<< نشريات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
دادرسي
DocumentCode :
215
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دادگستر
DocumentCode :
216
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
dadgostar
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دارو و درمان‌
DocumentCode :
841
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
داروهاي گياهي
DocumentCode :
3363
اطلاعات نشر :
شهركرد
عنوان لاتين :
QUARTERLY JOURNA...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
دانشگاه آزاد
زبان :
فارسي
دام و كشت و صنعت
DocumentCode :
217
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامپرور
DocumentCode :
218
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامپزشك
DocumentCode :
220
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
dmpmag
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامپزشكي ايران
DocumentCode :
470
اطلاعات نشر :
شيراز مركز منطقه...
عنوان لاتين :
Iranian Veterina...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دامپزشكي و بهداشت
DocumentCode :
4648
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Veterinary and h...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامپزشكي‌- جامعه‌ دامپزشكان‌ ايران‌
DocumentCode :
842
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامدار
DocumentCode :
221
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دامداران ايران
DocumentCode :
4649
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian cattle b...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانستني هاي سرطان
DocumentCode :
222
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
saratanha
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانستنيها
DocumentCode :
843
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانستنيهاي‌ هواي‌ پاك‌
DocumentCode :
844
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش
DocumentCode :
4547
اطلاعات نشر :
اسلام آباد انتشا...
عنوان لاتين :
knowledge
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
غيره
زبان :
فارسي
دانش آب و خاك
DocumentCode :
1262
اطلاعات نشر :
تبريز دانشگاه تب...
عنوان لاتين :
Water and Soil S...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش انتظامي آذربايجان شرقي
DocumentCode :
4949
اطلاعات نشر :
تبريز
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي آذربايجان غربي
DocumentCode :
4717
اطلاعات نشر :
اروميه
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي اردبيل
DocumentCode :
4725
اطلاعات نشر :
اردبيل
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي اصفهان
DocumentCode :
5326
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Isfahan Police S...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي البرز
DocumentCode :
4946
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
Alborz Diciplina...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي ايلام
DocumentCode :
4714
اطلاعات نشر :
ايلام
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي بوشهر
DocumentCode :
3192
اطلاعات نشر :
بوشهر
عنوان لاتين :
Boushehr Danesh ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي چهار محال و بختياري
DocumentCode :
4737
اطلاعات نشر :
شهركرد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي خراسان جنوبي
DocumentCode :
4942
اطلاعات نشر :
بيرجند
عنوان لاتين :
quarterly journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي خراسان رضوي
DocumentCode :
4970
اطلاعات نشر :
مشهد
عنوان لاتين :
quarterly journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي خراسان شمالي
DocumentCode :
4903
اطلاعات نشر :
بجنورد مركز تحقي...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي خوزستان
DocumentCode :
4728
اطلاعات نشر :
اهواز
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي زنجان
DocumentCode :
4953
اطلاعات نشر :
زنجان
عنوان لاتين :
quarterly journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي سمنان
DocumentCode :
3465
اطلاعات نشر :
سمنان
عنوان لاتين :
Semnan police kn...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
غيره
زبان :
فارسي
دانش انتظامي سيستان و بلوچستان
DocumentCode :
5330
اطلاعات نشر :
زاهدان
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي شرق تهران
DocumentCode :
4735
اطلاعات نشر :
ورامين
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي غرب تهران
DocumentCode :
4971
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
quarterly journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي فارس
DocumentCode :
3253
اطلاعات نشر :
شيراز
عنوان لاتين :
Journal of Fars ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي قزوين
DocumentCode :
4968
اطلاعات نشر :
يزد
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي قم
DocumentCode :
4730
اطلاعات نشر :
قم
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي كردستان
DocumentCode :
3165
اطلاعات نشر :
سنندج
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي كرمان
DocumentCode :
4969
اطلاعات نشر :
كرمان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي كرمانشاه
DocumentCode :
3000
اطلاعات نشر :
كرمانشاه
عنوان لاتين :
Scientific-techn...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي كهگيلويه و بويراحمد
DocumentCode :
4733
اطلاعات نشر :
ياسوج
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي گلستان
DocumentCode :
2932
اطلاعات نشر :
گرگان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي گيلان
DocumentCode :
4945
اطلاعات نشر :
رشت
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي لرستان
DocumentCode :
4966
اطلاعات نشر :
خرم آباد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي مازندران
DocumentCode :
3196
اطلاعات نشر :
ساري
عنوان لاتين :
Quarterly scient...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي مركزي
DocumentCode :
5327
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي هرمزگان
DocumentCode :
4952
اطلاعات نشر :
بندرعباس
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي همدان
DocumentCode :
4947
اطلاعات نشر :
همدان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انتظامي يزد
DocumentCode :
4716
اطلاعات نشر :
يزد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش انقلاب اسلامي
DocumentCode :
5340
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش بيماري شناسي گياهي
DocumentCode :
3476
اطلاعات نشر :
ياسوج
عنوان لاتين :
Plant Pathology ...
