Record number :
2559305
Title of article :
بررسي تاثير ويتامين ب1 بر شدت ديسمنورۀ اوليه
Author/Authors :
آزادي مقتدر, مهناز دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان, همدان, ايران , جنابي, انسيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان, تويسركان, ايران
From page :
1
To page :
7
Abstract :
زمينه و هدف: قاعدگي دردناك يا ديسمنوره يكي از شايع ترين اختلالات در زنان است، به طوري كه بين 93-60 درصد زنان به آن مبتلا مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير ويتامين ب1 بر شدت ديسمنورۀ اوليه در دانشجويان دانشگاه آزاد همدان سال 1392 مي باشد.روش بررسي: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني دو سوكور است كه در دانشجويان دانشگاه آزاد همدان انجام شد. در اين مطالعه دانشجويان به روش نمونه گيري تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل (هر گروه 62 نفر) تقسيم شدند. در گروه آزمون ويتامين ب1 ،100ميلي گرم و در گروه كنترل دارونما به مدت 15 روز در ماه، در فاز لوتئال به صورت روزانه يك عدد به مدت دو ماه داده شد. جهت تعيين شدت درد قبل و بعد از مداخله از نمودار استاندارد ديداري (visual analog scale) استفاده گرديد و نتايج قبل از مداخله٬ 1 و 2 ماه بعد از مداخله ثبت شد. از نرم افزار spss16 و آزمون تي تست مستقل جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.يافته ها: ميانگين نمرۀ درد پس از دو ماه مصرف در گروه مداخله از 24/2 36/6 به 11/2 28/3 و در گروه كنترل از 17/2 66/6 به 03/2 48/5 كاهش يافت كه نمرۀ درد در گروه آزمون پس از دو ماه مصرف دارو در مقايسه با گروه كنترل به طور معني داري كاهش يافته است (001/0 p).نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي گردد كه مصرف ويتامين ب1 جايگزين داروهاي شيميايي در تسكين ديسمنورۀ اوليه شود.
Keywords :
ديسمنورۀ اوليه , درد , ويتامين ب1 , ايران
Journal title :
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
Link To Document :
بازگشت