Record number :
2559258
Title of article :
تاثير كرايوتراپي بر درد ناشي از كاتتريزاسيون بيماران همودياليزي شهر زنجان
Author/Authors :
آقاجانلو, علي دانشگاه علوم پزشكي زنجان - دانشكده پرستاري و مامايي, زنجان, ايران , غفوري فرد, منصور دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشكده پرستاري و مامايي, تبريز, ايران , حريريان, حميد رضا دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشكده پرستاري و مامايي, تبريز, ايران , شيري قيداري, پروين دانشگاه علوم پزشكي زنجان - دانشكده پرستاري و مامايي, زنجان, ايران
From page :
13
To page :
21
Abstract :
زمينه و هدف: بيماراني كه تحت درمان با همودياليز مي باشند با استرس و درد ناشي از 300 بار سوراخ درمحل فيستول به طور سالانه مواجه هستند. تحريك پوستي كه يك اقدام مستقل پرستاري است مي تواند درد بيماران را كاهش دهد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير كرايوتراپي و پلاسبو بر درد كاتتريزاسيون بيماران همودياليزي اجرا شد. روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي به صورت قبل و بعد بر روي 40 بيمار همودياليزي با نمونه گيري در دسترس اجرا شد. بيماراني كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند به طور تصادفي با استفاده از جدول اعداد تصادفي به دو گروه كرايوتراپي و پلاسبو تقسيم شدند. با استفاده از مقياس بصري نمرۀ درد، شدت درد كاتتريزاسيون بيماران همودياليزي در دو جلسه متوالي: جلسه اول بدون مداخله و جلسه دوم كرايوتراپي از قالب يخي در نقطه هوگو براي گروه اول و پلاسبو از قالب چوبي براي گروه دوم استفاده شد. داده ها بعد ازجمع آوري براي تجزيه و تحليل آماري وارد برنامه نرم افزاري spss شد و از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين نمرۀ درد در جلسه اول براي گروه كرايوتراپي 96/0 plusmn;9/5 و در گروه پلاسبو 82/0 plusmn;5/5 بود كه تفاوت معني داري نداشتند. ميانگين نمرۀ درد در جلسه دوم، در گروه كرايوتراپي 71/1 plusmn;2/3 و در گروه پلاسبو 25/1 plusmn;1/5 بود كه در گروه كرايوتراپي نسبت به جلسه اول تفاوت معني دار بود (001/0p=). نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه كرايوتراپي مي تواند به عنوان روشي امن و بي خطر براي كاهش درد كاتتريزاسيون بيماران همودياليزي مورداستفاده قرار بگيرد.
Keywords :
كرايوتراپي , درد , همودياليز , فيستول , كاتتريزاسيون , ايران
Journal title :
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
Link To Document :
بازگشت