نويسنده , ◄ Robert E. Collier، نويسنده , ◄ Harold A. Thomas Jr.، نويسنده , ◄ Robert C. Korte، نويسنده , ◄ Mary Ann Reinhart، نويسنده ,
285
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Debra G. Perina، نويسنده , ◄ Robert E. Collier، نويسنده , ◄ Harold A. Thomas Jr.، نويسنده , ◄ Robert C. Korte، نويسنده , ◄ Mary Ann Reinhart، نويسنده ,
286
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Gwendolyn L Hoffman، نويسنده , ◄ Brooks F Bock، نويسنده , ◄ E.John Gallagher، نويسنده , ◄ Vincent J Markovchick، نويسنده , ◄ Hazen P Ham، نويسنده , ◄ Benson S Munger، نويسنده ,
287
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Gwendolyn L. Hoffman، نويسنده , ◄ Brooks F. Bock، نويسنده , ◄ E. John Gallagher، نويسنده , ◄ Robert C. Korte، نويسنده , ◄ Michael W. Radke، نويسنده , ◄ Mary Ann Reinhart، نويسنده ,
288
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Gwendolyn L. Hoffman، نويسنده , ◄ Brooks F. Bock، نويسنده , ◄ E.John Gallagher، نويسنده , ◄ Hazen P. Ham، نويسنده , ◄ Mary Ann Reinhart، نويسنده ,
289
American Board of Emergency Medicine Task Force on Residency Training Information، نويسنده , ◄ Gwendolyn L. Hoffman، نويسنده , ◄ Brooks F. Bock، نويسنده , ◄ E.John Gallagher، نويسنده , ◄ Vincent J. Markovchick، نويسنده , ◄ Hazen P. Ham، نويسنده , ◄ Benson S. Munger، نويسنده ,
290
American College of Cardiology and the American Heart Association Task Force on Performance Measures، نويسنده , ◄ John A. Spertus، نويسنده , ◄ Kim A. Eagle، نويسنده , ◄ Harlan M. Krumholz، نويسنده , ◄ Kristi R. Mitchell، نويسنده , ◄ Sharon-Lise T. Normand، نويسنده ,
291
American College of Cardiology Cardiac Catheterization Committee، نويسنده , ◄ Jeffrey A. Brinker، نويسنده , ◄ Carl J. Pepine، نويسنده , ◄ Peter C. Block، نويسنده , ◄ Lawrence I. Bonchek، نويسنده , ◄ Bruce H. Brundage، نويسنده , ◄ Blase Carabello، نويسنده , ◄ David R. Holmes Jr.، نويسنده , ◄ Warren L. Johnson Jr، نويسنده , ◄ W. Peter Klinke، نويسنده , ◄ David C. Levin، نويسنده , ◄ Charles E. Mullins، نويسنده , ◄ Steven E. Nissen، نويسنده , ◄ Eric J. Topol، نويسنده , ◄ John H.K. Vogel، نويسنده ,
292
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 2007 Writing Group to Review New Evidence and Update the ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention، نويسنده , ◄ Writing on Behalf of the 2005 Writing Committee، نويسنده , ◄ Spencer B. King III، نويسنده , ◄ Sidney C. Smith Jr، نويسنده , ◄ John W. Hirshfeld Jr، نويسنده , ◄ Alice K. Jacobs، نويسنده , ◄ Douglass A. Morrison، نويسنده , ◄ David O. Williams، نويسنده ,
293
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed in Collaboration With the Canadian Cardiovascular Society، نويسنده , ◄ Endorsed by the American Academy of Family Physicians، نويسنده , ◄ 2007 Writing Group to Review New Evidence and Update the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction، نويسنده , ◄ Writing on Behalf of the 2004 Writing Committee، نويسنده , ◄ Elliott M. Antman، نويسنده , ◄ Mary Hand، نويسنده , ◄ Paul W. Armstrong، نويسنده , ◄ Eric R. Bates، نويسنده , ◄ Lee A. Green، نويسنده , ◄ Lakshmi K. Halasyamani، نويسنده , ◄ Judith S. Hochman، نويسنده , ◄ Harlan M. Krumholz، نويسنده , ◄ Gervasio A. Lamas، نويسنده , ◄ Charles J. Mullany، نويسنده , ◄ David L. Pearle، نويسنده , ◄ Michael A. Sloan، نويسنده , ◄ Sidney C. Smith JR، نويسنده ,
294
American College of Emergency Physicians، نويسنده ,
295
American College of Emergency Physicians، نويسنده ,
296
American College of Epidemiology Policy Committee، نويسنده ,
297
American College of Physicians National Council of Associates، نويسنده , ◄ Stephen M. Salerno MD، نويسنده , ◄ MS، نويسنده , ◄ Clayton T. Cowl MD، نويسنده , ◄ MS، نويسنده ,
298
American Shoulder and Elbow Surgeons، نويسنده , ◄ Research Committee and King، نويسنده , ◄ Graham J.W and Richards، نويسنده , ◄ Robin R and Zuckerman، نويسنده , ◄ Joseph D and Blasier، نويسنده , ◄ Ralph and Dillman، نويسنده , ◄ Charles P. Friedman، نويسنده , ◄ Richard J and Gartsman، نويسنده , ◄ Gary M and Iannotti، نويسنده , ◄ Joseph P and Murnahan، نويسنده , ◄ J.Patrick and Mow، نويسنده , ◄ Van C and Woo، نويسنده , ◄ Savio L.Y، نويسنده ,
299
American Society of Interventional & Therapeutic Neuroradiology Society for Cardiovascular Angiography and Interventions، نويسنده , ◄ Society for Vascular Medicine and Biology، نويسنده , ◄ Society of Interventional Radiology، نويسنده , ◄ Eric R. Bates، نويسنده , ◄ Joseph D. Babb، نويسنده , ◄ Donald E. Casey Jr، نويسنده , ◄ Christopher U. Cates، نويسنده , ◄ Gary R. Duckwiler، نويسنده , ◄ Ted E. Feldman، نويسنده , ◄ William A. Gray، نويسنده , ◄ Kenneth Ouriel، نويسنده , ◄ Eric D. Peterson، نويسنده , ◄ Kenneth Rosenfield، نويسنده , ◄ John H. Rundback، نويسنده , ◄ Robert D. Safian، نويسنده , ◄ Michael A. Sloan، نويسنده , ◄ Christopher J. White، نويسنده , ◄ Robert A. Harrington، نويسنده , ◄ Jonathan Abrams، نويسنده , ◄ Jeffrey L. Anderson، نويسنده , ◄ Eric R. Bates، نويسنده , ◄ Mark J. Eisenberg، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
300
Americano da Costa، نويسنده , ◄ Marcus V. and Pasamontes، نويسنده , ◄ Manuel and Normey-Rico، نويسنده , ◄ Julio E. and Guzmلn، نويسنده , ◄ José L. and Berenguel، نويسنده , ◄ Manuel، نويسنده ,
301
Américo Bento، نويسنده , ◄ Ant?nio Leal Duarte، نويسنده ,
302
Americo Carvalho, Brunna Priscylla Cardiology and Cardiovascular Surgery Department - Sao Jose do Rio Preto Medical School, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► Dos Santos, Marcio Antonio Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► Guimarães Neto, Wilson Pedro Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► Queiroz De França, Julio Cesar Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► de Souza Braite, Marcio Rogerio Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► De Araujo, Rodrigo Bottura Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► Gomes Carvalho, Isabella Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil ► Fernandes de Godoy, Moacir Hemodynamic and Interventional Cardiology Service - Hospital de Base, Sao Jose do Rio Preto, SP, Brazil
303
Américo Kiyoshi Kitahara، نويسنده , ◄ Yoshihisa Suzuki، نويسنده , ◄ Chang Wei Zhan، نويسنده , ◄ Hiromi Wada، نويسنده , ◄ Yoshihiko Nishimura، نويسنده ,
304
Américo M.S. Carvalho Mendes، نويسنده ,
305
Américo Scotti، نويسنده , ◄ Jair Carlos Dutra، نويسنده , ◄ Valtair Antonio Ferraresi، نويسنده ,
306
Américo Scotti، نويسنده , ◄ Vladimir Ponomarev، نويسنده , ◄ William Lucas، نويسنده ,
307
Americo Simonini، نويسنده , ◄ Barry M. Massie، نويسنده , ◄ Carlin S. Long، نويسنده , ◄ Ming Qi، نويسنده , ◄ Allen M. Samarel، نويسنده ,
308
Américo Trist?o Bernardes، نويسنده , ◄ Eduardo da Motta e Albuquerque، نويسنده ,
309
Americo، نويسنده , ◄ Juliana Alves and Dondero، نويسنده , ◄ Francesco and Moraes، نويسنده , ◄ Milton Ozَrio and Allodi، نويسنده , ◄ Silvana and Rebelo، نويسنده , ◄ Mauro de Freitas Rebelo، نويسنده ,
310
Ameriga and Sulcius، نويسنده , ◄ A. and Griskonis، نويسنده , ◄ E. and Kantminiene، نويسنده , ◄ K. and Zmuidzinaviciene، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
311
Ameriga and Sulcius، نويسنده , ◄ Sigitas and Staniulis، نويسنده , ◄ Juozas and Pa?kauskas، نويسنده , ◄ Ri?ardas، نويسنده ,
312
Ameriga and Sulcius، نويسنده , ◄ Sigitas and Staniulis، نويسنده , ◄ Juozas and Paskauskas، نويسنده , ◄ Ricardas and Olenina، نويسنده , ◄ Irina and Salyte، نويسنده , ◄ Airina and Ivanauskaite، نويسنده , ◄ Aurelija and Griniene، نويسنده , ◄ Evelina، نويسنده ,
313
Amerigo Beneduci، نويسنده , ◄ Giuseppe Chidichimo، نويسنده , ◄ Giuseppe Dardo، نويسنده , ◄ Gabriele Pontoni، نويسنده ,
314
Amerigo Cantoro، نويسنده , ◄ Cecilia Goracci، نويسنده , ◄ Federica Papacchini، نويسنده , ◄ Claudia Mazzitelli، نويسنده , ◄ Giovanni Maria Fadda، نويسنده , ◄ Marco Ferrari، نويسنده ,
315
Ameri-Golestan ، Ahmad - Islamic Azad University, Majlesi Branch ► Dousti ، Elham - Islamic Azad University, Isfahan Branch
316
Ameri-Golestan ، Ahmad Islamic Azad Univeersity, Majlesi Branch
317
Ameri-Golestan, Ahmad Islamic Azad Univeersity Majlesi Branch
318
Ameri-Golestan، Ahmad نويسنده Majlesi Branch, Islamic Azad University, Isfahan , ◄ Nezakat-Alhossaini، Marzieh نويسنده Department of English, University of Isfahan ,
319
Amerio, Andrea Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Bianchi, Davide Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Santi, Francesca Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Costantini, Luigi Department of Medicine and Surgery - University of Parma, Parma, Italy ► Odone, Anna School of Medicine - Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy ► Signorelli, Carlo School of Medicine - Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy ► Costanza, Alessandra Department of Psychiatry - Faculty of Medicine - University of Geneva (UNIGE), Geneva, Switzerland ► Serafini, Gianluca Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Amore, Mario Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Aguglia, Andrea Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics - Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy
320
Amerio, Andrea Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Odone, Anna School of Medicine - Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy ► Marzano, Lisa Department of Psychology - School of Science and Technology - Middlesex University, London, UK ► Costanza, Alessandra Department of Psychiatry - Faculty of Medicine -University of Geneva (UNIGE), Geneva, Switzerland ► Aguglia, Andrea Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Serafini, Gianluca Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy ► Signorelli, Carlo School of Medicine - Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy ► Nassir Ghaemi, S. Department of Psychiatry - Tufts University, Boston, MA, USA ► Amore, Mario Department of Neuroscience Rehabilitation Ophthalmology Genetics Maternal and Child Health (DINOGMI) - Section of Psychiatry - University of Genoa, Genoa, Italy
321
Amerio، نويسنده , ◄ E. and Sangermano، نويسنده , ◄ M. and Malucelli، نويسنده , ◄ G. and Priola، نويسنده , ◄ A. and Voit، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
322
Amerio، نويسنده , ◄ S. and Amoruso، نويسنده , ◄ S. and Antonello، نويسنده , ◄ M. and Aprili، نويسنده , ◄ P. and Armenante، نويسنده , ◄ M. and Arneodo، نويسنده , ◄ F. and Badertscher، نويسنده , ◄ A. and Baiboussinov، نويسنده , ◄ B. and Baldo-Ceolin، نويسنده , ◄ M. and Battistoni، نويسنده , ◄ G. and Bekman، نويسنده , ◄ B. and Benetti، نويسنده , ◄ P. and Bernardini، نويسنده , ◄ E. and Bischofberger، نويسنده , ◄ Jason M. and Bori، نويسنده ,
323
Amerio، نويسنده , ◄ S. and Annovi، نويسنده , ◄ A. and Basile، نويسنده , ◄ M. and Bettini، نويسنده , ◄ M. and Bucciantonio، نويسنده , ◄ M. and Catastini، نويسنده , ◄ P. and Cenni، نويسنده , ◄ J. and Crescioli، نويسنده , ◄ F. and Dell’Orso، نويسنده , ◄ M. and Giannetti، نويسنده , ◄ P. and Giuliani، نويسنده , ◄ E. and Lucchesi، نويسنده , ◄ D. and Nicoletto، نويسنده , ◄ M. and Piendibene، نويسنده , ◄ M. and Rafanelli، نويسنده , ◄ N. an، نويسنده ,
324
Amerio، نويسنده , ◄ S. and Annovi، نويسنده , ◄ A. and Basile، نويسنده , ◄ M. and Bettini، نويسنده , ◄ M. and Bucciantonio، نويسنده , ◄ M. and Catastini، نويسنده , ◄ P. and Cenni، نويسنده , ◄ J. and Crescioli، نويسنده , ◄ F. and Dell’Orso، نويسنده , ◄ M. and Giannetti، نويسنده , ◄ P. and Giuliani، نويسنده , ◄ E. and Lucchesi، نويسنده , ◄ D. and Nicoletto، نويسنده , ◄ M. and Piendibene، نويسنده , ◄ M. and Rafanelli، نويسنده , ◄ N. an، نويسنده ,
325
Amerio، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
326
Amerio، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
327
Amerio، Andrea نويسنده Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Parma, Parma, Italy , ◄ Stubbs، Brendon نويسنده Institute of Psychiatry, Kings College London, London, UK , ◄ Odone، Anna نويسنده School of Medicine-Public Health Unit, University of Parma, Parma, Italy , ◄ Tonna، Matteo نويسنده Department of Mental Health, Local Health Service, Parma, Italy , ◄ Marchesi، Carlo نويسنده Department of Mental Health, Local Health Service, Parma, Italy , ◄ Nassir Ghaemi، S. نويسنده Mood Disorders Program, Tufts Medical Center, Boston, MA, USA ,
328
Amerion, Maryam Azad University of Shahrud - Medical Sciences School ► Tahajjodi, Somayye Ferdowsi University of Mashhad - Faculty of Basic Sciences ► Hushmand, Zahra Ferdowsi University of Mashhad - Faculty of Basic Sciences ► Mahdavi Shahri, Nasser Ferdowsi University of Mashhad - Faculty of Basic Sciences ► Nikravesh, Mohammad Reza Mashhad University of Medical Sciences school ► Jalali, Mahdi Mashhad University of Medical Sciences school
329
Amerizadeh, A Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB) - Tehran University, Tehran
330
Amernic، نويسنده , ◄ J.H.; Craig، نويسنده , ◄ R.J، نويسنده ,
331
Amernic، نويسنده , ◄ Joel H. ، نويسنده ,
332
Amernic، نويسنده , ◄ Joel H. ، نويسنده ,
333
Amernic، نويسنده , ◄ Joel H.; Craig، نويسنده , ◄ Russell J، نويسنده ,
334
Amerson، نويسنده , ◄ Byron E. and Montgomery، نويسنده , ◄ David R. and Meyer، نويسنده , ◄ Grant، نويسنده ,
335
Amerstorfer، نويسنده , ◄ U.V. and Erkaev، نويسنده , ◄ N.V. and Langmayr، نويسنده , ◄ D. and Biernat، نويسنده , ◄ H.K.، نويسنده ,
336
Amerstorfer، نويسنده , ◄ U.V.، نويسنده ,
337
Amery، نويسنده , ◄ J and Tomkins، نويسنده , ◄ A and Victor، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
338
Amer-Yahia، Sihem نويسنده , ◄ Cherif and Majidzadeh، نويسنده , ◄ Todd، نويسنده ,
339
Amer-Yahia، Sihem نويسنده , ◄ Chérif and Zerhouni، نويسنده , ◄ Noureddine، نويسنده ,
340
Amer-Yahia، Sihem نويسنده , ◄ Cluet، Sophie نويسنده ,
341
Ameryoun, A Dept. of Management of Health Care - School of Public Health - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran ► Tofighi, Sh Dept. of Management of Health Care - School of Public Health - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran ► Meskarpour-Amiri, M Research Center - Medicine Faculty - Shahed University, Tehran ► Lorgard Dezfuli-Nejad, M Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran ► Khoddami-Vishteh, HR Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran
342
Ameryoun, Ahmad baqiyatallah university of medical sciences - School of Public Health, Health Management Research Center - Department of Management of Health Care, ايران ► Shojai, Mohammad shahid beheshti university, تهران, ايران ► Rafati, Hasan baqiyatallah university of medical sciences - Faculty of Health - Department of Statistics and Epidemiology, ايران ► Heydari, Somaie baqiyatallah university of medical sciences - Faculty of Health, Health ManagementResearch Center - Health Management Department, ايران ► Tofighi, Shahram baqiyatallah university of medical sciences - School of Health, Health Management Research Center, ايران ► Khani Kolveri Moghadam, Zahra Islamic Azad University, Tonekabon Branch - Faculty of Health, Department ofEducational Research, - Health Management Department, ايران
343
Ameryoun, Ahmad Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Chaghari, Mahmood Faculty of Health - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Ebadi, Abbas Behavioral Sciences Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Safari, Mohsen Faculty of Health - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
344
Ameryoun, Ahmad Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Pourtaghi, Gholamhossein Health Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Yahaghi, Emad Young Researchers and Elite Club - Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran ► Heidari, Somaie Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Bahadori, Mohamadkarim Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Ebrahimnia, Mehdi Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Tahernezhad, Kayghobad Health Management Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
345
Amerzadeh, Mohammad Department of Health Management and Economics - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Takian, Amirhossein Department of Health Management and Economics - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
346
ames A. Holloway، نويسنده , ◄ Daniel E. Ingberman، نويسنده , ◄ Ronald R. King، نويسنده ,
347
ames Brown III، نويسنده , ◄ Nicholas Achille، نويسنده , ◄ Edward J. Neafsey، نويسنده , ◄ Michael A. Collins، نويسنده ,
348
Ames K. A.، نويسنده , ◄ Straughan B، نويسنده ,
349
Ames Kulprathipanja، نويسنده , ◄ Gokhan O. Alptekin، نويسنده , ◄ John L. Falconer، نويسنده , ◄ J. Douglas Way، نويسنده ,
350
Ames Kulprathipanja، نويسنده , ◄ John L. Falconer، نويسنده ,
351
ames R. Markusen، نويسنده ,
352
ames S. Milne ، نويسنده , ◄ Niranjan Ramach، نويسنده , ◄ ran، نويسنده ,
353
Ames، نويسنده , ◄ Bruce N، نويسنده ,
354
Ames، نويسنده , ◄ Daniel R. and Bianchi، نويسنده , ◄ Emily C. and Magee، نويسنده , ◄ Joe C.، نويسنده ,
355
Ames، نويسنده , ◄ Daniel R. and Mor، نويسنده , ◄ Shira and Toma، نويسنده , ◄ Claudia، نويسنده ,
356
Ames، نويسنده , ◄ Donald P. and Chelli، نويسنده , ◄ Stephen J.، نويسنده ,
357
Ames، نويسنده , ◄ F. and Bollen، نويسنده , ◄ G. and Delahaye، نويسنده , ◄ P. and Forstner، نويسنده , ◄ O. and Huber، نويسنده , ◄ G. and Kester، نويسنده , ◄ O. and Reisinger، نويسنده , ◄ K. and Schmidt، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
358
Ames، نويسنده , ◄ F. and Bollen، نويسنده , ◄ G. and Delahaye، نويسنده , ◄ P. and Forstner، نويسنده , ◄ O. and Huber، نويسنده , ◄ G. and Kester، نويسنده , ◄ O. and Reisinger، نويسنده , ◄ K. and Schmidt، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
359
Ames، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
360
Ames، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
361
Ames، نويسنده , ◄ Jennifer M. and Defaye، نويسنده , ◄ Aklile B and Bailey، نويسنده , ◄ Richard L and Bates، نويسنده , ◄ Lisa، نويسنده ,
362
Ames، نويسنده , ◄ Jennifer M. and Defaye، نويسنده , ◄ Aklile B. and Bates، نويسنده , ◄ Lisa، نويسنده ,
363
Ames، نويسنده , ◄ Jennifer M.، نويسنده ,
364
Ames، نويسنده , ◄ Markus and Grewer، نويسنده , ◄ Manuel and Braun، نويسنده , ◄ Christian and Birringer، نويسنده , ◄ Rainer، نويسنده ,
365
Ames، نويسنده , ◄ Markus and Markmann، نويسنده , ◄ Jürgen and Birringer، نويسنده , ◄ Rainer، نويسنده ,
366
Ames، نويسنده , ◄ Matthew S. and Hong، نويسنده , ◄ Semi and Lee، نويسنده , ◄ Hye Ri and Fields، نويسنده , ◄ Henry W. and Johnston، نويسنده , ◄ William M. and Kim، نويسنده , ◄ Do-Gyoon، نويسنده ,
367
Ames، نويسنده , ◄ N. and McElroy، نويسنده , ◄ Ya?ar and Akin، نويسنده , ◄ D.E. and Lyon، نويسنده , ◄ C.E.، نويسنده ,
368
Ames، Daniel P. نويسنده ,
369
Ames، N. P. نويسنده , ◄ Rhymer، C. R. نويسنده ,
370
Ames، Richard L. نويسنده , ◄ Bluhm، Elizabeth A. نويسنده , ◄ Knauss، Daniel M. نويسنده , ◄ Singh، Rajinder P. نويسنده , ◄ Hensley، Jesse E. نويسنده , ◄ Way، J. Douglas نويسنده ,
371
Amesheia R. Grant، نويسنده , ◄ P. Yankson، نويسنده ,
372
Amess، Kevin نويسنده ,
373
Ameta, K. L. Department of Chemistry - College of Arts, Science and Humanities - Mody University of Science and Technology, Rajasthan, India. ► Rathore, Nitu S. Department of Chemistry - College of Arts, Science and Humanities - Mody University of Science and Technology, Rajasthan, India ► Kumari, Maya Department of Chemistry - College of Arts, Science and Humanities - Mody University of Science and Technology, Rajasthan, India ► Khyaliya, Priyanka Department of Chemistry - College of Arts, Science and Humanities - Mody University of Science and Technology, Rajasthan, India ► Dangi, R. R. bInstituto de Química Orgánica - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. ► Parellada, Eduardo A. bInstituto de Química Orgánica - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. ► Neske, Adriana Instituto de Química Orgánica - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia - Universidad
374
Ameta, Noopur Photochemistry Laboratory - Department of Chemistry - University College of Science - M. L. Sukhadia University - Udaipur, India ► Sharma, Jyoti Photochemistry Laboratory - Department of Chemistry - University College of Science - M. L. Sukhadia University - Udaipur, India ► Chanderia Rakshit Ameta, Kiran Photochemistry Laboratory - Department of Chemistry - University College of Science - M. L. Sukhadia University - Udaipur, India ► Punjabi, Pinki B Photochemistry Laboratory - Department of Chemistry - University College of Science - M. L. Sukhadia University - Udaipur, India
375
Ameta، نويسنده , ◄ Gaurav and Davidson، نويسنده , ◄ Joseph K. and Shah، نويسنده , ◄ Jami، نويسنده ,
376
Ametani، نويسنده , ◄ A.  Miyamoto، نويسنده , ◄ Y.  Nagaoka، نويسنده , ◄ N. ، نويسنده ,
377
Ametani، نويسنده , ◄ A.، نويسنده , ◄ Jeong Boo Kim، نويسنده , ◄ Eung-Bo Shim، نويسنده , ◄ Jeong-Woon Shim، نويسنده ,
378
Ametani، A نويسنده , ◄ S.، Sekioka, نويسنده , ◄ T.، Sonoda, نويسنده ,
379
Ametani، A نويسنده , ◄ T.، Ito, نويسنده , ◄ T.، Ueda, نويسنده , ◄ H.، Watanabe, نويسنده , ◄ T.، Funabashi, نويسنده ,
380
Ameur ، Houari - University Centre of Naama - Ahmed Salhi (Ctr Univ Naama)
381
Ameur Ben Mansoura، نويسنده , ◄ Salah Garchi، نويسنده , ◄ Hamed Daly، نويسنده ,
382
Ameur Bensefia، نويسنده , ◄ Thierry Paquet، نويسنده , ◄ Laurent Heutte، نويسنده ,
383
Ameur Chettah، نويسنده , ◄ A. and Mercatoris، نويسنده , ◄ B.C.N. and Sacco، نويسنده , ◄ E. and Massart، نويسنده , ◄ T.J.، نويسنده ,
384
Ameur Meziane، نويسنده , ◄ Mohamed A??t and Royer، نويسنده , ◄ Sylvain and Bazureau، نويسنده , ◄ Jean Pierre، نويسنده ,
385
Ameur Seddik، نويسنده ,
386
Ameur Seddik، نويسنده ,
387
Ameur Seddik، نويسنده ,
388
Ameur Seddik، نويسنده , ◄ Josette Charles، نويسنده ,
389
Ameur, H Department of Technology - Institute of Science and Technology - University Center Ahmed Salhi of Naâma (Ctr Univ Naâma), Algeria
390
Ameur, K Canmet ENERGY, Natural Resources Canada, Varennes, Canada ► Aidoun, Z Canmet ENERGY, Natural Resources Canada, Varennes, Canada
391
Ameur, K Canmet ENERGY, Natural Resources Canada, Varennes, Canada ► Aidoun, Z Canmet ENERGY, Natural Resources Canada, Varennes, Canada ► Ouzzane, M Canmet ENERGY, Natural Resources Canada, Varennes, Canada
392
Ameur، نويسنده , ◄ El Bachir and Sbibih، نويسنده , ◄ Driss، نويسنده ,
393
Ameur، نويسنده , ◄ Khaled and Masson، نويسنده , ◄ Christian and Eecen، نويسنده , ◄ Peter J.، نويسنده ,
394
Ameur، نويسنده , ◄ Lamia Ait and Mathieu، نويسنده , ◄ Odile and Lalanne، نويسنده , ◄ Valérie and Trystram، نويسنده , ◄ Gilles and Birlouez-Aragon، نويسنده , ◄ Ines، نويسنده ,
395
Ameur، نويسنده , ◄ Lamia Ait and Trystram، نويسنده , ◄ Gilles and Birlouez-Aragon، نويسنده , ◄ Ines، نويسنده ,
396
Ameur، نويسنده , ◄ S. and Maupas، نويسنده , ◄ H. and Martelet، نويسنده , ◄ C. and Jaffrezic-Renault، نويسنده , ◄ N. and Ben Ouada، نويسنده , ◄ H. and Cosnier، نويسنده , ◄ S. and Labbe، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
397
Ameur، نويسنده , ◄ Yacin and Cwikel، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
398
Ameur، Hend Ben نويسنده , ◄ Burger، Martin نويسنده , ◄ Hackl، Benjamin نويسنده ,
399
AMEUR، SAMI نويسنده , ◄ MARTELET، CLAUDE نويسنده , ◄ JAFFREZIC-RENAULT، NICOLE نويسنده , ◄ CHOVELON، JEAN-MARC نويسنده ,
400
Amey P. Asgaonkar، نويسنده ,
401
Amey Shevtekar، نويسنده , ◄ Nirwan Ansari، نويسنده ,
402
Amey Y. Karnik، نويسنده , ◄ A.G.Anna G. Stefanopoulou، نويسنده , ◄ Jing Sun، نويسنده ,
403
Amey، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
404
Amey، Marilyn J. نويسنده ,
405
Ameya K. Naik، نويسنده , ◄ Raghunath S. Holambe، نويسنده ,
406
Ameya, Pushparaj Medical Officer - Nisargopachar Ashram - Urulikanchan Pune, India ► Nair, Pradeep MK Department of Intramural Research - National Institute of Naturopathy - Pune - Ministry of AYUSH, Government of India
407
Ameyaw، نويسنده , ◄ Felix and Ayensu، نويسنده , ◄ Akwasi and Akaho، نويسنده , ◄ E.H.K.، نويسنده ,
408
Ameye، نويسنده , ◄ Dieter and Pringels، نويسنده , ◄ Eveline and Foreman، نويسنده , ◄ Paul and Remon، نويسنده , ◄ Jean Paul and Adriaensens، نويسنده , ◄ Peter and Storme، نويسنده , ◄ Liesbet and Gelan، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
409
Amezaga، نويسنده , ◄ Jaime M. and Bird، نويسنده , ◄ David Neil and Hazelton، نويسنده , ◄ Jennifer A.، نويسنده ,
410
Amezaga، نويسنده , ◄ Jaime M. and Bird، نويسنده , ◄ David Neil and Hazelton، نويسنده , ◄ Jennifer A.، نويسنده ,
411
Amezaga، Ibone نويسنده , ◄ Onaindia، Miren نويسنده , ◄ Dominguez، Izaskun نويسنده , ◄ Albizu، Isabel نويسنده , ◄ Garbisu، Carlos نويسنده ,
412
Amézaga-Madrid، نويسنده , ◄ P. and Silveyra-Morales، نويسنده , ◄ R. and C?rdoba-Fierro، نويسنده , ◄ L. and Nev?rez-Moorill?n، نويسنده , ◄ G.V. and Miki-Yoshida، نويسنده , ◄ M. and Orrantia-Borunda، نويسنده , ◄ E. and Sol?&#x0301;s، نويسنده , ◄ F.J.، نويسنده ,
413
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Kitajima، نويسنده , ◄ Yukinori and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi and Widerّe، نويسنده , ◄ Marius and Norby، نويسنده , ◄ Truls، نويسنده ,
414
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Kushi، نويسنده , ◄ Takuto and Sato، نويسنده , ◄ Kazuhisa and Unemoto، نويسنده , ◄ Atsushi and Hashimoto، نويسنده , ◄ Shin-ichi and Kawada، نويسنده , ◄ Tatsuya، نويسنده ,
415
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Maekawa، نويسنده , ◄ Hideki and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
416
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Takahashi، نويسنده , ◄ Nobuyuki and Kitamura، نويسنده , ◄ Naoto and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
417
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
418
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
419
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
420
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
421
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Uchimoto، نويسنده , ◄ Yoshiharu and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi، نويسنده ,
422
Amezawa، نويسنده , ◄ Koji and Yamada، نويسنده , ◄ Jun-ichi and Kitamura، نويسنده , ◄ Naoto and Tomii، نويسنده , ◄ Yoichi and Handa، نويسنده , ◄ Teiichi and Yamamoto، نويسنده , ◄ Naoichi، نويسنده ,
423
Amezcua، نويسنده , ◄ F. and Nash، نويسنده , ◄ R.D.M.، نويسنده ,
424
Ameziane Ben-lalli، نويسنده , ◄ Philippe Bohuon، نويسنده , ◄ Antoine Collignan، نويسنده , ◄ Jean-Michel Méot، نويسنده ,
425
Amezketa، E. نويسنده , ◄ Arages، R. نويسنده , ◄ Gazol، R. نويسنده ,
426
Amézqueta، نويسنده , ◄ Susana and Galلn، نويسنده , ◄ Esther and Vila-Fernلndez، نويسنده , ◄ Ingrid and Pumarola، نويسنده , ◄ Sergio and Carrascal، نويسنده , ◄ Montserrat and Abian، نويسنده , ◄ Joaquin and Ribas-Barba، نويسنده , ◄ Lourdes and Serra-Majem، نويسنده , ◄ Lluيs and Torres، نويسنده , ◄ Josep Lluيs، نويسنده ,
427
Amézquita، نويسنده , ◄ Ronald A. and Weller، نويسنده , ◄ C.L. and Wang، نويسنده , ◄ L. and Thippareddi، نويسنده , ◄ H. and Burson، نويسنده , ◄ D.E.، نويسنده ,
428
Amezquita-Sanchez, J.P Departments of Electromechanical and Biomedical Engineering - Autonomous University of Queretaro, Campus San Juan del Rio - Moctezuma 249, Col. San Cayetano - San Juan del Rio - Queretaro, Mexico ► Adeli, H The Ohio State University - Columbus, USA
429
amezquita-sanchez, j.p. department of electromechanical - university of quertaro campus - mexico ► valtierra-rodriguez, m. department of electromechanical - university of quertaro campus - mexico ► aldwaik, m. department of civil engineering - the ohio state university - USA ► adeli, h. department of civil engineering - the ohio state university - USA
430
Amezquita-Sancheza, J.P. NAP-RG - CA Sistemas Dinámicos - Faculty of Engineering - Departments of Electromechanical - and Biomedical Engineering. Autonomous University of Queretaro - Campus San Juan del Rio- San Juan del Rio - Queretaro - Mexico ► Valtierra-Rodriguez, M. NAP-RG - CA Sistemas Dinámicos - Faculty of Engineering - Departments of Electromechanical - and Biomedical Engineering. Autonomous University of Queretaro - Campus San Juan del Rio- San Juan del Rio - Queretaro - Mexico ► Adeli, H. Department of Civil - Environmental - and Geodetic Engineering - The Ohio State University - U.S.A
431
Amézquita-Valencia، نويسنده , ◄ Manuel and Cabrera، نويسنده , ◄ Armando، نويسنده ,
432
AMF Hassn، نويسنده , ◄ A Hassan، نويسنده ,
433
Amft، نويسنده , ◄ Oliver and Trِster، نويسنده , ◄ Gerhard، نويسنده ,
434
Amgad A. EL-Dib، نويسنده , ◄ Hosam K.M. Youssef، نويسنده , ◄ M.M. EL-Metwally، نويسنده , ◄ Z. Osman، نويسنده ,
435
Amgad A. EL-Dib، نويسنده , ◄ Hosam K.M. Youssef، نويسنده , ◄ M.M. EL-Metwally، نويسنده , ◄ Z. Osman، نويسنده ,
436
Amgad E. el-Sherif، نويسنده , ◄ Prasad S. Adusumilli، نويسنده , ◄ Brian L. Pettiford، نويسنده , ◄ Thomas A. d’Amato، نويسنده , ◄ Matthew J. Schuchert، نويسنده , ◄ Alicia Clark، نويسنده , ◄ Carmen DiRenzo، نويسنده , ◄ Joshua P. Landreneau، نويسنده , ◄ James D. Luketich، نويسنده , ◄ Rodney J. Landreneau، نويسنده ,
437
Amgad El-Sherif، نويسنده , ◄ William E. Gooding، نويسنده , ◄ Ricardo Santos، نويسنده , ◄ Brian Pettiford، نويسنده , ◄ Peter F. Ferson، نويسنده , ◄ Hiran C. Fernando، نويسنده , ◄ Susan J. Urda، نويسنده , ◄ James D. Luketich، نويسنده , ◄ Rodney J. Landreneau، نويسنده ,
438
Amgad N. Makaryus، نويسنده ,
439
Amgad N. Makaryus، نويسنده , ◄ Bernard Boal، نويسنده ,
440
Amgad N. Makaryus، نويسنده , ◄ Gary H. Friedman، نويسنده ,
441
Amgad N. Makaryus، نويسنده , ◄ John N. Catanzaro، نويسنده , ◄ Craig D. Hametz، نويسنده , ◄ Ram L. Jadonath، نويسنده ,
442
Amgad N. Makaryus، نويسنده , ◄ Lawrence Boxt، نويسنده ,
443
Amgad N. Makaryus، نويسنده , ◄ Sonia A. Henry، نويسنده , ◄ Bruce Rutkin، نويسنده , ◄ Lawrence Boxt، نويسنده ,
444
Amgad Salama، نويسنده , ◄ Wang Li، نويسنده , ◄ Shuyu Sun، نويسنده ,
445
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Bedogni، نويسنده , ◄ R. and Domingo، نويسنده , ◄ Yannick C. and Esposito، نويسنده , ◄ A. and Gentile، نويسنده , ◄ A. and Carinci، نويسنده , ◄ G. and Russo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
446
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Bedogni، نويسنده , ◄ R. and Domingo، نويسنده , ◄ Yannick C. and Esposito، نويسنده , ◄ A. and Gentile، نويسنده , ◄ A. and Carinci، نويسنده , ◄ G. and Russo، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
447
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Font، نويسنده , ◄ Ll. and Baixeras، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
448
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Font، نويسنده , ◄ Ll. and Baixeras، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
449
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Lacoste، نويسنده , ◄ V. and Martin، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
450
Amgarou، نويسنده , ◄ K. and Lacoste، نويسنده , ◄ V. and Martin، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
451
AMHA, YOSEF Holetta Agricultural Research Center, Ethiopia ► BEKELE, KASSAHUN University of Natural Resources and Applied Life Sciences(UNI-BOKU) - Institute of Forest Ecology, Austria ► ALBACHEW, MEHARI Universidad de Valladolid, Palencia campus, Spain
452
Amharrak، نويسنده , ◄ H. and Salvo، نويسنده , ◄ J. Di and Lyoussi، نويسنده , ◄ A. and Carette، نويسنده , ◄ M. and Reynard-Carette، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
453
Amharrak، نويسنده , ◄ H. and Salvo، نويسنده , ◄ J. Di and Lyoussi، نويسنده , ◄ A. and Carette، نويسنده , ◄ M. and Reynard-Carette، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
454
Amhudo ، Rasyiid Lathiif Department of Civil Engineering - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ► Tavio ، Department of Civil Engineering - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ► Raka ، I Gusti Putu Department of Civil Engineering - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
455
Ami Abel، نويسنده , ◄ Pekka Korhonen، نويسنده ,
456
Ami Arbel، نويسنده ,
457
Ami Arbel، نويسنده , ◄ Shmuel S. Oren، نويسنده ,
458
Ami Arbel، نويسنده , ◄ Pekka Korhonen، نويسنده ,
459
Ami Ballin، نويسنده , ◄ Avital Bilker-Reich، نويسنده , ◄ Eliana Arbel، نويسنده , ◄ Yaron Davidovitz، نويسنده , ◄ David Kohelet، نويسنده ,
460
Ami Barak، نويسنده , ◄ Yaron Har-Shai، نويسنده ,
461
Ami D Sperber، نويسنده , ◄ Shimon Weitzman، نويسنده ,
462
Ami D. Sperber، نويسنده , ◄ Aya Peleg، نويسنده , ◄ Michael Friger، نويسنده , ◄ Pesach Shvartzman، نويسنده ,
463
Ami E. Iskandrian، نويسنده ,
464
Ami Hommel، نويسنده , ◄ Karin B. Bjorkelund، نويسنده , ◄ Karl-G?ran Thorngren، نويسنده , ◄ Kerstin Ulander، نويسنده ,
465
Ami Klin، نويسنده ,
466
Ami L. Barile، نويسنده , ◄ Francis T. Durso، نويسنده ,
467
Ami L. Riscassi، نويسنده , ◄ Todd M. Scanlon، نويسنده ,
468
Ami Laws، نويسنده ,
469
Ami Ozasa، نويسنده , ◄ Yasato Komatsu، نويسنده , ◄ Akihiro Yasoda، نويسنده , ◄ Masako Miura، نويسنده , ◄ Yoko Sakuma، نويسنده , ◄ Yuko Nakatsuru، نويسنده , ◄ Hiroshi Arai، نويسنده , ◄ Nobuyuki Itoh، نويسنده , ◄ Kazuwa Nakao، نويسنده ,
470
Ami Preis، نويسنده , ◄ Avi Ostfeld ?، نويسنده ,
471
Ami R. Moore، نويسنده , ◄ Joseph Oppong، نويسنده ,
472
Ami S. Bhatia، نويسنده , ◄ P.H. Tank، نويسنده , ◄ A. S. Karle، نويسنده , ◄ H.S. Vedpathak and M.A. Dhami، نويسنده ,
473
Ami S. Patel، نويسنده , ◄ Rachel H. Mackey، نويسنده , ◄ Rachel P. Wildman، نويسنده , ◄ Trina Thompson، نويسنده , ◄ Karen Matthews، نويسنده , ◄ Lewis Kuller، نويسنده , ◄ Kim Sutton-Tyrrell، نويسنده ,
474
Ami Salwani, M.N.A. Universiti Teknologi Petronas - Department of Electrical and Electronic Engineering, Malaysia ► Noorhana, Y. Universiti Teknologi Petronas - Department of Electrical and Electronics, Malaysia ► Hasnah, M.Z. Universiti Teknologi Petronas - Department of Electrical and Electronic Engineering, Malaysia ► Shahrul Nizan, S.M.S.Z. Universiti Teknologi Petronas - Department of Chemical Engineering, Malaysia
475
Ami Schattner، نويسنده ,
476
Ami Schattner، نويسنده ,
477
Ami Schattner، نويسنده ,
478
Ami Schattner، نويسنده ,
479
Ami Schattner، نويسنده ,
480
Ami Schattner، نويسنده , ◄ Avi Gilad، نويسنده ,
481
Ami Schattner، نويسنده , ◄ Merav Tal، نويسنده ,
482
Ami Schattner، نويسنده , ◄ Taiba Zornitzki، نويسنده ,
483
Ami Sengupta، نويسنده ,
484
Ami Shinfeld، نويسنده , ◄ Douglas Zippel، نويسنده , ◄ Jacob Lavee، نويسنده , ◄ Ayala Lusky، نويسنده , ◄ Eilat Shinar، نويسنده , ◄ Naphtali Savion، نويسنده , ◄ Rephael Mohr، نويسنده ,
485
Ami Viselter، نويسنده ,
486
Ami?، نويسنده , ◄ Ana and Markovi?، نويسنده , ◄ Zoran and Dimitri? Markovi?، نويسنده , ◄ Jasmina M. and Stepani?، نويسنده , ◄ Vi?nja and Lu?i?، نويسنده , ◄ Bono and Ami?، نويسنده , ◄ Dragan، نويسنده ,
487
Ami، نويسنده , ◄ A. and Hliwa، نويسنده , ◄ M and Joachim، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
488
Ami، نويسنده , ◄ Dominique and Aprahamian، نويسنده , ◄ Frédéric and Chanel، نويسنده , ◄ Olivier and Joulé، نويسنده , ◄ Robert-Vincent and Luchini، نويسنده , ◄ Stéphane، نويسنده ,
489
Ami، نويسنده , ◄ Eiʹichi and Rajesh، نويسنده , ◄ S and Wang، نويسنده , ◄ Jung and Kimura، نويسنده , ◄ Tooru and Hayashi، نويسنده , ◄ Yoshio and Kiso، نويسنده , ◄ Yoshiaki and Ishida، نويسنده , ◄ Toshimasa، نويسنده ,
490
Ami، نويسنده , ◄ Takaaki and Suzuki، نويسنده , ◄ Masayuki، نويسنده ,
491
Ami، نويسنده , ◄ Takaaki and Suzuki، نويسنده , ◄ Masayuki، نويسنده ,
492
amiar, l. université abdelmalek essaadi - faculty of science and technology, Tangier, Morocco ► hmimou, s. ibntofail university - faculty of science - laboratory of genetics and biometry, Kenitra, Morocco ► boukhorb, s. ibntofail university - faculty of science - laboratory of genetics and biometry, Kenitra, Morocco ► nabih, z. ibntofail university - faculty of science - laboratory of genetics and biometry, Kenitra, Morocco ► soulaymani, a. ibntofail university - faculty of science - laboratory of genetics and biometry, Kenitra, Morocco ► mokhtari, a. ibntofail university - faculty of science - laboratory of genetics and biometry, Kenitra, Morocco ► soulaymani- bencheikh, r. mohammed v university, Rabat, Morocco ► soulaymani- bencheikh, r. moroccan anti-poisoning and pharmaco-vigilance center, Rabat, Morocco
493
Amiard، نويسنده , ◄ Jean-Claude and Amiard-Triquet، نويسنده , ◄ Claude and Charbonnier، نويسنده , ◄ Laetitia and Mesnil، نويسنده , ◄ Aurélie and Rainbow، نويسنده , ◄ Philip S. and Wang، نويسنده , ◄ Wen-Xiong، نويسنده ,
