شماره ركورد :
3256
عنوان :
چشم انداز مديريت صنعتي
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
صاحب امتياز :
دانشگاه شهيد بهشتي-
مدير مسئول :
فارسيجاني -حسن
سر دبير :
فارسيجاني -حسن
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
مديريت
موضوع فرعي :
مديريت
اولين سال انتشار مجله :
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
jimpsbu@yahoo.com
ISC :
False
توقف انتشار :
False
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران، اوين، د انشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مديريت و حسابداري، کدپستي 1983963113
تلفن :
021-29903136 fax: 021-22431644
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :