شماره ركورد :
4090
عنوان :
حكمت معاصر
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
صاحب امتياز :
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مدير مسئول :
آيت اللهي-حميدرضا
سر دبير :
آيت اللهي-حميدرضا
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
فلسفه و کلام
موضوع فرعي :
فلسفه و کلام
اولين سال انتشار مجله :
1389
آخرين دوره انتشار :
دوفصلنامه
پست الكترونيكي :
cont.wisdom@ihcs.ac.ir
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
www.wisdom.ihcs.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران، بزرگراه کردستان، خيابان ايرانشهر
صندوق پستي :
14155-6419
تلفن :
tell and fax: 021-88052017
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :
بازگشت