<< نشريات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
دادرسي
شماره ركورد :
215
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دادگستر
شماره ركورد :
216
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
dadgostar
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دارو و درمان‌
شماره ركورد :
841
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
داروهاي گياهي
شماره ركورد :
3363
اطلاعات نشر :
شهركرد
عنوان لاتين :
QUARTERLY JOURNA...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دام و كشت و صنعت
شماره ركورد :
217
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامپرور
شماره ركورد :
218
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامپزشك
شماره ركورد :
220
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
dmpmag
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامپزشكي ايران
شماره ركورد :
470
اطلاعات نشر :
شيراز مركز منطقه...
عنوان لاتين :
Iranian Veterina...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامپزشكي و بهداشت
شماره ركورد :
4648
اطلاعات نشر :
تهران موسسه دنيا...
عنوان لاتين :
Veterinary and H...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامپزشكي‌- جامعه‌ دامپزشكان‌ ايران‌
شماره ركورد :
842
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامدار
شماره ركورد :
221
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دامداران ايران
شماره ركورد :
4649
اطلاعات نشر :
تهران اتحاديه شر...
عنوان لاتين :
Iranian Cattle B...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانستني هاي سرطان
شماره ركورد :
222
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
saratanha
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانستنيها
شماره ركورد :
843
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانستنيهاي‌ هواي‌ پاك‌
شماره ركورد :
844
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش
شماره ركورد :
4547
اطلاعات نشر :
اسلام آباد انتشا...
عنوان لاتين :
knowledge
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش آب و خاك
شماره ركورد :
1262
اطلاعات نشر :
تبريز دانشگاه تب...
عنوان لاتين :
Water and Soil S...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي آذربايجان شرقي
شماره ركورد :
4949
اطلاعات نشر :
تبريز
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي آذربايجان غربي
شماره ركورد :
4717
اطلاعات نشر :
اروميه
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي اردبيل
شماره ركورد :
4725
اطلاعات نشر :
اردبيل
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي اصفهان
شماره ركورد :
5326
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Isfahan Police S...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي البرز
شماره ركورد :
4946
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
Alborz Diciplina...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي ايلام
شماره ركورد :
4714
اطلاعات نشر :
ايلام
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي بوشهر
شماره ركورد :
3192
اطلاعات نشر :
بوشهر
عنوان لاتين :
Boushehr Danesh ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي چهار محال و بختياري
شماره ركورد :
4737
اطلاعات نشر :
شهركرد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي خراسان جنوبي
شماره ركورد :
4942
اطلاعات نشر :
بيرجند فرماندهي ...
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي خراسان رضوي
شماره ركورد :
4970
اطلاعات نشر :
مشهد فرماندهي ان...
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي خراسان شمالي
شماره ركورد :
4903
اطلاعات نشر :
بجنورد مركز تحقي...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي خوزستان
شماره ركورد :
4728
اطلاعات نشر :
اهواز
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي زنجان
شماره ركورد :
4953
اطلاعات نشر :
زنجان فرماندهي ا...
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي سمنان
شماره ركورد :
3465
اطلاعات نشر :
سمنان
عنوان لاتين :
Journal of Semna...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي سيستان و بلوچستان
شماره ركورد :
5330
اطلاعات نشر :
زاهدان
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي شرق تهران
شماره ركورد :
4735
اطلاعات نشر :
ورامين
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي غرب تهران
شماره ركورد :
4971
اطلاعات نشر :
تهران فرماندهي ا...
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي فارس
شماره ركورد :
3253
اطلاعات نشر :
شيراز
عنوان لاتين :
Journal of Fars ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي قزوين
شماره ركورد :
4968
اطلاعات نشر :
قزوين فرماندهي ا...
عنوان لاتين :
Qazvin police kn...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي قم
شماره ركورد :
4730
اطلاعات نشر :
قم
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي كردستان
شماره ركورد :
3165
اطلاعات نشر :
سنندج
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي كرمان
شماره ركورد :
4969
اطلاعات نشر :
كرمان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي كرمانشاه
شماره ركورد :
3000
اطلاعات نشر :
كرمانشاه
عنوان لاتين :
Scientific-techn...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي كهگيلويه و بويراحمد
شماره ركورد :
4733
اطلاعات نشر :
ياسوج
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي گلستان
شماره ركورد :
2932
اطلاعات نشر :
گرگان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي لرستان
شماره ركورد :
4966
اطلاعات نشر :
خرم آباد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي مازندران
شماره ركورد :
3196
اطلاعات نشر :
ساري
عنوان لاتين :
Journal of Mazan...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي مركزي
شماره ركورد :
5327
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش انتظامي هرمزگان
شماره ركورد :
4952
اطلاعات نشر :
بندرعباس
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انتظامي يزد
شماره ركورد :
4716
اطلاعات نشر :
يزد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش انقلاب اسلامي
شماره ركورد :
5340
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش بيماري شناسي گياهي
شماره ركورد :
3476
اطلاعات نشر :
ياسوج
عنوان لاتين :
Plant Pathology ...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش پژوهان دامپزشكي
شماره ركورد :
224
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
sizad
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش پيشگيري و مديريت بحران
شماره ركورد :
5051
عنوان لاتين :
Disaster Prevent...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حسابداري
شماره ركورد :
2404
اطلاعات نشر :
كرمان
عنوان لاتين :
Journal of Accou...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حسابداري مالي
شماره ركورد :
4750
اطلاعات نشر :
قزوين دانشگاه بي...