494
Amichetti، Maurizio نويسنده , ◄ Caffo، Orazio نويسنده , ◄ Arcicasa، Mauro نويسنده , ◄ Roncadin، Mario نويسنده , ◄ Lora، Ornella نويسنده , ◄ Rigon، Alberto نويسنده , ◄ Zini، Giampaolo نويسنده , ◄ Armaroli، Luciano نويسنده , ◄ Coghetto، Francesca نويسنده , ◄ Zorat، Pierluigi نويسنده , ◄ Neri، Stefano نويسنده , ◄ Teodorani، Nazario نويسنده ,
495
Amichetti، Maurizio نويسنده , ◄ Caffo، Orazio نويسنده , ◄ Arcicasa، Mauro نويسنده , ◄ Roncadin، Mario نويسنده , ◄ Lora، Ornella نويسنده , ◄ Rigon، Alberto نويسنده , ◄ Zini، Giampaolo نويسنده , ◄ Armaroli، Luciano نويسنده , ◄ Coghetto، Francesca نويسنده , ◄ Zorat، Pierluigi نويسنده , ◄ Neri، Stefano نويسنده , ◄ Teodorani، Nazario نويسنده ,
496
Amichev، نويسنده , ◄ Beyhan Y. and Hangs، نويسنده , ◄ Ryan D. and Van Rees، نويسنده , ◄ Ken C.J.، نويسنده ,
497
Amichev، نويسنده , ◄ Beyhan Y. and Johnston، نويسنده , ◄ Mark and Van Rees، نويسنده , ◄ Ken C.J.، نويسنده ,
498
Amichi، نويسنده , ◄ Kamel and Atalla، نويسنده , ◄ Noureddine and Ruokolainen، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
499
Amici، نويسنده , ◄ A. and Baratta، نويسنده , ◄ A. and Linguanti، نويسنده , ◄ A. and Giudice، نويسنده , ◄ G. and Servello، نويسنده , ◄ A. and Scalise، نويسنده , ◄ C. and Tafaro، نويسنده , ◄ L. and Cicconetti، نويسنده , ◄ P. and Marigliano، نويسنده , ◄ V. and Cacciafesta، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
500
Amici، نويسنده , ◄ A. and Cicconetti، نويسنده , ◄ P. and Baratta، نويسنده , ◄ A. and Linguanti، نويسنده , ◄ A. and Scalise، نويسنده , ◄ C. Lo Giudice، نويسنده , ◄ G. and PICCIRILLO، نويسنده , ◄ G. and Marigliano، نويسنده , ◄ V. and Cacciafesta، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
501
Amici، نويسنده , ◄ Adolfo and Magni، نويسنده , ◄ Giulio، نويسنده ,
502
Amici، نويسنده , ◄ Andrea and Beghi، نويسنده , ◄ Marco G. and Bottani، نويسنده , ◄ Carlo E.، نويسنده ,
503
Amici، نويسنده , ◄ Elisabetta and Cortigiani، نويسنده , ◄ Lauro and Coletta، نويسنده , ◄ Claudio and Franzin، نويسنده , ◄ Susanna and Bigi، نويسنده , ◄ Riccardo and Desideri، نويسنده , ◄ Alessandro and Gambelli، نويسنده , ◄ Giancarlo and Ceci، نويسنده , ◄ Vincenzo، نويسنده ,
504
Amici، نويسنده , ◄ Manila and Sagratini، نويسنده , ◄ Danila and Pettinari، نويسنده , ◄ Assuntina and Pucciarelli، نويسنده , ◄ Stefania and Angeletti، نويسنده , ◄ Mauro and Eleuteri، نويسنده , ◄ Anna Maria، نويسنده ,
505
Amici، نويسنده , ◄ S and Piccioni، نويسنده , ◄ G and Coradini، نويسنده , ◄ A and Solazzo، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
506
Amici، نويسنده , ◄ Stefania and Wooster، نويسنده , ◄ Martin J. and Piscini، نويسنده , ◄ Alessandro، نويسنده ,
507
Amici، نويسنده , ◄ Valerio and Geri، نويسنده , ◄ Francesco and Battisti، نويسنده , ◄ Corrado، نويسنده ,
508
Amico، نويسنده , ◄ Guillermo C. and Rodrيguez-Cabal، نويسنده , ◄ Mariano A. and Aizen، نويسنده , ◄ Marcelo A.، نويسنده ,
509
Amico، نويسنده , ◄ P and Bosi، نويسنده , ◄ L and Gammaitoni، نويسنده , ◄ L and Losurdo، نويسنده , ◄ G and Marchesoni، نويسنده , ◄ F and Mazzoni، نويسنده , ◄ M and Punturo، نويسنده , ◄ M and Stanga، نويسنده , ◄ R and Toncelli، نويسنده , ◄ A and Tonelli، نويسنده , ◄ M and Travasso، نويسنده , ◄ F and Vetrano، نويسنده , ◄ F and Vocca، نويسنده , ◄ H، نويسنده ,
510
Amico، نويسنده , ◄ P and Bosi، نويسنده , ◄ L and Gammaitoni، نويسنده , ◄ L and Losurdo، نويسنده , ◄ G and Marchesoni، نويسنده , ◄ F and Mazzoni، نويسنده , ◄ M and Punturo، نويسنده , ◄ M and Stanga، نويسنده , ◄ R and Toncelli، نويسنده , ◄ A and Tonelli، نويسنده , ◄ M and Travasso، نويسنده , ◄ F and Vetrano، نويسنده , ◄ F and Vocca، نويسنده , ◄ H، نويسنده ,
511
Amico، نويسنده , ◄ P. and Carbone، نويسنده , ◄ L. and Cattuto، نويسنده , ◄ C. and Gammaitoni، نويسنده , ◄ L. and Punturo، نويسنده , ◄ M. and Travasso، نويسنده , ◄ F. and Vocca، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
512
Amico، نويسنده , ◄ P. and Carbone، نويسنده , ◄ L. and Cattuto، نويسنده , ◄ C. and Gammaitoni، نويسنده , ◄ L. and Punturo، نويسنده , ◄ M. and Travasso، نويسنده , ◄ F. and Vocca، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
513
Amico، نويسنده , ◄ V and Napoli، نويسنده , ◄ E.M and Renda، نويسنده , ◄ A and Ruberto، نويسنده , ◄ G and Spatafora، نويسنده , ◄ C and Tringali، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
514
Amicosante، نويسنده , ◄ Massimo and Fontenot، نويسنده , ◄ Andrew P.، نويسنده ,
515
Amicucci، نويسنده , ◄ G.L. and Monaco، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
516
Amid ، Reza Dept. of Periodontics - Dental Research Center, Research Institute of Dental Sciences, Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Rahimipour ، Kasra Gifted and Talented Dental Students Division - Students’ Research Committee, School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Namdari ، Mahshid Dept of Biostatistics, Department of Community Oral Health - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Kadkhodazadeh ، Mahdi Dept. of Periodontics - Dental Research Center, Research Institute of Dental Sciences, Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
517
Amid Athari، نويسنده ,
518
Amid Athari، نويسنده , ◄ Shaban Gohar-Dehi، نويسنده , ◄ Mojtaba Rostami-Jalilian، نويسنده ,
519
Amid Bakhtazad، نويسنده , ◄ Ahmet Palazoglu and Jose Romagnoli، نويسنده ,
520
Amid I. Ismail، نويسنده , ◄ T. Gunasegaran and R.M. Idrus، نويسنده ,
521
Amid P. Khodadoust، نويسنده , ◄ Julie A Wagner، نويسنده , ◄ Makram T. Suidan، نويسنده , ◄ Richard C. Brenner، نويسنده ,
522
Amid P. Khodadoust، نويسنده , ◄ Makram T. Suidan، نويسنده , ◄ Carolyn M. Acheson، نويسنده , ◄ Richard C. Brenner، نويسنده ,
523
Amid Rasoulian، نويسنده , ◄ Stephen S. -T. Yau، نويسنده ,
524
Amid, Reza Dental Research Center - Research Institute of Dental Sciences - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kadkhodazadeh, Mahdi Dental Research Center - Research Institute of Dental Sciences - Dental School - Shahid Beheshti University of Med-ical Sciences, Tehran ► Dehnavi, Farshad Dental Student - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Brokhim, Mahyar DDS - Private Practice, Tehran
525
Amid, Reza Dental Research Center - Research Institute of Dental Sciences - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran - Department of Periodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kadkhodazadeh, Mahdi Dental Research Center - Research Institute of Dental Sciences - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran - Department of Periodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Moscowchi, Anahita Department of Periodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Tavakol Davani, Shiva Department of Orthodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Soleimani, Milad Department of Orthodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Dehghani Soltani, Anahita Department of Orthodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Al-Shuhayeb, Muna Department of Periodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
526
Amid, Reza Department of Periodontics - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Torshabi, Maryam Department of Dental Biomaterial - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Tabari, Kasra Department of Operative Dentistry - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kadkhodazadeh, Mahdi Department of Periodontics - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Eslami, Sarah Postgraduate Student - Dental School - Islamic Azad University, Tehran ► Ghazizadeh Ahsaie, Mitra Dental Student - Gifted and Talented Dental Students Division - Students’ Research Committee - Dental School - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
527
Amid, Reza Department of Periodontics - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Mojahedi, Masoud School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Sabour, Siamak Department of Community Oral Health (COH) Clinical Epidemiology - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Daniyalzadeh, Azadeh graduate ► Kadkhodazadeh, Mahdi Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
528
Amid, S. A. Department of marine industry - Graduate School of Marine Science and Technology - Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Allahyaribeik, S. Department of Physical Oceanography - Graduate School of Marine Science and Technology - Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
529
Amid، نويسنده , ◄ Bahareh Tabatabaee and Mirhosseini، نويسنده , ◄ Hamed، نويسنده ,
530
Amid، نويسنده , ◄ Bahareh Tabatabaee and Mirhosseini، نويسنده , ◄ Hamed، نويسنده ,
531
Amid، نويسنده , ◄ Bahareh Tabatabaee and Mirhosseini، نويسنده , ◄ Hamed، نويسنده ,
532
Amid، نويسنده , ◄ Bahareh Tabatabaee and Mirhosseini، نويسنده , ◄ Hamed، نويسنده ,
533
Amid، نويسنده , ◄ Mehrnoush and Abdul Manap، نويسنده , ◄ Mohd Yazid and Mustafa، نويسنده , ◄ Shuhaimi، نويسنده ,
534
Amid، نويسنده , ◄ Mehrnoush and Manap، نويسنده , ◄ Mohd Yazid Abd، نويسنده ,
535
Amid، نويسنده , ◄ Mehrnoush and Shuhaimi، نويسنده , ◄ Mustafa and Islam Sarker، نويسنده , ◄ Md. Zaidul and Abdul Manap، نويسنده , ◄ Mohd Yazid، نويسنده ,
536
Amid، نويسنده , ◄ Mehrnoush and Tan، نويسنده , ◄ Chin Ping and Mirhosseini، نويسنده , ◄ Hamed and Aziz، نويسنده , ◄ Norashikin Ab. and Ling، نويسنده , ◄ Tau Chuan، نويسنده ,
537
Amid، Amin نويسنده , ◄ Moradi، Somaye نويسنده Informatics Services Corporation (ISC), Tehran, Iran and Young Researchers and Elites Club, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ,
538
Amid، Reza نويسنده ,
539
Amid، Reza نويسنده , ◄ Kadkhodazadeh، Mahdi نويسنده , ◄ Fekrazad، Reza نويسنده Laser Research Center of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Hajizadeh، Farzin نويسنده Shahid Beheshti Univeristy of Medical Sciences, Tehran ,
540
Amid، Reza نويسنده , ◄ Kadkhodazadeh، Mahdi نويسنده , ◄ Ghazizadeh Ahsaie، Mitra نويسنده Gifted and Talented Dental Students Division, Students’ Research Committee, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Hakakzadeh، Arian نويسنده Gifted and Talented Dental Students Division, Students’ Research Committee, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
541
Amideddin Nouralishahi، نويسنده , ◄ A. and Pahlavanzadeh، نويسنده , ◄ H. and Towfighi Daryan، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
542
Amidfar, Meisam Department Fasa University of Medical Sciences ► KARAMI, ZAHRA Department of Psychiatry - Behavioral Sciences Research Center - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences ► KHEIRABADI, GHOLAM REZA Department of Psychiatry - Behavioral Sciences Research Center - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences ► AFSHAR, HAMID Department of Psychiatry - Psycho-Somatic Research Center - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences ► ESMAEILI, ABOLGHASEM Department Fasa University of Medical Sciences
543
Amidi Mazaheri, M Department of Health Education - Tarbiat Modares University, Tehran ► Hidarnia, AR Department of Health Education - Tarbiat Modares University, Tehran ► Ghofranipour, F Department of Health Education - Tarbiat Modares University, Tehran
544
Amidi Mazaheri, Maryam Department - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Karbasi, Mojtaba Department - School of Management and Medical Information - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
545
Amidi Mazaheri, Maryam Department of Health Services - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences ► Karbasi, Mojtaba Department of Language - School of Management and Medical Information - Isfahan University of Medical Sciences
546
Amidi Mazaheri, Maryam Department of Health Services - School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Mostafavi Darani, Firoze Department of Health Services - School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Eslami, Ahmad Ali Department of Health Services - School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
547
Amidi Mazaheri، Maryam نويسنده Department of Health Services, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ,
548
Amidi Mazaheri، Maryam نويسنده Department of Health Services, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , ◄ Karbasi، Mojtaba نويسنده Language Department, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IR Iran ,
549
Amidi Naeini, Anahita Medical School - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Ranjbar, Hadi Mental Health Research Center - Psychosocial Health Research Institute - Iran University of Medical Science, Tehran, Iran ► Mohammadsadeghi, Homa Mental Health Research Center - Psychosocial Health Research Institute - Iran University of Medical Science, Tehran, Iran ► Alavi, Kaveh Mental Health Research Center - Psychosocial Health Research Institute - Iran University of Medical Science, Tehran, Iran ► Ahmadkhaniha, Hamidreza Mental Health Research Center - Psychosocial Health Research Institute - Iran University of Medical Science, Tehran, Iran ► Rasoulian, Maryam Mental Health Research Center - Psychosocial Health Research Institute - Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
550
Amidi, F. tehran university of medical sciences tums - School of Medicine - Department Of Anatomy, تهران, ايران ► Abbasi, M. tehran university of medical sciences tums - School of Medicine - Department Of Anatomy, تهران, ايران ► Akbari, M. tehran university of medical sciences tums - School of Medicine - Department Of Anatomy, تهران, ايران ► Sato, E. Tohoku University - Graduate School of Agricultural Science - Laboratory of Animal Reproduction, Japan ► Dehpour, A.R. tehran university of medical sciences tums - School of Medicine - Department of Pharmacology, تهران, ايران ► Ejtemaei-Mehr, S. tehran university of medical sciences tums - School of Medicine - Department of Pharmacology, تهران, ايران ► Abolhassani, F. tehran university of medical sciences tums - Medical School - Department of Anatomy, تهران, ايران
551
Amidi, Fardin Department of Anatomical Sciences - Tehran University of Medical Sciences ► Khodabandeh, Zahra Stem Cells Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences ► Nori Mogahi, Mohamad Hossain Department of Anatomical Sciences - Tehran University of Medical Sciences
552
Amidi, Fardin Farid Kordestan University of Medical Sciences ► Abolhassani, Farid Tehran University of Medical Sciences ► Terada, Yukihiro Tohoku University School of Medicine - Japan ► Hedayatpour, Azim Tehran University of Medical Sciences ► Ghaffari, Marefat Dept. of Reproductive Endocrinology and Embryology - Avesina Research Center ► Rafigdust, Hoshang Zahedan Medical University ► Nakamura, Sou-ichi Tohoku University School of Medicine - Japan ► Okamura, Kunihiro Tohoku University School of Medicine - Japan
553
Amidi, Fardin tehran university of medical sciences tums, تهران, ايران ► Tafti, Saeid Fallah shahid beheshti university of medical sciences - National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) - Tobacco Prevention and Control Research Center, تهران, ايران ► Talischi, Firouzeh shahid beheshti university of medical sciences - National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) - Nursing and Respiratory Health Management Research Center, تهران, ايران ► Kahkouee, Shahram shahid beheshti university of medical sciences - National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) - Mycobacteriology Research Center, تهران, ايران ► Cheraghvandi, Ali shahid beheshti university of medical sciences - National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) - Chronic Respiratory Diseases Research Center, تهران, ايران ► Montazeri, Parham shahid beheshti university of medical sciences - National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) - Lung Transplantation Research Center, تهران, ايران
554
Amidi, Masoume Management Department - IT management Faculty - South Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Hashemzadeh, Gholamreza Management Department - IT management Faculty - South Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Alizadeh, AliAkbar National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
555
Amidi, Nilofar Student Research Center - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Khiripour, Nejat Student Research Center - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Moradkhani, Shirin Department of Pharmacognosy and pharmaceutical biotechnology - School of Pharmacy - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Sedaghat, Mahsa Department of Pharmacognosy and pharmaceutical biotechnology - School of Pharmacy - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Larki-Harchegani, Amir Department of Toxicology and Pharmacology - School of Pharmacy - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Zadkhosh, Nahid Department of Toxicology and Pharmacology - School of Pharmacy - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Ranjbar, Akram Department of Toxicology and Pharmacology - School of Pharmacy - Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan ► Mirhoseini, Mahmoud Medical Plants Research Center - Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord
556
Amidi, Salimeh Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kobarfard, Farzad Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran - Phytochemistry Research Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Bayandori Moghaddam, Abdolmajid Department of Engineering Science - College of Engineering - University of Tehran ► Tabib, Kimia Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Soleymani, Zohreh Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
557
Amidi, Salimeh Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Mojab, Faraz Department of Pharmacognosy - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Bayandori Moghaddam, Abdolmajid Nanotechnology Research Center - Faculty of Pharmacy - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► Tabib, Kimia Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Kobarfard, Farzad Phytochemistry Research Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences - Department of Medicinal Chemistry - School of Pharmacy - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