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دانش پژوهان دامپزشكي
DocumentCode :
224
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
sizad
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش پيشگيري و مديريت بحران
DocumentCode :
5051
عنوان لاتين :
Disaster Prevent...
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دانش حسابداري
DocumentCode :
2404
اطلاعات نشر :
كرمان
عنوان لاتين :
Journal of Accou...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش حسابداري مالي
DocumentCode :
4750
اطلاعات نشر :
قزوين دانشگاه بي...
عنوان لاتين :
A Quarerly Journ...
عنوان قديمي نشريه :
پژوهش هاي تجربي ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
DocumentCode :
3948
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Manageme...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش حفظ و مرمت
DocumentCode :
5346
اطلاعات نشر :
پژوهشگاه ميراث ف...
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش حقوق عمومي
DocumentCode :
4171
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش حقوق مدني
DocumentCode :
3858
اطلاعات نشر :
مشهد
عنوان لاتين :
Knowledge of Civ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش زراعت
DocumentCode :
4761
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Jouran of Agrono...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش زيستي ايران
DocumentCode :
2070
اطلاعات نشر :
ورامين
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش سرمايه گذاري
DocumentCode :
3949
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Journal of Inves...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش سياسي
DocumentCode :
225
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
political knowle...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دانش سياسي و بين الملل
DocumentCode :
3976
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Political and In...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش شناسي
DocumentCode :
2264
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Knowledge studies
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
دانشگاه آزاد
زبان :
فارسي
دانش شهرسازي
DocumentCode :
5118
اطلاعات نشر :
رشت
عنوان لاتين :
Urban Planning K...
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دانش علف هاي هرز ايران
DocumentCode :
2381
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش غذا و كشاورزي
DocumentCode :
4350
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Food and agricul...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش كارآفريني
DocumentCode :
5241
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش كشاورزي
DocumentCode :
226
اطلاعات نشر :
تبريز
عنوان لاتين :
Journal of Agric...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دانش كشاورزي و توليد پايدار
DocumentCode :
2280
اطلاعات نشر :
تبريز
عنوان لاتين :
journal of Agric...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش گياه پزشكي ايران
DocumentCode :
2327
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش مالي تحليل اوراق بهادار
DocumentCode :
2905
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Financial Knowle...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش مبارزه با مواد مخدر
DocumentCode :
5328
اطلاعات نشر :
دانشگاه علوم انت...
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش مديريت
DocumentCode :
227
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Management knowl...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دانش ميكروب‌شناسي
DocumentCode :
5285
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه آز...
عنوان لاتين :
Journal of Micro...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش نوين كشاورزي پايدار
DocumentCode :
1105
اطلاعات نشر :
ميانه
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
دانشگاه آزاد
زبان :
فارسي
دانش هاي بومي ايران
DocumentCode :
5052
عنوان لاتين :
Journal of Indig...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش و پژوهش حسابداري
DocumentCode :
2083
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
DocumentCode :
2238
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Knowledge & Rese...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش و پژوهش علوم دامي
DocumentCode :
5278
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش و تندرستي
DocumentCode :
2150
اطلاعات نشر :
شاهرود
عنوان لاتين :
Journal of Knowl...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
دانش و فناوري هوافضا
DocumentCode :
4668
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه صن...
عنوان لاتين :
Aerospace Scienc...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش و مردم
DocumentCode :
229
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Knowledge and pe...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش يوگا
DocumentCode :
4610
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
yoga knowledge
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش‌ حسابرسي‌
DocumentCode :
845
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Audit Science
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دانش‌ نما
DocumentCode :
846
اطلاعات نشر :
اصفهان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانش‌ و فن‌
DocumentCode :
847
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
1370
زبان :
فارسي
دانش‌ و كامپيوتر
DocumentCode :
848
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانشگاه تمدن ساز
DocumentCode :
3162
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانشگاه‌ انقلاب‌
DocumentCode :
850
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانشگر
DocumentCode :
851
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانشمند
DocumentCode :
233
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دانشنامه حقوق اقتصادي
DocumentCode :
228
اطلاعات نشر :
مشهد
عنوان لاتين :
Journal of Encyc...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دانشنامه- دانشگاه آزاد اسلامي
DocumentCode :
854
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
دانشگاه آزاد
زبان :
فارسي
دانشور پزشكي
DocumentCode :
234
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه شا...
