<< مجموعه مقالات كنفرانسها >>
<< بر اساس موضوع >>
از : Mahatir bin Mohamad Tun, 1925- Contribution in Political sc.... تا : Multimedia systems- Congresses ◄ Information retrieval- Congresses ◄ Information retrieval- Congresses ◄ Image analysis
بازگشت