558
Amidi، نويسنده , ◄ Maryam and Hennink، نويسنده , ◄ Wim E.، نويسنده ,
559
Amidi، نويسنده , ◄ Maryam and Mastrobattista، نويسنده , ◄ Enrico and Jiskoot، نويسنده , ◄ Wim E. Hennink، نويسنده , ◄ Wim E.، نويسنده ,
560
Amidi، Yalda نويسنده Signal Processing Research Group, Electrical & Computer Engineering Department , ◄ Sadeghi، Sayed Mohammad Taghi نويسنده ,
561
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Bookhagen، نويسنده , ◄ Bodo and Avouac، نويسنده , ◄ Jean-Philippe and Smith-Ravin، نويسنده , ◄ Taylor and Rood، نويسنده , ◄ Dylan، نويسنده ,
562
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Burbank، نويسنده , ◄ Douglas W. and Gehrels، نويسنده , ◄ George E.، نويسنده ,
563
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Farley، نويسنده , ◄ Kenneth A. and Burbank، نويسنده , ◄ Douglas W. and Pratt-Sitaula، نويسنده , ◄ Beth، نويسنده ,
564
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Farley، نويسنده , ◄ Kenneth A.، نويسنده ,
565
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Farley، نويسنده , ◄ Kenneth A.، نويسنده ,
566
Amidon، نويسنده , ◄ William H. and Rood، نويسنده , ◄ Dylan H. and Farley، نويسنده , ◄ Kenneth A.، نويسنده ,
567
Amidu Sanni، نويسنده ,
568
Amidzadeh، Zahra نويسنده Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, Shiraz University of Medical SciencesStudent Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences , ◄ Behzad-Behbahani، Abbas نويسنده , ◄ Erfani، Nasrollah نويسنده Cancer Immunology Group, Shiraz Institute for Cancer Research, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran , ◄ Sharifzadeh، Sedigheh نويسنده Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences , ◄ Ranjbaran، Ali Reza نويسنده Division of Uro-oncology, Department of Urology, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , ◄ Moezzi، Leili نويسنده Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences , ◄ Aboualizadeh، Farzaneh نويسنده , ◄ Okhovat، Mohammad Ali نويسنده Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, IR Iran , ◄ Alavi، Parniyan نويسنده Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences , ◄ Azarpira، Negar نويسنده ,
569
Amie C. Alley، نويسنده , ◄ Martin E. Franklin، نويسنده ,
570
Amie C. Braman، نويسنده , ◄ Rowena G. Gomez، نويسنده ,
571
Amie Irwin، نويسنده , ◄ Gustaaf M. Hallegraeff، نويسنده , ◄ Andrew McMinn، نويسنده , ◄ Jennifer Harrison، نويسنده , ◄ Henk Heijnis، نويسنده ,
572
Amie J. Dirks، نويسنده , ◄ Tim Hofer، نويسنده , ◄ Emanuele Marzetti، نويسنده , ◄ Marco Pahor، نويسنده , ◄ Christiaan Leeuwenburgh، نويسنده ,
573
Amie J. Dirks، نويسنده , ◄ Christiaan Leeuwenburgh، نويسنده ,
574
Amie J. Dirks، نويسنده , ◄ Christiaan Leeuwenburgh، نويسنده ,
575
Amie J. Elcan، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
576
Amie J. McClellan، نويسنده , ◄ Yu Xia، نويسنده , ◄ Adam M. Deutschbauer، نويسنده , ◄ Ron W. Davis، نويسنده , ◄ Mark Gerstein، نويسنده , ◄ Judith Frydman، نويسنده ,
577
Amie L. Holmes، نويسنده , ◄ Sandra S. Wise، نويسنده , ◄ Caroline E.C. Goertz، نويسنده , ◄ J. Lawrence Dunn، نويسنده , ◄ Frances M.D. Gulland، نويسنده , ◄ Tom Gelatt، نويسنده , ◄ Kimberlee B. Beckmen، نويسنده , ◄ Kathy Burek، نويسنده , ◄ Shannon Atkinson، نويسنده , ◄ Mary Bozza، نويسنده , ◄ Robert Taylor، نويسنده , ◄ Tongzhang Zheng، نويسنده , ◄ Yawei Zhang، نويسنده , ◄ AbouEl-Makarim Aboueissa، نويسنده , ◄ John Pierce Wise Sr.، نويسنده ,
578
Amie L. Souter، نويسنده , ◄ Lori L. Pollock، نويسنده ,
579
Amie M. Schuck، نويسنده ,
580
Amie M. Schuck، نويسنده , ◄ Cathy Spatz Widom، نويسنده ,
581
Amiel Halm، نويسنده , ◄ E. and Tamri، نويسنده , ◄ A. and Bridier، نويسنده , ◄ A. and Wibault، نويسنده , ◄ P. and Eschwège، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
582
Amiel، نويسنده , ◄ A and Biton، نويسنده , ◄ Luba and Yukla، نويسنده , ◄ M and Gaber، نويسنده , ◄ E and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D and Lishner، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
583
Amiel، نويسنده , ◄ A and Peretz، نويسنده , ◄ H. Slor، نويسنده , ◄ H and Weinstein، نويسنده , ◄ G and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D، نويسنده ,
584
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Atzmon، نويسنده , ◄ H. Michael Klein، نويسنده , ◄ Z. and Kidron، نويسنده , ◄ Moshe D. and Gaber، نويسنده , ◄ E. and Vassilyev، نويسنده , ◄ O. and Shalom-Paz، نويسنده , ◄ E. and Fishman، نويسنده , ◄ A. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
585
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Drori، نويسنده , ◄ G. and Weinstein، نويسنده , ◄ G. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
586
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Gaber، نويسنده , ◄ F. and Manor، نويسنده , ◄ Y. and Fejgin، نويسنده , ◄ M. and Joseph-Lerner، نويسنده , ◄ N. and Ravid، نويسنده , ◄ M. and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
587
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Goldzak، نويسنده , ◄ G. and Gaber، نويسنده , ◄ E. and Yosef، نويسنده , ◄ G. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D. and Yukla، نويسنده , ◄ M. and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
588
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Gronich، نويسنده , ◄ N. and Yukla، نويسنده , ◄ M. Taifour Suliman، نويسنده , ◄ S. and Josef، نويسنده , ◄ G. and Gaber، نويسنده , ◄ E. and Drori، نويسنده , ◄ G. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
589
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Kaufman، نويسنده , ◄ Z. and Goldstein، نويسنده , ◄ E. and Bruchim، نويسنده , ◄ R.Bar-Sade and Kidron، نويسنده , ◄ Moshe D. and Gaber، نويسنده , ◄ E. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
590
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Kirgner، نويسنده , ◄ I. and Gaber، نويسنده , ◄ E. and Manor، نويسنده , ◄ Y. and Fejgin، نويسنده , ◄ M. and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
591
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Leopold، نويسنده , ◄ L. and Gronich، نويسنده , ◄ N. and Yukla، نويسنده , ◄ M. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
592
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Yukla، نويسنده , ◄ M. and Yogev، نويسنده , ◄ S. and Manor، نويسنده , ◄ Y. and Fejgin، نويسنده , ◄ M.D and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
593
Amiel، نويسنده , ◄ A. and Yukla، نويسنده , ◄ M. W. Gaber، نويسنده , ◄ E. and Leopold، نويسنده , ◄ L. and Josef، نويسنده , ◄ G. and Fejgin، نويسنده , ◄ M. and Lishner، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
594
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Arbov، نويسنده , ◄ Lea and Manor، نويسنده , ◄ Yosef and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe and Elis، نويسنده , ◄ Avishai and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Lishner، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
595
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Elis، نويسنده , ◄ Avishay and Blumenthal، نويسنده , ◄ Danith and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe D and Dubinsky، نويسنده , ◄ Ron and Lishner، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
596
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Elis، نويسنده , ◄ Avishay and Maimon، نويسنده , ◄ Orit and Ellis، نويسنده , ◄ Martin and Herishano، نويسنده , ◄ Yair and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe D and Lishner، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
597
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Elis، نويسنده , ◄ Avishay and Sherker، نويسنده , ◄ Svetlana and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Manor، نويسنده , ◄ Yoseph and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe D، نويسنده ,
598
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Fridman، نويسنده , ◄ Klara and Elis، نويسنده , ◄ Avishay and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Manor، نويسنده , ◄ Yosef and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe and Lishner، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
599
Amiel، نويسنده , ◄ Aliza and Mulchanov، نويسنده , ◄ Ina and Elis، نويسنده , ◄ Avishay and Gaber، نويسنده , ◄ Elena and Manor، نويسنده , ◄ Yosef and Fejgin، نويسنده , ◄ Moshe and Lishner، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
600
Amiel، نويسنده , ◄ Catherine and Sébille، نويسنده , ◄ Bernard، نويسنده ,
601
Amiel، نويسنده , ◄ David and Cochran، نويسنده , ◄ J.Kirk and Hirschberg، نويسنده , ◄ David J، نويسنده ,
602
Amiel، نويسنده , ◄ M. A. Al-Ohali، نويسنده , ◄ A. and Fejgin، نويسنده , ◄ M. and Sardos-Albertini، نويسنده , ◄ F. and Bouaron، نويسنده , ◄ N. and Cohen، نويسنده , ◄ I.J. and Yaniv، نويسنده , ◄ I. and Zaizov، نويسنده , ◄ R. and Avigad، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
603
Amiel، Catherine نويسنده , ◄ Sebille، Bernard نويسنده ,
604
Amiela Globerson، نويسنده , ◄ Orit Kollet، نويسنده , ◄ Loya Abel، نويسنده , ◄ Ifat Fajerman، نويسنده , ◄ Ami Ballin، نويسنده , ◄ Arnon Nagler، نويسنده , ◄ Shimon Slavin، نويسنده , ◄ Herzl Ben Hur، نويسنده , ◄ Zion Hagay، نويسنده , ◄ Ayala Sharp، نويسنده , ◄ Tsvee Lapidot، نويسنده ,
605
Amien, Ahmed I. Cairo University - Faculty of Science - Department of Biochemistry, Egypt ► Fahmy, Sohair R. Cairo University - Faculty of Science - Department of Zoology, Egypt ► Abd-Elgleel, Fathi M. Cairo University - Faculty of Science - Department of Chemistry, Egypt ► Elaskalany, Sara M. Cairo University - Faculty of Science - Department of Zoology, Egypt
606
Amienyo، نويسنده , ◄ David and Camilleri، نويسنده , ◄ Cecil and Azapagic، نويسنده , ◄ Adisa، نويسنده ,
607
Amieva، نويسنده , ◄ Hélène and Phillips، نويسنده , ◄ Louise and Della Sala، نويسنده , ◄ Sergio، نويسنده ,
608
Amieva، نويسنده , ◄ Hélène and Rouch-Leroyer، نويسنده , ◄ Isabelle and Letenneur، نويسنده , ◄ Luc and Dartigues، نويسنده , ◄ Jean-François and Fabrigoule، نويسنده , ◄ Colette، نويسنده ,
609
Amig?، نويسنده , ◄ José M. and Clausell، نويسنده , ◄ José Vicente and Esteve، نويسنده , ◄ Vicente and Delgado، نويسنده , ◄ Juana Mar?&#x0301;a and Revent?s، نويسنده , ◄ Mar?&#x0301;a Mercedes and Ochando، نويسنده , ◄ Luis E. and Debaerdemaeker، نويسنده , ◄ Tony and Mart?&#x0301;، نويسنده , ◄ Francisco، نويسنده ,
610
Amig?، J. M. نويسنده , ◄ ski، J. Szczepa نويسنده , ◄ Wajnryb، E. نويسنده , ◄ Sanchez-Vives، M. V. نويسنده ,
611
Amigَ، نويسنده , ◄ J.M. and Kocarev، نويسنده , ◄ L. and Tomovski، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
612
Amigَ، نويسنده , ◄ José M. and Kennel، نويسنده , ◄ Matthew B. and Kocarev، نويسنده , ◄ Ljupco، نويسنده ,
613
Amigَ، نويسنده , ◄ José M. and Kennel، نويسنده , ◄ Matthew B.، نويسنده ,
614
Amigَ، نويسنده , ◄ José M. and Kennel، نويسنده , ◄ Matthew B.، نويسنده ,
615
Amigَ، نويسنده , ◄ José M. and Serrano، نويسنده , ◄ Francisco J. and Kojdecki، نويسنده , ◄ Marek A. and Bastida، نويسنده , ◄ Joaquيn and Esteve، نويسنده , ◄ Vicente and Reventَs، نويسنده , ◄ Marيa Mercedes and Martي، نويسنده , ◄ Francisco، نويسنده ,
616
Amigَ، نويسنده , ◄ José M.، نويسنده ,
617
Amigَ، نويسنده , ◄ José Marيa and Elizalde، نويسنده , ◄ Sergi and Kennel، نويسنده , ◄ Matthew B.، نويسنده ,
618
Amighi, Dorsa Brain and Spinal Cord Injury Research Center - Neuroscience Institute - Tehran University of Medical Sciences - Tehran - Iran ► Majedi, Hossein Brain and Spinal Cord Injury Research Center - Neuroscience Institute - Tehran University of Medical Sciences - Tehran - Iran ► Tafakhori, Abbas Iranian Center of Neurological Research - Tehran University of Medical Sciences - Tehran - Iran ► Orandi, Amirhossein Department of Anesthesiology - Critical Care and Pain Medicine - Tehran University of Medical Sciences - Tehran - Iran
619
Amighini، نويسنده , ◄ Alessia A. and Franco، نويسنده , ◄ Chiara، نويسنده ,
620
Amighini، نويسنده , ◄ Alessia A. and Rabellotti، نويسنده , ◄ Roberta and Sanfilippo، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
621
Amighini، نويسنده , ◄ Alessia A.، نويسنده ,
622
Amighpey، نويسنده , ◄ Masoome and Voosoghi، نويسنده , ◄ Behzad and Motagh، نويسنده , ◄ Mahdi، نويسنده ,
623
Amighpey، نويسنده , ◄ Masoome and Vosooghi، نويسنده , ◄ Behzad and Dehghani، نويسنده , ◄ Maryam، نويسنده ,
624
Amigo، نويسنده , ◄ José Manuel and Popielarz، نويسنده , ◄ Marta J. and Callejَn، نويسنده , ◄ Raquel M. and Morales، نويسنده , ◄ Maria L. and Troncoso، نويسنده , ◄ Ana M. and Petersen، نويسنده , ◄ Mikael A. and Toldam-Andersen، نويسنده , ◄ Torben B.، نويسنده ,
625
Amigo، نويسنده , ◄ José Manuel and Ratola، نويسنده , ◄ Nuno L. Alves، نويسنده , ◄ Arminda، نويسنده ,
626
Amigo، نويسنده , ◄ José Manuel and Surribas، نويسنده , ◄ Anna and Coello، نويسنده , ◄ Jordi and Montesinos، نويسنده , ◄ José Luيs and Maspoch، نويسنده , ◄ Santiago and Valero، نويسنده , ◄ Francisco، نويسنده ,
627
Amigo، نويسنده , ◄ N. and Gutiérrez، نويسنده , ◄ G. and Ignat، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
628
Amigo، نويسنده , ◄ N. and Loyola، نويسنده , ◄ C. and Davis، نويسنده , ◄ S. and Gutiérrez، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
629
Amigo-Benavent، نويسنده , ◄ Miryam and Athanasopoulos، نويسنده , ◄ Vasileios I. and del Castillo، نويسنده , ◄ M. Dolores، نويسنده ,
630
Amigo-Benavent، نويسنده , ◄ Miryam and Clemente، نويسنده , ◄ Alfonso and Ferranti، نويسنده , ◄ Pasquale and Caira، نويسنده , ◄ Simonetta and del Castillo، نويسنده , ◄ M. Dolores، نويسنده ,
631
Amigoni، نويسنده , ◄ Francesco and Dini، نويسنده , ◄ Marco and Gatti، نويسنده , ◄ Nicola and Somalvico، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
632
Amigues، نويسنده , ◄ Eric J. and Migaud، نويسنده , ◄ Marie E.، نويسنده ,
633
Amiguet، نويسنده , ◄ Elodie and Raterron، نويسنده , ◄ Paul and Cordier، نويسنده , ◄ Patrick and Couvy، نويسنده , ◄ Hélène and Chen، نويسنده , ◄ Jiuhua، نويسنده ,
634
Amiguet، نويسنده , ◄ Elodie and Reynard، نويسنده , ◄ Bruno and Caracas، نويسنده , ◄ Razvan and Van de Moortèle، نويسنده , ◄ Bertrand and Hilairet، نويسنده , ◄ Nadège and Wang، نويسنده , ◄ Yanbin، نويسنده ,
635
amigun, at al-hikmah university - department of industrial chemistry, Ilorin, Nigeria ► jamiu, w university of ilorin - department of industrial chemistry, Ilorin, Nigeria ► adebayo, gb university of ilorin - department of industrial chemistry, Ilorin, Nigeria ► jimoh, aa kwara state university - department of chemistry, Ilorin, Nigeria
636
Amigun، نويسنده , ◄ B. and Sigamoney، نويسنده , ◄ R. and von Blottnitz، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
637
Amigun، نويسنده , ◄ Bamikole and Musango، نويسنده , ◄ Josephine Kaviti and Stafford، نويسنده , ◄ William، نويسنده ,
638
Amih B. Dohi، نويسنده , ◄ Dariu M. Mohfeghi، نويسنده , ◄ Robert L. Jack، نويسنده ,
639
Amihai Glazer، نويسنده ,
640
Amihai Glazer، نويسنده ,
641
Amihai Glazer، نويسنده ,
642
Amihai Glazer، نويسنده ,
643
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Hiroki Kondo، نويسنده ,
644
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Lawrence S. Rothenberg، نويسنده ,
645
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Priya Ranjan، نويسنده ,
646
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Priya Ranjan، نويسنده ,
647
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Vesa Kanniainen، نويسنده , ◄ Esko Niskanen، نويسنده ,
648
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Mark Gradstein، نويسنده , ◄ Priya Ranjan، نويسنده ,
649
Amihai Glazer، نويسنده , ◄ Refael Hassin، نويسنده ,
650
Amihai، نويسنده , ◄ Ido and Deouell، نويسنده , ◄ Leon and Bentin، نويسنده , ◄ Shlomo، نويسنده ,
651
Amihay Hanany.، نويسنده ,
652
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Alberto Zaffaroni، نويسنده ,
653
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Gilad Lifschytz، نويسنده ,
654
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Matthew J. Strassler، نويسنده , ◄ Alberto Zaffaroni، نويسنده ,
655
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Noppadol Mekareeya، نويسنده , ◄ Giuseppe Torri، نويسنده ,
656
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Yaron Oz، نويسنده ,
657
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Yaron Oz، نويسنده ,
658
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Edward Witten، نويسنده ,
659
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Igor R. Klebanov، نويسنده ,
660
Amihay Hanany.، نويسنده , ◄ Kentaro Hori، نويسنده ,
661
Amihay Shinfeld MD، نويسنده , ◄ Takahiro Katsumata، نويسنده , ◄ Stephen Westaby، نويسنده ,
662
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Ayelet Butman، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده ,
663
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Dmitry Keselman، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده , ◄ au، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Noa Lewenstein، نويسنده , ◄ Michael Rodeh، نويسنده ,
664
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Emanuel Dar، نويسنده ,
665
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده ,
666
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده , ◄ Esko Ukkonen، نويسنده ,
667
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Noa Lewenstein، نويسنده ,
668
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده , ◄ au ، نويسنده , ◄ Dina Sokol، نويسنده ,
669
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gary Benson، نويسنده , ◄ Martin Farach، نويسنده ,
670
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gary Benson، نويسنده , ◄ Martin Farach-Colton، نويسنده ,
671
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Kenneth W. Church، نويسنده , ◄ Emanuel Dar، نويسنده ,
672
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Leszek Gasieniec، نويسنده , ◄ Riva Shalom، نويسنده ,
673
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Ely Porat، نويسنده ,
674
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Ely Porat، نويسنده ,
675
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Noa Lewenstein، نويسنده ,