عنوان لاتين :
A Quarerly Journ...
عنوان قديمي نشريه :
پژوهش هاي تجربي ...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
شماره ركورد :
3948
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Manageme...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حفاظت و مرمت
شماره ركورد :
5346
اطلاعات نشر :
پژوهشگاه ميراث ف...
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حقوق عمومي
شماره ركورد :
4171
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Quarterly Journa...
رتبه نشريه :
ج
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش حقوق مدني
شماره ركورد :
3858
اطلاعات نشر :
مشهد
عنوان لاتين :
Knowledge of Civ...
رتبه نشريه :
ج
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش زراعت
شماره ركورد :
4761
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Jouran of Agrono...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش زيستي ايران
شماره ركورد :
2070
اطلاعات نشر :
ورامين
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش سرمايه گذاري
شماره ركورد :
3949
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Journal of Inves...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش سياسي
شماره ركورد :
225
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
political knowle...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش سياسي و بين الملل
شماره ركورد :
3976
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Political and In...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش شناسي
شماره ركورد :
2264
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Knowledge studies
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش شهرسازي
شماره ركورد :
5118
اطلاعات نشر :
رشت
عنوان لاتين :
Urban Planning K...
رتبه نشريه :
الف
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش علف هاي هرز ايران
شماره ركورد :
2381
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش غذا و كشاورزي
شماره ركورد :
4350
اطلاعات نشر :
تهران نجفي، اردو...
عنوان لاتين :
Food and Agricul...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش كارآفريني
شماره ركورد :
5241
اطلاعات نشر :
ايران دانشگاه آز...
عنوان لاتين :
Entrepreneurial ...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش كشاورزي
شماره ركورد :
226
اطلاعات نشر :
تبريز
عنوان لاتين :
Journal of Agric...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش كشاورزي و توليد پايدار
شماره ركورد :
2280
اطلاعات نشر :
تبريز
عنوان لاتين :
journal of Agric...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش گياه پزشكي ايران
شماره ركورد :
2327
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش مالي تحليل اوراق بهادار
شماره ركورد :
2905
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه آز...
عنوان لاتين :
Financial Knowle...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش مبارزه با مواد مخدر
شماره ركورد :
5328
اطلاعات نشر :
دانشگاه علوم انت...
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش مديريت
شماره ركورد :
227
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Management knowl...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش ميكروب‌شناسي
شماره ركورد :
5285
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه آز...
عنوان لاتين :
Journal of Micro...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش نوين كشاورزي پايدار
شماره ركورد :
1105
اطلاعات نشر :
ميانه
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش هاي بومي ايران
شماره ركورد :
5052
عنوان لاتين :
Journal of Indig...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش و پژوهش حسابداري
شماره ركورد :
2083
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
شماره ركورد :
2238
اطلاعات نشر :
اصفهان
عنوان لاتين :
Knowledge & Rese...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش و پژوهش علوم دامي
شماره ركورد :
5278
اطلاعات نشر :
كرج
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانش و تندرستي در علوم پايه پزشكي
شماره ركورد :
2150
اطلاعات نشر :
شاهرود
عنوان لاتين :
Journal of Knowl...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه :
نشريه تغيير نام ...
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش و فناوري هوافضا
شماره ركورد :
4668
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه صن...
عنوان لاتين :
Aerospace Scienc...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش و مردم
شماره ركورد :
229
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Knowledge and pe...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش يوگا
شماره ركورد :
4610
اطلاعات نشر :
تهران موحدي نايي...
عنوان لاتين :
Yoga Knowledge
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش‌ حسابرسي‌
شماره ركورد :
845
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Audit Science
رتبه نشريه :
ج
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش‌ نما
شماره ركورد :
846
اطلاعات نشر :
اصفهان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش‌ و فن‌
شماره ركورد :
847
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانش‌ و كامپيوتر
شماره ركورد :
848
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشگاه تمدن ساز
شماره ركورد :
3162
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
دانشگاه‌ انقلاب‌
شماره ركورد :
850
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشگر
شماره ركورد :
851
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشمند
شماره ركورد :
233
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشنامه تحول ديجيتال
شماره ركورد :
6493
اطلاعات نشر :
ايران موسسه آموز...
