<< مجموعه مقالات كنفرانسها >>
<< بر اساس عنوان >>
بازي هاي رايانه اي : فرصت ها و چالش ها
DocumentCode :
4278
سال نشر :
1394
بايدها و نبايدها در رشته زبان و ادبيات فارسي: مجموعه قالات همايش 1386
DocumentCode :
558
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه عل...
بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك
DocumentCode :
3864
سال نشر :
1394
بررسي جايگاه دانشگاهيان در ورزش ايران، با رويكرد توسعه تعامل،
DocumentCode :
2257
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاكيد بر جوانان
DocumentCode :
203
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاكيد بر جوانان: مجموعه مقالات
DocumentCode :
2347
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
شيراز مركز مطالع...
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
2510
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
2302
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
1920
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
362
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
563
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
743
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
1124
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي
DocumentCode :
1322
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران
DocumentCode :
1540
سال نشر :
1388
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران پژوهشكده م...
بررسي وضعيت ثبت اختراع و انتشار مقاله هاي علمي در جمهوري اسلامي ايران
DocumentCode :
1167
سال نشر :
1385
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران هيئت نظارت...
برگزيدگان ششمين جشنواره فردوسي
DocumentCode :
2157
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
برگزيدگان ششمين جشنواره فردوسي
DocumentCode :
2759
سال نشر :
1386
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
مشهد دانشگاه فرد...
برگزيده مقالات چهاردهمين همايش ملي برنج كشور: "برنج: فرصتها، تهديدها، راهكارها"
DocumentCode :
1691
سال نشر :
1391
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
ساري آواي مسيح
بستمين كنفرانس بين المللي سالانه مهندسي مكانيك ايران
DocumentCode :
2808
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
به سوي جوامع دانايي محور
DocumentCode :
1866
عنوان اصلي :
Towards knowled...
پديد آور :
- -
سال نشر :
1388
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران سازمان مطا...
به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر حسين حكمت: مجموعه مقالات
DocumentCode :
402
پديد آور :
- -
سال نشر :
1386
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران فرهنگستان ...
بهره وري در كتابداري و اطلاع رساني: همايش سراسري كتابداري و اطلاع رساني پزشكي 9-11 مهرماه 1379
DocumentCode :
2166
سال نشر :
1388
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران كتابدار
بيت المقدس
DocumentCode :
1355
پديد آور :
اسعدي مرتضي
سال نشر :
1367
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران بنياد داير...
بيست چهارمين سمينار شيمي آلي ايران
DocumentCode :
3776
سال نشر :
1395
بيست دومين كنفراسن سالانه بين المللي مهندسي مكانيك
DocumentCode :
1087
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيست و پنجمين سمينار جبر ايران
DocumentCode :
3934
سال نشر :
1395
بيست و پنجمين سمينار شيمي تجزيه انجمن شيمي ايران
DocumentCode :
3550
سال نشر :
شهريور 1397
بيست و پنجمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك
DocumentCode :
3862
سال نشر :
1396
بيست و پنجمين كنفرانس ملي اپتيك و فوتونيك ايران و يازدهمين كنفرانس ملي مهندسي و فناوري فوتونيك ايران
DocumentCode :
4866
سال نشر :
1397
بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق
DocumentCode :
3446
بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3332
سال نشر :
1396
بيست و جهارمين كنفرانس ملي اپتيك و فوتونيك ايران و دهمين كنفرانس ملي مهندسي و فناوري فوتونيك ايران
DocumentCode :
4408
سال نشر :
1396
بيست و چهارمين سمينار ملي شيمي تجزيه انجمن شيمي ايران
DocumentCode :
3933
سال نشر :
1396
بيست و چهارمين كنفرانس ملي هسته اي ايران
DocumentCode :
4146
سال نشر :
1396
بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3926
سال نشر :
1395
بيست و چهارمين همايش ملي ژئوماتيك
DocumentCode :
3302
سال نشر :
ارديبهشت 1396
بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق
DocumentCode :
956
سال نشر :
1386
زبان :
فارسي
بيست و دومين كنفرانس ملي شيمي فيزيك ايران
DocumentCode :
4865
سال نشر :
1398
بيست و دومين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3329
سال نشر :
ارديبهشت- خرداد ...