676
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Alberto Apostolico، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده ,
677
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Gruia C linescu، نويسنده ,
678
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Richard Beigel، نويسنده , ◄ William Gasarch، نويسنده ,
679
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Richard Cole، نويسنده , ◄ Ramesh Hariharan، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Ely Porat، نويسنده ,
680
Amihood Amir، نويسنده , ◄ Yonatan Aumann، نويسنده , ◄ Gad M. Landau، نويسنده , ◄ au، نويسنده , ◄ Moshe Lewenstein، نويسنده , ◄ Noa Lewenstein، نويسنده ,
681
Amihud Dotan، نويسنده , ◄ Mordechai I. Henig، نويسنده ,
682
Amii M. Kress، نويسنده , ◄ Michael C. Hartzel، نويسنده , ◄ Michael R. Peterson، نويسنده ,
683
Amii M. Kress، نويسنده , ◄ Michael R. Peterson، نويسنده , ◄ Michael C. Hartzell، نويسنده ,
684
Amii، نويسنده , ◄ Hideki and Hayashi، نويسنده , ◄ Ryotaro and Seo، نويسنده , ◄ Motoharu and Katahira، نويسنده , ◄ Yukako and Kobayashi، نويسنده , ◄ Akira and Uneyama، نويسنده , ◄ Kenji، نويسنده ,
685
Amii، نويسنده , ◄ Hideki and Kohda، نويسنده , ◄ Mitsuhiro and Katagiri، نويسنده , ◄ Toshimasa and Uneyama، نويسنده , ◄ Kenji، نويسنده ,
686
Amii، Hideki نويسنده , ◄ Uneyama، Kenji نويسنده , ◄ Kohda، Mitsuhiro نويسنده , ◄ Seo، Motoharu نويسنده ,
687
Amik St-Cyr، نويسنده , ◄ Stephen J. Thomas، نويسنده ,
688
Amikam Gershonowitz، نويسنده , ◄ Etty Grad-Itach، نويسنده , ◄ Daniel Shouval، نويسنده , ◄ Dov Mitrani، نويسنده , ◄ Yaron Ilan، نويسنده , ◄ Eduardo Mitrani، نويسنده ,
689
Amikam Nachmani، نويسنده ,
690
AMIKUZUNO, J. University for Development Studies - Department of Agricultural and Resource Economics, Ghana ► DONKOH, S.A. University for Development Studies - Department of Agricultural and Resource Economics, Ghana
691
Amil Dasgupta، نويسنده ,
692
Amila A. Dissanayake، نويسنده , ◄ Aaron L. Odom، نويسنده ,
693
Amila Alikadic-Husovic، نويسنده ,
694
Amila Cavalleri، نويسنده , ◄ Hubert Perrin، نويسنده , ◄ Philippe Brunner، نويسنده , ◄ Michel-Yves Mourou، نويسنده , ◄ Jean-Noel Bruneton، نويسنده ,
695
Amila Cavalleri، نويسنده , ◄ Philippe Brunner، نويسنده , ◄ Isabelle Monticelli، نويسنده , ◄ Michel-Yves Mourou، نويسنده , ◄ Jean-Noel Bruneton، نويسنده ,
696
Amila Fernando، نويسنده , ◄ Darren Williams، نويسنده , ◄ Alan Fekete، نويسنده , ◄ Bob Kummerfeld، نويسنده ,
697
Amila Latifagic، نويسنده , ◄ Ermina Iljazovic، نويسنده , ◄ Belkisa Colic-Hadzic، نويسنده , ◄ Nada Mladina، نويسنده ,
698
Amila, Shehu Enoch Department of Political Science - Faculty of Social Sciences - Federal University Lafia, Nasarawa State, Nigeria
699
Amilcar L. and Carocho، نويسنده , ◄ Mلrcio and Antonio، نويسنده , ◄ Amilcar L. and Barros، نويسنده , ◄ Lillian and Bento، نويسنده , ◄ Albino and Luisa Botelho، نويسنده , ◄ M. and Kaluska، نويسنده , ◄ Iwona and Ferreira، نويسنده , ◄ Isabel C.F.R.، نويسنده ,
700
Amilcar L. and Carocho، نويسنده , ◄ Mلrcio and Barros، نويسنده , ◄ Lillian and Antonio، نويسنده , ◄ Amilcar L. and Barreira، نويسنده , ◄ Joمo C.M. and Bento، نويسنده , ◄ Albino and Kaluska، نويسنده , ◄ Iwona and Ferreira، نويسنده , ◄ Isabel C.F.R.، نويسنده ,
701
Amilcar L. and Carocho، نويسنده , ◄ Mلrcio and Ferreira، نويسنده , ◄ Isabel C.F.R.، نويسنده ,
702
Amilcar Quispitupa، نويسنده , ◄ A. and Berggreen، نويسنده , ◄ C. A. Carlsson، نويسنده , ◄ L.A.، نويسنده ,
703
Amilcar Quispitupa، نويسنده , ◄ Basir Shafiq، نويسنده , ◄ Frederick Just، نويسنده , ◄ David Serrano، نويسنده ,
704
Amilcar Soares، نويسنده , ◄ Maria J. Pereira، نويسنده ,
705
Amilcare Pozzi، نويسنده , ◄ Giuliano Quaranta، نويسنده , ◄ Renato Tognaccini، نويسنده ,
706
Amilcare Pozzi، نويسنده , ◄ Renato Tognaccini، نويسنده ,
707
Amilcare Pozzi، نويسنده , ◄ Renato Tognaccini، نويسنده ,
708
Amilcare Pozzi، نويسنده , ◄ Renato Tognaccini، نويسنده ,
709
Amilia Linggawati، نويسنده , ◄ Abdul Wahab Mohammad، نويسنده , ◄ Zulkafli Ghazali، نويسنده ,
710
Amilibia، نويسنده , ◄ A. and Sàbat، نويسنده , ◄ F. and McClay، نويسنده , ◄ K.R. and Muٌoz، نويسنده , ◄ J.A. Mendoza-Roca، نويسنده , ◄ Amy E. and Chong، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
711
amill، L. H نويسنده ,
712
amill، L. H نويسنده ,
713
Amillastre، نويسنده , ◄ Emilie and Aceves-Lara، نويسنده , ◄ César-Arturo and Uribelarrea، نويسنده , ◄ Jean-Louis and Alfenore، نويسنده , ◄ Sandrine and Guillouet، نويسنده , ◄ Stéphane E.، نويسنده ,
714
Amills، نويسنده , ◄ M. and Francino، نويسنده , ◄ O. and Sànchez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
715
Amills، نويسنده , ◄ M. and Francino، نويسنده , ◄ O. and Sànchez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
716
Amills، نويسنده , ◄ M. and Francino، نويسنده , ◄ O. and Sلnchez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
717
Amills، نويسنده , ◄ M. and Francino، نويسنده , ◄ O. and Sلnchez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
718
Amils، نويسنده , ◄ Ricardo and de la Fuente، نويسنده , ◄ Vicenta and Rodrيguez، نويسنده , ◄ Nuria and Zuluaga، نويسنده , ◄ Javier and Menéndez، نويسنده , ◄ Nieves and Tornero، نويسنده , ◄ Jesْs، نويسنده ,
719
Amils، نويسنده , ◄ Ricardo and Gonzلlez-Toril، نويسنده , ◄ Elena and Fernلndez-Remolar، نويسنده , ◄ David and Gَmez، نويسنده , ◄ Felipe and Aguilera، نويسنده , ◄ ءngeles and Rodrيguez، نويسنده , ◄ Nuria and Malki، نويسنده , ◄ Mustafل and Garcيa-Moyano، نويسنده , ◄ Antonio and Fairén، نويسنده , ◄ Alberto G. and de la Fuente، نويسنده , ◄ Vicenta and Luis Sanz، نويسنده , ◄ José، نويسنده ,
720
Amils، نويسنده , ◄ X and Nogués، نويسنده , ◄ J and Suriٌach، نويسنده , ◄ S and Barٍ، نويسنده , ◄ M.D and Muٌoz-Morris، نويسنده , ◄ M.A and Morris، نويسنده , ◄ D.G، نويسنده ,
721
Amils، نويسنده , ◄ X. and Garitaonandia، نويسنده , ◄ J.S. and Nogués، نويسنده , ◄ J. and Suriٌach، نويسنده , ◄ S. and Plazaola، نويسنده , ◄ F. and Muٌoz، نويسنده , ◄ J.S. and Barَ، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
722
Amils، R. نويسنده , ◄ Navarrete، M. نويسنده , ◄ Rodriguex، N. نويسنده , ◄ Sanz، J. L. نويسنده ,
723
Amils، R. نويسنده , ◄ Navarrete، M. نويسنده , ◄ Rodriguex، N. نويسنده , ◄ Sanz، J. L. نويسنده ,
724
Amimer، نويسنده , ◄ K. and Georgakilas، نويسنده , ◄ A. and Androulidaki، نويسنده , ◄ M. and Tsagaraki، نويسنده , ◄ K. and Pavelescu، نويسنده , ◄ M. and Mikroulis، نويسنده , ◄ S. and Constantinidis، نويسنده , ◄ G. and Arbiol، نويسنده , ◄ J. M. Peiro Silla، نويسنده , ◄ F. H Cornet، نويسنده , ◄ A. and Calamiotou، نويسنده , ◄ M. and Kuzmik، نويسنده , ◄ J. and Davydov، نويسنده , ◄ V.Y.، نويسنده ,
725
Amimi Maryam نويسنده Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine - Shahed University ► Ansari Iman نويسنده Medical Students Research Committee - Shahed University ► Vaseie Mohammad نويسنده Emam Khomeini Hospital - Tehran University of Medical Sciences ► Vahidian Marjan نويسنده Shahed University
726
Amimul Ahsan a، نويسنده , ◄ Kh. M. Shafiul Islam، نويسنده , ◄ Teruyuki Fukuhara b، نويسنده , ◄ Abdul Halim Ghazali and Mohd Amin Mohd Soom، نويسنده ,
727
Amimul Ahsan a، نويسنده , ◄ Monzur Imteaz، نويسنده , ◄ Ataur Rahman، نويسنده , ◄ Badronnisa Yusuf، نويسنده , ◄ T. Fukuhara، نويسنده ,
728
Amimul Ahsan a، نويسنده , ◄ Monzur Imteaz، نويسنده , ◄ Rahul Dev، نويسنده , ◄ Hassan A. Arafat، نويسنده ,
729
Amimul Ahsan a، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Teruyuki Fukuhara b، نويسنده ,
730
Amin ، Bilal نويسنده Lahore Leads University, College of Commerce and Accountancy (LUCCA), Pakistan ,
731
Amin , Rahul Rajesh Faculty of Medicine - Imperial College London - Kensington - London, United Kingdom ► Patel , Rohin Faculty of Medicine - Imperial College London - Kensington - London, United Kingdom ► Bamania , Prashant Faculty of Medicine - Imperial College London - Kensington - London, United Kingdom
732
Amin ، Alaa S. - Benha University ► Alharbi ، Ahmed - Umm Al-Qura University
733
Amin ، Alia University of Health Sciences
734
Amin ، Bahareh - Sabzevar University of Medical Sciences ► Noorani ، Reyhaneh - Mashhad University of Medical Sciences ► Razavi ، Bibi Marjan - Mashhad University of Medical Sciences ► Hosseinzadeh ، Hossein - Mashhad University of Medical Sciences
735
Amin ، Banafsheh - Islamic Azad University, Najafabad Branch ► Karimi ، Mohammad - Qom University of Technology
736
Amin ، Ehsan - University of Tehran ► Saboury ، Ali Akbar - University of Tehran ► Mansouri-Torshizi ، Hassan - University of Sistan Bluchestan ► Zolghadri ، Samaneh - Islamic Azad University, Jahrom Branch
737
Amin ، Fatemeh - university of isfahan ► Ali Reza ، Solaimany Nazar - university of isfahan
738
Amin ، Fatemeh - University of Isfahan ► Solaimany Nazar ، Ali Reza - University of Isfahan
739
Amin ، Forough - Auckland University of Technology ► Gagaridis ، Alessandra - Universite Catholique de Louvain
740
Amin ، Gholamreza Tehran University of Medical Sciences ► Shaker Ardakani ، Zeinab Tehran University of Medical Sciences ► Jafariazar ، Zahra Tehran Islamic Azad University, Tehran Pharmaceutical Sciences Branch ► Vosoogh ، Shohreh Golestan University of Medical Sciences ► Shariat ، Mamak Fetal and Neonatal Research Center - Tehran University of Medical Sciences ► Haghollahi ، Fedyeh Vali Asr Reproductive Health Research Center - Tehran University of Medical Sciences ► Afshar ، Shima Tehran Islamic Azad University, Tehran Pharmaceutical Sciences Branch
741
Amin ، Kasma F. Graduate State University of Makassar ► Tang ، Muhammad Rafi State University of Makassar ► Parawansa ، Paturungi State University of Makassar ► Salam ، State University of Makassar
742
Amin ، M.M. - Isfahan University of Medical Sciences ► Yousefinejad ، S. - Shiraz University of Medical Sciences ► Dehghani ، M. - Shiraz University of Medical Sciences ► Rahimi ، S. - Isfahan University of Medical Sciences
743
Amin ، Mansour - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Shayesteh ، Ali Akbar - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Serajian ، Amirarsalan - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
744
Amin ، Masoumeh Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Zaim ، Morteza Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Edalat ، Hamideh Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Basseri ، Hamid Reza Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Yaghoobi-Ershadi ، Mohammad Reza Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Rezaei ، Farhad Department of Medical Virology - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Azizi ، Kourosh Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Shiraz University of Medical Sciences ► Salehi-Vaziri ، Mostafa Department of Arboviruses and Viral Hemorrhagic Fevers (National Ref Lab) - Pasteur Institute of Iran ► Ghane ، Mohsen Department of Clinical Sciences - School of Veterinary Science - Shiraz University ► Yousefi-Sharikabad ، Saideh Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Tehran University of Medical Sciences ► Dabaghmanesh ، Sorna Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Shiraz University of Medical Sciences ► Kheirandish ، Sedigheh Department of Oral and Maxillofacial Pathology - Bushehr University of Medical Sciences ► Najafi ، Mohammad Esmaeil Environmental Health Unit - Faculty of Health - Shiraz University of Medical Sciences ► Mohammadi ، Jalal Department of Medical Entomology and Vector Control - School of Health - Shiraz University of Medical Sciences
745
Amin ، Mohammad Mehdi Department of Environmental Health Engineering - Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Diseases, School of Health - Isfahan University of Medical Sciences ► Fatehizadeh ، Ali Department of Environmental Health Engineering - Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Diseases, School of Health - Isfahan University of Medical Sciences ► Bagheri ، Nasrin Department of Environmental Health Engineering - School of Health, Student Research Center - Isfahan University of Medical Sciences
746
Amin ، Mohammad Mehdi Environmental Health Department - Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-Communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences ► Salehi ، Pegah Isfahan University of Medical Sciences ► Teimouri ، Fahimeh Department of Environmental Health Engineering - Environmental Science and Technology Research Center - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences ► Kalteh ، Tayebe Isfahan University of Medical Sciences
747
Amin ، Mohsen University of Qom ► Javadi ، Mohsen University of Qom
748
Amin ، Prakruti Pharmaceutics Dept. - Sal Institute of Pharmacy ► Patel ، Manish Pharmaceutics Dept. - Manish Patel L.M.College of Pharmacy
749
Amin ، Saif ul Department of Management Science - COMSATS Institute of Information Technology ► Kamal ، Yasir Department of Management Sciences - Institute of Management Sciences (IM Sciences)
750
Amin ، Shahid - University of Agriculture ► ur Rahman ، Sajjad - University of Agriculture ► Hussain ، Iftikhar - University of Agriculture ► Muhammad ، Ghulam - University of Agriculture ► Awan ، Mohammad Arif - University of Balochistan ► Ahmad ، Zafer - University of Balochistan ► Masood Tariq ، Mohammad - University of Balochistan ► Ullah ، Muhammad Irfan - Bahauddin Zakariya University ► Kakar ، Muhammad Azam - University of Balochistan
751
Amin ، Shahid Department of Mathematics - University of Management and Technology ► Rehman ، Muhammad Aziz Ur Department of Mathematics - University of Management and Technology ► Aldemir ، Mehmet Serif Faculty of Science - Van Yuzuncu Yıl University, Zeve Campus ► Cancan ، Murat Faculty of Education - Van Yuzuncu Yıl University, Zeve Campus ► Farahani ، Mohammad Department of Applied Mathematics - Iran University of Science and Technology (IUST)
752
Amin ، Shahid Department of Mathematics - University of Management and Technology ► Ur Rehman ، Muhammad Aziz Department of Mathematics - University of Management and Technology ► Farahani ، Mohammad Reza Department of Mathematics - Iran University of Science and Technology (IUST) ► Cancan ، Murat Faculty of Education - Van Yuzuncu Yıl University, Zeve Campus ► Aldemir ، Mehmet Serif Faculty of Science - Van Yuzuncu Yıl University, Zeve Campus
753
Amin ، Z. Department of Environmental Engineering - Faculty of Engineering - Uludag University ► Salihoglu ، N.K. Department of Environmental Engineering - Faculty of Engineering - Uludag University
754
Amin A Mokbel، نويسنده , ◄ T.M.A. Maksoud، نويسنده ,
755
Amin A. Nanji، نويسنده ,
756
Amin A. Nanji، نويسنده ,
757
Amin A. Nanji، نويسنده , ◄ Steven R. Tahan، نويسنده , ◄ Shamsuddin Khwaja، نويسنده , ◄ Liliane K. Yacoub، نويسنده , ◄ S. M. Hossein Sadrzadeh، نويسنده ,
758
Amin Abd El-Moneim، نويسنده ,
759
Amin Abrishambaf، نويسنده , ◄ Joaquim A.O. Barros، نويسنده , ◄ Vitor M.C.F. Cunha، نويسنده ,
760
Amin Akhavan Tabassi، نويسنده , ◄ Mahyuddin Ramli، نويسنده , ◄ Abu Hassan Abu Bakar، نويسنده ,
761
Amin Akhbarizadeh، نويسنده , ◄ Kamran Amini، نويسنده , ◄ Sirus Javadpour، نويسنده ,
762
Amin Akhbarizadeh، نويسنده , ◄ Kamran Amini، نويسنده , ◄ Sirus Javadpour، نويسنده ,
763
Amin Akhbarizadeh، نويسنده , ◄ Sirus Javadpour، نويسنده , ◄ Kamran Amini، نويسنده ,
764
Amin Al Ahmad، نويسنده , ◄ William M. Rand PhD، نويسنده , ◄ Guruprasad Manjunath، نويسنده , ◄ Marvin A. Konstam، نويسنده , ◄ Deeb N. Salem، نويسنده , ◄ Andrew S. Levey، نويسنده , ◄ Mark J. Sarnak، نويسنده ,
765
Amin Amid، نويسنده , ◄ Morteza Moalagh، نويسنده , ◄ Ahad Zare Ravasan، نويسنده ,
766
Amin and Arabloo، نويسنده , ◄ Milad and Shokrollahi، نويسنده , ◄ Amin and Gharagheizi، نويسنده , ◄ Farhad and Mohammadi، نويسنده , ◄ Amir H.، نويسنده ,
767
Amin Beiranvand Pour، نويسنده , ◄ Mazlan Hashim، نويسنده ,
768
Amin Bigham Sadegh، نويسنده , ◄ Zahra Shafiei، نويسنده ,
769
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده ,
770
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده ,
771
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده ,
772
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده , ◄ Robert Carroll، نويسنده ,
773
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده , ◄ Van Minh Nguyen، نويسنده ,
774
Amin Boumenir and Vu Kim Tuan، نويسنده , ◄ Vu KimTuan، نويسنده ,
775
Amin BoumenirU، نويسنده ,
776
Amin Coja-Oghlan، نويسنده ,
777
Amin Coja-Oghlan، نويسنده ,
778
Amin Coja-Oghlan، نويسنده , ◄ Amin and Kang، نويسنده , ◄ Mihyun، نويسنده ,
779
Amin Coja-Oghlan، نويسنده , ◄ Amin and Panagiotou، نويسنده , ◄ Konstantinos and Steger، نويسنده , ◄ Angelika، نويسنده ,
780
Amin Coja-Oghlan، نويسنده , ◄ Lars Kuhtz، نويسنده ,
781
Amin Coja-Oghlan، نويسنده , ◄ Sven O. Krumke، نويسنده , ◄ Till Nierhoff، نويسنده ,
782
Amin Ebadi، نويسنده , ◄ Nasser Safari، نويسنده , ◄ Mohammad Hassan Peyrovi، نويسنده ,
783
Amin Ehteshami Afshar، نويسنده , ◄ Mohammad-Mehdi Zahmatkesh، نويسنده ,
784
Amin Elshorbagy a، نويسنده , ◄ K. Parasuraman، نويسنده ,
785
Amin Elshorbagy a، نويسنده , ◄ S.P. Simonovic، نويسنده , ◄ U.S Panu، نويسنده ,
786
Amin Elshorbagy a، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Lindell Ormsbee b، نويسنده ,
787
Amin Eltahir، نويسنده , ◄ Steven D. Heys، نويسنده , ◄ Andrew W. Hutcheon، نويسنده , ◄ Tarun K. Sarkar، نويسنده , ◄ lan Smith، نويسنده , ◄ Leslie G. Walker، نويسنده , ◄ Antoine K. Ah-See، نويسنده , ◄ Oleg Eremin، نويسنده ,
788
Amin Esfahani، نويسنده , ◄ Ademir Pastor، نويسنده ,
789
Amin Esfahani، نويسنده , ◄ David J. A. Jenkins and Cyril W. C. Kendall، نويسنده ,
790
Amin Eshraghi، نويسنده , ◄ Hamid Jahed، نويسنده , ◄ Steve Lambert، نويسنده ,
791
Amin Farjad Bastani، نويسنده , ◄ Trond Aukrust، نويسنده , ◄ Sverre Brandal، نويسنده ,
792
Amin Farrokhabadi، نويسنده , ◄ Randolph Rach، نويسنده , ◄ Mohamadreza Abadyan، نويسنده ,
793
Amin Farrokhabadi، نويسنده , ◄ Hossein Hosseini-Toudeshky، نويسنده , ◄ Bijan Mohammadi، نويسنده ,
794
Amin Farshchi، نويسنده , ◄ Rammile Ettelaie، نويسنده , ◄ Melvin Holmes، نويسنده ,
795
Amin Garbout، نويسنده , ◄ A. and Munkholm، نويسنده , ◄ L.J. and Hansen، نويسنده , ◄ S.B.، نويسنده ,