عنوان لاتين :
Digital Transfor...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشنامه حقوق اقتصادي
شماره ركورد :
228
اطلاعات نشر :
مشهد
عنوان لاتين :
Journal of Encyc...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشنامه- دانشگاه آزاد اسلامي
شماره ركورد :
854
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دانشور پزشكي
شماره ركورد :
234
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه شا...
عنوان لاتين :
Daneshvar Medici...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
در دري‌
شماره ركورد :
855
اطلاعات نشر :
قم
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
درسهايي از مكتب اسلام
شماره ركورد :
856
اطلاعات نشر :
قم
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
درمل
شماره ركورد :
1658
اطلاعات نشر :
افغانستان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
-
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
دريا فنون
شماره ركورد :
4851
اطلاعات نشر :
مازندران دانشگاه...
عنوان لاتين :
Marine Technology
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دريچه‌
شماره ركورد :
857
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دست آوردهاي روان شناختي
شماره ركورد :
2650
اطلاعات نشر :
اهواز
عنوان لاتين :
Journal of Psych...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دستاورد
شماره ركورد :
858
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Dastavard
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دستاورد صنعت
شماره ركورد :
4607
اطلاعات نشر :
تهران آقايي، مهدي
عنوان لاتين :
Industry Achieve...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي
شماره ركورد :
6522
اطلاعات نشر :
ايران دانشگاه آز...
عنوان لاتين :
Recent Developme...
رتبه نشريه :
-
محل اخذ رتبه (جديد) :
دانشگاه آزاد اسل...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني
شماره ركورد :
5058
اطلاعات نشر :
ايلام
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دستها و نقشها
شماره ركورد :
859
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دكابل پوهنتون(مجله علمي)
شماره ركورد :
1663
اطلاعات نشر :
افغانستان
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
-
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنا
شماره ركورد :
235
اطلاعات نشر :
ياسوج
عنوان لاتين :
dena
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
دندانپزشكان‌
شماره ركورد :
860
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان
شماره ركورد :
491
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Journal of Islam...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
شماره ركورد :
236
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Dental Medicine ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دندانپزشكي كودكان ايران
شماره ركورد :
3926
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دندانپزشكي‌ امروز
شماره ركورد :
861
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان قديمي نشريه :
دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ان‌
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي آبزيان
شماره ركورد :
237
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي آسانسور
شماره ركورد :
238
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي اسب
شماره ركورد :
4650
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
The world of hor...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي سلامت
شماره ركورد :
239
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
شماره ركورد :
240
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي كيفيت برتر
شماره ركورد :
241
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
qualitymag
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي مخابرات و ارتباطات
شماره ركورد :
242
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Telna
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي ميكروب ها
شماره ركورد :
2834
اطلاعات نشر :
جهرم
عنوان لاتين :
Journal of Micro...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي نانو
شماره ركورد :
243
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Donyaye Nano
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ تغذيه‌
شماره ركورد :
862
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ چاپ‌
شماره ركورد :
863
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ سخن‌
شماره ركورد :
864
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ فرش‌
شماره ركورد :
865
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ وحش‌
شماره ركورد :
866
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دنياي‌ ورزش‌
شماره ركورد :
867
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دوربين‌ عكاسي‌
شماره ركورد :
868
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دولت پژوهي
شماره ركورد :
4800
اطلاعات نشر :
تهران دانشگاه عل...
عنوان لاتين :
Studies the State
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دولت و حقوق
شماره ركورد :
5364
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
ديابت و متابوليسم ايران
شماره ركورد :
245
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Iranian Journal ...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
ديدار آشنا
شماره ركورد :
869
اطلاعات نشر :
قم
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
ديدگاه مهندسين صنايع
شماره ركورد :
2306
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
ديدگاه هاي حقوق قضايي
شماره ركورد :
1018
اطلاعات نشر :
تهران  دانشگاه ع...
عنوان لاتين :
Judicial Law Vie...
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
ديده‌
شماره ركورد :
870
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
-
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
ديرينه شناسي
شماره ركورد :
5254
اطلاعات نشر :
مشهد دانشگاه فرد...
عنوان لاتين :
Paleontology
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
True
وضعيت نشريه :
توقف انتشار
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دين و ارتباطات
شماره ركورد :
597
اطلاعات نشر :
تهران
عنوان لاتين :
Religion & Commu...
رتبه نشريه :
ج
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقي...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دين و دنياي معاصر
شماره ركورد :
6505
اطلاعات نشر :
قم دانشگاه مفيد
عنوان لاتين :
Journal of Relig...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت فرهنگ و ار...
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دين و سلامت
شماره ركورد :
4762
اطلاعات نشر :
ساري دانشگاه علو...
عنوان لاتين :
Religion and Hea...
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت بهداشت
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
دين و سياست فرهنگي
شماره ركورد :
4975
اطلاعات نشر :
قم شوراي تخصصي ح...
عنوان لاتين :
Religion and Cul...
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه (جديد) :
حوزه
زبان :
فارسي
توقف انتشار :
False
وضعيت نشريه - جزئيات :
....
بازگشت