Record number :
2386054
Title of article :
جايگاه پزشكي خاندان ابن زهر در تمدن اسلامي
Author/Authors :
قيم، بهادر نويسنده دانشگاه شهيد چمران اهواز, , , سهرابي، طيبه نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ، گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران. Sohrabi, Tayebeh
Issue Information :
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1392
Pages :
6
From page :
145
To page :
150
Abstract :
خاندان ابن زهر، از بزرگترين دانشمندان اسلامي اندلس در زمينه پزشكي بودند. جايگاه علمي اين خاندان به حدي است كه توجه حكمرانان آن دوره را به خود جلب كردند؛ به گونه اي كه اين خاندان در خدمت دولت-هاي قدرتمند بني عباد، مرابطون و موحدين بودند و مورد حمايت هاي اين حكومت ها قرار گرفتند. خاندان ابن زهر توانستند علاوه بر خدمات باليني به ترجمه و تاليف كتاب هاي پزشكي بپردازند و سهم بسزايي در پزشكي اسلامي به خود اختصاص دهند. امتياز خاندان ابن زهر بر ساير اطباي اندلس اين است كه تمام كوشش خود را صرف مطالعه و تحقيق در علم پزشكي نمودند؛ حال آن كه ساير دانشمندان اندلسي از قبيل ابن رشد و ابن باجه در كنار طب در عرصه هاي ديگري مانند فلسفه و ساير علوم وارد شده و از خود آثاري بجا گذاشته اند. نگارنده مي كوشد با توجه به منابع كتابخانه اي، نقش و جايگاه خاندان ابن زهر در تمدن اسلامي را بررسي كند و درصدد پاسخ گويي به اين سوال است كه نقش و سهم خاندان ابن زهر و تاثير آنها بر تمدن اسلامي چگونه بوده است؟ فرضيه: خاندان ابن زهر با ترجمه و تاليف كتاب هاي پزشكي سهم بسزايي در تمدن اسلامي داشتند. كم و كيف اين سهم با بررسي همه جانبه خدمات پزشكي اين خاندان قابل معرفي است.
Link To Document :