796
Amin Garbout، نويسنده , ◄ Lars J. Munkholm، نويسنده , ◄ S?ren B. Hansen، نويسنده ,
797
Amin Ghobeity a، نويسنده , ◄ Alexander Mitsos، نويسنده ,
798
Amin Ghobeity a، نويسنده , ◄ Corey J. Noone a، نويسنده , ◄ Costas N. Papanicolas d، نويسنده , ◄ Alexander Mitsos، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
799
Amin H. Al-Khursan، نويسنده ,
800
Amin H. Al-Khursan، نويسنده ,
801
Amin Haj-Ali، نويسنده , ◄ Hao Ying، نويسنده ,
802
Amin Hakim، نويسنده , ◄ Hamid Hakim، نويسنده ,
803
Amin Hammad ، نويسنده , ◄ Cheng Zhang، نويسنده , ◄ Yongxin Hu ، نويسنده , ◄ Elaheh Mozaffari، نويسنده ,
804
Amin Hassanvand، نويسنده , ◄ Seyed Hassan Hashemabadi، نويسنده ,
805
amin Hong، نويسنده , ◄ Chan Yun Kim، نويسنده , ◄ Gong Je eong، نويسنده , ◄ ueng-Han Han، نويسنده ,
806
amin Hong، نويسنده , ◄ Chan Yun Kim، نويسنده , ◄ Gong Je eong، نويسنده , ◄ Young Jae Hong، نويسنده ,
807
amin Hong، نويسنده , ◄ Chritopher eungkyu Lee، نويسنده , ◄ Kyoung Yul eo، نويسنده , ◄ Gong Je eong، نويسنده , ◄ Young Jae Hong، نويسنده ,
808
amin Hong، نويسنده , ◄ Yoon-Hee Chang، نويسنده , ◄ ueng-Han Han، نويسنده , ◄ Jong Bok Lee، نويسنده ,
809
Amin Hosseini kashmar higher education institute
810
Amin Ibsais، نويسنده , ◄ Venkataramana Ajjarapu، نويسنده ,
811
Amin Jamshidi، نويسنده , ◄ Amir Abbas Nourbakhsh، نويسنده , ◄ Sanaz Naghibi، نويسنده , ◄ Kenneth J.D. MacKenzie، نويسنده ,
812
Amin Jan Gandapur، نويسنده , ◄ Fazal Rahim، نويسنده , ◄ Asghar H. Asghar، نويسنده , ◄ Shall que M، نويسنده , ◄ Abdul Hameed، نويسنده , ◄ Nadeem Khawar، نويسنده ,
813
Amin Jaradat ، Nidal - An-Najah National University ► Al-Masri ، Motasem - An-Najah National University ► Hussen ، Fatmeh - An-Najah National University ► Zaid ، Abed Naser - An-Najah National University ► Ali ، Iyad - An-Najah National University ► Tammam ، Ala - An-Najah National University ► Mostafa Odeh ، Doaa - An-Najah National University ► Hussein Shakarneh ، Omaima - An-Najah National University ► Rajabi ، Areej - An-Najah National University
814
Amin Javaheri، Seyed Alireza نويسنده Joint Reconstruction Research Center, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mostafavi Tabatabaee، Reza نويسنده Joint Reconstruction Research Center, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mortazavi، SM Javad نويسنده Joint Reconstruction Research Center, Imam Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
815
Amin Karami، نويسنده , ◄ M. and Yardimoglu، نويسنده , ◄ Bulent and Inman، نويسنده , ◄ Daniel J.، نويسنده ,
816
Amin Kardgar . Department of Mechanical Engineering - University of Mazandaran - Babolsar, Iran ► Domiri Ganjib, Davood Department of Mechanical Engineering - Babol University of Technology - Babol, Iran
817
Amin Kashmeery، نويسنده ,
818
Amin khah, M Department of Applied Mathematics - Faculty of Sciences and new Technologies - Graduate University of Advanced Technology, Kerman ► Askari Hemmat, A Department of Applied Mathematics - Faculty of Mathematics and Computer - Shahid Bahonar Uninersity of Kerman ► Raisi Tousi, R Department of Mathematics - Ferdowsi University of Mashhad
819
Amin khah, M. Department of Application Mathematics - Kerman Graduate University of High Technology ► Askari Hemmat, A. Department of Mathematics - Shahid Bahonar University of Kerman ► Raisi Tousi, R. cDepartment of Mathematics - Ferdowsi University of Mashhad
820
Amin khah, M. Department of Application Mathematics - Kerman Graduate University of High Technology ► Askari Hemmat, A. Department of Mathematics - Shahid Bahonar University of Kerman ► Raisi Tousi, R. Department of Mathematics - Ferdowsi University of Mashhad
821
Amin Kouniali، نويسنده , ◄ André Cicolella، نويسنده , ◄ Norbert Gonzalez-Flesca، نويسنده , ◄ Roland Dujardin، نويسنده , ◄ Jean-François Gehanno، نويسنده , ◄ Frédéric Y. Bois، نويسنده ,
822
AMIN LARI, M DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY - SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE - SHIRAZ UNIVERSITY ► ARDEHALI, S DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY - SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE - SHIRAZ UNIVERSITY ► TAHERIAN, H. DEPARTMENT OF Parasitology - SCHOOL OF MEDICINE - SHIRAZ UNIVERSITY of MEDICal SHIRAZ UNIVERSITY
823
Amin Malik، نويسنده , ◄ Mohd، نويسنده ,
824
Amin Mansour نويسنده ► Sadeghi Parisa نويسنده Msc of Medical Microbiology, Department of Medical Microbiology, School of Medicine, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medic ► Beiranvand Maryam نويسنده Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Department of Microbiology,School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran Beiranvand Maryam ► Hashemi-Shahraki Abdolrazag نويسنده Department of Epidemiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran Hashemi-Shahraki Abdolrazag ► Romani Bizhan نويسنده Cellular and Molecular Research Center (CMRC), Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS), Ahvaz, Iran Department of Biochemistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2E1, Canada Romani Bizhan ► Yaghoubi Sajad نويسنده Division of Microbiology, Department of Pathobiology, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Yaghoubi Sajad
825
Amin Mansour نويسنده ► Torabizadeh Mehdi نويسنده Abozar Children Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran ► Navidifar Tahereh نويسنده Department of Microbiology, Shahid Sadoghi University of Medical Sciences, Yazd, IR Iran ► Alavi Seyed Mohammad نويسنده Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran ► Soltan Abadi Mojtaba نويسنده Department of Microbiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
826
Amin Marashi, Fatemeh Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité - Faculté de Médecine Vétérinaire - Université de Montréal, St-Hyacinthe, Québec, Canada ► Torabi, Ali Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité - Faculté de Médecine Vétérinaire - Université de Montréal, St-Hyacinthe, Québec, Canada ► Beaudry, Francis Groupe de Recherche en Pharmacologie Animale du Québec (GREPAQ) , Département de Biomédecine Vétérinaire - Faculté de Médecine Vétérinaire - Université de Montréal, St-Hyacinthe, Québec, Canada
827
Amin Mirzadeh، نويسنده , ◄ Mehrdad Kokabi، نويسنده ,
828
Amin Moosaie، نويسنده ,
829
Amin Moosaie، نويسنده ,
830
Amin Moosaie، نويسنده ,
831
Amin Moosavian، نويسنده , ◄ Fengfeng (Jeff) Xi، نويسنده ,
832
Amin Mossavi- Ayatolahi، نويسنده , ◄ Saeedeh Farajzadeh، نويسنده , ◄ Ali Reza Fekri، نويسنده , ◄ Behrooz Vares، نويسنده , ◄ Sahba Fekri، نويسنده ,
833
Amin Mousavi، نويسنده , ◄ Parviz Jabedar-Maralani، نويسنده ,
834
Amin Muhammed، نويسنده ,
835
Amin N. Olaimat، نويسنده , ◄ Amin N. and Holley، نويسنده , ◄ Richard A.، نويسنده ,
836
Amin N. Olaimat، نويسنده , ◄ Richard A. Holley، نويسنده ,
837
Amin Nasab ، Angham Department of Psychology - Islamic Azad University, Kish International Branch ► Yousefian ، Zahra Department of Psychology - Islamic Azad University, Kish International Branch ► Sehatti ، Marmareh Department of Psychology - Islamic Azad University, Kish International Branch
838
Amin Naseri, Mohamad Reza Industrial Engineering - Tarbiat Modares University ► Mokhatab Rafiee, Farimah Industrial Engineering - Tarbiat Modares University ► Khalil Moghadam, Shadi Industrial Engineering - Tarbiat Modares University
839
Amin Nassar, Ahmed Department of Otolaryngology - Faculty of Medicine - Cairo University - Cairo - Egypt ► ElBatawi, Ahmed Department of Otolaryngology - Faculty of Medicine - Cairo University - Cairo - Egypt ► Azooz, Khaled Department of Otolaryngology - Faculty of Medicine - Cairo University - Cairo - Egypt ► Harhash, Khaled Department of Otolaryngology - Faculty of Medicine - Cairo University - Cairo - Egypt ► Sabaa, Mohamed Department of Otolaryngology - Faculty of Medicine - Cairo University - Cairo - Egypt
840
Amin O. Elzupir، نويسنده , ◄ Abdelrahim M. Elhussein، نويسنده ,
841
Amin Oujifard، نويسنده , ◄ Soottawat Benjakul، نويسنده , ◄ Thummanoon Prodpran، نويسنده , ◄ Jafar Seyfabadi، نويسنده ,
842
Amin R. Mazloom، نويسنده , ◄ Preetam Ghosh، نويسنده , ◄ Kalyan Basu، نويسنده , ◄ Sajal K. Das، نويسنده ,
843
Amin Reza Rajabzadeh، نويسنده , ◄ Christine Moresoli، نويسنده , ◄ Bernard Marcos، نويسنده ,
844
Amin Rostami، نويسنده , ◄ Bahareh Atashkar، نويسنده , ◄ Darush Moradi، نويسنده ,
845
Amin S. Azar، نويسنده , ◄ Neil Woodward، نويسنده , ◄ Hans Fostervoll، نويسنده , ◄ Odd M. Akselsen، نويسنده ,
846
Amin S. Rizkalla، نويسنده , ◄ Derek W. Jones، نويسنده ,
847
Amin Sabet Moghaddam، نويسنده , ◄ Mahdieh Mehdipourand Behrouz Dastar ، نويسنده ,
848
Amin Salati، نويسنده , ◄ Esmail Mokhtari، نويسنده , ◄ Masoud Panjepour، نويسنده , ◄ Gholamreza Aryanpour، نويسنده ,
849
Amin Salehi، Farnaz نويسنده Environmental Engineering Department, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Abdoli، Mohammad Ali نويسنده Environmental Engineering Department, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Shokouhmand، Hossein نويسنده Mechanical Engineering Department, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Jafari، Hamidreza نويسنده Faculty of Environment ,
850
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Amin and Jalili، نويسنده , ◄ Nader and Nima Mahmoodi، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
851
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Mahmoud Reza Hosseini، نويسنده , ◄ Nader Jalili، نويسنده ,
852
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Mohammad Mahinfalah، نويسنده , ◄ Reza Bashirzadeh، نويسنده , ◄ Brian Freeman، نويسنده ,
853
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Nader Jalili، نويسنده ,
854
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Reza Bashirzadeh، نويسنده , ◄ Mohammad Mahinfalah، نويسنده , ◄ Reza Nakhaei-Jazar، نويسنده ,
855
Amin Salehi-Khojin، نويسنده , ◄ Soumen Jana، نويسنده , ◄ Wei-Hong Katie Zhong، نويسنده ,
856
Amin Shaban، نويسنده , ◄ Mohamad Khawlie، نويسنده , ◄ Chadi Abdallah ، نويسنده , ◄ Mohamad Awad، نويسنده ,
857
Amin Shah، B. نويسنده , ◄ De-Zhu Li، نويسنده , ◄ Lian-Ming Gao، نويسنده , ◄ Hong-Tao Li، نويسنده , ◄ Michael Moller، نويسنده ,
858
Amin Shahidi, Maneli Department of Bacteriology - Alborzi Clinical Microbiology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Fattahi, Mohammad Reza Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Farshad, Shohreh Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Alborzi, Abdolvahab Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
859
Amin Sharifi Haddad، نويسنده , ◄ Hassan Hassanzadeh، نويسنده , ◄ Andrew Johnson and Jalal Abedi، نويسنده , ◄ Zhangxin Chen، نويسنده ,
860
Amin Sharifi Haddad، نويسنده , ◄ Hassan Hassanzadeh، نويسنده , ◄ Andrew Johnson and Jalal Abedi، نويسنده , ◄ Zhangxin Chen، نويسنده ,
861
Amin Shirkhani ، Mohammad - Panjab University
862
Amin Shokravi, Farkhondeh Department of Health Education - School of Medical Sciences - Tarbiat Modarress University, Tehran ► Hakim Shooshtari, Mitra Department of Psychiatry - School of Mental Health Research - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Shahhatami, Hedieh Department of Health Education - School of Medical Sciences - Tarbiat Modarress University, Tehran
863
Amin Talei، نويسنده , ◄ Lloyd H.C. Chua، نويسنده ,
864
Amin Talei، نويسنده , ◄ Lloyd Hock Chye Chua، نويسنده , ◄ Chai Quek، نويسنده , ◄ Per-Erik Jansson، نويسنده ,
865
Amin Talei، نويسنده , ◄ Lloyd Hock Chye Chua، نويسنده , ◄ Tommy S.W. Wong، نويسنده ,
866
Amin U. Sarkar، نويسنده , ◄ Serkan Karag?z، نويسنده ,
867
Amin ud din, M Dept. of Zoology - University of Education - Lahore (D G Khan Campus) Dera Ghazi Khan, Pakistan
868
Amin Widigdo, Mohammad Syifa Faculty of Islamic Studies - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
869
Amin Y. Kamete، نويسنده ,
870
Amin Yavari، نويسنده , ◄ S. and Wauthle، نويسنده , ◄ R. and van der Stok، نويسنده , ◄ J. and Riemslag، نويسنده , ◄ A.C. and Janssen، نويسنده , ◄ M. and Mulier، نويسنده , ◄ M. and Kruth، نويسنده , ◄ J.P. and Schrooten، نويسنده , ◄ J. and Weinans، نويسنده , ◄ H. and Zadpoor، نويسنده , ◄ A.A.، نويسنده ,
871
Amin Yazdanpanah Goharrizi a، نويسنده , ◄ *، نويسنده ,
872
Amin Yazdi Seyed Amir نويسنده Associatet Professor of Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. ► Ehsaei Mohammad Reza نويسنده Orthopedic and Trauma Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran ► Sobhani-Rad Davood نويسنده Department of Speech Therapy, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Sobhani-Rad Davood ► Fazaeli Seyyedeh Maryam نويسنده Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ► Sharifi Shahla نويسنده Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
873
Amin Yousefi، نويسنده , ◄ Shima Yousefi، نويسنده ,
874
Amin Z. Sadik، نويسنده , ◄ Zahir M. Hussain، نويسنده , ◄ Xinghuo Yu، نويسنده , ◄ Peter OʹShea، نويسنده ,
875
Amin zadeh, Zohreh Department of Infectious Diseases - Infectious Disease and Tropical Medicine Research Center - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services ► Vahdani, Parviz Department of Infectious Diseases - Infectious Disease and Tropical Medicine Research Center - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services ► Mortazavi, Shahram Department of Infectious Diseases - Infectious Disease and Tropical Medicine Research Center - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services
876
Amin Zare1، m نويسنده Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran , ◄ Razavi Rohani1، s.m نويسنده Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran , ◄ Raeisi، m نويسنده Department of Public Health, Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran , ◄ Javadi Hosseini، sh نويسنده Graduated at Veterinary Medicine course, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran , ◄ Hashemi، m نويسنده Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran ,
877
Amin, A. H. University of Salahaddin - College of Agriculture - Dept of Plant Protection, Iraq
878
AMIN, A. M. Cairo University - Faculty of Engineering - Department of Architecture, Egypt
879
AMIN, ABEER F. Assuit University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Oncology, Egypt
880
Amin, Adnan Gomal University - Gomal Centre of Biochemistry and Biotechnology (GCBB), Pakistan ► Ahmad, Waqas Gomal University - Gomal Centre of Biochemistry and Biotechnology (GCBB), Pakistan ► Khan, Gul Majeed Gomal University - Faculty of Pharmacy, Pakistan ► Khan, Muhammad Ayaz Gomal University - Gomal Centre of Biochemistry and Biotechnology (GCBB), Pakistan
881
AMIN, AHMAD H. Zagarig University - Faculty of Medicin e - Department of Orthopedics, Egypt ► EL-ALFY, ALI Zagarig University - Faculty of Medicine - Department of Orthopedics, Egypt ► EL-SOFY, MOHAMAD Zagarig University - Faculty of Medicine - Department of Orthopedics, Egypt
882
Amin, Ahmad Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Navid, Hossein Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Chitsazan, Mitra Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Ghaleshi, Bahar Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Taghavi, Sepideh Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Naderi, Nasim Rajaie Cardiovascular - Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran
883
Amin, Ahmad Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Khoshavi, Meysam Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Taghavi, Sepideh Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Naderi, Nasim Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Mahdieh, Nejat Cardiogenetic Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Emkanjoo, Zahra Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Chitsazan, Mitra Cardiovascular Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran
884
amin, ahmad rajaie cardiovascular medical and research center, Tehran, Iran ► mohamadifar, arezoo rajaie cardiovascular, medical and research center, Tehran, Iran ► naderi, nasim rajaie cardiovascular, medical and research center, Tehran, Iran ► taghavi, sepideh rajaie cardiovascular, medical and research center, Tehran, Iran ► ghadrdoost, behshid rajaie cardiovascular, medical and research center, tehran, iran
885
Amin, Aizan Sofia Universiti Kebangsaan Malaysia - Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Malaysia ► Manap, Jamiah Universiti Kebangsaan Malaysia - Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Malaysia
886
Amin, Akhtar Department of Internal Medicine - Rutgers New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA ► Kim, Bernard Department of Cardiology - Hackensack University Medical Center, Hackensack, NJ, USA
887
amin, ali rhode island hospital - brown medical school - department of pathology, laboratory medicine, USA ► amin, ahmad iran university of medical sciences - rajaie cardiovascular medical and research center, ايران ► sellke, frank w. rhode island hospital - brown medical school, usa ► amin, reza shiraz university of medical sciences, ايران
888
Amin, Arzoo Peshawar Medical College - Dept of Obstetrics and Gynecology, Pakistan ► Ali, Azmat Pakistan Institute of Medical Sciences, Pakistan ► Amin, Zohra ► Sani, Farah Nighat Mardan Medical Complex - Department of Obstetrics and Gynecology, Pakistan
889
Amin, Ashraf A. Department of Animal and Fish Production - College of agriculture and food science - King Faisal University, Saudi Arabia ► Ahmed, A. S. Animal Production Department - College of Agriculture - Cairo University, Egypt ► Alsowaigh, S. B. Department of Animal and Fish Production - College of agriculture and food science - King Faisal University, Saudi Arabia
890
AMIN, ASHRAF MOUNIR Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesia, Egypt ► MOHAMAD, MOHAMAD YOSRY Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesia, Egypt ► IBRAHIM, MONA FATHI Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesia, Egypt ► IBRAHIM, NAWAL MOUKHTAR Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Anesthesia, Egypt
891
