شماره ركورد :
46448
عنوان مقاله :
ژن درماني به مصاف ديابت نوع 2 مي رود
اطلاعات موجودي :
دوهفته نامه سال 1386 شماره 524
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
-8
از صفحه :
9
تا صفحه :
0
كليدواژه :
پزشكي , ژن درماني , ديابت
سال انتشار :
1386
عنوان نشريه :
دانشمند
لينک به اين مدرک :
بازگشت