عنوان لاتين :
Daneshvar Medici...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
در دري‌
DocumentCode :
855
اطلاعات نشر :
قم
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
درسهايي از مكتب اسلام
DocumentCode :
856
اطلاعات نشر :
قم
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
درمل
DocumentCode :
1658
اطلاعات نشر :
افغانستان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دريا فنون
DocumentCode :
4851
اطلاعات نشر :
مازندران دانشگاه...
عنوان لاتين :
Marine Technology
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دريچه‌
DocumentCode :
857
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دست آوردهاي روان شناختي
DocumentCode :
2650
اطلاعات نشر :
اهواز
عنوان لاتين :
Journal of Psych...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دستاورد
DocumentCode :
858
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Dastavard
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دستاورد صنعت
DocumentCode :
4607
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Industry achieve...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني
DocumentCode :
5058
اطلاعات نشر :
ايلام
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دستها و نقشها
DocumentCode :
859
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دكابل پوهنتون(مجله علمي)
DocumentCode :
1663
اطلاعات نشر :
افغانستان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنا
DocumentCode :
235
اطلاعات نشر :
ياسوج
عنوان لاتين :
dena
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دندانپزشكان‌
DocumentCode :
860
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان
DocumentCode :
491
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Journal of Islam...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
DocumentCode :
236
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Dental Medicine ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
دندانپزشكي كودكان ايران
DocumentCode :
3926
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
دندانپزشكي‌ امروز
DocumentCode :
861
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان قديمي نشريه :
دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ان‌
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي آبزيان
DocumentCode :
237
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي آسانسور
DocumentCode :
238
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي اسب
DocumentCode :
4650
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
The world of hor...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي سلامت
DocumentCode :
239
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
DocumentCode :
240
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي كيفيت برتر
DocumentCode :
241
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
qualitymag
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي مخابرات و ارتباطات
DocumentCode :
242
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Telna
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي ميكروب ها
DocumentCode :
2834
اطلاعات نشر :
جهرم
عنوان لاتين :
Journal of Micro...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دنياي نانو
DocumentCode :
243
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Donyaye Nano
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دنياي‌ تغذيه‌
DocumentCode :
862
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي‌ چاپ‌
DocumentCode :
863
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي‌ سخن‌
DocumentCode :
864
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي‌ فرش‌
DocumentCode :
865
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دنياي‌ وحش‌
DocumentCode :
866
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
-
زبان :
فارسي
دنياي‌ ورزش‌
DocumentCode :
867
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دوربين‌ عكاسي‌
DocumentCode :
868
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
دوفصلنامه ايراني مطالعات جمعيتي
DocumentCode :
5117
اطلاعات نشر :
تهران موسسه مطال...
عنوان لاتين :
Iranian Populati...
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دولت پژوهي
DocumentCode :
4800
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه عل...
عنوان لاتين :
Studies the State
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دولت و حقوق
DocumentCode :
5364
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
ديابت و متابوليسم ايران
DocumentCode :
245
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
-
زبان :
فارسي
ديدار آشنا
DocumentCode :
869
اطلاعات نشر :
قم
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
ديدگاه مهندسين صنايع
DocumentCode :
2306
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
ديدگاه هاي حقوق قضايي
DocumentCode :
1018
اطلاعات نشر :
تهران  دانشگاه ع...
عنوان لاتين :
Judicial Law Vie...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
ديده‌
DocumentCode :
870
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
ديرينه شناسي
DocumentCode :
5254
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
زبان :
فارسي
دين و ارتباطات
DocumentCode :
597
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Religion & Commu...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
زبان :
فارسي
دين و سلامت
DocumentCode :
4762
اطلاعات نشر :
ساري دانشگاه علو...
عنوان لاتين :
Religion and Hea...
رتبه نشريه :
علمي
زبان :
فارسي
دين و سياست فرهنگي
DocumentCode :
4975
اطلاعات نشر :
قم شوراي تخصصي ح...
عنوان لاتين :
Religion and Cul...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
زبان :
فارسي
بازگشت