Amin, Awais Government College University Faisalabad - Department of Bioinformatics and Biotechnology, Pakistan ► Ali, Shinawar Waseem Government College University Faisalabad - Department of Bioinformatics and Biotechnology, Pakistan ► Ali, Shinawar Waseem Government College University Lahore - Institute of Industrial Biotechnology, Pakistan ► Arshad, Rubina Nuclear Institute for Agriculture and Biology (NIAB), Pakistan ► Nadeem, Shahid Government College University Faisalabad - Department of Bioinformatics and Biotechnology, Pakistan ► Nadeem, Shahid Nuclear Institute for Agriculture and Biology (NIAB), Pakistan ► Ali, Sikander Government College University Lahore - Institute of Industrial Biotechnology, Pakistan
892
Amin, Bahareh Cellular and Molecular Research Center - Department of Physiology and Pharmacology - School of Medicine - Sabzevar University of Medical Sciences, ► Avaznia, Mahmoud harmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences ► Noorani, Reihaneh harmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences ► Mehri, Soghra Pharmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences ► Hosseinzadeh, Hossein Pharmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences
893
Amin, Bahareh Cellular and Molecular Research Center, Department of Physiology and Pharmacology - Faculty of Medicine - Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzever, Iran ► Hosseini, Samira Department of Pharmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran ► Hosseinzadeh, Hossein Pharmaceutical Research Center - Department of Pharmacodynamics and Toxicology - School of Pharmacy - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
894
amin, Derakhshanfar Department of Pathobiology - Faculty of Veterinary Medicine - Shahid Bahonar University of Kerman ► Mohammad Mehdi, Oloumi Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Shahid Bahonar University of Kerman
895
Amin, E. S. National Center for Nuclear Safety and Radiation Control
896
Amin, Farhat University of Lahore - Faculty of Dentistry - Department of Orthodontics, Pakistan ► Asad, Saad University of Lahore - Orthodontic Department, Pakistan
897
Amin, Fatemeh Department of Physiology - Faculty of Veterinary Medicine - Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad ► Memarzia, Arghavan Department of Physiology - Faculty of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Kazerani, Hamid Reza Department of Physiology - Faculty of Veterinary Medicine - Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad ► Boskabady, Mohammad Hossein Department of Physiology - Faculty of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
898
Amin, Fereshteh Department of Plant protection - Faculty of Agriculture - Vali-e-Asr University of Rafsanjan - Rafsanjan, Iran ► Atrchian, Haniieh Department of Plant protection - Faculty of Agriculture - Vali-e-Asr University of Rafsanjan - Rafsanjan, Iran ► Mahdian, Kamran Department of Plant protection - Faculty of Agriculture - Vali-e-Asr University of Rafsanjan - Rafsanjan, Iran ► Basirat, Mehdi Pistachio Research Center - Horticultural Sciences Research Institute - Agricultural Research - Education and Extension Organization (AREEO) - Rafsanjan, Iran
899
AMIN, GEHAN M. Cairo University - Faculty of Nursing - Department of Pediatric Nursing, Egypt ► ELSAMMAN, GEHAN A. Cairo University - Faculty of Nursing - Department of Pediatric Nursing, Egypt ► HUSSEIN, HEWIDA A. Cairo University - Faculty of Nursing - Department of Pediatric Nursing, Egypt
900
Amin, Gholam R. islamic azad university - Dep of Computer Science, ايران
901
Amin, Gholam R. islamic azad university - Postgraduate Engineering Center - Dep of Computer Engineering, ايران ► Hosseini Shirvani, M. S. islamic azad university - Dep of Computer Engineering, ايران
902
AMIN, GHOLAM R. islamic azad university - Tehran South Branch - POSTGRADUATE ENGINEERING CENTER, Iran.
903
Amin, Gholam Reza islamic azad university - Department of Computer Engineering, ايران ► Golchubian, Hamed islamic azad university - Department of Computer Engineering, ايران
904
Amin, Hafsa University of Lahore - Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Pakistan ► Zafar, Aizza Institute of Child Health - Children’s Hospital - Department of Microbiology, Pakistan ► Ejaz, Hasan Institute of Child Health - Children’s Hospital - Department of Microbiology, Pakistan ► Jameel, Noor-ul-Ain University of Lahore - Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Pakistan
905
Amin, Hanan A. Cairo University - Faculty of Medicine - Histology Department, Egypt ► Kamel, Ashraf M. Cairo University - Faculty of Medicine - Histology Department, Egypt ► Radwan, Dina M. Cairo University - Faculty of Medicine - Histology Department, Egypt
906
Amin, Hanudin Universiti Malaysia Sabah - Labuan School of International Business and Finance, MALAYSIA ► Amin, Hanudin International Islamic University Malaysia - IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Malaysia ► Abdul Rahman, Abdul Rahim International Islamic University Malaysia - Kulliyyah of Economics and Management Sciences, Malaysia ► Abdul Razak, Dzuljastri International Islamic University Malaysia (IIUM) - Kulliyyah of Economics and Management Sciences, MALAYSIA
907
Amin, Hanudin Universiti Malaysia Sabah - Labuan School ofInternati onal Business and Finance - Labuan International Campus, Malaysia ► Abdul Hamid, Mohd Rizal Universiti Malaysia Sabah - Labuan School ofInternati onal Business and Finance - Labuan International Campus, Malaysia ► Lada, Suddin Universiti Malaysia Sabah - Labuan School ofInternati onal Business and Finance - Labuan International Campus, Malaysia ► Anis, Zuraidah
908
Amin, Hanudin Universiti Malaysia Sabah- Labuan International Campus - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia
909
Amin, Hanudin Universiti Malaysia Sabah- Labuan International Campus - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia ► Lada, Suddin Universiti Malaysia Sabah - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia ► Abdul Hamid, Mohd Rizal Universiti Malaysia Sabah - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia ► Tanakinjal, Geoffrey H. Universiti Malaysia Sabah - Labuan School ofInternational Business and Finance, Malaysia
910
Amin, Hanudin Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia ► Ghazali, Mohd Fahmi Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia ► Supinah, Rostinah Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus - Labuan School of International Business and Finance, Malaysia
911
amin, i. n. h. m. universiti kuala lumpur - malaysian institute of chemical bioengineering technology - section of chemical engineering technology, Alor Gajah, Malaysia ► mohammad, a. w. universiti kebangsaan malaysia - faculty of engineering built environment - department of chemical and process engineering, Bangi, Malaysia
912
amin, ihdi semarang state university, Semarang, INDONESIA ► mariani, scolastika semarang state university, Semarang, INDONESIA
913
Amin, Imran Lahore General Hospital, Pakistan ► Moeen, Amna Javed Lahore General Hospital - Department of Surgery, Pakistan
914
Amin, J.A. Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology - Department of Civil Engineering, India ► Ahuja, A.K. Indian Institute of Technology Roorkee - Department of Civil Engineering, India
915
Amin, Latifah Universiti Kebangsaan Malaysia - Pusat Pengajian Umum, Malaysia ► Jahi, Jamaluddin Md. Universiti Kebangsaan Malaysia - Pusat Pengajian Siswazah, Malaysia ► Md. Nor, Abdul Rahim Universiti Kebangsaan Malaysia - Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Malaysia ► Osman, Mohamad Universiti Kebangsaan Malaysia - Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam, Malaysia ► Mahadi, Nor Muhammad Universiti Kebangsaan Malaysia - Pusat Pengajian BioSains dan Bioteknologi, Malaysia
916
AMIN, M. C. I. Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Allied Health Sciences - Pharmaceutical Research Laboratory,Department of Pharmacy, Malaysia ► SOOM, R. M. Malaysian Palm Oil Board (MPOB), Malaysia ► AHMAD, I. Universiti Kebangsaan Malaysia - School of Chemical Sciences and Food Technology,Faculty of Science and Technology, Malaysia ► LIAN, H. H. Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Allied Health Sciences - Department of Biomedical Sciences, Malaysia
917
Amin, M. Cairo University - Faculty of Science - Physics Department, Egypt ► Nasr, G. M. Cairo University - Faculty of Science - Physics Department, Egypt ► El-Shokrofy, K. M. Menofia University - Faculty of Engineering - Basic Engineering Science Department, Egypt ► Mansour, Sh. A. Menofia University - Faculty of Engineering - Basic Engineering Science Department, Egypt
918
Amin, M. King Edward Medical University - Department of Anatomy, Pakistan ► Khalid, A. King Edward Medical University - Department of Anatomy, Pakistan ► Tazeen, N. King Edward Medical University - Department of Anatomy, Pakistan ► Yasoob, M. King Edward Medical University - Department of Anatomy, Pakistan
919
Amin, M. M. isfahan university of medical sciences - School of Public Health - Department of Environmental Health Engineering, اصفهان, ايران ► Amin, M. M. Isfahan Research Center of Health of Environment, ايران ► Ebrahimi, A. isfahan university of medical sciences - School of Public Health - Department of Environmental Health Engineering, اصفهان, ايران ► Ebrahimi, A. Isfahan Research Center of Health of Environment, ايران ► Hajian, M. isfahan university of medical sciences - School of Public Health - Department of Environmental Health Engineering, اصفهان, ايران ► Hajian, M. Isfahan Research Center of Health of Environment, ايران ► Iranpanah, N. university of isfahan - School of Mathematics and Statistics - Department of Statistics, اصفهان, ايران ► Bina, B. isfahan university of medical sciences - School of Public Health - Department of Environmental Health Engineering, اصفهان, ايران ► Bina, B. Isfahan Research Center of Health of Environment, ايران
920
Amin, M.H Materials and Energy Research Centre (MERC) ► Mottalebizadeh, A Organisation for Development of Advanced Technology’s Applications ► Borji, s Organisation for Development of Advanced Technology’s Applications ► Ahmadi, K Materials and Energy Research Centre (MERC) ► Hessari, F Materials and Energy Research Centre (MERC) ► Ghaderi, F Materials and Energy Research Centre (MERC) ► Sarafi, M.H Materials and Energy Research Centre (MERC)
921
AMIN, M.T. King Saud University - Alamoudi Water Chair, Saudi Arabia ► AMIN, M.T. COMSATS Institute of Information Technology - Department of Environmental Sciences, Pakistan ► HAN, M.Y. Seoul National University - College of Engineering - Department of Civil and Environmental Engineering, South Korea ► KIM, TSCHUNG-IL Seoul National University - College of Engineering - Department of Civil and Environmental Engineering, South Korea ► ALAZBA, A.A. King Saud University - Alamoudi Water Chair, Saudi Arabia ► AMIN, M.N. King Faisal University - College of Engineering - Department of Civil and Environmental Engineering, Saudi Arabia
922
Amin, Maha Department of Pediatrics - Faculty of Medicine - Cairo University - Egypt ► Abdel-Fattah, Mohammed Department of Pediatrics - Faculty of Medicine - Cairo University - Egypt ► Zaghloul, Safa S Heliopolis Hospital, Ministry of Health - Egypt
923
amin, mansour Department of Microbiology - Faculty of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► shayesteh, ali akbar Research Center for Infectious Diseases of Digestive System (Alimentary Tract Research Center) - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► serajian, amirarsalan Department of Microbiology - Faculty of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► goodarzi, hamed Department of Microbiology - Faculty of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
924
Amin, Mansour Department of Microbiology - Faculty of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz ► Varnaseri Mohammadi, Asie Department of Biology - Faculty of Sciences - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Heidary, Mohsen Department of Microbiology - School of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Khoshnood, Saeed Department of Microbiology - Faculty of Medicine - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz
925
Amin, Mehrnoosh Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Esfandiarpour, Fateme Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Soleimani, Farzane Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Helalat, Zainab Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Derisfard, Fateme Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences ► Neurozi, Sadegh Musculoskeletal Rehabilitation Research Center - School of Rehabilitation Sciences - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
926
Amin, Mohamad Ezzat Cairo University - Faculty of Medicine, Egypt ► Atta, Faisal Abd El-Wahab Cairo University - Faculty of Medicine, Egypt
927
Amin, Mohamed El-Murtada Hassan Omdurman Islamic University - Faulty of Agriculture - Crop Science Department, Sudan
928
Amin, Mohammad Mehdi Department of Environmental Health Engineering - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences ► Hashemi, Majid Environmental Health Engineering Research Center - Kerman University of Medical Sciences ► Ebrahimpour, Karim Department of Environmental Health Engineering - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences ► Chavoshani, Afsane Department of Environmental Health Engineering - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences
929
Amin, Mohammad Mehdi Environment Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ghasemian, Mohammad Environment Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Bina, Bijan Environment Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Taheri, Ensiyeh Department of Environmental Health Engineering - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Fatehizadeh, Ali Environment Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
930
AMIN, Mohammad Mehdi isfahan university of medical sciences - Environment Research Center, ايران ► AHMAD MOAZZAM, Mohammad Mehdi iran university of medical sciences - School of Health - Department of Environmental Health Engineering, ايران
931
AMIN, MOHAMMAD The University of Agriculture - Department of Agricultural Mechanization, Pakistan ► KHAN, MOHAMMAD JAMAL University of Agriculture - Department of Water Management, Pakistan ► JAN, MOHAMMAD TARIQ University of Agriculture - Department of Agronomy, Pakistan ► LATIF, ABDUL Directorate of Research, Pakistan ► REHMAN, MASOOD UR The University of Agriculture - Department of Agricultural Mechanization, Pakistan ► ARIF, MOHAMMAD University of Agriculture - Department of Agronomy, Pakistan
932
Amin, Mohammad University of Agriculture - Dept of Agricultural Mechanization, Pakistan ► Khan, Mohammad Jamal University of Agriculture - Dept of Water Management, Pakistan ► Jan, Mohammad Tariq University of Agriculture - Dept of Agronomy, Pakistan ► Ahmad, Nazir University of Agriculture - Dept of Animal Nutrition, Pakistan ► Masood ur Rehman University of Agriculture - Dept of Agricultural Mechanization, Pakistan ► Rauf, Azhar University of Peshawar - Department of Computer Science, Pakistan
933
Amin, Mohammad-Mehdi Environment Research Center - Research Institute for Primordial Prevention of Non‑communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Poursafa, Parinaz Environment Research Center - Research Institute for Primordial Prevention of Non‑communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Moosazadeh, Mahmood Health Science Research Center - Addiction Institute - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari ► Abedini, Ehsan Student Research Committee - Health Science Research Center - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari ► Hajizadeh, Yaghoub Environment Research Center - Research Institute for Primordial Prevention of Non‑communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Mansourian, Marjan Environment Research Center - Research Institute for Primordial Prevention of Non‑communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Pourzamani, Hamidreza Environment Research Center - Research Institute for Primordial Prevention of Non‑communicable Disease - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
934
Amin, Mohammed A. Ain Shams University - Faculty of Science - Department of Chemistry, Egypt
935
Amin, Mohammed A. Ain Shams University - Faculty of Science - Department of Chemistry, Egypt
936
Amin, Mohd Cairul Iqbal Mohd Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Pharmacy, Malaysia ► Albawani, Sami Mohammed Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Pharmacy, Malaysia ► Amjad, Muhammad Wahab Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Pharmacy, Malaysia
937
AMIN, MONA A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► EL-BADRY, AHMED E. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► FAWZI, MAY M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► YOUSSEF, AHMED Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt
938
AMIN, MONA A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► EL-BADRY, AHMED E. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► FAWZI, MAY M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► YOUSSEF, AHMED Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt
939
AMIN, MONA A. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► EL-BADRY, AHMED E. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt ► SABRY, DINA Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biochemistry, Egypt ► YOUSSEF, AHMED Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Internal Medicine, Egypt
940