بيست و دومين گردهمايي سالانه فيزيك ماده چگال
DocumentCode :
3718
سال نشر :
1395
بيست و دومين همايش ملي ساليانه بتن و زلزله
DocumentCode :
4783
سال نشر :
1398
بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق
DocumentCode :
2325
سال نشر :
2008
زبان :
فارسي
بيست و سومين كنفرانس ملي اپتيك و فوتونيك ايران و نهمين كنفرانس ملي مهندسي و فناوري فتونيك ايران
DocumentCode :
4294
سال نشر :
1395
بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3330
سال نشر :
1394
بيست و سومين گردهمايي سالانه فيزيك ماده چگال و مدرسه فازهاي توپولوژيك ماده
DocumentCode :
3812
سال نشر :
1396
بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي جلد دوم
DocumentCode :
2902
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيست و ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3528
سال نشر :
ارديبهشت 1397
بيست و ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
3632
بيست و نهمين سمينار ملي تخصصي بقيه الله (عج)
DocumentCode :
4055
سال نشر :
1396
بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
173
سال نشر :
1392
زبان :
فارسي
بيست و يكمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران
DocumentCode :
3401
بيست و يكمين همايش ژئوماتيك ۹۳
DocumentCode :
3193
سال نشر :
۱۳۹۳
بيست و يكمين همايش سالانه سيا ست هاي پولي و ارزي جلد سوم
DocumentCode :
281
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيست و يكمين همايش سالانه سيا ست هاي پولي و ارزي جلد دوم
DocumentCode :
2226
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيست و يكمين همايش ملي بتن و زلزله
DocumentCode :
4864
سال نشر :
1397
بيست و يكمين همايش ملي پژوهشي نجوم ايران
DocumentCode :
4378
سال نشر :
1397
بيستمين كنفرانس بين المللي سالانه مهندسي مكانيك ايران
DocumentCode :
330
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران
DocumentCode :
3510
سال نشر :
مرداد 1396
بيستمين كنفرانس مهندسي برق ايران
DocumentCode :
1730
سال نشر :
2012
زبان :
فارسي
بيستمين كنگره گياه پزشكي ايران
DocumentCode :
3090
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيستمين كنگره گياه پزشكي ايران
DocumentCode :
2867
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيستمين كنگره مدون بازآموزي راديولوژي
DocumentCode :
3438
بيستمين كنگره ملي شيمي ايران
DocumentCode :
4005
سال نشر :
1397
بيستمين كنگره ي گياه پزشكي ايران
DocumentCode :
3094
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيستمين كنگره ي گياه پزشكي ايران
DocumentCode :
1657
سال نشر :
0
زبان :
فارسي
بيستمين همايش بين المللي همگرايي و واگرايي در جهان اسلام (جشنواره پژوهشي شيخ طوسي)
DocumentCode :
4207
سال نشر :
1395
بيستمين همايش ملي بتن و زلزله
DocumentCode :
4332
سال نشر :
1396
بيستمين همايش ملي ژئوماتيك
DocumentCode :
3377
سال نشر :
ارديبهشت 1392
بيستمين همايش ملي سمپوزيوم فولاد 96
DocumentCode :
3813
سال نشر :
1396
بیست و پنجمین همایش ژئوماتیک و سومین همایش ملی فناوری اطلاعات مکانی
DocumentCode :
4690
سال نشر :
1397
بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
DocumentCode :
4676
سال نشر :
1397
بیست و سومین همایش ملی چالش ها، بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران
DocumentCode :
4681
سال نشر :
1397
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
DocumentCode :
4605
سال نشر :
1397
بیست و یکمین کنفرانس ملی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
DocumentCode :
4719
سال نشر :
1397
بازگشت