Amin, Muhammad Faculty of Agriculture - Department of Entomology - University of Poonch - Rawalakot - Azad Jammu and Kashmir, Pakistan ► Qasim, Muhammad Faculty of Agriculture - Department of Entomology - University of Poonch - Rawalakot - Azad Jammu and Kashmir, Pakistan ► Jajja, Naveed Iftikhar Faculty of Agriculture - Department of Entomology - University of Poonch - Rawalakot - Azad Jammu and Kashmir, Pakistan ► Bodlah, Imran Insect Biodiversity and Conservation Group - Department of Entomology - PMAS-Arid Agriculture University- Rawalpindi, Pakistan
941
AMIN, MUHAMMAD University of Agriculture - Department of Agricultural Mechanization, Pakistan ► KHAN, MUHAMMAD JAMAL Univeristy of Agricutlure - Department of Water Management, Pakistan ► JAN, MUHAMMAD TARIQ Univeristy of Agricutlure - Department of Agronomy, Pakistan ► TARIQ, JAVAID AKHTAR Univeristy of Agricutlure - Department of Water Management, Pakistan
942
amin, muhammad university of education, multan campus, Multan, pakistan ► amin, muhammad ., ., . ► tatlah, ijaz ahmad university of education, township campus - division of education, Lahore, Pakistan ► islam, muhammad university of the punjab - institute of education and research (ier), Lahore, Pakistan
943
Amin, Muhammad University of the Punjab - Institute of Agricultural Sciences, Pakistan ► Javaid, Arshad University of the Punjab - Institute of Agricultural Sciences, Pakistan
944
Amin, Muhammad University of the Punjab - Institute of Agricultural Sciences, Pakistan ► Javaid, Arshad University of the Punjab - Institute of Agricultural Sciences, Pakistan ► Athar, M. Makshoof University of the Punjab - Institute of Chemistry, Pakistan
945
Amin, NA Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences - Monash University Malaysia, Malaysia ► Quek, KF Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences - Monash University Malaysia, Malaysia ► Oxley, JA Monash Injury Research Institute - Monash University, Australia ► Noah, RM Universiti Kuala Lumpur-Institute of Medical Science Technology (UniKL-Mestech), Malaysia ► Nordin, R Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences - Monash University Malaysia, Malaysia
946
AMIN, NABILA F. Assiut University - Department of Internal Medicine, Egypt ► AHMED, HANAN M. Assiut University - Department of Internal Medicine, Egypt ► TONY, EFFAT A. Assuit University - Department of Internal Medicine, Egypt ► GALAL, GHADA M. Sohag University - Department of Tropical Medicine and Gastroenterology, Egypt ► MOHAMMED, OMNIA A. Assiut University - Department of Clinical Pathology, Egypt ► ABDEL-AL, AMAL M. Assiut University - Department of Clinical Pathology, Egypt ► MAHMOUD, AMAL A. Assiut University - Department of Clinical Pathology, Egypt
947
Amin, Naima Department of Physics - COMSATS University Islamabad - Lahore Campus, Pakistan ► Yousaf, Muhammad Mathematics Department - COMSATS University Islamabad - Lahore Campus, Pakistan ► Javid, Muhammad Arshad Department of Basic Sciences, UET, Taxila, Pakistan ► Farooq, Atika Department of Physics - COMSATS University Islamabad - Lahore Campus, Pakistan
948
Amin, Nazar M. Mohammad University of Sulaimnai - College of Medicine, Iraq ► Taha, Perjan Hashem Duhok Azadi Teaching Hospital, Iraq
949
Amin, Nevis Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Aguilar, Alicia Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Chamacho, Frank Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Vázquez, Yaime Pedro Kourí Institute (IPK) - Laboratory of Arbovirus - Department of Virology ► Pupo, Maritza Pedro Kourí Institute (IPK) - Laboratory of Arbovirus - Department of Virology ► Ramirez, Juan Carlos Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Izquierdo, Luis Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Dafhnis, Felix Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Stott, David Ian University of Glasgow - Glasgow Biomedical Research Centre, U.K ► Perez, Ela Maria Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba ► Acosta, Armando Finlay Institute - Research Vicepresidency - Molecular Virology Department, Cuba
950
Amin, Noor-ul Abdul Wali Khan University Mardan - Department of Chemistry, Pakistan
951
Amin, Noor-ul Abdul Wali Khan University Mardan - Department of Chemistry, Pakistan ► Ali, Khurshid University of Peshawar - Institute of Chemical Sciences, Pakistan
952
Amin, Nor Aishah Saidina Universiti Teknologi Malaysia - Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering - Chemical Reaction Engineering Group, Malaysia ► Peng, Soon Ee Universiti Teknologi Malaysia - Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering - Chemical Reaction Engineering Group, Malaysia
953
Amin, Nor Azrita Mohd Universiti Putra Malaysia - Institute of Mathematical Research, Malaysia ► Amin, Nor Azrita Mohd Universiti Malaysia Perlis, Kampus Pauh Putra - Institute of Engineering Mathematics, Malaysia ► Adam, Mohd Bakri Universiti Putra Malaysia - Institute of Mathematical Research, Malaysia ► Ibrahim, Noor Akma Universiti Putra Malaysia - Institute of Mathematical Research, Malaysia
954
AMIN, OMNIA RAAFAT Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Psychiatry, Egypt ► KORAIEM, AIDA ABDUL RAHMAN Erfan Hospital - Department of Clinical Pathology, Saudi Arabia
955
AMIN, OSAMA A. Beni-Suef University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Egypt ► BOSHRA, HESHAM Beni-Suef University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Egypt ► HUSSEIN, HUSSEIN M. Beni-Suef University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Egypt
956
Amin, R Shiraz University of Medical Sciences - Schools of Para Medical Science and Medicine, Shiraz ► Alyasin, Soheila Shiraz University of Medical Sciences - Schools of Para Medical Science and Medicine, Shiraz ► Rahmani, Gh Shiraz University of Medical Sciences - Schools of Para Medical Science and Medicine, Shiraz
957
Amin, Rahmah Mohd Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Jaafar, Noraishah Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia
958
Amin, Rahul Rajesh Faculty of Medicine - Imperial College London - London, UK ► Bamania, Prashant Faculty of Medicine - Imperial College London - London, UK
959
Amin, Rajan N University of South Carolina School of Medicine, Columbia, USA ► Parikh, Samip J University Hospital, Augusta, USA ► Reddy Gangireddy, Venu Gopala Division of Gastroenterology and Hepatology - Georgia Regents University, Augusta, USA ► Kanneganti, Praveen Baptist Memorial Hospital, Memphis, USA ► Talla, Swathi Division of Gastroenterology and Hepatology - Georgia Regents University, Augusta, USA ► Daram, Sumanth Division of Gastroenterology and Hepatology - Georgia Regents University, Augusta, USA
960
amin, razali md universiti kebangsaan malaysia, Malaysia ► yusoff, mohd yuszaidy mohd universiti kebangsaan malaysia, Malaysia ► kechot, ab samad universiti kebangsaan malaysia, Malaysia
961
Amin, Reza Facility of Paediatric. Immitnology and Allergy - Nemazee Hospital - Shiraz University of Medical Sceinces ► Kashef, Sara Facility of Paediatric. Immitnology and Allergy - Nemazee Hospital - Shiraz University of Medical Sceinces ► Bahador, Ali Facility of Paediatric. Immitnology and Allergy - Nemazee Hospital - Shiraz University of Medical Sceinces
962
Amin, Ruzita Mohd. International Islamic University Malaysia - Kulliyyah of Economics Management Sciences - Department of Economics, Malaysia ► Hamid, Zarinah International Islamic University Malaysia - Kulliyyah of Economics Management Sciences - Department of Economics, Malaysia
963
Amin, Ruzita Mohd. International Islamic University Malaysia, Malaysia ► Hamid, Zarinah International Islamic University Malaysia, Malaysia ► Saad, Norma Md. International Islamic University Malaysia, Malaysia
964
Amin, S. A Environmental Research Center - University of Technology - Baghdad, Iraq ► Hamdy, S. M. H Environmental Research Center - University of Technology - Baghdad, Iraq
965
Amin, S. A. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Ali, M. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Aniza, I. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Rizal, A. M. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Saperi, S. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Amrizal, M. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Noriah, H. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Aishah, J. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Hazlinda, H. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia ► Sharifa Hildah, S. Universiti Kebangsaan Malaysia - Department of Community Health, Malaysia
966
AMIN, S. M. N. University of Chillagong - Institute of Marine Science, Bangladesh ► ZAFAR, M. University of Chillagong - Institute of Marine Science, Bangladesh ► HALIM, A. University of Chillagong - Institute of Marine Science, Bangladesh
967
AMIN, S. shiraz university - College of Agriculture - Department of Water Engineering, شيراز, ايران ► FARJOUD, M. R. Fars Regional Water Authority, ايران ► SHABANI, A. shiraz university - College of Agriculture - Department of Water Engineering, شيراز, ايران
968
Amin, Sahar A. Taiz University - Faculty of Science - Department of Physics, Yemen ► Naji, Mustafa Aden University - Faculty of Education - Department of Physics, Yemen
969
Amin, Saima Patel Hospital, Pakistan ► Wahid, Nida Patel Hospital, Pakistan ► Wasim, Bushra Patel Hospital, Pakistan ► Tabassum, Shabana Patel Hospital, Pakistan
970
AMIN, SAMEH M. Fayoum University - Department of Otorhinolaryngology, Egypt ► TAHA, YASSER E. Fayoum University and Otorhinolaryngology 3, Cairo University - Department of Otorhinolaryngology, Egypt ► SAMIR, HANY Fayoum University - Department of Otorhinolaryngology, Egypt ► KHALIFA, BADAWY C. Cairo University - Department of Otorhinolaryngology, Egypt ► FAWZY, TAMER O. Fayoum University - Department of Otorhinolaryngology, Egypt
971
AMIN, SAMEH M. Fayoum University - Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Egypt ► ABD EL-MAGID, KHALED H. Ain Shams University - Department of Gastroenterology and Hepatology, Egypt
972
AMIN, SAMEH M. Fayoum University - Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Egypt ► HEGAZY, AHMED Cairo University - Department of Neurosurgery, Egypt ► ENAB, AYMEN A. Cairo University - Department of Neurosurgery, Egypt
973
Amin, Sapna Vinit Department of OBG - Kasturba Medical College - Manipal University - Manipal , India ► Bharatnur, Sunanda Department of OBG - Kasturba Medical College - Manipal University - Manipal , India ► Vasudeva, Akhila Department of OBG - Kasturba Medical College - Manipal University - Manipal , India ► Kumaran, Aswathy IVF and Reproductive Biology Centre - Maulana Azad Medical College - New Delhi 110002, India ► Udupa, Kartik Department of Medical Oncology - Kasturba Medical College - Manipal University - Manipal 576104, India ► Venkateshiah, Dinesh Bangalore Department of Surgery - Kasturba Medical College - Manipal University - Manipal 576104, India ► Bhat, Shaila T. Department of Pathology - Melaka Manipal Medical College - Manipal University - Manipal 576104, India
974
AMIN, SAYED A. Fayoum University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Egypt ► ABOU SEREE, WALEED R. Fayoum University - Faculty of Medicine - Department of Otorhinolaryngology, Egypt
975
Amin, Shahid Department of Management Sciences - The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan ► Usman, Muhammad Faculty of Finance and Banking - Ton Duc Thang University - Ho Chi Minh City, Vietnam ► Sohail, Nadeem Government College University - Faisalabad, Pakistan ► Aslam, Shoaib Department of Commerce - The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan
976
AMIN, SHAIMAA N. Cairo University - Faculty of Medicine, Kasr El Eyni Hospital - Department of Physiology, Egypt ► YOUNAN, SANDRA M. Cairo University - Faculty of Medicine, Kasr El Eyni Hospital - Department of Physiology, Egypt ► YOUSSEF, MIRA F. Cairo University - Faculty of Medicine, Kasr El-Eini Hospital - Department of Histology, Egypt ► RASHED, LAILA A. Cairo University - Faculty of Medicine, Kasr El-Eini Hospital - Department of Biochemistry, Egypt ► MOHAMADY, IBRAHIM Cairo University - Faculty of Medicine, Kasr El Eyni Hospital - Department of Physiology, Egypt
977
AMIN, SHERIF N. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Clinical Pathology, Egypt ► ISSA, HISHAM H. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Clinical Pathology, Egypt ► DARWISH, YASSER W. Ain Shams University - Faculty of Medicine - Department of Clinical Pathology, Egypt
978
AMIN, SRI YULIS M. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia - Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering - Department of Engineering Mechanics, Malaysia ► MUHAMAD, NORHAMIDI Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Engineering - Department of Mechanical and Materials Engineering, Precision Process Research Group, Malaysia ► JAMALUDIN, KHAIRUR RIJAL Universiti Teknologi Malaysia, International Campus - Razak School of Engineering and Advanced Technology - Department of Mechanical Engineering, Malaysia ► FAYYAZ, ABDOLALI Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Engineering - Department of Mechanical and Materials Engineering, Malaysia ► YUNN, HENG SHYE Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Engineering - Department of Mechanical and Materials Engineering, Malaysia
979
Amin, Syed Suhail Aligarh Muslim University (AMU) - JN Medical College - Department of Dermatology, India ► Sachdeva, Sandeep Aligarh Muslim University (AMU) - JN Medical College - Department of Dermatology, India
980
Amin, Tarek Tawfik King Faisal University - College of Medicine - Department of Family and Community medicine, Saudi Arabia ► Amin, Tarek Tawfik Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Community Medicine, Egypt ► Kaliyadan, Feroze King Faisal University - College of Medicine - Department of Internal Medicine (Dermatology Section), Saudi Arabia ► Al Qattan, Essa Abdulatheem King Faisal University - College of Medicine, Saudi Arabia ► Al Majed, Mohamed Hassan King Faisal University - College of Medicine, Saudi Arabia ► Al Khanjaf, Hatim Saleh King Faisal University - College of Medicine, Saudi Arabia ► Mirza, Mahmood King Faisal University - College of Medicine, Saudi Arabia
981
Amin, Vahid payame noor university - Department of Accounting, تهران, ايران ► Salehnezhad, S. Hasan payame noor university - Department of Accounting, تهران, ايران ► Valipour, Mehrdad Islamic Azad University, Neka Branch - Department of Accounting, ايران ► Nasirlu, Saber Islamic Azad University, Qazvin Branch - Department of Accounting, ايران
982
Amin, W. Mohd Azam b. Mohd International Islamic University Malaysia (IIUM) - Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, Malaysia
983
Amin, W. Mohd Azam Mohd International Islamic University Malaysia - Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences - Department of Usul al-Din and Comparative Religion, Malaysia
984
Amin, Wan Abd Aziz Wan Mohd Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia ► Shaladin Muda, Mohd Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia ► Wan Omar, Nik Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia ► Abdullah, Wan Salihin Wong Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
985
Amin, Y.
986
Amin, Yahia A. Department of Theriogenology - Faculty of Veterinary Medicine -Aswan University, Aswan, Egypt ► Noseer, Enas A. Department of Biochemistry - Faculty of Veterinary Medicine - Aswan University, Aswan, Egypt ► Abu El-Naga, Eman M. Department of Theriogenology - Faculty of Veterinary Medicine -Aswan University, Aswan, Egypt
987
amin, zakaria mohd. queensland university of technology - school of chemistry, physics and mechanical engineering, Australia ► hawlader, m.n.a. international islamic university malaysia - faculty of engineering - department of mechanical engineering, Malaysia ► shaochun, ye national university of singapore - department of mechanical engineering, Singapore
988
Amin، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
989
Amin، نويسنده , ◄ Adel S.، نويسنده ,
990
Amin، نويسنده , ◄ Alaa S and Mohammed، نويسنده , ◄ Talaat Y، نويسنده ,
991
Amin، نويسنده , ◄ Alaa S. and Gouda، نويسنده , ◄ Ayman A.، نويسنده ,
992
Amin، نويسنده , ◄ Alaa S. and Gouda، نويسنده , ◄ Ayman A.، نويسنده ,
993
Amin، نويسنده , ◄ Amit P. and Bachuwar، نويسنده , ◄ Alok and Reid، نويسنده , ◄ Kimberly J. and Chhatriwalla، نويسنده , ◄ Adnan K. and Salisbury، نويسنده , ◄ Adam C. and Yeh، نويسنده , ◄ Robert W. and Kosiborod، نويسنده , ◄ Mikhail and Wang، نويسنده , ◄ Tracy Y. and Alexander، نويسنده , ◄ Karen P. and Gosch، نويسنده , ◄ Kensey and Cohen، نويسنده , ◄ David J. and Spertus، نويسنده , ◄ John A. and Bach، نويسنده , ◄ Richard G.، نويسنده ,
994
Amin، نويسنده , ◄ Amit P. and Kennedy، نويسنده , ◄ Kevin F. and Pencina، نويسنده , ◄ Michael and Berger، نويسنده , ◄ Peter and Piana، نويسنده , ◄ Robert N. and Lopez، نويسنده , ◄ John and Kleiman، نويسنده , ◄ Neal and Cohen، نويسنده , ◄ David J.، نويسنده ,
995
Amin، نويسنده , ◄ Amit P. and Reynolds، نويسنده , ◄ Matthew R. and Lei، نويسنده , ◄ Yang and Magnuson، نويسنده , ◄ Elizabeth A. and Vilain، نويسنده , ◄ Katherine and Durtschi، نويسنده , ◄ Amy J. and Simonton، نويسنده , ◄ Charles A. and Stone، نويسنده , ◄ Gregg W. and Cohen، نويسنده , ◄ David J.، نويسنده ,
996
Amin، نويسنده , ◄ Amr and Mahmoud-Ghoneim، نويسنده , ◄ Doaa، نويسنده ,
997
Amin، نويسنده , ◄ Amr، نويسنده ,
998
Amin، نويسنده , ◄ Ashok R. and Swenson، نويسنده , ◄ Christina D. and Xue، نويسنده , ◄ Bin and Ishida، نويسنده , ◄ Yuso and Nair، نويسنده , ◄ Biping G. and Patel، نويسنده , ◄ Tarun B. and Chused، نويسنده , ◄ Thomas M. and Thorbecke، نويسنده , ◄ G.Jeanette، نويسنده ,
999
Amin، نويسنده , ◄ Ashraf M. and Croiset، نويسنده , ◄ Eric and Constantinou، نويسنده , ◄ Crystle and Epling، نويسنده , ◄ William، نويسنده ,
1000
Amin، نويسنده , ◄ Ashraf M. and Croiset، نويسنده , ◄ Eric and Epling، نويسنده , ◄ William، نويسنده ,
بازگشت